דף הבית רוחניות קבלה שמע ישראל ח׳ אלהינו ה' אחד
שמע ישראל ח׳ אלהינו ה' אחד
Yafator 12/11/20 |  צפיות: 935

,.® מיג*

שמע ישראל ח׳ אלהינו ה' אחד

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

ואהבת את ה׳ אלהיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאדך. והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך. וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות כין עיניך וכתבתם על מזוזת ביתך ובשעריך.

ואלה הם דברי הרמב״ם בהלכות

קריאת שמע על תולדות הפסוק

שמע" ומקורו:

״הקורא קריאת שמע — כשהוא גומר פסוק ראשון, אומר בלחש: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, וחוזר וקורא כדרכו: ״ואהבת את ה׳ אלהיך" עד סופה. ולמה קורין כן ד — מסורת היא בידינו, שבשעה שקבץ יעקב אבינו את בניו במצרים בשעת מיתתו, צום חרזם על יחוד ה׳ ועל דרך ה׳ שהלך בה אברהם ויצחק אביו, ושאל אותם ואמר להם: בני! שמא יש בכם פסלות (לאמור): מי שאינו עומד עמי ביחוד השם? כענין שאמר לנו משה רבנו: פן יש בכם איש או אשה... אשר לבבו פונה היום מעם ה׳ אלהיגו (דברים כ״ט י״ז). ענו כולם ואמרו: שמע ישראל ה׳ אלהיט ה׳ אחדי כלומר: שמע ממנו (מאתנו), אבינו ישראל, ה׳ אלהיט ה׳ אחד ("כשם שאין בלבך אלא אחד כך אין בלבנו אלא אחד ~ פסחים נ״ו). פתח הזקן ואמר: "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד". לפיכך נהגו כל ישראל לומר שבח ששבח בו ישראל הזקן אחר פסוק זה".

נרמב״ס הלכות ק״ש פ״א ה״ה)

מידע שניתן לקרוא דם בחלום מה זה אומר

מה מבטא בתכנו הפסוק: "שמע"?

מדי בוקר וערב אני נלוה אל אני בלכתו לבית־כנסת להתפלל בצבור. גס אני מתפלל ועוקב בערנות אחרי שליח־הצבור המנהל את התפלה. כשהוא מתקרב לפרשת "שמע", אני מרגיש שזרם חס ממלא את כל גופי וחושי. שליח־הצבור נותן כובד מיוחד לקריאותיו ומעלה את המתח בקרב המתפללים והאוירה כולה מחושמלת כשמפי הצבור כולו פורצת בנשימה אחת, קריאה ההולמת כפסיש: "שמע ישראל"...

אכן, זהו מחזה מעורר כבוד, מה מבטא, אס כ1, בתכנו הפסוק: ״שמע״ — הזוכה לתגובה כה סוערת ?

פרשת "שמע" וחברתה פרשת "והיה אם שמוע", שהם שניים מ״ארבע הפרשיות" הקבועות בתפילין, נתחייב עם ישראל לקראן פעמים בכל יום בשכבנו ובקומנו, וחכמינו תקנו שיקראו את שמע בתווך — בתוך תפלת מעריב ובמסגרת תפלת שחרית.

פרשת "שמע" מקפלת בתוכה את שתי הדברות הראשונות מתוך ״עשרת הדברות״. לפי דברי חז״ל נאמרו — שתי הדברות הראשונות ("אגבי" ו״לא יהיה לך") על־ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, בעוד שיתר הדברות, שמונה במספר, נאמרו על ידי משה רבנו, מפי הגבורה שכן אמרו ישראל אליו: "דבר אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו אלקים פן נמות" (שמות כ׳ ט״ז).

החלוקה הזו בין שתי הדברות הראשונות לבין הדברות האחרות מוכיחה על החשיבות שיש לייחס להן. שהרי הן היסוד והדברות הבאות בעקבותיהן — נובעות מהויתן וכוחן של שתי הדברות הראשונות. אדרבה, חשוב גא, נער עברי, לרגע קט מה ערך היה להן לדברות האחרות לולא שתי הדברות הראשונות:

    "אנכי ה׳ אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים" (שמות כ׳ ב־ג).

    "לא יהיה לך אלהים אחרים על פני". (שמות כ׳ ב־ג).

האם אפשר להעיז להעלות על הדעת מחשבה מעין זוז! הן זהו העיקר הראשון והאחרון ביהדות וכפי שמנסח בסגנון קולע ומזהיר רבנו משה בן מימון בראש הלכות יסודי התורה שבספר המדע — הראשון לספרי ה״יד החזקה" וכבר אמר חכם אחד שלא יצויר אצלנו סדר של חוק ומשפט וצדק ומוסר בלי אמונה בהקב״ה ובאחדותו כמו שלא יצוייר עולם מלא של בני אדם החי והצומח בלי השמש המאירה והנותנת חום וזוהר.

וכה הם דברי בן־מימון:

יסוד היסודות ועמוד החכמות: לידע שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל הנמצא וכל הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם, לא נמצאו אלא מאמתת המצאו". (הלכה א׳)

כאן נקרא על חתול נושך בחלום

וידיעת דבר זה — מצות עשה, שנאמר: "אנכי ה׳ אלקיך" (שמות כ׳ ב,). וכל המעלה על דעתו שיש שם אלוה אחר חוץ מזה — עובר בלא תעשה, שנאמר: לא יהיה לך אלהים אוזרים

על פגי (שם כ/ ג,) וכופר בעקר — שזהו העקר הגדול שהכל — תלוי בו". (הלכה ר)

♦ . ♦

הפסוק: -שמע ישראל ה׳ אלוהינו ה׳ אחד״ — מבטא את הדברות -אנכי ה׳ אלקיד" ו״לא יהיה לך אלהים אחרים על פני".

אם כך, שאלה לי אליך: למה אין אומרים את הדברות עצמן שנאמרו מפי הגבורה נכנויו של הקב״ה במקומות אחדים בתלמוד) ומעדיפים את -שמע" עליהן?

התשובה לשאלתך מצויה באגדה על יעקב ובניו שהבאנוה בתחילת דברינו. אגדה בנוסח קצת שונה משלימה את האגדה הזו וזה לשונה:

שמע ישראל ד׳ אלוהינו ד׳ אחד — למה נאמרו לפי שנאמר דבר אל בני ישראל. דבר אל בני אברהם דבר אל בני יצחק אין כתוב כאן. אלא דבר אל בני ישראל. זכה יעקב אבינו שיאמר דבור לבניו. לסי שהיה יעקב אבינו מפחד כל ימיו ואומר: אוי לי שמא תצא ממני פסולת כדרך שיצאת סאבותי: אברהם — יצא ממנו ישמעאל׳ יצחק — יצא ממנו עשו אחי. אבל אני — לא תצא ממני פסולת כדרך שיצאת מאבותי. והיה ה׳ לי לאלוקים — שיחול שמו עלי שלא תצא ממני פסולת מתחלה ועד סוף.

(בראשית רבה פפ״ד)

להודיעד שבחן של בני ישראל, שעוד לפגי קבלת התורה במעמד הר־סיגי, כבר נתנו דברתם קודש לאביהם יעקב שתהא מטתו שלמה לפני הבורא ברוך הוא ולא ימצא פגם באמונתם וכמוהו גם הם מאמינים באחדותו של בורא העולם. שהוא ואין עוד מלבדו, היה, הוה ויהיה.דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI