דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Nyxoah מודיעה על תמחור ההנפקה
Nyxoah מודיעה על תמחור ההנפקה
חיים נוי 23/05/24 |  צפיות: 134

Nyxoah מודיעה על תמחור ההנפקה

מונט-סנט-גיברט, בלגיה, 23 במאי 2024, (GLOBE NEWSWIRE) :

Nyxoah SA (נאסד"ק/יורונקסט בריסל: NYXH) ("Nyxoah" או "החברה"), חברת טכנולוגיות רפואיות שמתמקדת בפיתוח ומסחור של פתרונות ושירותים חדשניים לדום נשימה בשינה (OSA), הודיעה היום על תמחור הנפקה לציבור בחיתום בארה"ב, הכוללת מניות שנמכרו בהנפקה פרטית למשקיעים כשירים או מוסדיים מסוימים מחוץ לארה"ב, כולל בתוך האיחוד האירופי, של 5,374,755 מהמניות הרגילות שלה במחיר הנפקה של 9.25 דולר (8.54 אירו) למניה, לפני הנחות חיתום ועמלות. כל המניות הרגילות מוצעות על ידי Nyxoah ואין בעלי מניות מוכרים המשתתפים בהנפקה. בנוסף, Nyxoah העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 806,213 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה, לפני הנחות חיתום ועמלות. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות שתשלם Nyxoah, צפויה לעמוד על כ-50 מיליון דולר (46.2 מיליון אירו), לא כולל מימוש אופציית החתמים לרכישת מניות נוספות. ההנפקה צפויה להיסגר ב-28 במאי 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים.

Nyxoah מתכוונת להשתמש בהכנסות נטו מההנפקה המוצעת (i) לפעילות טרום מסחור ומסחור בארצות הברית; (ii) להמשיך לאסוף נתונים קליניים ולתמוך בפרויקטים של מחקרים קליניים ביוזמת רופאים הקשורים לטיפולים בחולי OSA; ו- (iii) להמשיך לממן פעילויות מחקר ופיתוח הקשורות לדור הבא של מערכת Genio ולהמשיך לבנות מגוון של טכנולוגיות חדשות ולבחון הזדמנויות פוטנציאליות לשיתוף פעולה בתחום ניטור ואבחון עבור OSA; וכן (iv) למטרות תאגידיות כלליות אחרות, לרבות, אך לא רק, הון חוזר, הוצאות הון, השקעות, רכישות, אם החברה תבחר להמשיך בכך, ושיתופי פעולה.

קנטור פיצג'רלד ושות' (Cantor Fitzgerald & Co. ) משמש כמנהל הספרים היחיד של ההנפקה. Degroof Petercam פועל כמנהל שותף.

ההנפקה לציבור בארה"ב מתבצעת בהתאם להצהרת רישום מדף אפקטיבית על גבי טופס F-3 (תיק מס' 333-268955) שהוגש על ידי Nyxoah לרשות ניירות ערך האמריקאית ("SEC") ונכנס לתוקף ב-6 בינואר 2023. עותקים של נספח התשקיף הסופי והתשקיף הנלווה הנוגעים להנפקה, כאשר זמינים, ניתן להשיג בחינם על ידי ביקור ב EDGAR- באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך בכתובת www.sec.gov. לחלופין, ניתן לקבל עותקים של נספח התשקיף הסופי והתשקיף הנלווה אליו הנוגעים להנפקה, ככל שיהיו זמינים, באמצעות פנייה לכתובת: Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Capital Markets, 110 East 59th Street, 6th Floor, New York, New York 10022; דוא"ל: [email protected].

הודעה זו לעיתונות לא תהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לקנות ניירות ערך אלה, ולא תהיה כל מכירה של ניירות ערך אלה בכל מדינה או תחום שיפוט אחר שבו הצעה, שידול או מכירה כאמור יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או ההסמכה על פי חוקי ניירות הערך של כל מדינה או תחום שיפוט אחר.

אודות Nyxoah

Nyxoah היא חברת טכנולוגיות רפואית שמתמקדת בפיתוח ומסחור של פתרונות ושירותים חדשניים למצבי הפרעות נשימה בשינה (OSA). הפתרון המוביל של Nyxoah הוא המערכת Genio®, טיפול על ידי גירוי של העצב התת לשוני ללא עופרת וללא סוללות שמתמקד במשתמש ב-OSA, מצב הפרעות הנשימה בשינה הנפוץ ביותר בעולם שקשור לסכנת מוות מוגברת ותחלואה נלווית כולל מחלות לב וכלי דם, דיכאון ושבץ. Nyxoah מונעת על ידי החזון כי חולי OSA צריכים ליהנות מלילות נינוחים ולהרגיש שניתן לחיות את חייהם במלואם.

אזהרה - סימן CE מאז 2019. מכשיר ניסיוני בארצות הברית. מוגבל בחוק הפדרלי לשימוש ניסיוני בארצות הברית.

מידע נוסף


המידע הבא מסופק בהתאם לסעיף 7:97 של קוד החברות והאיגודים הבלגי. טרם ההנפקה, רוברט טאוב, המכהן כיו"ר הדירקטוריון, הביע עניין להשתתף בהנפקה ולרכוש (במישרין או בעקיפין באמצעות גופים הנשלטים/מנוהלים על ידו או בדרך אחרת) מניות מוצעות, מתוך הבנה כי מספר המניות המוצעות שיוקצו לרוברט טאוב (אם ישנן) והמחיר הרלוונטי יהיו תלויים בתוצאות תהליך ההנפקה.

מאחר שרוברט טאוב מוגדר כצד קשור של החברה, הדירקטוריון יישם את נוהל הצדדים הקשורים בסעיף 7:97 של קוד החברות והאיגודים הבלגי בקשר להשתתפותו הפוטנציאלית של רוברט טאוב (במישרין או בעקיפין באמצעות ישויות הנשלטות/מנוהלות על ידו או בדרך אחרת) בהנפקה. במסגרת ההליך האמור, טרם ההחלטה על ההנפקה, הוציאה ועדה של שלושה דירקטורים בלתי תלויים של החברה ("הוועדה") המלצה לדירקטוריון ובה בחנה הוועדה את השתתפותו של רוברט טאוב בהנפקה. בהמלצתה לדירקטוריון סיכמה הוועדה את הדברים הבאים: "בהתבסס על המידע שנמסר, הוועדה סבורה כי העסקה המוצעת עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה בה נוקטת החברה, תיעשה בתנאי שוק, ולא סביר שתוביל לחסרונות לחברה ולבעלי מניותיה (מבחינת דילול) שאינם מתוגמלים במידה מספקת על ידי היתרונות שהעסקה מציעה לחברה".

בעת אישור ההנפקה, דירקטוריון החברה לא סטה מהמלצת הוועדה. הערכת רואה החשבון המבקר הסטטוטורי של החברה את המלצת הוועדה ואת פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה, היא כדלקמן: "בהתבסס על הסקירה המוגבלת שלנו שבוצעה בהתאם לתקן ISRE 2410" סקירת מידע פיננסי ביניים המבוצע על ידי רואה החשבון המבקר הבלתי תלוי של הישות" והסטנדרטים החלים של "Institut des Réviseurs d'Entreprises/Instituut der Bedrijfsrevisoren", לא הגיע לידיעתנו דבר הגורם לנו להאמין כי הנתונים הכספיים והחשבונאיים הכלולים בפרוטוקול ישיבת הדירקטוריון מיום 22 במאי 2024 ובעצת ועדת הדירקטורים הבלתי תלויים בהתאם לסעיף 7:97 לחוק החברות והעמותות יכילו סתירות מהותיות במידע העומד לרשותנו במהלך התקשרותנו. עם זאת, איננו מביעים דעה על שווי העסקה או על נאותות החלטת הדירקטוריון".

חשוב לדעת


לא תבוצע הנפקה לציבור ואף אחד לא נקט כל פעולה אשר, או מיועדת להתיר, הנפקה לציבור בכל מדינה או תחום שיפוט, למעט ארצות הברית, כאשר כל פעולה כזו נדרשת, כולל בבלגיה. משקיעים בלגים, למעט משקיעים כשירים כמשמעותם בחוק הבלגי מיום 11 ביולי 2018 בדבר הצעה לציבור של ניירות ערך וקבלת ניירות ערך למסחר בשוק מוסדר, לא יהיו זכאים להשתתף בהצעה (בין אם בבלגיה או במקום אחר). העסקה שאליה מתייחסת הודעה זו לעיתונות תהיה זמינה רק למדינות החברות באזור הכלכלי האירופי, ותהיה מעורבת רק עם, (i) כל אדם שהוא "משקיע כשיר" כהגדרתו בתקנה (EU) 2017/1129 ("תקנת התשקיף של האיחוד האירופי"), או (ii) פחות מ-150 אנשים טבעיים או משפטיים, לכל מדינה חברה באזור הכלכלי האירופי, למעט "משקיעים כשירים" (כהגדרתם בתקנת התשקיף של האיחוד האירופי) הרוכשים מניות רגילות בתמורה כוללת של לפחות 100,000 אירו למשקיע.

בבריטניה, העסקה שאליה מתייחסת הודעה זו לעיתונות תהיה זמינה רק לאנשים שהם "משקיעים כשירים" (כהגדרתם בתקנת התשקיף הבריטית שהיא הגרסה הבריטית של תקנה (EU) No 2017/1129 כפי שתוקנה על ידי התשקיף (תיקון וכו') (יציאה מהאיחוד האירופי) תקנות 2019, שהן חלק מהחוק הבריטי מכוח חוק האיחוד האירופי (נסיגה) 2018.) אשר גם (i) בעלי ניסיון מקצועי בעניינים הנוגעים להשקעות הנופלות במסגרת סעיף 19(5) של חוק השירותים הפיננסיים והשווקים הפיננסיים 2000 (קידום פיננסי) צו 2005, כפי שתוקן ("הצו"), ו / או (ii) הן "חברות בעלות שווי נקי גבוה" (או אנשים שאחרת ניתן לתקשר איתם כדין) הנופלים במסגרת סעיף 49(2)(א) עד (ד) של הצו (כל אדם כזה מכונה "אדם רלוונטי"). כל אדם שאינו אדם רלוונטי לא צריך לנקוט כל פעולה על בסיס הודעה זו ולא צריך לפעול או להסתמך עליה.

ליצירת קשר:

Nyxoah
David DeMartino, Chief Strategy Officer
[email protected]

קובץ מצורף

3. ENGLISH_Pricing Press Release - May 2024

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
שפרו כישורים ושחקו אותה בעסקי הגיימינג שלכם: Xsolla משיקה את פלטפורמת ההדרכה מבוססת-הגיימינג Xsolla Academy Online
Xsolla, חברה גלובלית לעסקי גיימינג, גאה להציג את פלטפורמת Xsolla Academy Online )‏XAO) שלה. מאז שנת 2005 מחזקת Xsolla את תעשיית משחקי הווידאו בכך שהיא מסייעת למפתחים ולמפרסמים לממן, להשיק, למכור ולעשות כסף ממשחקי הווידאו שלהם בכל רחבי העולם.

בומברדייה מציבה את דגם מטוס המנהלים צ'לנג'ר 3500 באולביה, איטליה, לצפייה של לקוחות במהלך הקיץ
*נוחות יוצאת דופן, ביצועים יוצאי דופן ואמינות מהימנה הופכים את הצ'לנג'ר 3500 לבחירה מובילה בתחום התעופה העסקית

Kolmar Korea משתפת פעולה עם Amazon כדי לתמוך בהתרחבות הגלובלית של חברות K-beauty
מארחת את "יום המוכר של K-Beauty" עם חברת המסחר האלקטרוני הגדולה בעולם ומקדמת גלובלית את החדשנות של K-Beauty

CSL Behring מכריזה על שני חולים ראשונים שטופלו ב- HEMGENIX® (etranacogene dezaparvovec) טיפול גנטי להמופיליה B באירופה
מובילת הביוטכנולוגיה העולמית CSL Behring (ASX: CSL) הודיעה היום כי שני חולי המופיליה B טופלו בטיפול הגנטי HEMGENIX® (etranacogene dezaparvovec) במרכזים לטיפול בהמופיליה בצרפת.

Capital.com חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם TradingView כדי להציע ללקוחות כלי גרפים משופרים כאינפורמציה עבור המסחר שלהם
Capital.com, פלטפורמת המסחר הגלובלית בעלת הצמיחה הגבוהה וקבוצת הפינטק שמחזורי המסחר שלה חצו את קו ה-1 טריליון דולר ב-2023, הודיעה על הקמת שותפות עם TradingView, הספקית המובילה בעולם של כלי רישום ואנליטיקה.

פלטפורמת NIQ Activate זמינה כעת ב- Microsoft Azure Marketplace
לקוחות Microsoft Azure ברחבי העולם מקבלים כעת גישה ל-NIQ Activate כדי לנצל את המדרגיות, האמינות והזריזות של Azure בהנעת פיתוח אפליקציות ועיצוב אסטרטגיות עסקיות

Apparel Group משיקה את קמפיין 'זמן-קיץ' 2024 בהשתתפות יותר מ-36 מהמותגים שלה
Apparel Group, קונגלומרט קמעונאות ולייף סטייל מוביל, נרגשת להכריז על השקת קמפיין הקיץ החדש שלה המציג קולקציות קיץ של יותר מ-36 מותגי Apparel Group.

אדריאן רידג' מונה למנכ"ל קבוצת ניקיסו אנרגיה נקייה וגזים תעשייתיים
החל מ-1 ביולי 2024, אדריאן רידג' (Adrian Ridge) הוא מנכ"ל Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group, חלק מהחטיבה התעשייתית של Nikkiso Co. Ltd. רידג' מחליף את פיטר וגנר (Peter Wagner), שנשאר בתפקיד דירקטוריון כיו"ר פעיל של Nikkiso CE&IG Group.

Presidio Investors מקבלים בברכה את מרדית' מוס כשותפת התפעול החדשה
Presidio Investors שמחה להכריז כי מרדית' מוס הצטרפה אל שורותיה כשותפת התפעול החדשה של החברה. מרדית' מביאה עמה ניסיון עשיר בתחום הפינטק, הכולל תפקידי ניהול משמעותיים כגון מנכ"לית Finomial, מנהלת SEI ויו"ר מועצת המנהלים של Alliant National Title Insurance Company.

Pearl Pipelines מבית EIG משלימה את תוכנית המימון מחדש של חובות בכירים בשווי של כ-11 מיליארד דולר
דבר המביא את סך ההון המושקע עבור אחזקותיה ב-49% ב- Aramco Oil Pipelines לכ-13 מיליארד דולר; השקעה זרה ישירה עבור ממלכת ערב הסעודית עם כ-65% מההון המושקע מחוץ לממלכה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI