דף הבית רוחניות פרשת השבוע גורם רעה לעצמו,
גורם רעה לעצמו,
Yafator 12/11/20 |  צפיות: 480

גורם רעה לעצמו,

  1. אין רעה אלא גיהנם (נדרים דף כב׳ עמוד א׳), אם כן מה הוא גיהנם בתרא שאמר שסופו להיות יורש, ועוד ויש לנו הכרח באר היטב הטעם שבשביל שיחה יתרה עם האשה יהא סופו יורש גיהנם, ועוד יקשה למה הקדים התנא לומר גורם רעה לעצמו, כי לכאורה ביטול התורה, הוא הרעה שגרם לעצמו בכך שהרבה שיחה עם האשה.

ואפשר שלא אמרו אלא באשת חברו, ועל שם סופו שיכול לבוא לידי איסור אשת איש, שהרגיל לבו לפנות מדברי תורה, ואיסורי ערווה קשים לפרוש מהן, ולכן שאמר בתחילה גורם רעה, במשמע קצת גיהנם, וסופו יורש במשמע בזה יהיה רוב חלקו.

כאן נקרא על חלום על תולעים

וגם אולי אפשר על פי זה לבאר מאי דהוה לי קשיא זימנין טובא, הא דאמר רבן יוחנן בן זכאי, יש לי שתי דרכים, אחת לגן עדן ואחת לגיהנם, ואיני יודע אם יכריעני לגיהנם או אם יכניסני לגן עדן (אבות דרבי נתן פרק כה׳), וזה המאמר בהתייחס לרבן של כל ישראל אינו יכול להיות כפשוטו.

לכן הנראה לומר, דרצה לומר לתלמידיו כי עומק הדין הוא כפי כוחו של האדם, ורק בוראו יודע עד תכלית כל הכוחות שלו כולן, ועל אותו חלק שהיה בו ריפיון יורש הוא גיהנם, לא יותר, לטעם שרוצה ה׳ לתת שכרו מושלם, ולכן על אותו זמן של השיחה היתרה עם האשה, על מנת לתת שכרו משלם, יורש גיהנם.

ועל פי זה נראה דפשיטא דלאו דווקא בשיחה עם האשה דיבר התנא, אלא כל שיחה יתרה, כגון דאמר רבי שמעון כי המהלך בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו ואומר מה נאה אילן מתחייב בנפשו (אבות פרק ג׳ משנה ז׳), ודיברו בשיחה עם האשה, וכדאמרנו לעיל עשרה קבים שיחה ירדו לעולם, תשעה נטלו נשים (קידושין דף מט׳ עמוד ב׳), הנה בעניין שיחה יש לנו צורך בבעל האומנות עצמו.

מידע שניתן לקרוא סגולה למציאת דירה

עתה אחר הדברים האלה אומר אני ארבע רעות הן שמנה התנא, אחד בעצם השיחה היתרה עם האשה כל אשר אינה צריכה לו, וגם עיתים ויש

ובוטל מדברי תורה, וסופו יורע גיהנם:

  1. יהו׳עזע בן פרחיה ונתאי הארבלי קבלו מהם. יהועע בן פרחיה אומר, v z : ..״ - •• I :- : יך : • - y .. T : -: | : •• •• .... - T

47עשה לך רב,

רעה מלבד שבוטל מדברי תורה לעת זו שהבור ריק, ועוד אותו זמן של שיחה יתרה ביטול תורה הוא, וסופו כדאמרנו, והלך התנא מהקל לחמור.

  1. מה הוא אשר מייעץ התנא בלשון עשה לך רב, הן הרב עשוי מכבר, בשלמה קנה חבר אפשר אפילו בממון, ולמה נתן העצה של קנה בחבר ולא ברב עצמו, ואיך עניינם של שני אלו, הרב והחבר, אצל לימוד הזכות, ומהוא מטבע הלשון כף זכות.

ונראה לומר עשה כפשוטו, אבל הוסיף תיבת לך, מהטעם שהרב עשוי זה מכבר, הן יש לו תלמידים, אבל הוא עצמו התלמיד צריך התלמיד להיות מבטל עצמו אצל הרב על מנת להיות מקבל, ובביטול העצמיות עשהו לעצמו לרב, ואילו עצת הקנה אי אפשר אצל הרב, כי לא שייך בו קניין, לטעם שהקניין בטל אצל הקונה, ואם בטל הרב אינו רבו, ואם כך הוא למה יש לו לבטל חברו אצלו.

אלא שהחבר אפשר בו גם ביטול וגם התבטלות, לכן הקדים עשה לך רב, להורות לחברו דיש בו גם התבטלות, ואם יש הרצון בחבר להיות עצמו נקנה, מורה באצבע כי גם בו יש כוח ההתבטלות לחברו, וראוי לחבור אליו.

ואי אפשר בחיבור אמת בין איש לרעהו מבלי שידונו האחד את חברו לכף זכות, כי השהות התמידית יחדיו יש בה חיסרון, דאין לך צדיק בארץ שלא יחטא, או נראה כחוטא, כמעשה שהיה בחסיד אחד שפדה ריבה אחת בת ישראל, ובמלון השכיבה תחת מרגלותיו, למחר ירד וטבל ושנה לתלמידיו ואמר להם, בשעה שהשכבתיה תחת מרגלותי במה חשדתוני, אמרנו שמא יש בנו תלמיד שאינו בדוק לרבי, בשעה שירדתי וטבלתי במה חשדתוני, אמרנו שמא מפני טורח הדרך אירע קרי לרבי, אמר להם


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI