דף הבית בית משפחה וזוגיות זוגיות ואהבה סקס, יחסי מין, הנאה מינית, אסקסואליות, חוסר חשק מיני, תאווה מינית, א מיניות, יצירת משיכה מינית, גמילה מסקס, גמילה מסקס, ליהנות מסקס, אין חשק למין, חרמ
סקס, יחסי מין, הנאה מינית, אסקסואליות, חוסר חשק מיני, תאווה מינית, א מיניות, יצירת משיכה מינית, גמילה מסקס, גמילה מסקס, ליהנות מסקס, אין חשק למין, חרמ
אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il 21/12/15 |  צפיות: 13274
סקס, יחסי מין,הנאה מינית, אסקסואליות, חוסר חשק מיני, תאווה מינית, א מיניות, יצירת משיכה מינית,גמילה מסקס, גמילה מסקס, ליהנות מסקס, אין חשק למין, חרמנות, לגרום למישהו לרצותסקס

עכשיו השאלההיא כזאת יש מושג שנקרא א - מיניות מישהו מכיר את המושג הזה?

ש: כן.

אליעד: אוקימה אתה מכירה?

ש: א -מיניות?

אליעד:כן.

ש: המושג?

אליעד:כן.

ש: מה זהאומר.

אליעד: ברורהשאלה מה זה אומר.

ש: זה אומראדם שלא מתעניין במין.

אליעד: אוקיאז השאלה היא בהנחה שיש בן אדם שהוא א - מיני איך אפשר להפוך אותו למיני, זאת השאלהוכמובן שהשאלה היא גם הפוכה איך בן אדם מיני אפשר להפוך אותו לא - מיני.

ש: איאפשר.

אליעד: אוקי,עכשיו רבי נחמן דיבר פעם שהוא אמר מי שלא יכול לקחת את הנושא המיני, יש שלוש דרכיםלהסתכל על המין או כעל דבר טוב או כעל דבר לא משנה שזה בעצם א - מיני ואני מניחשבקצה של הא - מיני יש יותר גרוע, יש כאלה שהם נגעלים ממין שמין דוחה אותם מה שזהלא יהיה, בסדר זאת אומרת להסתכל על זה כעל משהו גרוע ורבי נחמן אמר שמי שלא מסוגללקחת את הנושא של המין ולהתייחס אליו כאל משהו ממש גרוע ומגעיל ודוחה שלא עולהבדעתו שזה מעניין אותו בן אדם כזה אף פעם לא יוכל לראות את המוסיקה שיש בבריאה. הואדיבר על ניגון הוא אמר מי שלא יוכל כאילו להגיד איזה גועל זה אישה לא יוכל לראות אתהניגון של אלוהים בעולם.

ש: זה הניגוןשל הצדיק שאמר.

אליעד: לא, לאקשור כן יש ניגון מסוים במציאות הזאת שאם אתה לא מסוגל להשתחרר מההתניה שיש לך שמיןזה מאוד טוב יש לך מחויב גדול אם אתה לא מצליח להשתחרר מהמחויב הזה אתה לא תצליחלראות את מה שמעבר למציאות, בסדר?

ש: אבללהשתחרר זה לראות כמה זה הפוך.

אליעד: נכוןאז הוא אמר שאתה צריך להגיע למצב שאתה יכול להגיד פוי כאילו גועל משהו כזהבסדר.

ש: פויה.

אליעד: כןמשהו כזה, עכשיו בכל מקרה יש שלוש דרכים להסתכל על זה או שזה טוב או שזה רע או שזהלא משנה, עכשיו השאלה היא איך לוקחים מישהו א - מיני לצורך העניין והופכים אותולמיני או מישהו מיני והופכים אותו לא - מיני. עכשיו בדת או בהרבה תפיסות רוחניות ישאת הנושא של שבירת התאווה המינית התגברות על תאווה מינית, נטרול החשק המיני מה שזהלא יהיה ולכן בעיקרון אם נבין איך עושים את זה נבין איך עושים את זה ולהפך, כאילויש היגיון בזה ויש היגיון בזה בן אדם נגיד מכור למין והוא רוצה נגיד להחליש את זה.זאת אומרת יכול להיות או מצב שבן אדם רוצה לעבור ממצב של אוהב ללא אוהב או להפך אושהוא רוצה להחליש את החשק או שהוא רוצה להגביל את החשק לא יותר מדי וכו'.

אז בא נתחילמהלבוש הראשון של השאלה איך לקחת מישהו א - מיני ולהפוך אותו למיני, מה התשובה? אזהתפיסה הטריוויאלית תגיד שאין לזה פתרון הוא א - מיני הוא א - מיני הוא הומו הואהומו, הוא סטרייט הוא סטרייט וזהו משהו כזה בסדר אבל זה לא נכון.

ש: רגע אתהמדבר על משהו אחר.

אליעד: אניכבר הרחבתי את זה כי אלו שיגידו לך שלא ניתן לשנות א - מיני למיני גם יגידו לך שאתההומו לא ניתן לשנות לסטרייט ואת הסטרייט לא ניתן לשנות להומו, כנראה שהם יגידו"תקשיב זה ככה בן אדם נולד וכך הוא נולד וזהו זה הכל" אבל זה לא אומר שזה נכון,עכשיו בא ננסה להבין מה ההיגיון של זה. איך הופכים בן אדם, סתם בשביל הלבוש איךהופכים בן אדם א - מיני למיני? עכשיו אז יש כאלו שיגידו "בוא נראה לו כמה זה טוב אוכמה זה מעניין" או מה שזה לא יהיה אבל יש בן אדם שזה כמו בוא נגרום לעיוור ליהנותמסרט אבל העיוור לא נהנה מסרט, הוא מבחינתו עיוור זה לא אומר לו כלום. אז יש באיזהסרט לדוגמא, סתם יש ב - "תפוז המכני" משהו כזה נכון?

ש: יכוללהיות.

אליעד: שהואעשו לו שטיפת מוח של סרטים כדי שהוא לא ירצה לראות את זה, אז יש אולי ווריאציהשנגיד בא נראה לו נגיד סרטים ואז הוא ימשך לזה. יש דוגמא אצל הדתיים יש להם קטע שלטיפולי המרה שזה כאילו מישהו נגיד שהוא נגיד רוצה להיות הומו נגיד ואז אומרים לו"לא, בוא נהפוך אותו לסטרייט" אז אומרים לו "בוא תראה מלא סרטים של סטרייטים" ואזזה כאילו ישכנע אותו להיות סטרייט או משהו כזה אבל יכול להיות שזה יגרום לו יותרלהיגעל מזה בכלל, זה לא נכון כי אם בן אדם אין לו משיכה למשהו לא בהכרח שאם תראה לואת המשהו הזה זה יצור לו משיכה יכול להיות שזה לא ישפיע עליו בכלום ויכול להיות שזהיגרום לו לדחייה בכלל ויכול להיות שזה גם ישפיע עליו לטובה.

עוד פעם בןאדם שלא אוהב לאכול צ'יפס ותיתן לו לאכול צ'יפס יכול להיות שזה יגרום לו אחרי זמןמסוים לאהוב צ'יפס יכול להיות שזה יגרום לו עוד יותר לשנוא צ'יפס ויכול להיות שזהיגרום לו לא לאהוב ולא לשנוא צ'יפס, לכן התשובה הזאת כתשובה של בוא נחשוף אותו לזהואז הוא יאהב את זה היא לא התשובה.

ש: מה גורםלבן אדם להימשך למשהו, נניח בן אדם נמשך לצ'יפס מה גורם לו באותו רגע להימשךלצ'יפס?

אליעד:אוקי.

ש: כי זאתאותה תשובה לדעתי זאת התשובה.

אליעד: באנניח שזאת אותה תשובה, בא נחזור לסיפור של הא - מיני מה עושים עם הא - מיני.

ש: עם הא -מיני הבן אדם לא נמשך למין.

אליעד: כן מהעושים כדי שהוא ימשך?

ש: אוקי השאלהאם יש באמת איזה משהו קודם כל שיכול לגרום לו בשביל מה שצריך לומר להבין מה גורם לולהיות א - מיני, יש משהו שגורם לו להיות א - מיני?

אליעד: אבלשים לב לשאלה אתה אומר מה גורם להיות א - מיני כאילו ה - default שלו שהוא מיני "מהגרם לו להיות א - מיני אם ננטרל לו את מה שגרם לו להיות א - מיני הוא יהיהמיני".

ש: רגע לא, ישמשהו שגורם לו להיות א - מיני או אין משהו שגורם לו להיות א - מיני?

אליעד: אזהשאלה היא מה ברירת המחדל שלו ברירת המחדל שלו זה שהוא מיני והוא אומר "לא בא לי עלמין" או שהוא א - מיני ורוב האנשים הפכו להיות מיניים.

ש: אתה חושבשיש לזה משמעות.

אליעד: כןברור כי אתה אומר "בוא ננטרל את הסיבה שבגללה הוא א - מיני" ואז הוא יהפוך להיותמיני? מי אמר אולי ה - default זה א - מיני.

ש: אוקי אם ה- default א - מיני אז אתה אומר שאי אפשר לשנות, אם אין לו סיבה אם אין משהו שגורםלזה.

אליעד: אתהאומר בא נבדוק למה הוא א - מיני אבל הוא נולד א - מיני, לא זאת אומרת ה - defaultשל כולם הם א - מיניים.

ש: מה?

אליעד: עודפעם יש שתי דרכים להסתכל על זה דרך אחת להגיד "תראה כולם נולדו מיניים ובן אדם שהואאמיני זה כנראה שהוא עבר איזו טראומה נניח, בא נבדוק מה הטראומה שהוא עבר נסביר לושזאת לא טראומה נשכנע אותו שזה טוב שזה לא משנה ואז הוא יחזור להיות מיני כי זה ה -default שלו" אבל יכול היה להיות תפיסה שאומרת "לא, אנשים נולדו א - מיניים בכללובטבע של האדם הוא א - מיני בכלל" ילד נגיד אפשר להגיד לא מעניין אותו מין וכשהואגדל הוא הפך להיות מיני ואז צריך ליצור לו את ההתניה להיות מיני. ולכן אתה לא יכוללהגיד "בוא ננטרל לו את הרצון להיות א - מיני ואז הוא יהיה מיני" כי הוא לא יהיהמיני כי בשביל להיות מיני הוא צריך לעשות משהו פוזיטיבי לא רק על ידי שלילה שלמשהו.

ש: אבל מי אמרשזאת תוצאה של איזו התניה מסוימת, אתה בטוח שזאת תוצאה של התניה?

אליעד: מההתוצאה של ההתניה?

ש: להיות מינימעבר מין זה התניה?

אליעד: מה אתהחושב אני שאלתי אותך.

ש: אני לאיודע אני יודע למה.

אליעד: אזתגיד לא יודע בסדר שאלתי אותך.

ש: אני שואלתעל מה שאמרתי קודם.

אליעד: כן מהאמרת קודם?

ש: מה זה נותןלו להיות א - מיני?

אליעד: לאנותן לו כלום הוא א - מיני ככה הוא נולד.

ש: בסדר אבלזה מספק משהו כי למשל אם אני יכולה לחשוב למה אני מינית אני יכולה לחשוב על כל מינידברים, סיבות שהמין ממלא לי אצלי משהו שבגללם אני מינית, אוקי נגיד אני עושה מין כיאני מרגישה יותר לאחדות סתם כן.

אליעד: אבלנניח נגיד שאצלו זה לא עושה לו את זה.

ש: זה שהוא א- מיני זה לא נותן לו שום דבר לא נותן לו כלום?

אליעד: זה שאתלא אוכלת ג'וקים זה לא עושה לך כלום? לא זה לא עושה לך כלום מה העניין בזה "למה היאלא אוכלת ג'וקים?", כל דבר שאת לא עושה זה עושה משהו.

ש: יש סיבהשאני לא עושה.

אליעד: בסדראבל זה לא מושך אותך, מה לא יכול להיות שזה לא מושך אותך, כל מה שלא מושך אותך ישסיבה למה זה לא מושך אותך?

ש: כן.

אליעד: תסתכלייש פעולות שהן טבעיות ופעולות שהן לא טבעיות, לדוגמא נגיד נניח זה גם לא בהכרח נכוןאבל נניח נגיד שבן אדם בטבע שלו נגיד אוכל, אוכל רגיל בן אדם רעב אוכל מזון נגידשזאת פעולה הישרדותית הוא אוכל מזון. עכשיו אם הוא לא אוכל כנראה שיש סיבה למה הואלא אוכל זאת אומרת ואם ננטרל לו את הסיבה הוא יחזור לאכול אבל לדוגמא מין נניחלצורך העניין זה לא משהו שהוא הישרדותי לפחות לא במובן הפשוט של הישרדותי, אפשרלהגיד הישרדותי כי זה עוזר רגשית ורגשית זה עוזר להישרדותית.

בסדר אבלבמובן הפשוט של מין זאת לא פעולה הישרדותית זאת פעולה שאפילו היא לא הישרדותית נגידכי היא גורמת לבן אדם להיות חלש נניח. נגיד שאנשים הולכים לקרב נגיד בזירה לפעמיםאומרים להם אל תקיימו לפני כן יחסי מין כדי שתהיו יותר חזקים, זאת אומרת שמההיבטהזה זה בכלל הופך את הבן אדם להיות יותר חלש אז זאת פעולה פחות הישרדותית מהיבטמסוים.

ש: ובמובניםאחרים זה הופך אותו ליותר חזק אבל.

אליעד: רגעשנייה, ולכן השאלה היא מה ברירת המחדל של הבן אדם ולכן אם את אומרת "בוא נבדוק מהיוצא לו מזה שהוא א - מיני" לא אמור לצאת לו מזה כלום למה שהוא יהיה מיני בכללמלכתחילה, דיברת פעם עם מישהו א - מיני?

ש: כן.

אליעד: אוקיומה את אומרת לו כדי להיות מיני זאת השאלה שלי, בהנחה שאת רוצה שהוא יהפוך למיני מהאת אומרת לו "תקשיב תראה כמה זה יפה" הוא לא מבין מה יש בזה.

ש: זה יותרלהבין או לשאול.

אליעד: למהאתה א - מיני?

ש: מה זה נותןלך.

אליעד: מה זהנותן?

ש: כן לדוגמאבחורה כזאת אז היא יודעת מה זה נותן לה.

אליעד: מה זהנותן לה שהיא א - מינית? לא זה משהו אחר זאת בחורה שמתנזרת ממין אולי היא אומרת אנימינית אבל מתנזרת מזה. כן אז מה זה נותן לה להיות א - מינית?

ש: היא יכולהלהגיד זה מונע ממני להיות באינטימיות מעוד קשה לי להיות באינטימיות.

אליעד: היאמינית רק היא מפחדת מאינטימיות אז היא אומרת "אני לא רוצה להיות מינית" אבל זה לאנקרא א - מינית אז את לא הבנת מה זה א - מינית.

ש: היא לאמינית היא לא רוצה את זה בכלל ולא צריכה את זה.

אליעד: אתפה?

ש: כן אניפה.

אליעד: את לאהבנת מה זה א - מינית אני אסביר לך עוד פעם, להגיד "אני לא רוצה את זה ולא צריכה אתזה" זה לא נקרא א - מינית.

ש: אז מה זהכן נקרא תגדיר.

אליעד: אניאסביר לך מההתחלה.

ש: אני אמרתילא מתעניין במין אמרת נכון.

אליעד: לא אזאני אסביר מה זה אומר לא מתעניין במין, יש נגיד בחורה שלדוגמא הייתה נגיד בקשר והיאאהבה מין והכל סבבה ואז נגיד היא הייתה באיזו אינטימיות והיא נפגעה ואז היא החליטה"טוב מעכשיו אני יותר לא מתעניינת במין".

ש: זה לא א -מיני.

אליעד: זה לאא - מיני.

ש: נכון זה מהשהבנתי.

אליעד: אתאמרת "היא לא א - מינית כי..." אם זה לא "א - מיני כי... אז הוא גם לא נחשב א -מיני", מה זאת אומרת "היא לא רוצה להתעניין במין כי דרך זה היא מתרחקת מאינטימיות"זה לא א - מיני זה אומר שהיא מינית היא רק לא רוצה אינטימיות א - מיני זה מישהו שלארואה בזה שום תועלת, זאת אומרת שגם אם היא לא הייתה מפחדת מאינטימיות גם אם זה לאהיה קשור לאינטימיות גם אם היא הייתה בטוחה שאינטימיות זה טוב, גם אם היא רוצהאינטימיות היא עדיין לא רוצה מין כי זה לא עושה לה כלום.

ש: בסדר זה גםזה אבל כשאני שואלת אותה אז היא אומרת לי גם את הסיבות האלה.

אליעד: אתהבנת מה אני אמרתי, אז היא לא א - מינית באמת אני מסביר לך משהו א - מיני זה בן אדםשלא מבין אותך בכלל למה את מחפשת את זה מלכתחילה.

ש: שלמה זהמעניין בכלל כן.

אליעד: הוא לאמבין מה טוב זה לא "למה לא למה אתה לא רוצה את זה? כי זה ידפוק אותי, למה אתה לארוצה לאכול שניצל? כי זה משמין" לא, הוא אומר "למה שאני ארצה לאכול שניצל זה לאמשמין, למה שאני ארצה לאכול שניצל בכלל מה יש בזה", זה כמו נגיד תראי מישהו אוכלחול "למה אתה אוכל חול מה הסיבה שאתה אוכל חול, מה זה נותן לך?", כמו עיוור אניבכוונה מקצין שיגיד "למה אתה מתלבט איזה צבע ללבוש?".

ש: זה חוששאין לו.

אליעד: בדיוקעיוור בדימוי של הא - מיני את עצמו נגיד א - מיני קיצוני, לא משנה סתם נגדיר את זההוא חווה את זה כמו עיוור שאומר "אני לא מבין מה אתה מתלבט איזה צבע ללבוש", "אזלמה מה זה נותן לך שאתה לא בוחר צבע?" הוא לא מבין מה זה אומר בכלל מה זה משנה לוהצבע.

ש: בקיצור הואלא רואה שום תועלת.

אליעד: יפהואני חידדתי עוד פעם שלדוגמא יש דברים שהם הישרדותיים נגיד לדוגמא לאכול הוא יכוללהבין את התועלת נגיד תאוות אכילה תאוות כסף, נגיד שיש שלוש תאוות סתם ברבי נחמןאכילה מין וממון בסדר, אז נגיד תאוות אכילה נותן כוח לגוף מה נותן לך כסף שאז תוכללקנות עוד דברים שתוכל למלא את הרצון ואפילו תוכל לקנות עוד מזון, יהיה לך כסף תקנהמזון. אבל מין לצורך העניין מה זה נותן חוץ מזה שלהגיד שזה כייף מה זה נותן?

ש: לאההמשכיות.

אליעד: לא זהמין למטרת המשכיות אבל גם בן אדם א - מיני אם הוא ירצה להביא ילד.

ש: אז הואיעשה בשבילו ילד.

אליעד: נכוןכמו פעולת דחק כמו שעושים הרבה דברים אז הוא יעשה גם את זה בשביל להביא ילד.

ש: למרות שקשהלי לראות מישהו שלא אוהב מין.

אליעד: מביאילד למה לא יכול להיות?

ש: לא אבלשמתעורר לו העסק.

אליעד: אז הואייקח תרופה לא משנה ואם הוא לא רואה בזה הנאה מלכתחילה.

ש: זה יכוללהיות רק פיזית בלי רגשית.

אליעד: מהעושים ואז אומרים שזה רגשי, לא זה פיזי ולא רגשי אז בהנחה שזה לא פיזי בהנחה שזה בןאדם שיכול לדוגמא להגיע לעוררות מינית והכל אבל זה לא מעניין אותו כמו שאותך אתאומרת "אני יכולה לאכול את זה אני מסוגלת לעכל את זה אבל לא בא לי על זה", מישהוישאל אותך "למה את לא שותה קפה? אני יכולה לשתות קפה אם אני אשתה קפה לא יקרה ליכלום אבל לא אוהבת לשתות קפה", "למה אתה לא מעשן? לא עושה לי כייף לעשן, מה אתה לאכייף לך לעשן? לא כייף לי לעשן, אתה יכול לעשן? יכול לעשן, אתה מסוגל לעשן? כןמסוגל לעשן, אז למה שלא תעשן? כי אני לא רואה מה יש בזה". מה התשובה מה אתהאומר?

ש: כמו בשיחההקודמת.

אליעד: באמתאז קודם כל נכון אתה צודק, יפה ומה התשובה?

ש: להגדיל אתהיתרונות פה להקטין את החסרונות פה.

אליעד: עודפעם אתה עם היתרונות והחסרונות.

ש: תמצא אתהמחויב שלו תגדיש לו.

אליעד: איזהמחויב כן מה מחויב?

ש: מה גורם לוליהנות ומה המהות של זה.

אליעד: עודפעם אתם עם מה זה נותן לו שהוא א - מיני.

ש: לא, שואליםאותו למה אתה א - מיני.

אליעד: עודפעם רק תבינו משהו להגיד מה זה נותן לו שהוא א - מיני זאת חשיבה שגויה, למה זאתחשיבה שגויה? כי זה בעצם להניח שזה שהוא א - מיני אם הוא היה מיני זה ברור כאילולמה, בא נבדוק למה הוא א - מיני בא נבדוק את ההיגיון של זה אבל מי אמר שזה ה -default שלו מי אמר שברירת המחדל זה להיות מיני ורק הוא מוזר שהוא א - מיני אולי זההפוך.

ש: חוץ מזה גםאם זה default מי אמר שאתה יודע למה הוא מיני, גם אם ה - default הוא כזה או כזה מיאמר שאתה יודע את ההפך גם כן למה הוא.

אליעד: לאהבנתי מה אמרת, אני אמרתי כששואלים "בוא נבדוק למה הוא א - מיני" זה כמו להניחשהמיני זה הגיוני וא - מיני זה לא הגיוני ופה ספציפית היו צריכים להבין שאם שום דברלא מחויב זה אומר שגם להיות מיני זה לא מחויב וגם להיות א - מיני זה לא מחויב שוםדבר לא מחויב ולכן זה לא יותר הגיוני זה או יותר הגיוני זה, למרות שמצד ההיבט שאומרששום דבר לא מחויב היה יותר הגיוני להגיד שה - default זה להיות א - מיני, מההיבטשאומר ששום דבר לא מחויב מההיבט הזה יותר הגיוני שה - default הוא א - מיני כי א -מיני זה כמו להגיד אין בזה כלום זה כמו לא משנה, א - מיני זה כמו להגיד לא משנה א -מיני זה לא משנה זה לא נותן כלום אין בזה שום תועלת. אוקי אם אתה לפני בריאת העולםבאחדות באין הבדל אז זה לא טוב ולא רע.

ש: לא זה אצלהאל.

אליעד: נכוןאחדות שקרית אחדות אמיתית, נכון ולכן אמרתי שמההיבט הידוע אז הכל שווה זה לא יותרהגיוני להיות מיני לא יותר הגיוני להיות א - מיני לא מחויב זה ולא מחויב זה אבל ישזווית להגיד אתה יודע מה הזווית שאומרים ששום דבר לא מחויב והכל אחד כביכול במובןהפשוט שלו אז מההיבט הזה א - מיני זה default בכלל. מה אתה אומר?

ש: אני אומרצריך לבדוק את הדברים שעושים לו טוב שהוא חושב עליהם הם עושים לו טוב ואותם להלבישלו על דברים מיניים ככה כשהוא יראה מין הוא ייזכר בדברים הטובים.

אליעד: קודםכל מה שאמרת עכשיו זה נכון אתה אומר לנסות, איך לעשות את זה זאת שאלה אחרת אתהדיברת על העיקרון לנסות ליצור לו התניה בין הדברים שהוא אוהב לבין מין.

ש: לעשותשידוך.

אליעד: כן מההוא רוצה? נגיד לדוגמא להרגיש קירבה להרגיש אהבה להרגיש חופש, להרגיש זה ולהרגיש זהמה שזה לא יהיה ולנסות ליצור לו התניה בין התחושות האלה לבין פעולות מיניות כאלהואחרות. קודם כל מה שאמרת זה נכון איך ליצור לו את זה לא יודע שאלה אחרת אבל מהשאמרת זה נכון. מה אתה רוצה להגיד?

ש: אני חשבתיעל כיוון דומה שהמטרה שלו לדוגמא גם לזהות את התאוות שיש לבן אדם הזה החזקותביותר.

אליעד: ולחברלו אותם למין?

ש: לא, לכבותאותם להחליש אותם.

אליעד: ואיךזה יגרום לו להיות מיני?

ש: ואז אנישמחויב שהוא יחפש איזושהי תאווה חדשה.

אליעד: בואנהרוג אותו ואז לפני שנהרוג אותו יתעורר בו חשק מיני, בסדר מה עכשיו הקשר לא אלתסביר לי גם אם זה נכון זה לא מעניין אותי כרגע, למה? עכשיו הבאת לי איזו תיאוריהפילוסופית בוא נדכא לו את כל הרצונות ואז הוא יצטרך תאווה חדשה והוא יתחיל להיותמיני. זה פרקטי מה שאתה אומר?

ש: לא אנימאמין.

אליעד: אנישאלתי שאלה אם זה פרקטי מה שאתה אומר זה פרקטי?

ש: כן.

אליעד: כן באמישהו אומר עכשיו אתה יוצא עם מישהי שהיא א - מינית ואתה רוצה שהיא תאהב מין אז בואנדכא לה את כל התאוות שהיא לא תרצה עוד זה ולא תרצה זה ולא את זה ואז פתאום היאתרצה מין, זה מה שאתה הולך לעשות?

ש: אני לאאמרתי את כל התאוות.

אליעד: חלקאבל אם זה לא מספיק בשביל שהיא תרצה את התאווה המינית ואם היא במקום תאווה מיניתהיא תרצה תאווה להרוג אנשים, זאת תהיה התאווה שלה.

ש: אתה רוצהלשמוע את התשובה?

אליעד: לא מהזה קשור עכשיו, אתה אומר אם נקזז לה תאוות מסוימות פתאום תצמח לה תאווה אחרת, זה מהשאתה אומר?

ש: זה לאמחייב נכון כמו שהוא אמר זה מאפשר לא מחייב, אני אסביר לך מה שאני אומר.

אליעד: לא,אני לא אומר שמה שאמרת לא נכון אני מסביר לך למה זאת תשובה לא טובה לי כרגע כי זהלא מחייב את זה שהיא תהיה מינית אחר כך.

ש: אתה רוצהאבל בכל זאת לשמוע אותה.

אליעד: כן מהאמרת.

ש: אני חושבשבן אדם ממוצע יש כמה תאוות עיקריות שזה יכול להיות הימורים זה יכול להיות מין.

אליעד: תאוותעיקריות מעניין התיאוריה הזאת.

ש: שזה סמיםואלכוהול ועוד כמה תאוות חזקות שהן מנתקות את הבן אדם.

אליעד: תענהעל השאלה איך להפוך את הא - מיני למיני, כן מה התשובה.

ש: אז אניאומר למצוא איזה חמש תאוות הכי חזקות שקיימות לנטרל את הארבעה מהן ולהשאיר אותו עםהמינית.

אליעד: הבנתיאז גם הנחת היסוד שיש חמש תאוות שהן יותר חזקות מאחרות גם אם הן לא נכונות וגם לאבטוח שאתה רוצה להחליש לו את חמשת התאוות האחרות, בהנחה שאתה רוצה להשאיר אותו עםהתאוות האחרות ולהוסיף לו את התאווה המינית.

ש: זה משהואחר.

אליעד: יפה אזזאת השאלה מלכתחילה.

ש: אין בעיהסליחה.

אליעד: לאבסדר היה דברים בדיוניים.

ש: לאלמה.

אליעד: בואנפרוץ למוח שלו נלך למטריקס נשתול לו בפנים מחשבות, בסדר בוא נהיה משהו פרקטייםיותר כי זה לא פרקטי בא בן אדם רגיל אומר לך "שלום אני א - מיני תהפוך אותי למיני"אז תגיד לו "טוב בוא נדכא לך תאוות אחרות" זאת התשובה?

ש: זואופציה.

אליעד: אתהכשלא יהיה לך חשק למשהו אתה רוצה שנדכא אותך בדברים אחרים, זה הכיוון כאילו זה נראהלך זאת הדרך היחידה לגרום לך לעשות חשק למשהו, ילד אין לו חשק לעשות שיעורים אוקיבוא נדכא לו את זה ואת זה ואז פתאום יהיה לו חשק לעשות שיעורים וזה גם לא בהכרחנכון.

ש: אני חושבשזאת הדרך היחידה מבחינה הזאת אני חושב אבל שיש גם דרך אחרת.

אליעד: אוקיסבבה ואני גם אומר שזאת גם התפיסה שאומרת שיש איזה חמש תאוות עשר תאוות שאם תדכא אתכולן פתאום התאווה תצא משם גם היא לא נכונה גם זה לא נכון.

ש: למה זה לאנכון?

אליעד: כי זהלא נכון עובדתית זה לא נכון, יש לבן אדם תאווה מאוד חזקה להיות א - מיני אתה יודעאת זה יש לו גם תאווה כזאת, עובדתית שיש אנשים כאלה אז מה זה אומר? עובדתית זה לאנכון. מה אתה אומר?

ש: רגעשנייה.

אליעד: לאמעניין המשכנו עם הנושא הקודם איך לגרום למישהו א - מיני להיות מיני הלאה, רגע אזמה שאתה קודם כל אמרת זה נכון אבל השאלה היא.

ש: אני אומרבהתחלה גם לתחקר אותו או באיזושהי דרך להוציא ממנו לראות את הרווח שיש לו מזה שהואחושב מרגיש א - מיני.

אליעד: אין לושום רווח אז אתה לא הבנת, עוד פעם א - מיני אתה לדוגמא נמשך לעץ הזה? לא, אתה א -מיני ביחס לעץ מה הרווח שיוצא לך מזה שאתה לא נמשך לעץ, אתה מבין זאת בערך אותהשאלה מבחינתו כאילו "מה זאת השאלה הזאת?" אין שאלה כזאת זאת שאלה לא קשורה לכלום.עכשיו זה נראה לך אולי כל כך טבעי מין שאתה אומר "מה הסיבה שהוא לא מיני?" לא אבלהוא אין לו סיבה זה כמו שאתה לא נמשך לעץ.

ש: כמו שבןאדם מיני והוא לא יודע לדוגמא למה הוא מיני.

אליעד: רגעשנייה קודם כל אני מסביר עוד פעם לשאול אותו "מה יוצא לך מזה שאתה א - מיני?" זאתשאלה מטופשת כי א - מיני יגיד לך זה כמו מה יוצא לך מזה שאתה לא נמשך לעץ, בסדר זהאותו דבר.

ש: לא אבל מהשאמרתי אמרתי בנוסף זה כמו מה יוצא לך שאתה נמשך לנשים.

אליעד: אתהאומר את זה כשאלה, לא הבנתי מה אתה אומר.

ש: תוספת.

אליעד:שמה?

ש: אני יכוללהגיד לו "למה אתה נמשך לנשים?".

אליעד: לא אבלהוא יגיד לו "כי אני חושב שזה כייף" והוא יגיד לו "ואני לא חושב שזה כייף".

ש: בסדר זה מהשאני אומר.

אליעד: סבבהלא אבל עכשיו מה שאני רוצה להגיד ככה רוב האנשים פה נתנו את התשובה של בא נבדוק למההוא א - מיני אבל האמת היא שזה לא נכון כי מה שצריך לעשות בשביל לגלות איך להפוך אתהא - מיני למיני בשביל זה צריך לשאול למה המיני הוא מיני זאת השאלה הנכונה, אם בןאדם היה יודע למה הוא מיני או מה עומד מאחורי המיניות.

ש: זה מהשאמרתי.

אליעד: זה לאמה שאמרת.

ש: אמרתי גםאת זה.

אליעד: אמרתגם את זה אחלה מושלם, אתה צריך להבין מה אמרתי בכלל וזה תמיד ככה אתה צריך להבין מהאני אמרתי. אני מסביר עוד פעם אני אומר כזה דבר ה - default הוא א - מיני, אוקי אםאתה רוצה לדעת להפוך א - מיני למיני.

ש: אני לאיודע איך הגעת לזה שה - default הוא א - מיני נניח שהוא א - מיני.

אליעד: יפה אזאתה לא ענית לי את התשובה אז אני אומר לך את התשובה שלי, אתה רוצה לשמוע מה התשובהשלי להלן תשובתי, תשובתי כדלקמן האדם ב - default שלו כרגע לצורך העניין לצורךהשיחה הוא א - מיני.

ש: לצורךהשיחה.

אליעד: הוא א- מיני לא לצורך השיחה מוחלט הוא א - כלום, מה זאת אומרת א - כלום? אין לו שום רצוןבטבע שלך אין לך שום רצון לכולם. בסדר עכשיו אם אתה רוצה לגרום למישהו להיות מיניאתה צריך לעשות הפוך, מה זאת אומרת שזאת בעצם התשובה שהוא נתן ואסביר איך מגיעיםאליה, בעצם צריך לעשות הפוך צריך לחקור למה אנשים הם מיניים ואחרי שחוקרים למהאנשים הם מיניים מגלים את כל מערכת האמונות שעליהן מושתת החשק המיני ואז צריך לראותאיך שותלים את האמונות האלה בראש של הא - מיני.

ש: אוקימכירים.

אליעד: סבבהאבל מה שאני אומר זה שה - default הוא הא - מיני, אם אתה רוצה לגרום לא - מינילהיות מיני במקום לתחקר למה הוא א - מיני תתחקר למה אתה מיני ותנסה לגרום לו להאמיןבמה שאתה מאמין. כי בסופו של דבר מה החידוד של מה שאני אומר כאן שזה קשור למהשדיברנו קודם שמה שדיברנו קודם זה שההנאה או הסבל היא תלויה במשמעות שהבן אדם נותן,עכשיו מההיבט הזה אפשר להגיד כזה דבר אכילה לצורך העניין וגם זה לא בהכרח נכון אבלאכילה לצורך העניין היא פעולה שכביכול ההנאה היא לא בהכרח מהמשמעות שאתה נותן לדברכי המשמעות היא יותר ניכרת לעין, אתה רעב אכלת אתה שבע.

לעומת זאתבמין התועלת היחידה בהנחה שזה לא למטרת להביא ילדים נניח התועלת היחידה שהבן אדםמקבל זה אך ורק מהמשמעויות שהוא מיחס לעניין אך ורק, אין שום תועלת בשום פעולהמינית מלבד המשמעויות שאתה נותן לזה שום תועלת.

ש: איך הגעתלזה?

אליעד: כיעובדתית זה פעולות שלא נותנות שום תועלת, זאת אומרת אם מנתקים לך את המשמעויות שאתהנותן לזה אין בזה שום תועלת.

ש: במובן הזהשסתם חיכוך.

אליעד: כן כלפעולה, אתה פעם נתת למישהו דוגמא אמרת לו על העכביש אם היה מתפס עליו עכביש אתהזוכר?

ש: אני זוכרמשהו כזה.

אליעד: כןסיפור ישן.

ש: זה הסיפורהיה.

אליעד: נכון,עכשיו מה אני אומר אני אומר עוד פעם נגיד בן אדם נגיד חולה בבית חולים לדוגמא נגידחלק מתהליך השיקום שלו הזינו אותו במזון, למה? כדי שהוא יוכל נגיד לשרוד. אוקי אניבכוונה מראה את זה על אכילה ביחס למין למרות שמצד האמת בן אדם גם נהנה באכילה, למההוא נהנה באכילה? כי יש לו משמעות לזה שהוא לא רוצה שיכאב לו מזה שהוא רעב כי יש לומשמעות לזה שהוא חושב שהוא יחיה יותר, בהנחה שהוא חי אפילו למטרת הישרדות אבל נשכחאת זה לרגע אחד, כביכול אכילה זה פעולה שההנאה שלה היא יותר הגיונית אתה רעב תאכלשבע ברור מה קיבלת פה אבל מין מה קיבלת פה הדבר היחיד שבן אדם מקבל ממין זה אך ורקאת המשמעויות שהוא מיחס לזה. ואם נכנסים למשמעויות שהבן אדם מיחס לזה והמשמעויותשזה כבר פירושים, משמעויות זה עניין של אמונה זה אין בזה שום דבר מחויב.

ש: אתה לאמקבל גם הנאה מינית?

אליעד: ההנאההיא אך ורק מהמשמעויות שאת מייחסת לפעולות הפיזיות אך ורק.

ש: אבל אם אתהלא עושה את הפעולה הפיזית זה חסר לך, זה כואב לך זה חסר לך זה כמו רעב.

אליעד: סבבהבגלל המשמעויות שאת מייחסת לזה.

ש: אז גם אוכלאותו דבר.

אליעד: תקשיבירגע, אם מין היה כל כך כייף איך יכול להיות שנגיד לדוגמא אישה נגיד יכולה אם נגידאונסים אותה רע לה "למה רע לך אבל מין זה כייף נכון? לא תלוי מי תלוי מה".

ש: אם מכניסיםאת האוכל בכוח לפה זה גם רע זה גם אונס.

אליעד: קודםכל זה לא בהכרח נכון תקשיבי עד הסוף, כי לדוגמא נגיד בן אדם שנגיד מרעיב את עצמו אזעושים לו הזנה בכפייה ואז הוא יגיד "אני לא רוצה לא רוצה לאכול" אבל אנחנו מביניםכביכול שהגוף שלו אם לא הוא היה מת, השאלה למה דוחפים לו אוכל לפה השאלה בהקשר זהנכון שיש לזה משמעות שלילית כי מנסים אולי לחנוק אותו שדוחפים לו אוכל לפה. אני אבלאומר בגדול ההנאה היא נוצרת מהמשמעויות שהבן אדם מיחס לזה, עכשיו ואם מבינים את זהאז מפה כבר אפשר.

ש: אז אתהאומר שהצורך המיני הוא לא כמו הצורך באוכל ברעב.

אליעד: לאעובדתית הוא לא הישרדותי בן אדם יכול לחיות בלי מין הוא לא יכול לחיות בלי אוכל,קחי את כל אלה שהולכים לתוכנית "הישרדות" כולם לפחות לפי הסיפור מה שהם מספרים לךשאחרי יום יומיים אין להם שום חשק מיני הדבר היחיד שהם חושבים עליו בלילה זה עלאוכל.

ש: בן אדםיכול לחיות בלי מין עם בן זוג אבל הוא לא יכול לחיות בלי מין בכלל.

אליעד: בן אדםלא יכול לחיות בלי מוסיקה את יודעת את זה, את יודעת שבן אדם גם לא יכול לחיות בליצבעים את יודעת שבן אדם גם לא יכול לחיות בעיניים עצומות? יפה זה סיסמאות מאודנחמדות עובדתית בן אדם יכול לחיות עם עיניים עצומות והוא לא יכול לחיות בלי מזון,בסדר זאת עובדה את יכולה להגיד שהוא ירגיש רע שהוא ירגיש מדוכא לא יודע מה אבל הואיכול לחיות בלי מין, את יכולה להגיד שהוא ירגיש בדידות הוא ירגיש מצוקה לא יודע מהלמרות שאנשים א - מיניים יגידו לך "לא, אני יכול לחיות כל חיי בלי מין ואני לאארגיש בדידות ולא ארגיש כלום".

ש:נזירים.

אליעד: לאנזירים זה לא נזירים זה פשוט לא מביא לו תועלת מלכתחילה. בן אדם שיש לו התניהשאומרת לו שמין מביא לו תועלת אז הוא לא יכול לחיות בלי מין כי אם נגיד יש לו התניהבראש שאומרת שמין משדר נגיד קירבה והוא רוצה קירבה אז הוא לא יכול לחיות בלי מין כיאין לו קירבה, אבל ב - default בטבע הבסיסי כאילו ואם אתה מוריד את המשמעות הזאתשמין שווה קירבה אז מה אתה צריך מין מה אתה תמות בלי מין כאילו מה קרה עובדתית. מהאתה רוצה להגיד?

ש:שאלונת.

אליעד:תשאל.

ש: עוד פעםתהיתי איזה מהלך של אמונות נגיד שקורה באיזה גיל מסוים אצל מתבגרים נגיד שאזלמשל.

אליעד: עכשיוזה לא קורה בגיל מסוים זה קורה לאורך כל הגילאים, מה ההוכחה שזה קורה לאורך כלהגילאים מה ההוכחה? כי עובדה שלפעמים.

ש: מה הכוונהכל הגילאים?

אליעד: הואאמר, מה אמרת?

ש: איזה סטאמונות נגיד.

אליעד: נכנסבאיזה גיל ואני אומר שזה קורה לאורך כל הגילאים, למה כי עובדתית החשק המיני יכוללהשתנות מיום ליום אם הוא יכול להשתנות זה אומר שהוא לא נשתל פעם אחת ונשאר שמה אלאשהוא משתנה וזה תלוי במיליון ואחד פרמטרים.

ש: אבל כן ישמחויבים חברתיים שהם כאילו מחקרים מראים שזה מתחיל כן בגל מסוים, באופן לא הכימדויק אבל.

אליעד: מינגיד לדוגמא הכי נהנה ממין בעולם?

ש: מי שהכיחסר לו מין.

אליעד: נגידאנשים דתיים חרדים קיצוניים, למה? כי מגיל אפס הסבירו להם שזה אסור ואז כל פעם שהואנגיד לדוגמא רוצה להרגיש חופש אז הוא יחשוב על מין כי זה נותן לו הכי הרבה חופש כיזה מה שעשו לו התניה "מין אסור, אסור זה וזה אסור ואסור", מה ההיגיון אומר שאם הואירצה לעשות משהו שאסור? הוא ירצה מין לדוגמא. עכשיו בכל מקרה הדבר הזה הוא נלקחלכמה כיוונים הוא גם נלקח לכיוון של איך לקחת מישהו א - מיני ולהפוך אותו למיני אבלהוא גם נלקח לכיוונים ההפוכים של איך לקחת מישהו מיני ולהפוך אותו לא - מיני אולהפוך אותו לפחות מיני.

בן אדם צריךלבדוק מה המשמעויות שהוא מייחס למין וכשאני אומר מייחס למין זה לאו דווקא באופןכללי זה באופן כללי ובאופן פרטי כי בן אדם יכול להגיד "מה אני מייחס למין? תחושה שלקירבה" נניח סתם אחדות קירבה אבל זה כללי מדי, למה זה כללי מדי? כי אם זאת האמת מהההגדרה של מין פעולה מסוימת אז למה הפעולה הזאת אתה אוהב אותה יותר ואת זה פחות מההסיבה. אני אומר שזה גם ברמת פעולות ספציפיות כי הפעולה הזאת בתאריך הזה בשעה.

ש: פעולותספציפיות במין?

אליעד: כן כיזה לא תשובה כללית כי זה כמו מה ששאלנו קודם לדוגמא על הקטע כשמוצאים סיבה לבדוקהאם הסיבה מחייבת את התוצאה, יפה נגיד שואלים בן אדם "תגיד לי למה אתה אוהב ככהוככה? כי זה משדר לי קירבה" אוקי אבל מהצד שזה משדר לך קירבה יכולת גם לאהוב מיןאבל בווריאציה אחרת למה אתה אוהב דווקא את הווריאציה הזאת של המין, אם אתה אומר שזהבגלל קירבה למה זה משדר לך קירבה יותר מזה מה הסיבה ואם אתה אוהב את זה למה אחרישאתה אוהב את זה אתה אוהב את זה ולמה פעם אהבת את זה לפני זה ופעם אהבת את זה אחריזה.

ש: אני אתןדוגמא גם באוכל לדוגמא אתה בא מסתכל על הצלחת אתה אוהב את הקציצה יותר.

אליעד: נכוןלמה רצית את הקציצה יותר מאשר זה וזה ויש סיבה כמובן. אבל אני אומר שהתשובה היא לאצריכה להיות גנרית של "כי זה קירבה כי זה נגיד כוח" לא יודע מה שזה לא יהיה כי זהצריך להיכנס לרמה של כל פעולה כמו שנתתי דוגמא אתה מעביר ערוץ בשלט למה העברת אתהערוץ בשלט, כל פעולה בן אדם צריך להגיע למצב שכל פעולה שהוא עושה הוא מבין למה הואעושה או לא עושה אותה למה אתה רוצה או לא רוצה, למה אתה רוצה יותר או רוצה פחות כלפעולה.

וברגע שבן אדםמבין את זה אז זה מאפשר לו אם הוא רוצה להטיל ספק במשמעויות שהוא מייחס לדבר, אוקיואז הוא יכול להשתחרר גם מחשק מיני ובמקרה היותר מתוחכם הוא יכול להגיע למצב שגם כןמין דוחה אותו בכלל שזה יותר גרוע מא - מיני כי א - מיני הוא לפחות מין לא דוחהאותו או חלק מהא - מיניים מין לא דוחה אותם, הוא יגיד "זה לא נותן לי כלום אבל זהלא דוחה אותי", אבל אני אומר מה עם האופציה שזה ידחה אותך.

עכשיו ברבינחמן כשהוא תמיד היה מסתלבט על הרבנים האחרים הוא היה אומר "תראה הם אולי אין להםתאוות אבל מה עם תאווה מינית גם אין להם תאווה מינית בכלל?" כאילו כי התאווה המיניתזה כאילו נחשב לדבר שאין אפשרות להיפטר ממנו מה שזה לא יהיה והוא גם סיפר שכשהואהיה ילד אז הוא כאילו החליט שהוא רוצה להיפטר מכל התאוות מכל הרצונות שלו ואז באאליו השטן, זה סיפור כזה ואז בא אליו השטן אומר לו "תקשיב בא נעשה דיל אני עוזר לךכל התאוות שאתה רוצה להיפטר אתה נפטר, מה אתה רוצה שלא תהיה לך תאוות כבוד? לא יהיהלך, שלא יהיה לך כעס? לא יהיה לך, לא תרצה כסף? לא יהיה לך, לא תפחד מכלום? לא תפחדמכלום.

אבל רק דבראחד תיתן לי שעדיין יהיה לך חשק מיני בזה נסגור דיל אבל אתה חייב להיות צדיק חבל כלהרצונות כל התאוות, כל התכונות הטובות שיש בעולם אני אתן לך שיהיה לך אבל חשק מינישיישאר לך" אז רבי נחמן אמר לו "אנחנו נעשה דיל הפוך אני מוכן שיהיה לי את כלהתאוות בעולם וחשק מיני לא יהיה לי" בדיוק הפוך.

ש: למה כי אתהחושב שיש לזה איזה משהו מיוחד?

אליעד: כן כיזה חלק מהקומבינה כאילו, עכשיו מה זאת התאווה המינית נגיד בשורשה אפשרה להגיד עצםזה שאתה מבדיל בין יש לאין אז במהות אתה מנסה להתייחד עם ההפך ואז אתה מנסה להתייחדעם ההפך זה סוג של.

ש: רגע לאטאיך הגעת.

אליעד:במהות?

ש: במהות.

אליעד: אפשראיפשהו לגלגל את זה לכיוון שעצם זה שבן אדם מבדיל בין יש לאין אז הוא בעצם מבדילבין מה שהוא למה שלא הוא ואז הוא מנסה כביכול במן איזה סוג פעולה של להתאחד עם משהושהוא לא אתה או משהו שהוא שונה ממך נגיד או להשלים את עצמך במשהו.

ש: מה רעבזה?

אליעד: שוםדבר רע בשום דבר אבל רגע ולכן זה כביכול הדבר הכי קשה להיפטר ממנו כי זה כביכול דברשאם אתה לא מסוגל לא להבדיל בין יש לאין אתה לא מסוגל לא להימשך מינית אין אפשרות,למה? כי המשיכה המינית השורש שלה היא מזה שיש לך חיסרון. עכשיו יש בזה היגיון ומההאמת באמת? שכל הרצונות אתה לא יכול להשתחרר מהם בלי להשתחרר מה - "יש ואין הבדל"ואתה גם לא באמת יכול לא לכעוס בכלל עם חשק מיני ואתה לא יכול להיפטר מהחשק מיניבלי לכעוס והכל קשור להכל וזה. אבל אף על פי כן בסיפור כשהוא תמיד דיבר על נושא שלתאוות, רבי נחמן הוא תמיד דיבר על נושא של חשק מיני.

ש: כי אוליבגללו אולי הוא הצליח באמת לדעת.

אליעד: לאמשנה והוא הכי התגאה בעולם אם הוא היה צריך להתגאות במשהו אז היה אומר "אני מתגאהבזה שאין לי נגיד חשק מיני" לצורך העניין יותר מכל התאוות ואם הוא היה צריך לדברלאחרים שהם כאילו "תראה איזה צדיק הוא תראה איזה זה, אתה יודע אבל עדיין יש לו חשקמיני". וההקצנה שלו עוד פעם ויש לו גם בסיפור, יש לו על זה הרבה סיפורים והרבהעניינים אני אתן לכם סתם דוגמא כמשל שרבי נחמן יש לו מה שנקרא "סיפורים שאחריהמעשיות" ושם מסופר על איזה צדיק שעלה לשמיים ואז הוא ראה סיר בשר, סיר בשר שעושיםעל האש ואז הוא שאל "מה זה הסיר הזה?" אז אמרו לו "זאת איזה אישה שהייתה ככה וככהועכשיו שמים אותה בסיר על האש" כאילו הפכו אותה לעל האש.

ש: עולה.

אליעד: עולה,ואז הוא אומר "האם יש היגיון שבן אדם ימשך מינית לסיר על האש בשר על האש מינית?"אין היגיון אז הוא אומר "אז מה זה שונה הרי מה הבן אדם מולך זה חתיכות בשר מה אתהנמשך אליו". עכשיו זה מהזווית של הא - מיני אוקי אבל זה עדיין לא מהזווית שלהמגעיל, עכשיו יש לרבי נחמן עוד דבר שרבי נחמן נגיד לדוגמא רצה להסתלבט על שלמההמלך כי הוא רצה להגיד שהוא יותר חכם משלמה המלך, אז מה הוא אמר על שלמה המלך? הואאמר כזה דבר.

ש: הייתה לותאווה גדולה.

אליעד: לא, אזהוא אמר שלמה המלך אולי היה חכם מכל אדם אבל עדיין בסופו של דבר היו לו אלף נשים מהאתה צריך אלף נשים אם אתה כל כך חכם ואז רבי נחמן עקץ ואמר כזה דבר בשביל להיפטרמחשק מיני לא צריך בכלל להיות צדיק מספיק שיש לך שכל, הוא אומר אפילו גוי אם יש לושכל לא יהיה לו חשק מיני, הוא בכוונה רצה הוא אמר כאילו אתה לא צריך להיות צדיקגדול בשביל שלא יהיה לך חשק מיני מספיק שיהיה לך שכל אם יש לך שכל מה אתה מחפש בזהמה זה, זה אמור לדחות אותך להגעיל אותך בכלל.

אז בזה בעצםהוא רצה לעקוץ את שלמה שכביכול הנה הוא כאילו החכם מכל האדם ותראה כמה חשק מיני ישלו אז איזה חכם מכל האדם הוא היה אפילו אם יש לו קצת שכל, לא זוכר בדיוק אתהדימויים אבל יש לו דימויים של אתה לא צריך להיות צדיק בכלל כי יש כאלה שחושבים "רקצדיק יכול רק אם תהיה ממש צדיק תוכל להיפטר מהחשק המיני" והוא אומר "לא נכון אפילוגוי פשוט אפילו לא משנה מי אם יש לו שכל אין לו חשק מיני".

עכשיו עוד פעםולמה מה השכל שבדבר? השכל שבדבר הוא, המהות היא כזאת קודם כל כל ההנאה נובעתמאמונות ומשמעויות שבן אדם מייחס לפעולה כי הפעולה עצמה היא לפחות טכנית היא לאהישרדותית ובהנחה שלא עושים את זה בשביל להביא ילדים וממילא כשבן אדם מבין את זה אזהוא גם יכול לראות לפרש את כל הקטע המיני בקטע שלילי ואני אוסיף ואגיד עוד משפטשאחת הסיבות שאנשים כל כך נהנים ממין זה בגלל שאפשר לפרש את זה בקטע שלילי, כי מיןלצורך העניין זה או הדבר הכי כייף או הדבר הכי מגעיל ובהנחה שאתה לא א - מיני נניחיש שתי דרכים להסתכל על זה או שזה הדבר, לא משנה אם זה רק זה.

ש: מין עםמישהי שאתה נמשך אליה?

אליעד: כל מיןבעולם.

ש: מין עםמשהו מגעיל זה.

אליעד: לא,בגלל שאתה נמשך אליה לכן למרות שזה מגעיל אתה עושה את זה.

ש: לאהבנתי.

אליעד: מיןלכשעצמו סתם דוגמא ילדים נגיד לדוגמא רואים שני אנשים מתנשקים אומרים זה מגעיל, מהמגעיל? אבל עובדה שב - default שלהם הם חושבים שזה מגעיל, אומרים לו "אבל פעם אתהאמרת שזה מגעיל איך עכשיו זה הכי מושך אותך?" מה ההיגיון בזה? כי מה שהיה נראה לו,עכשיו מה יהיה הפוך על הפוך? תשאל אותו "למה זה מגעיל אותך?" הוא יגיד משהו תשאלאותו "למה זה מושך אותך?" הוא יגיד "לא יודע" אבל מה האמת שמהיבט מסוים זה מושךאותך כי פעם זה הגעיל אותך ועכשיו אתה כאילו אוהב את זה בגלל שזה הגעיל אותך ואתהמתגבר על זה, למה? כי יש פה סוג של קיזוז.

עוד פעם וישכמובן את ההיבט שאפשר להיכנס לעוד רזולוציות, רגע יש פה עוד רזולוציות אבל מהשהתחלתי להגיד זה כזה דבר שבן אדם רע לו בחיים, אוקי ומי שלא רע לו בחיים הוא לארוצה כלום והוא גם לא רוצה מין בסדר שזה יהיה הגיוני אבל בן אדם רע לו בחיים ואחתהמשמעויות של מין זה סוג של אהבה נפולה, מה זה אומר אהבה נפולה? שבן אדם חווה אהבהבצורה מסוימת האהבה האולטימטיבית שבן אדם יכול לחוות כלפי המציאות הוא חווהבמין.

עכשיו מה השכלשבדבר למה דווקא במין הוא חווה, למה האהבה הנפולה מתלבשת דווקא במין? כי אהבהמתבטאת בזה שאוהבים את השלילי, יפה בן אדם אוהב את המציאות מה הוא לא אוהב במציאות?את השלילי, מה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לבן אדם בחיים? שהוא יאהב את הרע שישבמציאות מהאמת שאם הוא יאהב את הרע שיש במציאות לא יישאר משמעות לכלום כי אין טובואין רע וכו', אוקי אבל אף על פי כן הדבר הכי טוב שיכול לקרות לבן אדם בחיים זהשהוא יאהב את הרע שיש במציאות.

והחוויה שללאהוב את הרע שיש במציאות הכי קרוב אליה זה מין יותר מכסף יותר מאוכל נגיד למה כילאכול זה לא רע אז זה שאתה אוהב לאכול סבבה, אתה ממש נהנה לאכול אבל אין פה אהבהשהיא כל כך גדולה עד כדי כך שאתה אוהב משהו שהוא מגעיל נגיד. לדוגמא נגיד כסף נגידבן אדם ממש אוהב כסף וזה אבל כסף זה כל כך מגעיל? אבל לעומת זאת במין, תכף אניאסביר על מין נגיד מה שבן אדם אוהב שזה מקזז לו את המחשבות השליליות על המין.

ש: אני לאמבין.

אליעד: עודפעם בגלל שמין יכול להתפרש כדבר דוחה.

ש: יכוללהתפרש.

אליעד: יפהלכן כשאוהבים מישהו נניח אז איתו נגיד המין נחשב כהנאה מאוד גדולה למה כי זאת תחושהשל קיזוז זה כאילו בגלל שאתה אוהב את הבן אדם לכן המין עושה כל כך טוב למרות שב -default שלך היית אמור לא לאהוב את זה.

ש: לא הבנתילמה לא לאהוב את זה.

אליעד: למהאתה אוהב את זה עכשיו אתה גם לא יודע.

ש: אין לימושג.

אליעד: יפה אזברור שאתה לא תדע למה ב - default אם אתה לא יודע, אני גם לא אמרתי שב - defaultאתה אמור לא לאהוב את זה גם אם אמרתי לא התכוונתי לזה בסדר.

ש: אוקי.

אליעד: אניאחדד עוד פעם בן אדם שחוקר את הסיפור של המיניות בסדר ואז הוא מגיע למצב שהוא מביןאת כל ההתניות שיש לו במוח לפרטי פרטים וכל פעולה וכו' ואז הוא יכול לראות את זה גםשההתניות האלה לא מחויבות ולראות את זה בצורה נייטרלית, בן אדם כזה יכול להגיע למצבשהוא רואה שבעצם מין אז זה בכלל לא מחויב לראות את זה כדבר טוב זה לא או שזה לאמשנה או שזה משנה טוב, כאילו "טוב או שזה לא משנה או שזה טוב" לא, או שזה לא משנהאו שזה טוב או שזה רע אפשר להלביש על מין גם מלא אמונות רעות.

עכשיו אחרישתגלה מה האמונות הרעות שאתה יכול להלביש על מין אז אתה תבין גם כן, זה קשור דברלדבר על האמונות הטובות כי חלק מהאמונות הטובות שיש במין הן בעצם ההתגברות עלהאמונות הרעות, מה זאת אומרת?

ש: תן איזודוגמא אולי.

אליעד: אניאסביר לך דוגמא במשל אחר.

ש: לא תן לנונגיד לי דוגמא.

אליעד: לא אבלאתה לא מבין אותה טוב איך תבין את הרע, אני אתן לכם דוגמא אחרת אני אתן לך דוגמאנגיד מה כיף בלאכול בשר נגיד יותר מאשר כיף בלאכול טופו?

ש: להיותטורף.

אליעד: לא בואניתן דוגמא, יפה אז פעם דיברנו על זה לדוגמא אז נגיד אומרים לך נגיד "אבל אכילת בשרזה אכזריות" אוקי אז באכילת בשר יכול להיות לך יותר כייף כי אתה בעצם מתחברלאכזריות שבך אתה אומר "לא אכפת לי להיות אכזרי נגיד" ואז אם נגיד אומרים "גם לאאכפת לי שהמציאות אכזרית כלפי נניח. אוקי בא נניח נגיד שבן אדם נגיד נגעל מלאכולג'וקים בסדר הגיוני יכול להיות מישהו?

ש: אני נגעלמלאכול ג'וקים כרגע.

אליעד: בסדרבא נניח שיום אחד היית מתחיל לאהוב ג'וקים אוהב גו'קים.

ש: ככה זה קרהלי עם מולים בא נתחיל עם מולים, מולים לא אהבתי.

אליעד: לאשנגעלת לא אהבת או נגעלת?

ש:נגעלתי.

אליעד: יפהופתאום אתה מתחיל לאהוב את זה.

ש: כן.

אליעד: יפה אזההנאה של האכילה שלך ממולים תהיה יותר גדולה מההנאה של האכילה שלך משניצל למה, יפהכי פה אתה מרגיש יותר אחדות עם המציאות למה בשני המקרים חווית שאתה שבע נגיד אכלתשניצל ואכלת מולים, בסדר בשניהם אתה שבע נגיד שאתה שבע באותה מידה פיזית אכלת אתאותה כמות קלוריות נניח אבל איפה השובע הנפשי גדול יותר במולים, למה כי הוא יותרקרוב לתחושה של "אני אוהב את הרע של המציאות".

ש: כמו לאהובחריף.

אליעד: שנייהזה לא מחויב כי לא מחויב שמלכתחילה אתה לא אוהב חריף.

ש: אתה אומרשבעצם זה כאילו מזכיר לך את האחדות יותר.

אליעד: בדיוקכי המהות של האהבה הגדולה ביותר זה לאהוב את הדבר הרע ביותר ומין זה כל כך "טוב"בגלל שאיפשהו בתת מודע זה נתפס כדבר מאוד רע ולכן אתה מאוד אוהב את זה כי אתה אוהבאת זה למרות שזה מאוד רע.

ש: דווקא בגללזה.

אליעד: נכוןזה מביא הנאה כל כך גדולה בגלל שזה מאוד לא הגיוני לעשות את זה ואז המין הוא כביכוליציאה מהמחויב שאומר "זה חייב להיות הגיוני" לא "לא חייב להיות הגיוני". מה אתהרוצה להגיד?

ש: אני רוצהלהגיד בעצם שהתאוות הנעימות ביותר לאדם זה בעצם הדברים שהם נחשבים גם כמגעיליםביותר כרעים ביותר כמו סמים הימורים אלכוהול.

אליעד: זההתאוות שאתה מכיר זה שדיברת עליהם קודם זה לא אומר שזה נכון.

ש: לא כימחובר אליהן.

אליעד: זה לאנכון יש מלא אנשים שלא אוהבים.

ש: העסק שלסמים נחשב כאילו העסק הכי מלוכלך שקיים או אחד המלוכלכים.

אליעד: הנהאחד עברנו מהכי לאחד.

ש: זאת בדיוקהתשובה ואם אנחנו הולכים לפי ההסבר שלך בעצם זה מתחבר לתשובה שלי.

אליעד: כל מהשאני אומר עוד נוסיף ונעמיק היא שמי שרוצה להבין איך זה עובד צריך קודם כל לחקור אתעצמו ואני אחזור ואגיד עוד פעם כל ההנאה המינית, עוד פעם אם תפגשו בן אדם א - מיניהוא יגיד לך "מה יש בזה אני לא מבין מה יש בזה, מה זה נותן אין בזה כלום" ומה האמתלכשעצמו הפעולה לא נותנת לא עושה כלום, השאלה היא זה מה המשמעויות שהבן אדם מייחסלזה והאישה יכולה לייחס לזה משמעויות מסוימות והגבר יכול לייחס משמעויות אחרותלאותה פעולה, הוא מייחס משמעויות כאלה והיא מייחס משמעויות אחרות.

ש: אבל השורשהוא אותו שורש דומה.

אליעד: כןבסוף בשורש זה תמיד יהיה אותו דבר כי רוצים להרגיש טוב או מהצד שאתה אוהב או מהצדשאוהבים אותך, בן אדם גם רוצה להרגיש שהמציאות אוהבת אותו והוא גם רוצה להרגיש שהואאוהב את המציאות וזה תמיד גם אותו דבר כי אם בן אדם אוהב את המציאות ממילא הואיחשוב שהמציאות טובה עבורו ואז ממילא המציאות אוהבת אותו ואם בן אדם חושב שהמציאותאוהבת אותו אז היא עושה לו טוב אז הוא גם אוהב אותה בחזרה לכן זה אותו דבר.

אבל בגדול ישאת הרצון נגיד בן אדם רוצה להרגיש שהמציאות אוהבת אותו, בן אדם רוצה להרגיש שהואאוהב את המציאות ולכן זה נראה שני דברים שונים ובסוף זה אותו דבר. ולכן אני אומרעוד פעם זה עניין של משמעויות שבן אדם מייחס לפעולות ומה שכן מחויב זה שבן אדם לא,לצורך העניין בגרסה שלי זה שבן אדם לא מחויב כמו שרבי נחמן אמר להגיע למצב שהואנגעל ממין בשביל להבין את המציאות אבל זה מחויב שהוא מסוגל להיגעל ממין כדי להביןאת המציאות כי אם לא זה אומר שיש לו מחויב.

אם בן אדם ישלו התניה שאומרת "מין זה רק טוב" והוא לא מסוגל כמה שיש לו חשק מיני לדמיין את עצמושזה הכי מגעיל אותו בעולם אז הוא בהתניה, האם זה רע? לא יודע אבל בהנחה שאתה רוצהלהשתחרר מכל המחויבים בן אדם גם צריך להבין את כל ההתניות שיש לו גם בנושא המיניואני חוזר ואומר עוד פעם לאו דווקא ברמה של כללי גנרי אלא ברמה של פרטי כמו "למהאתה אוהב את התוכנית האח הגדול? כי..., יפה ולמה אתה אוהב את הסצנה הזאת יותרמהסצנה הזאת ולמה פה היית יותר מרוכז מזה?" אותו דבר לגבי מין "למה אתה אוהב את זהולא את זה, למה עכשיו אתה אוהב את זה, למה עכשיו אתה רוצה ככה מה הסיבה?" ומי שלאמבין את זה יכול לפנטז עד מחר על להיות אלוהים על ה - "יש הבדל והאין הבדל"וקשקושים וסיפורים משם ומפה זה מתחיל מפה זה נגמר.

ש: שאלהקטנה.

אליעד: כןמה?

ש: יש לי שאלהקטנה במין יש אנשים שהם לא אוהבים לעשות דווקא את הדברים המגעילים.

אליעד: בעיניךמגעילים יכול להיות שמה שבעיניך לא מגעילים בעיניהם זה מגעילים.

ש: לא מהשבעיני לא מגעיל.

אליעד: אין אתהקטגוריה יש דברים שעבורך נחשבים מגעילים.

ש: מה שדיברנועכשיו כביכול שזה מגעיל ואם אנחנו אוהבים את זה אז זה נחשב כאילו לאהוב את הרע שלהמציאות וזה.

אליעד: וגם זהחצי אמת כי גם פה יש גבול כי אם אתה תאהב את כל הדברים המגעילים עוד פעם אתה תאבדאת המשמעות כל דבר יש לו איזו משמעות.

ש: לא הכלהחלק שאני אני והחלק המקובל בחברה שאוהבים שהוא נחשב.

אליעד: זהשאתה חושב שהוא מקובל בחברה.

ש: שאני חושבלפחות יש דברים בסיסיים אתה יודע ש1.. 2.. 3..

אליעד:שבעיניך הם בסיסיים.

ש: נכון אבלשרואים אותם בסרטים כחולים.

אליעד: שאתהרואה אותם, לא למה אני אומר כי אולי החברה רואה סרטים אחרים מאיפה אתה יודע, לאמשנה אז מה השאלה?

ש: השאלה למההם לא אוהבים את זה שהם נראים לי זרים כאילו בזה.

אליעד: מי הא- מיניים לצורך העניין?

ש: לא.

אליעד: מי זההם?

ש: אנשיםרגילים שאוהבים מין והכל אבל דברים ספציפיים הם לא עושים.

אליעד: כי ישלהם משמעויות אחרות לדברים האלה, מחויב במציאות שיש להם איזה התניות שאומרות זה ישלו משמעות, אני חושב שהבנתי מה אמרת אתה אומר כזה דבר אתה אומר למה יש דבריםשנחשבים לנורמליים ויכול להיות מישהו שיש לו חשק מיני רגיל ואף על פי כן דבריםמסוימים הוא לא ירצה.

ש: רגע ששםהקטע הזה של לאהוב את הדבר שהוא כאילו גם מגעיל.

אליעד: קודםכל כי זה עד גבול מסוים, קודם כל גם בקטע של ההיבט של בוא תאהב דבר נגיד שהואכביכול רע זה גם עד גבול מסוים אז יכול להיות שהוא אומר "פה זה הגבול שלי", זאתאומרת שהוא החליט שפה הגבול שלו אבל מה האמת? שזה עוד פעם זה משמעויות שהוא מייחסזה לא רק בגלל מגעיל או לא מגעיל זה משמעויות, יכולות להיות הרבה משמעויות שליליותשהבן אדם חווה את הדבר ומחויב שהוא גם לא חווה את המשמעויות החיוביות ולכל פעולה ישמלא משמעויות חיוביות.

ש: אז כאילוהוא לא מפספס כאילו את.

אליעד: לאיודע אולי הוא חווה את זה אחרת מזווית.

ש: זהו מזוויתאחרת.

אליעד: לא כיהוא חווה נגיד את המין בזווית אחרת בכלל. נגיד דוגמא נגיד שבן אדם רוצה במין נגידלדוגמא להרגיש ערך, נניח שהוא רוצה להרגיש שיש לו ערך ונגיד שיש פעולה שנתפסת עבורונגיד כמשפילה אז הוא לא ירצה לעשות אותה כי אם הוא יעשה אותה עבורו זה נתפס כמשפילומלכתחילה הוא נהנה מהמין בכלל בשביל הערך ואז זה ידפוק אותו נגיד. מה אתה רציתלהגיד?

ש: אני רציתילהגיד, רציתי להגיד אם נניח היחסים המיניים בין בני זוג הם לבוש של איזה משהו אזנניח.

אליעד: כל דברהוא לבוש של משהו השאלה כמה אתה בודק את זה.

ש: רגע שנייהוחשבתי איך נראה הסקס שלי הם המציאות, איך זה מתבטא במציאות.

אליעד: אזהרבה פעמים זה משהו שיקזז משהו, זאת אומרת אם לא יהיה לך סקס טוב עם המציאות.

ש: רגע אנירוצה לראות שהבנת אותי.

אליעד: אזאולי הבנתי אולי לא ואני אחדד את זה ככה, יכול להיות שאם נגיד לא יהיה לך סקס טובעם המציאות יהיה לך סקס טוב לא עם המציאות כי משהו נגיד יקזז משהו.

ש: זהו אנישואל לא אמרתי אם זה טוב או לא, השאלה היא איך זה מתבטא הסקס שלי עם המציאות.

אליעד: מהההקבלה כאילו?

ש: כן.

אליעד: אזאמרתי לך אז אני אסביר את זה מזווית אחרת, עוד פעם אם אתה תבדוק.

ש: אולי אניאסביר את עצמי יותר טוב, נניח שאני מחפש מהות בסקס איזה משהו וזה מתבטא בתנוחה סתםדוגמא.

אליעד: בסדרהלאה.

ש: עכשיו אנירוצה לראות את ההקבלה בין היחסים שלי, אני עכשיו במערכת יחסים עם המציאות אני עכשיועושה איתה את הלבוש של הסקס.

אליעד: אזבדרך כלל זה משהו שמקזז משהו זה מה שאני אומר, זאת אומרת אם לדוגמא נגיד נשאל אותך"למה אתה רוצה את התנוחה הזאת והזאת?" בהנחה שאתה תמצא מהצד שלך אתה רוצה את התנוחההזאת והזאת כי זה גורם לך להרגיש יותר?

ש: איך אמרתבעל ערך.

אליעד: ערך,מסקנה במערכת יחסים שלך מול המציאות אתה מרגיש חסר ערך כי אם היית שבע מערך למה אתהצריך את התנוחה הזאת כדי לקבל ערך.

ש: לא יודעאולי מישהו אחר עושה לי את חוסר הערך והמציאות עצמה.

אליעד: אתההבנת מה אמרתי?

ש: כן נראהלי.

אליעד: אם אתהכל יום אוכל שניצלים בבית ואתה בא למסעדה אתה תזמין שניצל? יכול להיות שכן אבלכנראה שלא נכון כי אתה שבע משניצלים, יפה אם אתה מחפש את זה ספציפית כדי לקבל משהוספציפי זה אומר שאתה רעב יש לך חיסרון לתחושה הזאת, זה אומר שבמערכת היחסים הכלליתשלך מול המציאות זה חסר. וזהו שזה אומר עוד דבר שבן אדם שיחקור את המין הוא דרכויכול לגלות גם מה חסר לו מול המציאות. קחו דוגמא שני אנשים נגיד יכולים לא לרצותמין או נגיד בן אדם שהוא ממש מדוכא או בן אדם שהוא ממש שמח, עוד פעם זה לא מחויבאבל יש מצבים כאלה למה נגיד בן אדם נגיד שהוא ממש מדוכא שהוא רואה את הכל כרע עדכדי כך הוא רואה את הכל כרע, עד כדי כך שאפילו גם מין לא יכול לגרום לו להרגישטוב.

כי המיןכביכול נועד לגרום לו לקזז את הרע שלו מול המציאות אבל אם ממש רע לו מהמציאות אזהוא אומר אז בתת מודע "מה אני צריך מין בכלל מקרה זה לא מקזז את הרע". מצד שני בןאדם שממש טוב לו גם לפעמים הוא מאבד את החשק המיני, למה כי הוא אומר "טוב לי למהאני צריך לקיים יחסי מין הרי בכל מקרה זה טוב למה צריך את זה" כי זה כבר מקוזז, כיהוא לא רעב הוא לא צריך את התחושה של לאוהב את המציאות כי היא מתלבשת במשהו אחר,הוא כבר אוהב את המציאות בלי זה. זה דברים בסיסיים ורבי נחמן אמר פעם "מי שרוצהשיתגלו לו סודות התורה צריך לצעוק שבעים קלין לא פחות" זה שבעים פעם כמו יולדתשיולדת בשביל לשבור את התאווה המינית זה מה יש, מה זה אומר לשבור? להבין תבין וזהוואז תראה שזה לא מחויב, לא מחויב שום דבר לא מחויב. מה אתה רוצה להגיד?

...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | קואצינג, גישור,פסיכותרפיסט, קאוצינג

הכנס לאתרותהנה מעוד קאוצינג, מנטורינג, אימון אישי, חשיבה חיובית,אושר, גמילה, יחסי מין, אימון אישי, חרמנות, שכנוע ועוד ...


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ... 


מאמרים נוספים מאת אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
 
איפה ללמוד מכירות? ממי ללמוד מכירות, למכור כל דבר, למכור לכל אחד, תותח במכירות, קורס למכירות, סדנא למכירות, הדרכת מכירות, אומנות המכירה, אימון לאנשי מ
תותח במכירות, הדרכת מכירות, אימון לאנשי מכירות, קורס למכירות, אומנות המכירה, אימון אישי לאנשי מכירות, ייעוץ טיפולי, קואצ'ר מומלץ: עכשיו יש בעולם שלנו המון אנשי מכירות שמוכרים קורסים לאנשי מכירות. ש: דיברנו על זה כבר פעם אחת. אליעד: מדברים על זה עוד פעם סדנה לאנשי מכירות קורס לאנשי מכירות, שיטת מכירות מה שזה לא יהיה שיטות למכור. עכשיו אני רוצה לתת את הפרספקטיבה הבאה כשמישהו מביא לך שיטה כשאומרים לך "אני אלמד אותך איך למכור" איך אתה יכול לבדוק האם ועד כמה השיטה הזאת נכונה אז אפשרות ...

יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות? כמה מתנות לתת? לא רוצה סקס, לא אוהב מתנות, ריחוק רגשי, בעיות בזוגיות, לא רוצה מתנות, האם לתת מתנות? נתינה חומרית, נתינה רגשי
לא נמשכת מינית, בעיות בזוגיות, חוסר משיכה מינית, ריחוק רגשי, יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות, פסיכותרפיה הוליסטית, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: איך יכול להיות מצב שמישהו נגיד לצורך העניין מעניק למישהו אחר מתוך אהבה נניח ודווקא זה שהוא מעניק לבן אדם האחר והבן אדם האחר נגיד אוהב את זה שמעניקים לו, שנייה רגע ואבל זה דווקא מרחיק אותו הבן אדם שמעניקים לו דווקא כאילו מרחיק ביניהם. עוד פעם אתה נגיד בא לילד שלך אתה קונה משהו אופניים, אוקי והילד שלך אוהב אתה האופניים והוא מרוצה מהאופניים ואין לו ...

מערכות יחסים, אופי או יופי, למה היא רוצה אותך? רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, למה אוהבים אותך? האם באמת אוהבים אותי? מה אוהבים בך? למה היא רוצה אותי?
מה אוהבים בך, למה היא רוצה אותי, רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, גולדיגריות, מערכות יחסים, אופי או יופי, מאמן אישי מומלץ, קואצ'ר מומלץ: עכשיו השאלה היא כזאת מהו האדם באמת בהקשר של הזוגיות, נגיד שמישהו אומר "תאהב אותי בגלל מי שאני לא בגלל מה שיש לי" ואז אתה אומר "אוקי ומי אתה באמת מה אתה" הרי כל מה שאתה יודע גם זה לא באמת אתה נכון, נגיד מה אתה נתת לדוגמא נגיד? ש: אוקי לדוגמא אין הבדל בין האדם לבין מה שיש לו זאת צורה אחת. אליעד: אוקי כי האדם לכשעצמו באמת מצד עצמו הוא כלום כאילו ...

טקסים אובססיביים, טיפול בתת מודע, קונפליקט רגשי, התנהגות אובססיבית, התנהגות טורדנית, טיפול ב ocd, הפרעת OCD, הפרעה לא הגיונית, התנהגות לא הגיונית, עומ
קונפליקט רגשי, התנהגות לא הגיונית, התנהגות אובססיבית, הפרעת OCD, התנהגות טורדנית, טקסים אובססיביים, מאמן אישי לחיים, גישור: עכשיו הנושא הוא כזה יש מצב שהבן אדם כשהתת מודע שלו, אוקי יש מודע ותת מודע מודע זה מה אתה חושב ותת מודע זה מה אתה מרגיש שאתה חושב כאילו משהו יותר פנימי קול פנימי נקרא, בסדר עכשיו יש מצב שזה עובד ככה אם הבן אדם התת מודע שלו והמודע שלו מסכימים אין לו בעיה עד כאן הבנו. התת מודע שלו אומר לו משהו מסוים המודע מסכים עם זה ואין בעיה לעומת זאת יש מצב שבתת מודע הוא ...

פחד ממחוייבות, שלבים בקשר זוגי, איך למנוע בגידה? לא רוצה להתחייב, לא רוצה להתחתן, פחד מחתונה, לא מוכן להתחתן, לגרום למישהי להיות רק איתך, לגרום למישהו
איך למנוע בגידה, לגרום למישהו לא לבגוד, לא רוצה להתחייב, פחד מחתונה, לא רוצה להתחתן, שלבים בקשר זוגי, קואצ'ר מומלץ, תמיכה נפשית: אוקי מה לעשות במקרה כשנמצאים עם מישהו במערכת יחסים שהוא מפחד ממחויבות אז זה יכול להיות מערכת יחסים זוגית ויכול להיות מערכת יחסים עבודה יכול להיות כל מיני מערכות יחסים. ש: מה הבעיה הוא לא רוצה להרגיש מאוים. אליעד: הוא לא רוצה מחויבות ואז זה מפרק את הקשר כי יש את הקטע הזה אנשים יוצאים ואז אומרים "טוב אז מה אנחנו אז אנחנו חברים אז אנחנו בני זוג מה אנחנו ...

איך ליצור התאהבות לאורך זמן? זוגיות לאורך זמן, איך לגרום למישהו לרצות אותך לאורך זמן? איך לגרום למישהו להתגעגע אליך? איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך? כ
כמה מתנות לתת, איך לגרום למישהו להתגעגע אליך, נתינה חומרית, איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך, איזה מתנות לתת, נתינה רגשית, מנטור, מטפל רגשי: וכאן אבאר עוד עיקרון בנושא של התאהבות, והוא שבן אדם אוהב בהווה את מה שעושה לו טוב בהווה. אבל בן אדם לא בהכרח יאהב בעתיד, את מה שעושה לו טוב בהווה. ז"א שאם אתה עושה למישהו טוב או רע בהווה, לא בהכרח שהוא יאהב או ישנא אותך בעתיד, למרות שכרגע הוא לדוגמא אוהב אותך, בגלל שאתה עושה לו כרגע טוב. ובמה תלוי אם הוא יאהב אותך בעתיד? תשובה: זה תלוי בעד ...

איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב? איך לגרום לילד לאהוב ירקות? איך לשנות התניה של מישהו? איך לגרום למישהו לרצות משהו שהוא לא רוצה? איך להפוך שנ
איך להפוך שנאה לאהבה, בחורה בפרסומת, איך לגרום לילד לאהוב ירקות, איך לשנות דעות, איך להשפיע על אנשים, איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב, מומלץ, קואצינג: אם ברצונך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא ממש אוהב אותו, אם ברצונך לגרום למישהו להיקשר למשהו, נסה לשלב את המשהו הזה, בתוך משהו אחר טוב, שהאדם השני כן אוהב. לדוגמא, נניח שילד לא אוהב לאכול ירקות. נסה ליצור אוכל שהילד ממש ממש אוהב, ונסה לשלב שם ירק כלשהו. במינון כזה או אחר. ככל שאדם מרגיש יותר טוב באופן כללי, כך יותר קל ...

איך להתחמק משאלות? איך לענות לשאלות בעייתיות? איך לא לענות למישהו? איך להעביר נושא? איך לזהות שאלות מניפולטיביות? איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה? א
איך לענות לשאלות בעייתיות, איך לא לענות למישהו, איך להעביר נושא, איך לזהות שאלות מניפולטיביות, איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה, איך לענות על שאלה מכשילה, ייעוץ פילוסופי, ייעוץ טיפולי: אם מישהו שואל אותך שאלה, ולא בא לך לענות לו לשאלה שהוא שאל, באפשרותך לענות לו, למהות השאלה שהוא שאל, ולגרום לו להיות מרוצה מהתשובה שענית לו, גם אם בפועל לא ענית למה שהוא שאל אותך. ז"א, כאשר מישהו שואל אותך שאלה מסוימת, יש סיבה למה הוא שאלה אותך את השאלה הזאת. ולא תמיד אתה רוצה לענות לו על השאלה ...

איך נוצרת התאהבות דמיונית? מהי שנאה דמיונית? איך לחזק אהבה? איך להיות חלק מהטוב של מישהו? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך לחזק אהבה? איך ליצור חוויות
איך ליצור חוויות טובות, איך לחזק אהבה, איך לחזק אהבה, איך ליצור קשר רגשי, מהי שנאה דמיונית, איך להיות חלק מהטוב של מישהו, מטפל הוליסטי, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: וכאן אבאר עוד דרך כיצד באפשרותך לחזק אהבה של מישהו כלפיך ולגרום לו לאהוב אותך ולהתאהב בך? ואיך נוצרת התאהבות דמיונית? ואיך נוצרת שנאה דמיונית? ואיך אפשר לחזק אהבה דמיונית? ואיך הדמיון יוצר התאהבות? ואיך באפשרותך ליצור משיכה והתאהבות? ועוד. וכפי שכבר הסברתי, האדם אוהב את מה שעושה לו טוב. והאדם נקשר למה שגורם לו להרגיש ...

למה לא אוהבים אותך? התאהבות לא הגיונית, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, למה גברים אוהבים ביציות? נשים אוהבות גברים ששונאים אותן, כוונתך רצויה אך מעשיך א
למה לא אוהבים אותך, נשים אוהבות גברים רעים, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, כוונתך רצויה אך מעשיך אינם רצויים, העיקר הכוונה, אימון אישי ועסקי, טיפול הוליסטי: וכאן אבאר את אחד העקרונות החשובים ביותר באהבה ובהתאהבות. ואיך יכול להיות שתעשה למישהו טוב ושתרצה לעשות לו טוב ושהוא ישנא אותך? ואיך יכול להיות שמישהו יעשה לאדם אחר רע, והאדם האחר עדיין יאהב אותו אפילו יותר? ואיך יכולה להיות התאהבות לא הגיונית? ולמה לפעמים גברים אוהבים נשים ביציות, שעל פניו נראה שהן עושות להם רע? ולמה לפעמים ...
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI