דף הבית מדעי הרוח פילוסופיה איך לטפל במחשבה שלילית? איך להטיל ספק? איך להיות מאוזן? איך לראות את האמת? לקחת בפרופורציה, איך להירגע? איך לא לחשוב בשחור או לבן? שחור לבן, פרופורציו
איך לטפל במחשבה שלילית? איך להטיל ספק? איך להיות מאוזן? איך לראות את האמת? לקחת בפרופורציה, איך להירגע? איך לא לחשוב בשחור או לבן? שחור לבן, פרופורציו
אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il 15/07/16 |  צפיות: 3769
איך לטפל במחשבהשלילית? איך להטיל ספק? איך להיות מאוזן? איך לראות את האמת? לקחת בפרופורציה, איךלהירגע? איך לא לחשוב בשחור או לבן? שחור לבן, פרופורציות, מחשבות חיוביות, מחשבותשליליות

עכשיו, השאלההיא כזאת: נניח שמישהו יש לו מחשבה שלילית והוא רוצה להחליש אותה, או להעיף אותה אולהיפתר ממנה, מה הוא צריך לעשות? להטיל ספק במחשבה. זה אומר, לבדוק, האם היא נכונה?אולי היא לא נכונה, אולי היא כן נכונה, לבדוק את זה.

עכשיו, מזהאומר לבדוק? זה אומר לקחת את המחשבה ולשאול עליה שאלות, לשאול שאלות, האם זה ככה,האם זה ככה, אולי זה ככה? כל מיני שאלות.

עכשיו, השאלההיא זה: איך מוצאים את כל ההנחות יסוד, את כל השאלות האפשריות שאפשר לשאול עלהמחשבה הזאת? זאת השאלה.

עוד פעם,בנאדם אומר: 'אני מפחד שיצחקו עלי' נגיד, 'אני... ' נגיד 'רע לי מזה שאני לא גבוה'נניח, משהו. אוקי?

עכשיו, אנחנורוצים שהוא ישאל על זה שאלות: האם רע לי? למה רע לי? אני גבוה? אני לא גבוה? כלמיני שאלות.

עכשיו, השאלההיא מה הדרך למצוא את השאלות? חוץ מלנחש שאלות.

ש: אבל את כלהשאלות

אליעד: בא נלךעל דרך, גם לא בטוח שתדע את כל הדרך, גם לא בטוח שתעשה את זה נכון, אבל בוא לפחותנביא איזה נוסחה.

ש: אני לוקחאת כל מילות השאלה שיש

אליעד:נכון

ש: לוקח את כלהזמנים: עבר, הווה, עתיד ושואל

אליעד:לדוגמה, בוא ניתן דוגמה: בנאדם אומר נגיד 'אני עובד בעבודה שמי שעובד בה הוא חסרערך ורע לי מזה'.

הלאה, מה אתהלוקח פה?

ש: אני לוקחאת המילה: 'מי אמר שאתה עובד בעבודה... '

אליעד: אזמתחילים במי

ש: נניח

אליעד: איןבעיה, אז 'מי אמר ש... ' אתה אומר, אוקי, שאלה נוספת, איפה?

'איפה אתהעובד עבודה כזאת? ' הלאה, מתי? 'מתי אתה עובד עבודה כזאת? ', האם? 'האם אתה עובדעבודה כזאת? ', מדוע? 'מדוע אתה עובד עבודה שאתה חסר ערך? '

פשוט תצמיד אתכל מילות השאלה להתחלת המשפט?

ש: סליחה?

אליעד: פשוטתצמיד את כל מילות השאלה להתחלת המשפט?

ש: לא, גםלהתחלה וגם באמצע

אליעד: אוקי,אפילו לכל מילה, האם? מתי? איפה? מדוע? סתם, תקע את כל המילים ועד שיוצא שאלותותגזור מזה שאלות.

ש: ועכשיונבדוק, האם זה תמיד הרגשת ככה? האם עכשיו אתה מרגיש, מי אמר שתרגיש בעתיד? זאתאומרת לקחת עבר, הווה, עתיד. וצריך אולי לחשוב על עוד ממדים שאפשר לחשוב עליהם

אליעד: מה עודיש? תביא לי עוד נוסחה. רגע, מה שהוא אמר, יש בזה היגיון, מה ההיגיון? הוא אמר כזהדבר, ניקח את כל מילות השאלה האפשריות, נצמיד אותן לכל אחת ואחת מהמילים בשאלה,פלוס, לכל אחד ואחד מצירופי המילים בשאלה,... ככל שכן... שעליהם אפשר להלביש אתהשאלה.

יש בשאלה Xמילים והX מילים האלה, ניתן לגזור מהם משמעויות שונות, לכל משמעות, לכל מילה נביא אכל השאלות, וכל שאלה שהיא הגיונית ברמת התחבירית נשאל אותה

ש: בוא נוסיףעכשיו גם את: לכל שאלה יש הנחות יסוד מסוימות, נבדוק את כל ההנחות היסוד של כלשאלה, הוספנו עוד מימד

אליעד: לא,אנחנו רק שואלים את השאלות עכשיו, אנחנו לוקחים את המשפט, שואלים עליו את השאלות.דרך השאלות, נחשוף את הנחות היסוד.

ש: אוקי

אליעד: מהשאמרת זה נכון

עכשיו בואנביא משהו יותר קצר נגיד, עכשיו, לא תעבור מילה מילה: טוב, האם? מדוע? טוב, מילהמילה מילה, לא שזה לא נכון מה שאמרת, זה נכון, אבל יש פה משהו נוסף.

ש: אולי ללכתלכיוון של המהות?

אליעד: מה זאתאומרת למהות?

ש: למשמעות שלהדברים. זאת אומרת אני לא יודע איך לנסח את זה, אבל, מה המהות שנובעת מהשאלההזאת?

כאילו, יש לךמחשבה שלילית, כאילו לחקור את המהות

אליעד: מזהאומר לחקור את המהות? איך הגענו למהות? למהות מגיעים דרך שאלות. טוב בא נתקדם,הרעיון הוא כדלקמן, הרעיון הוא כדלקמן:

הרעיון אומרשבנאדם צריך את המחשבה השלילית ולעבור מילה מילה ולהקצין אותה.

אתחיל אחרת,בנאדם צריך לקחת את המחשבה השלילית ולהקצין אותה כמה שיותר בכל האפשרויות שיש בעולםלהקצין אותה עד שלא תהיה אפשרות שהיא תהיה יותר גרועה ממה שהוא תיאר אותה.

לדוגמה, נגידהוא אומר 'אני עובד בעבודה שגורמת לי להרגיש חסר ערך', בא תקצין את זה, איך מקציניםאת זה?

ש: אני עובדבעבודה שגורמת לי למות

אליעד: לא,שניה, בא נגיד על החסר ערך: 'אני עובד בעבודה שגורמת לי להרגיש... ' אוקי, נגיד'חסר ערך', 'הכי חסר ערך בעולם', 'היא תמיד גרמה לי להרגיש חסר ערך', 'היא תמידתגרום לי להרגיש חסר ערך', 'היא גורמת לי להרגיש חסר ערך באופן מקסימאלי', 'איןעבודה נוספת שגורמת לי להרגיש יותר חסר ערך', 'אני סובל הכי בעולם מזה שאני מרגישחסר ערך מהעבודה', 'רק העבודה גורמת לי להרגיש חסר ערך', 'בלי העבודה לא הייתימרגיש חסר ערך', 'העבודה מאמללת אותי'.

אתה צריך לקחתאת המחשבה השלילית ולספר עליה את הסיפור הכי גרוע שיכול להיות אי פעם

ש: לקחת את זהלעשות את זה רק זה?

אליעד: רגע,קודם כל לוקח את המחשבה השלילית ומביא עליה את כל השאלות האפשריות, את כל ההקצנותהאפשריות.

ואז אני אומרלך, תרשום את זה! עכשיו, אני אומר האם יכול להיות שיש אפשרות שזה יהיה עוד יותרגרוע?

ש: לא

אליעד: כן, ישאפשרות, 'שאפילו אלוהים לא יכול להוציא אותי מזה' גם, תוסיף, 'וגם אלוהים לא יכוללהוציא אותי מזה', הלאה עוד אפשרות, אהה יש לך עוד משהו יותר גרוע מזה? אהה 'שנגזרעלי להיות ככה', תרשום, 'נגזר עלי להיות ככה'

יש יותר גרועמזה? 'לא יודע', אוקי, עברנו, תוסיף, 'אני סובל גם בכל שאר התחומים', רק סובל? 'רקסובל, בכל התחומים' תוסיף, שיהיה הכי גרוע שאפשר.

עכשיו, אחרישעברנו הכי גרוע, עכשיו עוברים סעיף סעיף, עכשיו בא נבדוק מה האמת? האם זה תמיד?האם זה כל הזמן? האם זה בכל מקום? האם זה הכי גרוע? איך זה ביחד לעבודות אחרות? איךזה ביחס לאנשים אחרים? איך זה ביחס לזמנים אחרים? פשוט עוברים מחשבה, מחשבה, מחשבהושואלים עליה שאלה, 'האם זה נכון? ', 'האם זה נכון? ', 'האם זה נכון? ', 'האם זהנכון? ' זה הכל.

למה? מה השכלשבדבר?

בנאדם יש לומחשבה שלילית, אבל המוח בראש שלו חווה את זה הרבה יותר גרוע ממה שזה באמת, נגידבנאדם נגיד עובד בעבודה נגיד פשוטה, נניח, נניח נגיד שהוא מרגיש חסר ערך לדוגמה,ואז המוח שלו כבר בראש, הוא מרגיש שהמצב גרוע פי 100 ממה שהוא באמת, למה? כי בראששלו הוא, כל המשפטים האלה שאמרתי לו 'תכתוב אותם', משפטים שליליים, זה משפטים שהואבאמת חושב אותם בתת מודע, אבל הוא חושב אותם.

הסיבה שכל כךרע לו, זה בגלל שבתת מודע הוא באמת מריץ את כל הפירושים השליליים האלה, ואנחנואומרים לו 'תרשום אותם' ועכשיו בא נתחיל לעבור מחשבה מחשבה, למה? כי אז מדייקיםבדיוק כמה זה רע, שזה לא יהיה יותר רע ממה שזה באמת.

מה הבנת?

מישהו מטרידאותך נגיד, אוקי, 'רע לי מזה שמישהו מטריד אותי, אני מרגיש חסר אונים', יאללה באנקצין, בא נקצין את המשפט

ש: אם אני חסראונים, מישהו מטריד אותי ואני חסר אונים, כל הזמן חסר אונים במצב מסוים

אליעד: לא לאלא, זה כבר שאלות, לא לא לא לא

ש: לא, אהההוא מטריד אותי ואני חסר אונים

אליעד: בואנמציא דוגמה, נגיד, שאתה נגיד הלכת לישון נגיד, נגיד מישהו צעק, נגיד והעיר אותך,נניח

ואז נגידדוגמה, ואז נגיד יש המון רעש, ואז אתה נגיד אומר רע לי מזה.

עכשיו באנקצין את זה שלא יכול להיות יותר רע ממה שתיארת

אז בא נקצין,נגיד, 'לא נתנו לי לישון בכלל', 'אני עומד למות מרוב שלא נתנו לי לישון' אממ...'בכוונה מעירים אותי', 'מעירים אותי כי שונאים אותי', 'מעירים אותי כי רוצים שאניאשתגע ואתאבד בגלל זה'

ש: למה לעשותאת זה אבל?

אליעד: חכה,אח"כ, כמה רע, בא נעבור על הרע, רמה רע? 'רע לי הכי בעולם', 'אני לא יכול לשאת אתזה'. מה אתה מרגיש רע? 'אני מרגיש חסר אונים מוחלט', 'חוסר שליטה מוחלטת', 'אין ליאפשרות למנוע את זה, 'זה תמיד היה ככה, זה תמיד יהיה ככה, אין אפשרות להציל אתהמצב'.

אוקי?

הבאנו אתהרשימה, זה הכי, יש יותר רע מזה? 'אין יותר רע מזה'.

עכשיו, באנעבור סעיף סעיף: האם באמת אתה בטוח שרצו להעיר אותך? האם באמת אתה בטוח שעשו את זהלרעתך? האם אתה באמת בטוח שרצו שתשתגע? האם באמת אתה עומד להשתגע? האם באמת אין לךברירה? האם באמת זה? האם באמת זה?

ואז, הרע,נכנס לפרופורציה שלו

אתה הבנת?

תסביר

אתה הבנתבשביל מה לעשות את זה?

כי ככה מציפיםמהצד, מהתת מודע, את כל

בנאדם נגידיתוש עוקץ אותך? בראש שלך כבר אתה רואה את זה כאילו נשך אותך אריה, אוקי? אז אניאומר לך עוד אוקי, יתוש עקץ אותך? 'כן' רע לך מזה? 'כן'. אוקי, עכשיו בא תסביר ליאת זה הכי גרוע, ואז אתה אומר 'וואלה, מרגיש לי כאילו אריה עומד לטרוף אותי', סבבה,ואז אתה מביא את כל הפחדים שלך על הדבר ואז מתחילים לבדוק, רגע, האם זה נכון? האםזה נכון? האם זה נכון?

ואז זה נכנסלפרופורציה שלו, זה כאילו בוא תחשוף את כל הדברים הרעים שאתה יכול לחשוב על הדברואז נצמצם אותם ונגיע לאמת.

מה הבנת?

ש: ניקח נגידעבודה

אליעד: כן

ש: עבודה רעלי, האם רע לי, רע לי הכי רע לי בעבודה, ואמרו לי שהיום אני צריך לעבוד עוד שעתיים,מזה גרוע, אני לא יכול לחיות עם זה

אליעד: שמה?מה הייתה המחשבה המקורית?

ש: שרע לי,אומרים לי לעבוד, רע לי, רע לי בעבודה

אליעד: סבבה,רע לי בעבודה

עכשיו, באנקצין את זה

ש: בא נקציןאת זה

מקצינים, רעלי, כל הזמן שאני בעבודה רע לי

אליעד: אבלבכל רגע בעבודה רע לי, יפה

ש: כל רגעבעבודה רע לי, כשאני בלילה יודע: מחר אני קם בבוקר לעבודה, רע לי בלילה, יום לפנירע לי

אליעד: למהיום לפני? כל החיים אני רע לי

ש: כל הזמן רעלי, כן, כל הזמן רע לי

אליעד: לא רקזה, גם אם אני אעבוד בעבודה, גם לנצח אחרי שאני אעבוד בעבודה אני אהיה בטראומה מזהגם כן, נצחית

ש: כן

אליעד: כן, מהעוד?. אין בעולם יותר רע מאשר לעבוד, לא תקצין: אין בעולם דבר יותר רע, כל החייםמאבדים את המשמעות

ש: כבר אין ליחשק לא לעבוד, לא לצאת לטיולים אפילו, מרוב שרע לי כשאני חושב על העבודה

אליעד: אוקי,מה עוד? תמיד היה רע לי מהעבודה, אף פעם לא יכול להיות לי טוב מהעבודה

ש: לא יכוללהיות לי טוב, זה נגזר עלי, זה בגנים אצלי שרע לי כשאני שומע את המילה עבודה, זהקופץ לי רע

אליעד: יפה,עכשיו נתחיל להטיל ספק, האם באמת זה תמיד רע? האם באמת גם אחרי שתעבוד יהיה לך רע?גם בעתיד יהיה רע? זה באמת מחויב?

עוברים סעיף,סעיף ואז, זה לא כל כך רע זה רק כזה, זה רק פה, זה רק שם

ש: נכנסלפרופורציה

אליעד: עכשיואני מחדד, אם בנאדם מראש היה לו רע, הוא היה רואה שזה רע כפי האמת, לא היה צריךלעשות את זה, אבל הבעיה עם בנאדם שרע לו, הוא רואה שזה רע הרבה מעבר

ועכשיו הרבהפעמים הוא גם לא יודע להטיל ספק כי הוא גם לא יודע מה הוא רואה מעבר, לכן מהשאומרים לו: בוא תביא את כל המעבר, את כל האפשרויות הכי רעות, בא נתחיל לבדוק אותם,עד שתכנס, עד שתראה בדיוק את האמת.

ש: יש אנשיםשאומרים: קרה לי משהו, אוקי, אבל היה יכול להיות הרבה יותר גרוע, אז אותו דברלמעשה, היה יכול הייתי גם שובר את הראש לא רק את הרגל

אז יכול להיותשזה מה שעוזר להם להחליש את המחשבה השלילית שיש להם

אליעד: קודםכל, נכון

לא, המהות שלהשיטה הזאת, לא, בנאדם יכול בסוף להגיד: תקשיב! נכון שזה רע רק בעוצמה 3 וגם העוצמה3, גם היא לא טובה לי

אוקי, בואנטפל בזה, בא נראה איך פותרים את ה3% האחרונים, בא נראה איך פותרים את ה10%האחרונים

אבל בא נתחילבזה שלא תגיד שזה 80% אם זה 10%

...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | מטפל טוב, אימוןאישי, טיפול הוליסטי, קואצינג

הכנס לאתרותהנה מעוד מטפל טוב, ייעוץ פילוסופי, להטיל ספק, יעוץ,חשיבה שלילית, אושר, איך לא לחשוב..., להירגע, להיות..., איך לא לחשוב... ועוד...


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ... 


מאמרים נוספים מאת אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
 
איפה ללמוד מכירות? ממי ללמוד מכירות, למכור כל דבר, למכור לכל אחד, תותח במכירות, קורס למכירות, סדנא למכירות, הדרכת מכירות, אומנות המכירה, אימון לאנשי מ
תותח במכירות, הדרכת מכירות, אימון לאנשי מכירות, קורס למכירות, אומנות המכירה, אימון אישי לאנשי מכירות, ייעוץ טיפולי, קואצ'ר מומלץ: עכשיו יש בעולם שלנו המון אנשי מכירות שמוכרים קורסים לאנשי מכירות. ש: דיברנו על זה כבר פעם אחת. אליעד: מדברים על זה עוד פעם סדנה לאנשי מכירות קורס לאנשי מכירות, שיטת מכירות מה שזה לא יהיה שיטות למכור. עכשיו אני רוצה לתת את הפרספקטיבה הבאה כשמישהו מביא לך שיטה כשאומרים לך "אני אלמד אותך איך למכור" איך אתה יכול לבדוק האם ועד כמה השיטה הזאת נכונה אז אפשרות ...

יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות? כמה מתנות לתת? לא רוצה סקס, לא אוהב מתנות, ריחוק רגשי, בעיות בזוגיות, לא רוצה מתנות, האם לתת מתנות? נתינה חומרית, נתינה רגשי
לא נמשכת מינית, בעיות בזוגיות, חוסר משיכה מינית, ריחוק רגשי, יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות, פסיכותרפיה הוליסטית, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: איך יכול להיות מצב שמישהו נגיד לצורך העניין מעניק למישהו אחר מתוך אהבה נניח ודווקא זה שהוא מעניק לבן אדם האחר והבן אדם האחר נגיד אוהב את זה שמעניקים לו, שנייה רגע ואבל זה דווקא מרחיק אותו הבן אדם שמעניקים לו דווקא כאילו מרחיק ביניהם. עוד פעם אתה נגיד בא לילד שלך אתה קונה משהו אופניים, אוקי והילד שלך אוהב אתה האופניים והוא מרוצה מהאופניים ואין לו ...

מערכות יחסים, אופי או יופי, למה היא רוצה אותך? רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, למה אוהבים אותך? האם באמת אוהבים אותי? מה אוהבים בך? למה היא רוצה אותי?
מה אוהבים בך, למה היא רוצה אותי, רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, גולדיגריות, מערכות יחסים, אופי או יופי, מאמן אישי מומלץ, קואצ'ר מומלץ: עכשיו השאלה היא כזאת מהו האדם באמת בהקשר של הזוגיות, נגיד שמישהו אומר "תאהב אותי בגלל מי שאני לא בגלל מה שיש לי" ואז אתה אומר "אוקי ומי אתה באמת מה אתה" הרי כל מה שאתה יודע גם זה לא באמת אתה נכון, נגיד מה אתה נתת לדוגמא נגיד? ש: אוקי לדוגמא אין הבדל בין האדם לבין מה שיש לו זאת צורה אחת. אליעד: אוקי כי האדם לכשעצמו באמת מצד עצמו הוא כלום כאילו ...

טקסים אובססיביים, טיפול בתת מודע, קונפליקט רגשי, התנהגות אובססיבית, התנהגות טורדנית, טיפול ב ocd, הפרעת OCD, הפרעה לא הגיונית, התנהגות לא הגיונית, עומ
קונפליקט רגשי, התנהגות לא הגיונית, התנהגות אובססיבית, הפרעת OCD, התנהגות טורדנית, טקסים אובססיביים, מאמן אישי לחיים, גישור: עכשיו הנושא הוא כזה יש מצב שהבן אדם כשהתת מודע שלו, אוקי יש מודע ותת מודע מודע זה מה אתה חושב ותת מודע זה מה אתה מרגיש שאתה חושב כאילו משהו יותר פנימי קול פנימי נקרא, בסדר עכשיו יש מצב שזה עובד ככה אם הבן אדם התת מודע שלו והמודע שלו מסכימים אין לו בעיה עד כאן הבנו. התת מודע שלו אומר לו משהו מסוים המודע מסכים עם זה ואין בעיה לעומת זאת יש מצב שבתת מודע הוא ...

פחד ממחוייבות, שלבים בקשר זוגי, איך למנוע בגידה? לא רוצה להתחייב, לא רוצה להתחתן, פחד מחתונה, לא מוכן להתחתן, לגרום למישהי להיות רק איתך, לגרום למישהו
איך למנוע בגידה, לגרום למישהו לא לבגוד, לא רוצה להתחייב, פחד מחתונה, לא רוצה להתחתן, שלבים בקשר זוגי, קואצ'ר מומלץ, תמיכה נפשית: אוקי מה לעשות במקרה כשנמצאים עם מישהו במערכת יחסים שהוא מפחד ממחויבות אז זה יכול להיות מערכת יחסים זוגית ויכול להיות מערכת יחסים עבודה יכול להיות כל מיני מערכות יחסים. ש: מה הבעיה הוא לא רוצה להרגיש מאוים. אליעד: הוא לא רוצה מחויבות ואז זה מפרק את הקשר כי יש את הקטע הזה אנשים יוצאים ואז אומרים "טוב אז מה אנחנו אז אנחנו חברים אז אנחנו בני זוג מה אנחנו ...

איך ליצור התאהבות לאורך זמן? זוגיות לאורך זמן, איך לגרום למישהו לרצות אותך לאורך זמן? איך לגרום למישהו להתגעגע אליך? איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך? כ
כמה מתנות לתת, איך לגרום למישהו להתגעגע אליך, נתינה חומרית, איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך, איזה מתנות לתת, נתינה רגשית, מנטור, מטפל רגשי: וכאן אבאר עוד עיקרון בנושא של התאהבות, והוא שבן אדם אוהב בהווה את מה שעושה לו טוב בהווה. אבל בן אדם לא בהכרח יאהב בעתיד, את מה שעושה לו טוב בהווה. ז"א שאם אתה עושה למישהו טוב או רע בהווה, לא בהכרח שהוא יאהב או ישנא אותך בעתיד, למרות שכרגע הוא לדוגמא אוהב אותך, בגלל שאתה עושה לו כרגע טוב. ובמה תלוי אם הוא יאהב אותך בעתיד? תשובה: זה תלוי בעד ...

איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב? איך לגרום לילד לאהוב ירקות? איך לשנות התניה של מישהו? איך לגרום למישהו לרצות משהו שהוא לא רוצה? איך להפוך שנ
איך להפוך שנאה לאהבה, בחורה בפרסומת, איך לגרום לילד לאהוב ירקות, איך לשנות דעות, איך להשפיע על אנשים, איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב, מומלץ, קואצינג: אם ברצונך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא ממש אוהב אותו, אם ברצונך לגרום למישהו להיקשר למשהו, נסה לשלב את המשהו הזה, בתוך משהו אחר טוב, שהאדם השני כן אוהב. לדוגמא, נניח שילד לא אוהב לאכול ירקות. נסה ליצור אוכל שהילד ממש ממש אוהב, ונסה לשלב שם ירק כלשהו. במינון כזה או אחר. ככל שאדם מרגיש יותר טוב באופן כללי, כך יותר קל ...

איך להתחמק משאלות? איך לענות לשאלות בעייתיות? איך לא לענות למישהו? איך להעביר נושא? איך לזהות שאלות מניפולטיביות? איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה? א
איך לענות לשאלות בעייתיות, איך לא לענות למישהו, איך להעביר נושא, איך לזהות שאלות מניפולטיביות, איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה, איך לענות על שאלה מכשילה, ייעוץ פילוסופי, ייעוץ טיפולי: אם מישהו שואל אותך שאלה, ולא בא לך לענות לו לשאלה שהוא שאל, באפשרותך לענות לו, למהות השאלה שהוא שאל, ולגרום לו להיות מרוצה מהתשובה שענית לו, גם אם בפועל לא ענית למה שהוא שאל אותך. ז"א, כאשר מישהו שואל אותך שאלה מסוימת, יש סיבה למה הוא שאלה אותך את השאלה הזאת. ולא תמיד אתה רוצה לענות לו על השאלה ...

איך נוצרת התאהבות דמיונית? מהי שנאה דמיונית? איך לחזק אהבה? איך להיות חלק מהטוב של מישהו? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך לחזק אהבה? איך ליצור חוויות
איך ליצור חוויות טובות, איך לחזק אהבה, איך לחזק אהבה, איך ליצור קשר רגשי, מהי שנאה דמיונית, איך להיות חלק מהטוב של מישהו, מטפל הוליסטי, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: וכאן אבאר עוד דרך כיצד באפשרותך לחזק אהבה של מישהו כלפיך ולגרום לו לאהוב אותך ולהתאהב בך? ואיך נוצרת התאהבות דמיונית? ואיך נוצרת שנאה דמיונית? ואיך אפשר לחזק אהבה דמיונית? ואיך הדמיון יוצר התאהבות? ואיך באפשרותך ליצור משיכה והתאהבות? ועוד. וכפי שכבר הסברתי, האדם אוהב את מה שעושה לו טוב. והאדם נקשר למה שגורם לו להרגיש ...

למה לא אוהבים אותך? התאהבות לא הגיונית, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, למה גברים אוהבים ביציות? נשים אוהבות גברים ששונאים אותן, כוונתך רצויה אך מעשיך א
למה לא אוהבים אותך, נשים אוהבות גברים רעים, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, כוונתך רצויה אך מעשיך אינם רצויים, העיקר הכוונה, אימון אישי ועסקי, טיפול הוליסטי: וכאן אבאר את אחד העקרונות החשובים ביותר באהבה ובהתאהבות. ואיך יכול להיות שתעשה למישהו טוב ושתרצה לעשות לו טוב ושהוא ישנא אותך? ואיך יכול להיות שמישהו יעשה לאדם אחר רע, והאדם האחר עדיין יאהב אותו אפילו יותר? ואיך יכולה להיות התאהבות לא הגיונית? ולמה לפעמים גברים אוהבים נשים ביציות, שעל פניו נראה שהן עושות להם רע? ולמה לפעמים ...
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI