דף הבית חברה, פוליטיקה ומדינה דתות ההשפעה האדירה של זמירות השבת
ההשפעה האדירה של זמירות השבת
יואל כץ 29/01/20 |  צפיות: 4376

ההשפעה האדירה של זמירות השבת

מדוע לא התדבקו בניו של הרב בתורה כמו בניו של בעל הבית? ולמה מומלץ לפעמים

לגוון את זמירות השבת?

"עת הזמיר הגיע" - הגיעה העת לדבר על זמירות השבת.

מעשה בשתי משפחות שהתגוררו בבניין אחד, בקומה אחת, דלתה של זו מול דלתה של האחרת.

אבי המשפחה האחת - תלמיד חכם חשוב, השקוד על תלמודו יום וליל. שכנו, אבי המשפחה

האחרת - "בעל הבית" אוהב תורה, רחים ומוקיר רבנן, קובע עיתו לתורה בשופי. שתי המשפחות

נתברכו בילדים.

"ויגדלו הנערים" - ואז נתגלה דבר מעניין: דווקא בניו של אותו "בעל בית" גדלו והיו לבני תורה

מובהקים ומצוינים, ואילו בניו של ה"תלמיד חכם" גדלו א... בדיעבד, משהו מעין "בינוני ומטה".

עובדה זו הציקה לאותו אב "תלמיד חכם" והטרידה אותו עד מאד. כיצד ארע כדבר הזה, שבניו,

שגדלו בבית מלא וספוג בתורה, לא צמחו בהתאם, לא היו לבעלי אהבת תורה ויראת שמים, אך

לעומת זאת, בניו של השכן ממול, שגדלו בבית עממי למדי, צמחו והתעלו כבני תורה מיוחדים?! על

מה ולמה נהיתה כדבר הזה?!

הקושיה ניקרה במוחו ללא הרף ולא נתקררה דעתו, עד ששינס מותניו וקיים "ותלך לדרוש את ה'"

"וקמת ועלית אל המקום". עלה אל בית מדרשו של אחד מגדולי הדור והציג לפניו את תמיהתו.

הרב היטה אוזן קשבת והאזין בסבלנות לסיפורו עד תומו, ואז החל "ודרשת היטב" בשבע דרישות,

לשאלו פרטים ופרטי פרטים על הנהגתו בביתו, הכיצד מתנהג הוא בעניינים שונים, כך "עד

שהגיעו לצרת הבת" - זמירות השבת.

"האם נוהג אתה בביתך לזמר את סדר זמירות השבת?".

התנצל התלמיד חכם וענה, כי טרוד הוא בתלמודו ובשיעוריו ואין הוא מקדיש זמן לזמירות השבת,

אלא מסיים את הסעודה בזריזות יתר ושב לתלמודו.

"האם יודע אתה כיצד מתנהלים הדברים אצל שכנך?".

"בוודאי, קול הזמירות בוקע ועולה מדירתם וכולנו שומעים. שם שרים זמירות באריכות של ממש,

פיוטים ישנים וניגונים טריים 'חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך'".

"כאן נעוץ המפתח לתעלומה, תשובתך בצדך. אצל שכנך האריכו בזמירות השבת, והאב, שעסוק

היה במשך ימות השבוע בענייני חולין ובטרדת הפרנסה, צמא היה לשמוע מבניו, ששלח בחיבה

לישיבות, דבר חידוש כלשהו, 'א-אידישע ווארט'; והם, בראותם את צמאונו העז, חפצו למלא את

רצון אביהם ולהשביעו נחת והיו טוענים את צקלונם ומביאים מן הישיבה חידושים נאים ופנינים

משיחות המשגיח.

"האב היה מתמוגג מעונג והבנים שראו זאת התרשמו, שתורה אכן היא הדבר היקר מכל, 'וכל

חפציך לא ישוו בה'. כך ישבו יחדיו בצוותא, שרו, שיבצו דברי תורה והתענגו על רוב שלום. אך

בביתך", המשיך הרב, "קיצרת בתכלית הקיצור ושבת לתלמודך. אמנם, בניך הבטיחו לך שהם

הולכים ללמוד ואולי באמת אף היה בדעתם לעשות כן, אך בין המחשבה למעשה קיים לעיתים

פער. למעשה, הם הלכו לחבריהם ובילו שעות ארוכות ברחובות קריה, שם ספגו לא מן הדברים

החיוביים דווקא, שכן בחוצות אינם מתגלגלים חידושי הרשב"א ואף לא רמב"ן על הפרשה...

"לך לא היה הזמן הנחוץ על מנת לחבור עמהם ב'שבת תחכמוני', 'בניך כשתילי זיתים סביב

לשולחנך', ולהעביר להם את ערכי אהבת התורה מתוך חוויה, אשר על כן נבע השינוי הלזה".

לזמירות השבת נודעת חשיבות רבה עד מאד, בהנחלת התוכן הרוחני ובקירוב נעימות חיי התורה

אל נפש ילדינו. אכן יש להשקיע בזמירות השבת ושכרנו לא יקופח.

"השיר והשבח לחי עולמים"

השירה מהווה ביטוי עז לפנימיותו של האדם. היא פורטת ברגישות על נימי הנפש ובכוחה לעורר

את כוחותיו החבויים, הכבויים, של האדם.

"השיר והשבח לחי עולמים" - כאשר השיר והשבח, ההלל והזמרה, פורצים מתוך אהבה, יראה

וגעגועים לקרבת אלוקים, מעלתם רבה.

מוצאים אנו בדברי חז"ל יחס של ערך רב לשירה ולמשורריה: "אמר רבי יהושע בן לוי כל האומר

שירה בעולם הזה זוכה ואומרה לעולם הבא שנאמר אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה" (גמרא

סנהדרין).

"אמר רבי יוחנן למה נקרא שמה רות, שיצא ממנה דוד שריוהו להקב"ה בשירות ותשבחות (ברכות

י'). שימו לב לביטוי המיוחד, "ריווה" כביכול לקב"ה בשירות ותשבחות.

רב אשי אמר, עד חצות לילה היה עוסק בדברי תורה מכאן ואילך בשירות ותשבחות.

דוד המלך אף נקרא ונתכנה בתואר "נעים זמירות ישראל" וב"ברכת ישתבח" בסיומם של מזמורי

"פסוקי דזמרה" אנו מוצאים ביטוי עז ועוצמתי המבטא הכל -"הבוחר בשירי זמרה".

השירה היא עבודה במקדש. הלויים היו עומדים על הדוכן בכלי שיר ואומרים שירה בשעת הקרבת

הקרבנות ואף בשבת ויום טוב, מפני שעבודה היא, ועבודה דוחה שבת.

"ויצא מלאך ה' ויכה במחנה אשור מאה ושמונים וחמישה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים

מתים. רבי יצחק נפחא אמר אוזניים גילה להם ושמעו שירה מפי חיות ומתו שנאמר מרוממותך

נפוצו גוים" (סנהדרין צ"ה). כאשר השמיע מלאך ה' לחילו של סנחריב את שירת החיות, נפרדה

נפשם מתוך גופם ומתו. ודבר זה עניין מופלג, כי האומות אינם יכולים לעמוד בשירה של חיות

שמספרים כבודו ורוממותו יתברך (מהר"ל), אך עם ישראל - דווקא על ידי השירה מתדבקים

בעליונים, ולפני הנביאים, שהיו מתדבקים בשכינה, היו כלי זמר, ועל ידי השירה היו מתנבאים.

"...ויהי כבואך שם העיר ופגעת חבל נביאים יורדים מהבמה ולפניהם נבל ותף וחליל וכנור והמה

מתנבאים". (שמואל א', י').

"והמה מתנבאים - תרגם יונתן משבחין כלומר נבואתם היתה שירות ותשבחות לאל נאמרות ברוח

הקדש" (רד"ק).

בכוחם של השיר והניגון לרומם את האדם להמשיכו אל הקדושה - "משכני אחריך נרוצה" - וכבר

כתבו בעלי רשומות רמז במסכת שבת "וכל בעלי השיר יוצאין בשיר ונמשכין בשיר וכו'" (שבת ה').

עדה עדה ופיוטיה

את השבת יש לכבד בשיר ושבח - "תנו שבח ושירה לא-ל אשר שבת ברא".

לכל קהל ולכל עדה בעם ישראל פיוטיהם המיוחדים להם, המקובלים בידיהם מדורי דורות. רבים

מהם נכתבו על ידי גדולי עולם מפורסמים, כגון  רבי אברהם אבן עזרא, רבי יהודה הלוי, רבי ישראל

נאגרה, רבי משה זכות, רבי שלום שבזי ועוד. אף לחנים וניגונים רבים עברו במסורת במשך

הדורות, ולהם נלווים טעם וחן מיוחדים. פזמונים ותנועות ניגון אלו נתקדשו בעם ישראל והם

משרים אוירה מיוחדת של כיסופים, התעוררות ושמחה.

"שירו לה' שיר חדש"

בנוסף לאלו, מתחדשים בכל תקופה ניגונים חדשים, ניגוני רגש וניגוני שמחה.

"ושם נשיר שיר חדש" - "שירו לה' שיר חדש" -במקומות רבים אנו מוצאים את שם התואר "חדש"

בצירוף לשם העצם "שיר". זאת, משום שמהותו של השיר היא לעורר באדם התחדשות וכאשר

שרים "שיר חדש" הוא מעורר ביותר.

בנפשו של האדם מוטבעת נטייה אל ה"חדש". אדם נמשך לשמיעת ידיעה חדשה, מחפש מוצר

חדש, עיצוב חדש, פטנט חדש, טעם חדש וחוויה חדשה.

בשיר חדש מובעת הכמיהה לחוויה רוחנית נעלה יותר. אשר על כן, כדאי לגוון מפעם לפעם

בשירים ובניגונים חדשים.

הרב דוד פיירמן הוא מרצה בנושאי חינוך ילדים

המאמר פורסם בחסות תיקים לספר תורהדירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 יואל כץ


 


מאמרים נוספים מאת יואל כץ
 
מה היא שיטת הפילאטיס?
03/02/20 | דתות
שיטת הפילאטיס היא התעמלות הכוללת בתוכה תנועה והתעמלות, השיטה הומצאה ע"י האיש ג'וזף פילאטיס בשנות העשרים, בשעה ש המטרה שלה זו, חיזוק ומתיחה של השרירים בשילוב של שיתוף פעולה בין הנפש לבין גוף. הטכניקה של ההתעמלות על ידי פילאטיס שיטה של כושר גופני מלא וכאשר היא בעצם מתבצעת באופן סדיר, מתרחשים בגוף שינויים חיוביים. השיטה שנקראת פילאטיס גם משלבת מודעות לעמוד השדרה,נשימה נכונה, אימוני כוח וגמישות.

האם התעמלות בשיטת פילאטיס מביאה פתרון לאנשים אשר יש להם מוגבלות גופנית?
03/02/20 | דתות
עידן|בעולם|בזמן} המודרני אשר בו כולנו מצויים, אתם נתקלים לא מעט בתופעות הגורמות לנזקים בריאותיים כגון משקל יתר, בעיות גב וכו', התעמלות בפילאטיס היא שיטה אשר פותחה ע"י ממציא השיטה ששמו ג'וזף פילאטיס, מציעה לכולנו שיטת תרגילי התעמלות ייחודיים. שיטה זו משלבת בתוכה עניינים רבים המתאימים לאנשים שמצב בריאותם תקין, כמו כן השיטה טובה גם לכאלה אשר סובלים מבעיות אורטופדיות כגון:

התעמלות מתקדמת - פילאטיס
03/02/20 | דתות
בזמן האחרון יותר ויותר נודעת תשומת לב גבוהה לפעילות גופנית , אין כיום רופא או אולי מטפל ראוי לשמו אשר לא ימליצו למטופליהם אודות פעילות גופנית לכל היותר חצי שעה כל יום. מצב זה התהווה כתוצאה מכך שכולנו למעשה משתמשים במכונות תחת בגופינו. למשל: בעבר במקום לכבס במכונה כיבסו ביד, במקום לקחת מים ישירות מהברז היו חייבים ללכת כברת דרך גדולה בשביל להגיע אל הבאר לשאוב מים.

האם יש התעמלות פילאטיס בתל אביב
03/02/20 | דתות
ממציא השיטה הוא גו'זף פילאטיס שהשיטה קרויה על השם שלו, הוא פיתח אותה למטרת החלמה ושיקום של פצועים, במשך הזמן נודע כי התרגילים בפילאטיס מביאים מענה לא רק להחלמה ושיקום אלא הם מהווים גורם חשוב מאד לחיטוב הגוף ע"י שילוב של חיזוק השריר והארכתו. אימונים בשיטת הפילאטיס הפכו להיות מאד פופולאריים עבור סוגים שונים של אנשים באוכלוסיה ולא רק לספורטאים ורקדנים, בגלל זה כיום נפתחו חוגי פילאטיס רבים עבור כל הציבור, לגברים ולנשים כאחד.

התעמלות במכשירי פילאטיס
03/02/20 | דתות
בשנים האחרונות אנשים,נהיים,נעשים יותר ויותר מודעים לחשיבות והמעלות הלא מעטים שגורמת לנו פעילות גופנית במהלך החיים, כמה ההשפעה שלה תורמת לבריאותינו, כבר ידוע שכל אחד שמשלב פעילות גופנית, כמובן, ביחד עם תזונה נכונה ובריאה, הוא מסייע לשמירה על אורח חיים רענן. ההתעמלות בשיטת פילאטיס צוברת תאוצה רבה ביותר בשנים האחרונות, כבר הוכח גם במחקרים שהתבצעו ואפילו על ידי די הרבה רופאים, כי לאימונים בפילאטיס ישנה חשיבות גבוהה להטבת תפקוד גוף האדם וגם לתפקוד הנפש.

תרגול בעזרת פילאטיס גורם להשפעה ותחושה מעולה על המתאמן
03/02/20 | דתות
ההתעמלות בשיטת פילאטיס צוברת תאוצה רבה מאד בעת האחרונה, כבר הוכח הן במחקרים שנעשו ואף עפ"י מה שמובא מאנשים העובדים בתחום הרפואה, כי לאימון בפילאטיס קיימת חשיבות רבה לגרום לשיפור של תפקוד הגוף כולו. יש אפשרות לתרגל פילאטיס במספר דרכים שאחת משיטות אלה הינה פילאטיס מכשירים. פילאטיס מכשירים מגיש לכולנו לבצעתרגילים בדרך הכי מדוייקת כמו כן הוא למעשה מסייע בידי מתאמנים מתחילים לעשות כהוגן את מרבית התרגילים באופן מדוייק בנוסף לכך הם הרבה פחות נדרשים להיות מרוכזים בביצוע ויותר בהאזנה לשרירים תוך שימת דג

פילאטיס מכשירים הינו השיטה היותר מתקדמת
03/02/20 | דתות
בעידן המודרני בו כולנו קיימים כולנו נתקלים לפעמים בתופעות הגורמות לנזקים בריאותיים כדוגמת משקל יתר, בעיות לב וכו', מסיבה זו יש חשיבות גדולה לשמור על אורח חיים מעולה ולשלב בנוסף פעילות גופנית. בנושא הספורט ישנם מגוון די רחב של אימונים, שאחד מאימונים אלה בזמן האחרון, צבר תאוצה עצומה והוא התעמלות בשיטת הפילאטיס.

האם פילאטיס מכשירים אמור להתאים לבני אדם הנזקקים לשיקום?
03/02/20 | דתות
בעולם הנוכחי בתוכו כולנו נמצאים, הרבה פעמים כולנו נתקלים בתופעות הגורמות לנזקים בריאותיים כדוגמת השמנה בקרב ילדים ומבוגרים, הפרעות לב וכו', מאידך גיסא, יש מודעות גדולה על הנחיצות לגרום לשמירה על תזונה בריאה כחלק מאורח חיים איכותי ביחד עם תרגילי ספורט. בתחום הספורט מצויים ענפים שונים אשר אחד מהם לאחרונה צבר פופולאריות עצומה הוא הפילאטיס

האימון בשיטת הפילאטיס הוא לא מורכב לביצוע
03/02/20 | דתות
יוצר השיטה הוא גו'זף פילאטיס שהשיטה קרויה עלשמו, הוא הקים שיטה זו לצורך מטרת החלמה ושיקום של אנשים אשר נפצעו, עם השנים הוא התפרסם כי התרגילים בפילאטיס מביאים תשובה לאו דוקא רק להחלמה ושיקום אלא הם הינם מהווים עניין חיוני לחיטוב הגוף על ידי שילוב של חיזוק השריר והארכתו. אימונים בשיטת הפילאטיס החלו להיות מאד נפוצים בשביל סוגים לא מעטים של שכבות הציבור באוכלוסיה ולאו דוקא רק לספורטאים ורקדנים, על כן בתקופה האחרונה הוקמו חוגי פילאטיס שונים לכל הציבור, לגברים ולנשים כאחד.

קיימים תרגילי פילאטיס שממזגים אומנויות לחימה או לחילופין המשלבים בהם יוגה
03/02/20 | דתות
במהלך, כולנו ממהרים ממקום למקום על מנת להספיק כמה שיותר דברים בלי להעניק תשומת לב לדבר ההכרחי ביותר וזהו הבריאות, בעיקר בתקופה אשר בה כולם נמצאים, התעשיה מתפתחת כל הזמן, אנו גורמים לגופינו מעט לזוז, בגלל זה יש מעלה רבה לעסוק בפעילות גופנית: הליכה, ריצה, מכוני כושר כאשר הפופולארית מבין כולם הינה התעמלות בשיטת פילאטיס. מצויים תרגילי פילאטיס אשר נעשים ברצפה ויש תרגילי פילאטיס המבוצעים על ידי מכשירים
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI