דף הבית חברה, פוליטיקה ומדינה דתות מהי המטרה של שאלות המבחן?
מהי המטרה של שאלות המבחן?
יואל כץ 29/01/20 |  צפיות: 1199
מהי המטרה של שאלות המבחן?


האם אנו מעוניינים, על ידי המבחן, לגרום לילד לתחושה שהוא אינו יודע, לשכנע אותו

בכך ואף להוכיח לו את הדבר?! הדרך למבחן נכון

בנינו היקרים שבים ובאים מתלמוד התורה, עמוסים ב"כל טוב": דפי קשר, הודעות וחוזרים להורים,

ציורים, עבודות, יצירות ו...שאלות מבחן לחזרה. חגיגה אמתית של ניירת בשפע רב, "אשרי מי

שבא לכאן ותלמודו בידו".

כעת, הונחה על שכמנו מטלה חשובה - להעמיד את הילדים ב"כור המבחן".

העת הזמינה ביותר והנתפסת כמובנת מאליה כעיתוי מועדף בו ניתן להשלים את חובתנו זאת,

לבחון את הילדים, היא בזמן הסעודה. כאן נעצור ונהרהר: האם טוב הדבר ונכון  לעשותו בעת הזו?

מבחן, כידוע לנו, מהווה מעצם טבעו מעמד רשמי ומחייב, והעומד בו נתון תחת השפעה של לחץ

ומתח. כולנו יודעים אלו תחושות מתעוררות בנו כאשר אנו מתבשרים כי בקרוב ניקרא אחר כבוד

לעבור צרוף בכור המבחן. כיוון שעתה הוא זמן המפגש המיוחד הרגוע והשלו שלנו עם הילדים,

אותו הזכרנו לטובה במאמרים קודמים, כדאי לנצל כראוי הזדמנות פז זו. אשר על כן כדאי ורצוי

להעתיק את זמן המבחן לשעה אחרת, ובזמן הסעודה נתקשר באופנים  שהזכרנו.

ניטול לרגע לידינו את הדף שהביא הילד ונתבונן בו.

דף קשר זה, הנשלח להורים מתלמוד התורה ובו שאלות לשם חזרה על הנלמד ושינונו, מנהגים

שונים נהגו בו: ישנם המסתפקים בחמש עד שמונה שאלות, ישנם המגדילים לעשות במוסיף

והולך ומשגרים עשרים שאלות, וכבר ראיתי ילד שהגיע עם דף ובו מאה שאלות...

והשאלות מסוגים שונים: שאלות כלליות, שאלות היורדות לפרטים, שאלות סיכום, שאלות על נושא

השבוע, על הסיפור שסופר ועוד.

דילמה ניצבת לפנינו: האם נשאל את כל השאלות, ובלאו הכי לא סגי ולא נצא ידי חובתנו, או שמא

נדלג מעט על ההרים ונסתפק בראשי פרקים?

עתה יאמרו המושלים בואו חשבון: את מרכז ומירב תשומת הלב לוכד בעצם אותו ילד יחיד הנבחן,

או טובים השניים. אך מה עם השאר?! יתר הילדים נותרים להם מנותקים מן הצד, והמבחן מתארך

והולך...

החזרה והמבחן - ערכם רב, וחשובים הם. ראשית, הם מהווים חזרה על הנלמד, "ושננתם - שיהיו

דברי תורה מחודדים בפיך". השינון והחזרה מביאים לידי בהירות יתר, להבנה ברורה ומסודרת יותר,

לחידוד הדברים (שינון, לשון חוד) ולזיכרון של הנלמד. בנוסף, מקבלים אנו תמונה ברורה על

הבנתו, ידיעותיו ומצב לימודיו של הילד, וכן על ההספק ורמת הנלמד בכיתה. במקביל, מתרשם

הילד שאנו מתעניינים בו ובלימודיו. התעניינות זו מעודדת אותו להמשיך ולהשקיע.

מחמת חשיבות זו, נשתדל להעדיף זמנים המתאימים יותר לבחינה זו: לאחר סעודת השבת,

בשעות אחר הצהריים, בשעת לימוד "אבות ובנים", במוצאי שבת - במיוחד בימות החורף בהן

השבת נפרדת בשעה מוקדמת. בימות הקיץ, כשיום שישי ארוך, ניתן לבחון אותם גם טרם כניסת

השבת.

גם באותה שעה אשר יועדה כשעת החזרה והמבחן, שומה עלינו לזכור ולא לשכוח, שאף כי לשינון

ולאבן הבוחן נודעת חשיבות יתירה, אין להפוך בשום אופן אותה חזרה ובחינה לעניין שבלחץ.

מצויים אי אלו, השואלים את הילד את השאלות בפנים חמורות סבר, הנוטעות בדמיון תחושה בלתי

נעימה בעליל, משל היה הוא חשוד, כעבריין הנתפס בקלקלתו ונמצא עתה בחקירה. הדבר מזכיר

לי את מנהגו של מורה, ששמעו הגיע לאוזני, שנהג בבחינותיו באופן זה: בתחילה, פותח היה

בשאלה קלה, ומשאותו תלמיד היה משיב עליה כדת וכראוי, לא היה אותו מורה מראה לו פנים של

שביעות רצון ולא משבח אותו, אלא מוסיף ושואל שאלה קשה יותר, ולאחר מכן קשה עוד יותר, תוך

שהוא מנסה בכל עוז ותעצומות לבלבלו ולהביכו, ובכל שלב אינו מנדב ולו בדל של ציון לשבח.

וכשנתברר לו (אולי לאכזבתו...) שהתלמיד בקי בנלמד ושולט בו ובמכמניו - אזי היה שואל  שאלה

"כבדה", מסוג השאלות שרבי עקיבא אייגר הותירן ב"צריך עיון" (כידוע ר' עקיבא אייגר היה גאון

הגאונים, ושאלה שנשאר בה ב"צריך עיון" משמעות הדבר היא שלא מצא לה תשובה המניחה את

הדעת, וגדולי האחרונים מתחבטים עד היום בניסיונות לפתרה). שאלה שכזו, שאלה קשה היא

לכל הדעות. אך אותו מורה שואל היה את התלמיד שאלה זו בתמימות מעושה, ומבלי לציין שמשל

ר' עקיבא אייגר היא, ואגב כך מחדיר בו את התחושה שאם איננו יודע תשובה לשאלה זו - עדיין לא

הבין דבר וחצי דבר. כך תדיר, בדרך קבע, היו התלמידים יוצאים ממנו בתחושה של חוסר שליטה

בנלמד.

"אני צריך לתת לתלמיד את התחושה שאיננו יודע עדיין", כך היה מרגלא בפומיה-האמרה השגורה

בפיו של אותו מורה. "אסור שיחשבו שירדו כבר לעומקה של סוגיא"; "הם צריכים תמיד לדעת

שהבנתם איננה שלמה". אלו היו "פניני החכמה" שהיו תדיר על לשונו ונר לרגלו. אשר על כן, היה

חותר תמיד להקשות עוד ועוד ולהכשילם. בזה, כך טען - "הוא ממלא את חובתו בשלמות ומקדם

אותם".

מנגד, ידועה לנו שיטתם של גדולי ישראל,  אשר "לא זו הדרך ולא זו העיר". דרכם הייתה, בעת

בחינת תלמיד, להאיר לו פנים. הם היו מתייחסים אליו כ"יודע" ומשבחים אותו על תשובותיו. הם

היו מנחים ומכוונים אותו בשאלותיהם, עד שיגיע אל התשובה הנכונה. היו מסבבים עמו סביב

סביב: "אולי לזה נתכוונת?... ואולי זה מה שרצית לומר...?", עד שניווטוהו אל ההסבר המדויק. (כך

סיפרו על הגאון הצדיק ר' איסר זלמן מלצר זצ"ל, וכך היה נוהג לומר: "האם אני מעוניין על ידי

מבחן זה לגרום לו לתחושה שהוא אינו יודע, לשכנע אותו בכך ואף להוכיח לו את הדבר?! הלא

התוצאה הטבעית תהיה, שיאמר לעצמו 'אינני שייך לכל הלימוד הזה', 'זה כנראה לא בשבילי',

'לכם ולא לו', יסגור את הגמרא ויזנח חלילה לנצח את תלמודו. או לחילופין, כוונתי להביא אותו

לתחושה שהוא אכן יודע ואז יחוש קשר, יחוש שייך וישאף ללמוד עוד ועוד ובמשך הזמן יחדד את

הבנתו וירד יותר לעמקם של דברים").

מטרת הבחינה היא להביא את הנבחן להבחנה ולהבנת הנלמד.

ברצוני להציג בפניכם את האופן בו היינו בוחנים את הילדים בביתנו: הייתי נוטל בידי כרי-ערימה

של מיני תרגימא קטנטנים, הערבים על הילד, כדוגמת שקדי מרק או צימוקים. על כל תשובה

שענה נכוחה, קיבל שקד/צימוק נוסף. הילד היה שמח על כל אחד שנוסף לאוצרו כמוצא שלל רב.

בדרך זו יכול היה לראות ולהיווכח שהוא אכן מתקדם, צובר ידיעות ובמקביל גם כונס נכסים. כך היה

הילד עצמו מפציר בי "אבא, תבחן אותי", "בבקשה עוד שאלה", וכל הילדים היו מסתדרים זה אחר

זה בטור, בתור, על מנת שאבחן אף אותם.

בקשתי שטוחה לפניכם: בחנו נא את האופן בו אתם מנהלים את המבחן, "ובחנוני נא בזאת",

שבוודאי תבחינו בהבדל.

שבת שלום!

הרב דוד פיירמן הוא מרצה בנושאי חינוך ילדים

המאמר פורסם בחסות תיקים לספר תורה


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 יואל כץ


 


מאמרים נוספים מאת יואל כץ
 
מה היא שיטת הפילאטיס?
03/02/20 | דתות
שיטת הפילאטיס היא התעמלות הכוללת בתוכה תנועה והתעמלות, השיטה הומצאה ע"י האיש ג'וזף פילאטיס בשנות העשרים, בשעה ש המטרה שלה זו, חיזוק ומתיחה של השרירים בשילוב של שיתוף פעולה בין הנפש לבין גוף. הטכניקה של ההתעמלות על ידי פילאטיס שיטה של כושר גופני מלא וכאשר היא בעצם מתבצעת באופן סדיר, מתרחשים בגוף שינויים חיוביים. השיטה שנקראת פילאטיס גם משלבת מודעות לעמוד השדרה,נשימה נכונה, אימוני כוח וגמישות.

האם התעמלות בשיטת פילאטיס מביאה פתרון לאנשים אשר יש להם מוגבלות גופנית?
03/02/20 | דתות
עידן|בעולם|בזמן} המודרני אשר בו כולנו מצויים, אתם נתקלים לא מעט בתופעות הגורמות לנזקים בריאותיים כגון משקל יתר, בעיות גב וכו', התעמלות בפילאטיס היא שיטה אשר פותחה ע"י ממציא השיטה ששמו ג'וזף פילאטיס, מציעה לכולנו שיטת תרגילי התעמלות ייחודיים. שיטה זו משלבת בתוכה עניינים רבים המתאימים לאנשים שמצב בריאותם תקין, כמו כן השיטה טובה גם לכאלה אשר סובלים מבעיות אורטופדיות כגון:

התעמלות מתקדמת - פילאטיס
03/02/20 | דתות
בזמן האחרון יותר ויותר נודעת תשומת לב גבוהה לפעילות גופנית , אין כיום רופא או אולי מטפל ראוי לשמו אשר לא ימליצו למטופליהם אודות פעילות גופנית לכל היותר חצי שעה כל יום. מצב זה התהווה כתוצאה מכך שכולנו למעשה משתמשים במכונות תחת בגופינו. למשל: בעבר במקום לכבס במכונה כיבסו ביד, במקום לקחת מים ישירות מהברז היו חייבים ללכת כברת דרך גדולה בשביל להגיע אל הבאר לשאוב מים.

האם יש התעמלות פילאטיס בתל אביב
03/02/20 | דתות
ממציא השיטה הוא גו'זף פילאטיס שהשיטה קרויה על השם שלו, הוא פיתח אותה למטרת החלמה ושיקום של פצועים, במשך הזמן נודע כי התרגילים בפילאטיס מביאים מענה לא רק להחלמה ושיקום אלא הם מהווים גורם חשוב מאד לחיטוב הגוף ע"י שילוב של חיזוק השריר והארכתו. אימונים בשיטת הפילאטיס הפכו להיות מאד פופולאריים עבור סוגים שונים של אנשים באוכלוסיה ולא רק לספורטאים ורקדנים, בגלל זה כיום נפתחו חוגי פילאטיס רבים עבור כל הציבור, לגברים ולנשים כאחד.

התעמלות במכשירי פילאטיס
03/02/20 | דתות
בשנים האחרונות אנשים,נהיים,נעשים יותר ויותר מודעים לחשיבות והמעלות הלא מעטים שגורמת לנו פעילות גופנית במהלך החיים, כמה ההשפעה שלה תורמת לבריאותינו, כבר ידוע שכל אחד שמשלב פעילות גופנית, כמובן, ביחד עם תזונה נכונה ובריאה, הוא מסייע לשמירה על אורח חיים רענן. ההתעמלות בשיטת פילאטיס צוברת תאוצה רבה ביותר בשנים האחרונות, כבר הוכח גם במחקרים שהתבצעו ואפילו על ידי די הרבה רופאים, כי לאימונים בפילאטיס ישנה חשיבות גבוהה להטבת תפקוד גוף האדם וגם לתפקוד הנפש.

תרגול בעזרת פילאטיס גורם להשפעה ותחושה מעולה על המתאמן
03/02/20 | דתות
ההתעמלות בשיטת פילאטיס צוברת תאוצה רבה מאד בעת האחרונה, כבר הוכח הן במחקרים שנעשו ואף עפ"י מה שמובא מאנשים העובדים בתחום הרפואה, כי לאימון בפילאטיס קיימת חשיבות רבה לגרום לשיפור של תפקוד הגוף כולו. יש אפשרות לתרגל פילאטיס במספר דרכים שאחת משיטות אלה הינה פילאטיס מכשירים. פילאטיס מכשירים מגיש לכולנו לבצעתרגילים בדרך הכי מדוייקת כמו כן הוא למעשה מסייע בידי מתאמנים מתחילים לעשות כהוגן את מרבית התרגילים באופן מדוייק בנוסף לכך הם הרבה פחות נדרשים להיות מרוכזים בביצוע ויותר בהאזנה לשרירים תוך שימת דג

פילאטיס מכשירים הינו השיטה היותר מתקדמת
03/02/20 | דתות
בעידן המודרני בו כולנו קיימים כולנו נתקלים לפעמים בתופעות הגורמות לנזקים בריאותיים כדוגמת משקל יתר, בעיות לב וכו', מסיבה זו יש חשיבות גדולה לשמור על אורח חיים מעולה ולשלב בנוסף פעילות גופנית. בנושא הספורט ישנם מגוון די רחב של אימונים, שאחד מאימונים אלה בזמן האחרון, צבר תאוצה עצומה והוא התעמלות בשיטת הפילאטיס.

האם פילאטיס מכשירים אמור להתאים לבני אדם הנזקקים לשיקום?
03/02/20 | דתות
בעולם הנוכחי בתוכו כולנו נמצאים, הרבה פעמים כולנו נתקלים בתופעות הגורמות לנזקים בריאותיים כדוגמת השמנה בקרב ילדים ומבוגרים, הפרעות לב וכו', מאידך גיסא, יש מודעות גדולה על הנחיצות לגרום לשמירה על תזונה בריאה כחלק מאורח חיים איכותי ביחד עם תרגילי ספורט. בתחום הספורט מצויים ענפים שונים אשר אחד מהם לאחרונה צבר פופולאריות עצומה הוא הפילאטיס

האימון בשיטת הפילאטיס הוא לא מורכב לביצוע
03/02/20 | דתות
יוצר השיטה הוא גו'זף פילאטיס שהשיטה קרויה עלשמו, הוא הקים שיטה זו לצורך מטרת החלמה ושיקום של אנשים אשר נפצעו, עם השנים הוא התפרסם כי התרגילים בפילאטיס מביאים תשובה לאו דוקא רק להחלמה ושיקום אלא הם הינם מהווים עניין חיוני לחיטוב הגוף על ידי שילוב של חיזוק השריר והארכתו. אימונים בשיטת הפילאטיס החלו להיות מאד נפוצים בשביל סוגים לא מעטים של שכבות הציבור באוכלוסיה ולאו דוקא רק לספורטאים ורקדנים, על כן בתקופה האחרונה הוקמו חוגי פילאטיס שונים לכל הציבור, לגברים ולנשים כאחד.

קיימים תרגילי פילאטיס שממזגים אומנויות לחימה או לחילופין המשלבים בהם יוגה
03/02/20 | דתות
במהלך, כולנו ממהרים ממקום למקום על מנת להספיק כמה שיותר דברים בלי להעניק תשומת לב לדבר ההכרחי ביותר וזהו הבריאות, בעיקר בתקופה אשר בה כולם נמצאים, התעשיה מתפתחת כל הזמן, אנו גורמים לגופינו מעט לזוז, בגלל זה יש מעלה רבה לעסוק בפעילות גופנית: הליכה, ריצה, מכוני כושר כאשר הפופולארית מבין כולם הינה התעמלות בשיטת פילאטיס. מצויים תרגילי פילאטיס אשר נעשים ברצפה ויש תרגילי פילאטיס המבוצעים על ידי מכשירים
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI