איך לטפל במחשבה שלילית? איך להטיל ספק? איך להיות מאוזן? איך לראות את האמת? לקחת בפרופורציה, איך להירגע? איך לא לחשוב בשחור או לבן? שחור לבן, פרופורציו
נכתב על ידי: אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
תאריך: 15/07/16

איך לטפל במחשבהשלילית? איך להטיל ספק? איך להיות מאוזן? איך לראות את האמת? לקחת בפרופורציה, איךלהירגע? איך לא לחשוב בשחור או לבן? שחור לבן, פרופורציות, מחשבות חיוביות, מחשבותשליליות

עכשיו, השאלההיא כזאת: נניח שמישהו יש לו מחשבה שלילית והוא רוצה להחליש אותה, או להעיף אותה אולהיפתר ממנה, מה הוא צריך לעשות? להטיל ספק במחשבה. זה אומר, לבדוק, האם היא נכונה?אולי היא לא נכונה, אולי היא כן נכונה, לבדוק את זה.

עכשיו, מזהאומר לבדוק? זה אומר לקחת את המחשבה ולשאול עליה שאלות, לשאול שאלות, האם זה ככה,האם זה ככה, אולי זה ככה? כל מיני שאלות.

עכשיו, השאלההיא זה: איך מוצאים את כל ההנחות יסוד, את כל השאלות האפשריות שאפשר לשאול עלהמחשבה הזאת? זאת השאלה.

עוד פעם,בנאדם אומר: 'אני מפחד שיצחקו עלי' נגיד, 'אני... ' נגיד 'רע לי מזה שאני לא גבוה'נניח, משהו. אוקי?

עכשיו, אנחנורוצים שהוא ישאל על זה שאלות: האם רע לי? למה רע לי? אני גבוה? אני לא גבוה? כלמיני שאלות.

עכשיו, השאלההיא מה הדרך למצוא את השאלות? חוץ מלנחש שאלות.

ש: אבל את כלהשאלות

אליעד: בא נלךעל דרך, גם לא בטוח שתדע את כל הדרך, גם לא בטוח שתעשה את זה נכון, אבל בוא לפחותנביא איזה נוסחה.

ש: אני לוקחאת כל מילות השאלה שיש

אליעד:נכון

ש: לוקח את כלהזמנים: עבר, הווה, עתיד ושואל

אליעד:לדוגמה, בוא ניתן דוגמה: בנאדם אומר נגיד 'אני עובד בעבודה שמי שעובד בה הוא חסרערך ורע לי מזה'.

הלאה, מה אתהלוקח פה?

ש: אני לוקחאת המילה: 'מי אמר שאתה עובד בעבודה... '

אליעד: אזמתחילים במי

ש: נניח

אליעד: איןבעיה, אז 'מי אמר ש... ' אתה אומר, אוקי, שאלה נוספת, איפה?

'איפה אתהעובד עבודה כזאת? ' הלאה, מתי? 'מתי אתה עובד עבודה כזאת? ', האם? 'האם אתה עובדעבודה כזאת? ', מדוע? 'מדוע אתה עובד עבודה שאתה חסר ערך? '

פשוט תצמיד אתכל מילות השאלה להתחלת המשפט?

ש: סליחה?

אליעד: פשוטתצמיד את כל מילות השאלה להתחלת המשפט?

ש: לא, גםלהתחלה וגם באמצע

אליעד: אוקי,אפילו לכל מילה, האם? מתי? איפה? מדוע? סתם, תקע את כל המילים ועד שיוצא שאלותותגזור מזה שאלות.

ש: ועכשיונבדוק, האם זה תמיד הרגשת ככה? האם עכשיו אתה מרגיש, מי אמר שתרגיש בעתיד? זאתאומרת לקחת עבר, הווה, עתיד. וצריך אולי לחשוב על עוד ממדים שאפשר לחשוב עליהם

אליעד: מה עודיש? תביא לי עוד נוסחה. רגע, מה שהוא אמר, יש בזה היגיון, מה ההיגיון? הוא אמר כזהדבר, ניקח את כל מילות השאלה האפשריות, נצמיד אותן לכל אחת ואחת מהמילים בשאלה,פלוס, לכל אחד ואחד מצירופי המילים בשאלה,... ככל שכן... שעליהם אפשר להלביש אתהשאלה.

יש בשאלה Xמילים והX מילים האלה, ניתן לגזור מהם משמעויות שונות, לכל משמעות, לכל מילה נביא אכל השאלות, וכל שאלה שהיא הגיונית ברמת התחבירית נשאל אותה

ש: בוא נוסיףעכשיו גם את: לכל שאלה יש הנחות יסוד מסוימות, נבדוק את כל ההנחות היסוד של כלשאלה, הוספנו עוד מימד

אליעד: לא,אנחנו רק שואלים את השאלות עכשיו, אנחנו לוקחים את המשפט, שואלים עליו את השאלות.דרך השאלות, נחשוף את הנחות היסוד.

ש: אוקי

אליעד: מהשאמרת זה נכון

עכשיו בואנביא משהו יותר קצר נגיד, עכשיו, לא תעבור מילה מילה: טוב, האם? מדוע? טוב, מילהמילה מילה, לא שזה לא נכון מה שאמרת, זה נכון, אבל יש פה משהו נוסף.

ש: אולי ללכתלכיוון של המהות?

אליעד: מה זאתאומרת למהות?

ש: למשמעות שלהדברים. זאת אומרת אני לא יודע איך לנסח את זה, אבל, מה המהות שנובעת מהשאלההזאת?

כאילו, יש לךמחשבה שלילית, כאילו לחקור את המהות

אליעד: מזהאומר לחקור את המהות? איך הגענו למהות? למהות מגיעים דרך שאלות. טוב בא נתקדם,הרעיון הוא כדלקמן, הרעיון הוא כדלקמן:

הרעיון אומרשבנאדם צריך את המחשבה השלילית ולעבור מילה מילה ולהקצין אותה.

אתחיל אחרת,בנאדם צריך לקחת את המחשבה השלילית ולהקצין אותה כמה שיותר בכל האפשרויות שיש בעולםלהקצין אותה עד שלא תהיה אפשרות שהיא תהיה יותר גרועה ממה שהוא תיאר אותה.

לדוגמה, נגידהוא אומר 'אני עובד בעבודה שגורמת לי להרגיש חסר ערך', בא תקצין את זה, איך מקציניםאת זה?

ש: אני עובדבעבודה שגורמת לי למות

אליעד: לא,שניה, בא נגיד על החסר ערך: 'אני עובד בעבודה שגורמת לי להרגיש... ' אוקי, נגיד'חסר ערך', 'הכי חסר ערך בעולם', 'היא תמיד גרמה לי להרגיש חסר ערך', 'היא תמידתגרום לי להרגיש חסר ערך', 'היא גורמת לי להרגיש חסר ערך באופן מקסימאלי', 'איןעבודה נוספת שגורמת לי להרגיש יותר חסר ערך', 'אני סובל הכי בעולם מזה שאני מרגישחסר ערך מהעבודה', 'רק העבודה גורמת לי להרגיש חסר ערך', 'בלי העבודה לא הייתימרגיש חסר ערך', 'העבודה מאמללת אותי'.

אתה צריך לקחתאת המחשבה השלילית ולספר עליה את הסיפור הכי גרוע שיכול להיות אי פעם

ש: לקחת את זהלעשות את זה רק זה?

אליעד: רגע,קודם כל לוקח את המחשבה השלילית ומביא עליה את כל השאלות האפשריות, את כל ההקצנותהאפשריות.

ואז אני אומרלך, תרשום את זה! עכשיו, אני אומר האם יכול להיות שיש אפשרות שזה יהיה עוד יותרגרוע?

ש: לא

אליעד: כן, ישאפשרות, 'שאפילו אלוהים לא יכול להוציא אותי מזה' גם, תוסיף, 'וגם אלוהים לא יכוללהוציא אותי מזה', הלאה עוד אפשרות, אהה יש לך עוד משהו יותר גרוע מזה? אהה 'שנגזרעלי להיות ככה', תרשום, 'נגזר עלי להיות ככה'

יש יותר גרועמזה? 'לא יודע', אוקי, עברנו, תוסיף, 'אני סובל גם בכל שאר התחומים', רק סובל? 'רקסובל, בכל התחומים' תוסיף, שיהיה הכי גרוע שאפשר.

עכשיו, אחרישעברנו הכי גרוע, עכשיו עוברים סעיף סעיף, עכשיו בא נבדוק מה האמת? האם זה תמיד?האם זה כל הזמן? האם זה בכל מקום? האם זה הכי גרוע? איך זה ביחד לעבודות אחרות? איךזה ביחס לאנשים אחרים? איך זה ביחס לזמנים אחרים? פשוט עוברים מחשבה, מחשבה, מחשבהושואלים עליה שאלה, 'האם זה נכון? ', 'האם זה נכון? ', 'האם זה נכון? ', 'האם זהנכון? ' זה הכל.

למה? מה השכלשבדבר?

בנאדם יש לומחשבה שלילית, אבל המוח בראש שלו חווה את זה הרבה יותר גרוע ממה שזה באמת, נגידבנאדם נגיד עובד בעבודה נגיד פשוטה, נניח, נניח נגיד שהוא מרגיש חסר ערך לדוגמה,ואז המוח שלו כבר בראש, הוא מרגיש שהמצב גרוע פי 100 ממה שהוא באמת, למה? כי בראששלו הוא, כל המשפטים האלה שאמרתי לו 'תכתוב אותם', משפטים שליליים, זה משפטים שהואבאמת חושב אותם בתת מודע, אבל הוא חושב אותם.

הסיבה שכל כךרע לו, זה בגלל שבתת מודע הוא באמת מריץ את כל הפירושים השליליים האלה, ואנחנואומרים לו 'תרשום אותם' ועכשיו בא נתחיל לעבור מחשבה מחשבה, למה? כי אז מדייקיםבדיוק כמה זה רע, שזה לא יהיה יותר רע ממה שזה באמת.

מה הבנת?

מישהו מטרידאותך נגיד, אוקי, 'רע לי מזה שמישהו מטריד אותי, אני מרגיש חסר אונים', יאללה באנקצין, בא נקצין את המשפט

ש: אם אני חסראונים, מישהו מטריד אותי ואני חסר אונים, כל הזמן חסר אונים במצב מסוים

אליעד: לא לאלא, זה כבר שאלות, לא לא לא לא

ש: לא, אהההוא מטריד אותי ואני חסר אונים

אליעד: בואנמציא דוגמה, נגיד, שאתה נגיד הלכת לישון נגיד, נגיד מישהו צעק, נגיד והעיר אותך,נניח

ואז נגידדוגמה, ואז נגיד יש המון רעש, ואז אתה נגיד אומר רע לי מזה.

עכשיו באנקצין את זה שלא יכול להיות יותר רע ממה שתיארת

אז בא נקצין,נגיד, 'לא נתנו לי לישון בכלל', 'אני עומד למות מרוב שלא נתנו לי לישון' אממ...'בכוונה מעירים אותי', 'מעירים אותי כי שונאים אותי', 'מעירים אותי כי רוצים שאניאשתגע ואתאבד בגלל זה'

ש: למה לעשותאת זה אבל?

אליעד: חכה,אח"כ, כמה רע, בא נעבור על הרע, רמה רע? 'רע לי הכי בעולם', 'אני לא יכול לשאת אתזה'. מה אתה מרגיש רע? 'אני מרגיש חסר אונים מוחלט', 'חוסר שליטה מוחלטת', 'אין ליאפשרות למנוע את זה, 'זה תמיד היה ככה, זה תמיד יהיה ככה, אין אפשרות להציל אתהמצב'.

אוקי?

הבאנו אתהרשימה, זה הכי, יש יותר רע מזה? 'אין יותר רע מזה'.

עכשיו, באנעבור סעיף סעיף: האם באמת אתה בטוח שרצו להעיר אותך? האם באמת אתה בטוח שעשו את זהלרעתך? האם אתה באמת בטוח שרצו שתשתגע? האם באמת אתה עומד להשתגע? האם באמת אין לךברירה? האם באמת זה? האם באמת זה?

ואז, הרע,נכנס לפרופורציה שלו

אתה הבנת?

תסביר

אתה הבנתבשביל מה לעשות את זה?

כי ככה מציפיםמהצד, מהתת מודע, את כל

בנאדם נגידיתוש עוקץ אותך? בראש שלך כבר אתה רואה את זה כאילו נשך אותך אריה, אוקי? אז אניאומר לך עוד אוקי, יתוש עקץ אותך? 'כן' רע לך מזה? 'כן'. אוקי, עכשיו בא תסביר ליאת זה הכי גרוע, ואז אתה אומר 'וואלה, מרגיש לי כאילו אריה עומד לטרוף אותי', סבבה,ואז אתה מביא את כל הפחדים שלך על הדבר ואז מתחילים לבדוק, רגע, האם זה נכון? האםזה נכון? האם זה נכון?

ואז זה נכנסלפרופורציה שלו, זה כאילו בוא תחשוף את כל הדברים הרעים שאתה יכול לחשוב על הדברואז נצמצם אותם ונגיע לאמת.

מה הבנת?

ש: ניקח נגידעבודה

אליעד: כן

ש: עבודה רעלי, האם רע לי, רע לי הכי רע לי בעבודה, ואמרו לי שהיום אני צריך לעבוד עוד שעתיים,מזה גרוע, אני לא יכול לחיות עם זה

אליעד: שמה?מה הייתה המחשבה המקורית?

ש: שרע לי,אומרים לי לעבוד, רע לי, רע לי בעבודה

אליעד: סבבה,רע לי בעבודה

עכשיו, באנקצין את זה

ש: בא נקציןאת זה

מקצינים, רעלי, כל הזמן שאני בעבודה רע לי

אליעד: אבלבכל רגע בעבודה רע לי, יפה

ש: כל רגעבעבודה רע לי, כשאני בלילה יודע: מחר אני קם בבוקר לעבודה, רע לי בלילה, יום לפנירע לי

אליעד: למהיום לפני? כל החיים אני רע לי

ש: כל הזמן רעלי, כן, כל הזמן רע לי

אליעד: לא רקזה, גם אם אני אעבוד בעבודה, גם לנצח אחרי שאני אעבוד בעבודה אני אהיה בטראומה מזהגם כן, נצחית

ש: כן

אליעד: כן, מהעוד?. אין בעולם יותר רע מאשר לעבוד, לא תקצין: אין בעולם דבר יותר רע, כל החייםמאבדים את המשמעות

ש: כבר אין ליחשק לא לעבוד, לא לצאת לטיולים אפילו, מרוב שרע לי כשאני חושב על העבודה

אליעד: אוקי,מה עוד? תמיד היה רע לי מהעבודה, אף פעם לא יכול להיות לי טוב מהעבודה

ש: לא יכוללהיות לי טוב, זה נגזר עלי, זה בגנים אצלי שרע לי כשאני שומע את המילה עבודה, זהקופץ לי רע

אליעד: יפה,עכשיו נתחיל להטיל ספק, האם באמת זה תמיד רע? האם באמת גם אחרי שתעבוד יהיה לך רע?גם בעתיד יהיה רע? זה באמת מחויב?

עוברים סעיף,סעיף ואז, זה לא כל כך רע זה רק כזה, זה רק פה, זה רק שם

ש: נכנסלפרופורציה

אליעד: עכשיואני מחדד, אם בנאדם מראש היה לו רע, הוא היה רואה שזה רע כפי האמת, לא היה צריךלעשות את זה, אבל הבעיה עם בנאדם שרע לו, הוא רואה שזה רע הרבה מעבר

ועכשיו הרבהפעמים הוא גם לא יודע להטיל ספק כי הוא גם לא יודע מה הוא רואה מעבר, לכן מהשאומרים לו: בוא תביא את כל המעבר, את כל האפשרויות הכי רעות, בא נתחיל לבדוק אותם,עד שתכנס, עד שתראה בדיוק את האמת.

ש: יש אנשיםשאומרים: קרה לי משהו, אוקי, אבל היה יכול להיות הרבה יותר גרוע, אז אותו דברלמעשה, היה יכול הייתי גם שובר את הראש לא רק את הרגל

אז יכול להיותשזה מה שעוזר להם להחליש את המחשבה השלילית שיש להם

אליעד: קודםכל, נכון

לא, המהות שלהשיטה הזאת, לא, בנאדם יכול בסוף להגיד: תקשיב! נכון שזה רע רק בעוצמה 3 וגם העוצמה3, גם היא לא טובה לי

אוקי, בואנטפל בזה, בא נראה איך פותרים את ה3% האחרונים, בא נראה איך פותרים את ה10%האחרונים

אבל בא נתחילבזה שלא תגיד שזה 80% אם זה 10%

...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | מטפל טוב, אימוןאישי, טיפול הוליסטי, קואצינג

הכנס לאתרותהנה מעוד מטפל טוב, ייעוץ פילוסופי, להטיל ספק, יעוץ,חשיבה שלילית, אושר, איך לא לחשוב..., להירגע, להיות..., איך לא לחשוב... ועוד...


 
אודות המחבר

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ...

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article49207.aspx