דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Nyxoah מודיעה על תמחור ההנפקה
Nyxoah מודיעה על תמחור ההנפקה
חיים נוי 24/05/24 |  צפיות: 704

Nyxoah מודיעה על תמחור ההנפקה

מונט-סנט-גיברט, בלגיה, 23 במאי 2024, (GLOBE NEWSWIRE) :

Nyxoah SA (נאסד"ק/יורונקסט בריסל: NYXH) חברת טכנולוגיות רפואיות שמתמקדת בפיתוח ומסחור של פתרונות ושירותים חדשניים לדום נשימה בשינה (OSA), הודיעה היום על תמחור הנפקה לציבור בחיתום בארה"ב, הכוללת מניות שנמכרו בהנפקה פרטית למשקיעים כשירים או מוסדיים מסוימים מחוץ לארה"ב, כולל בתוך האיחוד האירופי, של 5,374,755 מהמניות הרגילות שלה במחיר הנפקה של 9.25 דולר (8.54 אירו) למניה, לפני הנחות חיתום ועמלות. כל המניות הרגילות מוצעות על ידי Nyxoah ואין בעלי מניות מוכרים המשתתפים בהנפקה. בנוסף, Nyxoah העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 806,213 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה, לפני הנחות חיתום ועמלות. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות שתשלם Nyxoah, צפויה לעמוד על כ-50 מיליון דולר (46.2 מיליון אירו), לא כולל מימוש אופציית החתמים לרכישת מניות נוספות. ההנפקה צפויה להיסגר ב-28 במאי 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים.

Nyxoah מתכוונת להשתמש בהכנסות נטו מההנפקה המוצעת (i) לפעילות טרום מסחור ומסחור בארצות הברית; (ii) להמשיך לאסוף נתונים קליניים ולתמוך בפרויקטים של מחקרים קליניים ביוזמת רופאים הקשורים לטיפולים בחולי OSA; ו- (iii) להמשיך לממן פעילויות מחקר ופיתוח הקשורות לדור הבא של מערכת Genio ולהמשיך לבנות מגוון של טכנולוגיות חדשות ולבחון הזדמנויות פוטנציאליות לשיתוף פעולה בתחום ניטור ואבחון עבור OSA; וכן (iv) למטרות תאגידיות כלליות אחרות, לרבות, אך לא רק, הון חוזר, הוצאות הון, השקעות, רכישות, אם החברה תבחר להמשיך בכך, ושיתופי פעולה.

קנטור פיצג'רלד ושות' (Cantor Fitzgerald & Co. ) משמש כמנהל הספרים היחיד של ההנפקה. Degroof Petercam פועל כמנהל שותף.

ההנפקה לציבור בארה"ב מתבצעת בהתאם להצהרת רישום מדף אפקטיבית על גבי טופס F-3 (תיק מס' 333-268955) שהוגש על ידי Nyxoah לרשות ניירות ערך האמריקאית ("SEC") ונכנס לתוקף ב-6 בינואר 2023. עותקים של נספח התשקיף הסופי והתשקיף הנלווה הנוגעים להנפקה, כאשר זמינים, ניתן להשיג בחינם על ידי ביקור ב EDGAR- באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך בכתובת www.sec.gov. לחלופין, ניתן לקבל עותקים של נספח התשקיף הסופי והתשקיף הנלווה אליו הנוגעים להנפקה, ככל שיהיו זמינים, באמצעות פנייה לכתובת: Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Capital Markets, 110 East 59th Street, 6th Floor, New York, New York 10022; דוא"ל: [email protected].

הודעה זו לעיתונות לא תהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לקנות ניירות ערך אלה, ולא תהיה כל מכירה של ניירות ערך אלה בכל מדינה או תחום שיפוט אחר שבו הצעה, שידול או מכירה כאמור יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או ההסמכה על פי חוקי ניירות הערך של כל מדינה או תחום שיפוט אחר.

אודות Nyxoah

Nyxoah היא חברת טכנולוגיות רפואית שמתמקדת בפיתוח ומסחור של פתרונות ושירותים חדשניים למצבי הפרעות נשימה בשינה (OSA). הפתרון המוביל של Nyxoah הוא המערכת Genio®, טיפול על ידי גירוי של העצב התת לשוני ללא עופרת וללא סוללות שמתמקד במשתמש ב-OSA, מצב הפרעות הנשימה בשינה הנפוץ ביותר בעולם שקשור לסכנת מוות מוגברת ותחלואה נלווית כולל מחלות לב וכלי דם, דיכאון ושבץ. Nyxoah מונעת על ידי החזון כי חולי OSA צריכים ליהנות מלילות נינוחים ולהרגיש שניתן לחיות את חייהם במלואם.

אזהרה - סימן CE מאז 2019. מכשיר ניסיוני בארצות הברית. מוגבל בחוק הפדרלי לשימוש ניסיוני בארצות הברית.

מידע נוסף


המידע הבא מסופק בהתאם לסעיף 7:97 של קוד החברות והאיגודים הבלגי. טרם ההנפקה, רוברט טאוב, המכהן כיו"ר הדירקטוריון, הביע עניין להשתתף בהנפקה ולרכוש (במישרין או בעקיפין באמצעות גופים הנשלטים/מנוהלים על ידו או בדרך אחרת) מניות מוצעות, מתוך הבנה כי מספר המניות המוצעות שיוקצו לרוברט טאוב (אם ישנן) והמחיר הרלוונטי יהיו תלויים בתוצאות תהליך ההנפקה.

מאחר שרוברט טאוב מוגדר כצד קשור של החברה, הדירקטוריון יישם את נוהל הצדדים הקשורים בסעיף 7:97 של קוד החברות והאיגודים הבלגי בקשר להשתתפותו הפוטנציאלית של רוברט טאוב (במישרין או בעקיפין באמצעות ישויות הנשלטות/מנוהלות על ידו או בדרך אחרת) בהנפקה. במסגרת ההליך האמור, טרם ההחלטה על ההנפקה, הוציאה ועדה של שלושה דירקטורים בלתי תלויים של החברה ("הוועדה") המלצה לדירקטוריון ובה בחנה הוועדה את השתתפותו של רוברט טאוב בהנפקה. בהמלצתה לדירקטוריון סיכמה הוועדה את הדברים הבאים: "בהתבסס על המידע שנמסר, הוועדה סבורה כי העסקה המוצעת עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה בה נוקטת החברה, תיעשה בתנאי שוק, ולא סביר שתוביל לחסרונות לחברה ולבעלי מניותיה (מבחינת דילול) שאינם מתוגמלים במידה מספקת על ידי היתרונות שהעסקה מציעה לחברה".

בעת אישור ההנפקה, דירקטוריון החברה לא סטה מהמלצת הוועדה. הערכת רואה החשבון המבקר הסטטוטורי של החברה את המלצת הוועדה ואת פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה, היא כדלקמן: "בהתבסס על הסקירה המוגבלת שלנו שבוצעה בהתאם לתקן ISRE 2410" סקירת מידע פיננסי ביניים המבוצע על ידי רואה החשבון המבקר הבלתי תלוי של הישות" והסטנדרטים החלים של "Institut des Réviseurs d'Entreprises/Instituut der Bedrijfsrevisoren", לא הגיע לידיעתנו דבר הגורם לנו להאמין כי הנתונים הכספיים והחשבונאיים הכלולים בפרוטוקול ישיבת הדירקטוריון מיום 22 במאי 2024 ובעצת ועדת הדירקטורים הבלתי תלויים בהתאם לסעיף 7:97 לחוק החברות והעמותות יכילו סתירות מהותיות במידע העומד לרשותנו במהלך התקשרותנו. עם זאת, איננו מביעים דעה על שווי העסקה או על נאותות החלטת הדירקטוריון".

חשוב לדעת


לא תבוצע הנפקה לציבור ואף אחד לא נקט כל פעולה אשר, או מיועדת להתיר, הנפקה לציבור בכל מדינה או תחום שיפוט, למעט ארצות הברית, כאשר כל פעולה כזו נדרשת, כולל בבלגיה. משקיעים בלגים, למעט משקיעים כשירים כמשמעותם בחוק הבלגי מיום 11 ביולי 2018 בדבר הצעה לציבור של ניירות ערך וקבלת ניירות ערך למסחר בשוק מוסדר, לא יהיו זכאים להשתתף בהצעה (בין אם בבלגיה או במקום אחר). העסקה שאליה מתייחסת הודעה זו לעיתונות תהיה זמינה רק למדינות החברות באזור הכלכלי האירופי, ותהיה מעורבת רק עם, (i) כל אדם שהוא "משקיע כשיר" כהגדרתו בתקנה (EU) 2017/1129 ("תקנת התשקיף של האיחוד האירופי"), או (ii) פחות מ-150 אנשים טבעיים או משפטיים, לכל מדינה חברה באזור הכלכלי האירופי, למעט "משקיעים כשירים" (כהגדרתם בתקנת התשקיף של האיחוד האירופי) הרוכשים מניות רגילות בתמורה כוללת של לפחות 100,000 אירו למשקיע.

בבריטניה, העסקה שאליה מתייחסת הודעה זו לעיתונות תהיה זמינה רק לאנשים שהם "משקיעים כשירים" (כהגדרתם בתקנת התשקיף הבריטית שהיא הגרסה הבריטית של תקנה (EU) No 2017/1129 כפי שתוקנה על ידי התשקיף (תיקון וכו') (יציאה מהאיחוד האירופי) תקנות 2019, שהן חלק מהחוק הבריטי מכוח חוק האיחוד האירופי (נסיגה) 2018.) אשר גם (i) בעלי ניסיון מקצועי בעניינים הנוגעים להשקעות הנופלות במסגרת סעיף 19(5) של חוק השירותים הפיננסיים והשווקים הפיננסיים 2000 (קידום פיננסי) צו 2005, כפי שתוקן ("הצו"), ו / או (ii) הן "חברות בעלות שווי נקי גבוה" (או אנשים שאחרת ניתן לתקשר איתם כדין) הנופלים במסגרת סעיף 49(2)(א) עד (ד) של הצו (כל אדם כזה מכונה "אדם רלוונטי"). כל אדם שאינו אדם רלוונטי לא צריך לנקוט כל פעולה על בסיס הודעה זו ולא צריך לפעול או להסתמך עליה.

ליצירת קשר:

Nyxoah
David DeMartino, Chief Strategy Officer
[email protected]

קובץ מצורף

3. ENGLISH_Pricing Press Release - May 2024

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
קבוצת ניקיסו אנרגיה נקייה וגזים תעשייתיים מודיעה על חילופי מנכ"לים ב- 1 ביולי 2024
Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376) הודיעה היום לאחר הצבעה במועצת המנהלים, כי החל מה-1 ביולי 2024, אדריאן רידג' (Adrian Ridge) יחליף את פיטר וגנר (Peter Wagner) כמנכ"ל Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (חלק מהחטיבה התעשייתית של Nikkiso). וגנר יישאר בתפקיד מועצת המנהלים כיו"ר פעיל של Nikkiso CE&IG Group.

LTIMindtree מחזקת את נוכחותה בערב הסעודית מקימה מטה אזורי בריאד
LTIMindtree (NSE: LTIM, BSE: 540005), חברה גלובלית לייעוץ טכנולוגיה ולפתרונות דיגיטליים, הכריזה על חנוכת המרכז האזורי שלה בריאד, בירת ערב הסעודית, כחלק מהתרחבותה באזור KSA והמזרח התיכון.

ממודעות לפעולה ביום הכבד השומני העולמי
מכון הכבד העולמי מאחד את התחום בזמנים של שינויי שם וטיפולים חדשים

Myriad Genetics משתפת פעולה עם GSK כדי לשפר את הגישה לבדיקות HRD ב-9 מדינות
תוכנית בדיקות ממומנות חדשה ממנפת את בדיקות MyChoice של Myriad לחולות עם סרטן שחלות נסיובי בדרגה גבוהה

CSG קיבלה הכרה כמתאמת מסע לקוחות מובילה מטעם חברת אנליסטים ראשית
פלטפורמת מעורבות הלקוחות CSG Xponent קיבלה את הדירוג הגבוה ביותר שניתן לקבל ב-16 קריטריונים

Rosond דרום אפריקה ו- Bin Harkil ערב הסעודית מכריזות על הקמת Rosond Arabia
Rosond, חברה דרום אפריקאית מובילה המספקת פתרונות חיפוש וקידוח, ו- Bin Harkil Saudi Arabia, שם ידוע בתעשיית הכרייה והבנייה, מכריזות בגאווה על הקמת Rosond Arabia. חברת מיזם משותף חדשה זו שואפת לחולל מהפכה בתעשיית החיפוש בערב הסעודית על ידי קביעת הסטנדרטים הגבוהים ביותר בבטיחות, יעילות וחדשנות.

Quantexa מציגה לראשונה את Q Assist, חבילת טכנולוגיית בינה מלאכותית יוצרת חדשה שמודעת להקשרים
Quantexa, המובילה העולמית בפתרונות מודיעין לקבלת החלטות (DI), הציגה לראשונה על הבמה המרכזית ב-London Tech Week 2024 את Q Assist - חבילת טכנולוגיות בינה מלאכותית יוצרת עם מודעות להקשרים שמטרתה לעזור לארגונים לקבל יותר החלטות מהימנות בצוותים של עובדים בחזית ועובדי נתונים.

Zain Sudan מקימה עסק אלחוטי מחדש בזמן שיא עם CSG
Zain Sudan, חלק מקבוצת Zain, ספקית אלחוטית מובילה במזרח התיכון ובצפון אפריקה, המובילה את תחום מעורבות הלקוח באמצעות נתוני שירות משלימים ולא מובנים (USSD). לאחר השבתה שאירעה לאחרונה במרכז נתונים, Zain Sudan נותנת את אמונה ב-CSG® (נאסד"ק: CSGS) שתניע את ההתאוששות מאסון של עסקי האלחוט שלה ותשמור על תושבי סודן מחוברים, תוך שימור מיצובה המוביל בשוק.

נשיא ברזיל לולה ינאם בפסגת FII PRIORITY בריו דה ז'ניירו בארמון קופקבנה ביום רביעי
נשיא ברזיל לואיז אינסיו לולה דה סילבה ינאם בפסגת FII PRIORITY באמריקה הלטינית בריו דה ז'ניירו ב-12 ביוני, ויציין ציון דרך משמעותי בפסגה

e& מובילה כחברת ההעסקה המובילה בשוק הטלקום לפי Employer Brand Index 2024
e&, קבוצת הטכנולוגיה העולמית, השיגה את המיקום הגבוה ביותר בדו"ח מותגי המעסיקים -Employer Brand Report 2024 הראשון אי פעם של Brand Finance שהישות שלה באיחוד האמירויות דורגה כחברת ההעסקה המובילה בשוק הטלקום.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI