דף הבית רוחניות רפלקסולוגיה ומיירי באפיקורוס נוכרי
ומיירי באפיקורוס נוכרי
Yafator 12/11/20 |  צפיות: 882  1. ומיירי באפיקורוס נוכרי, ולאו דווקא להשיב בפועל לאפיקורוס, אלא שתהא לו עצמו תשובה, כדי שלא יתקרר חלילה בעבודתו, ונלענ״ד כי אין להשיב כלל לאפיקורוס, ואדרבה הלעיטהו לרשע וימות (בבא קמא דף סט׳ עמוד א׳), וכל שכן דאין להשיב לאפיקורוס ישראל, דפקר טפי (סנהדרין דף לח׳ עמוד ב׳).

לכן הנלענ״ד עיקר מאמר התנא כיון כגון דיש אחרים השומעים דברי האפיקורוס, ומי שיודע תשובה ניצחת להשיב לו, מוכרח הוא להשיב, וגם מצוה תחשב לו דיש בזה קידוש ה׳, ואמר ונאמן וכר, כגון דאמרנו דאין להשיב, וגם על זה יש שכר, ועיקר השכר שיכול להיות נוצח אותו, אבל שותק, לקיים הלעיטהו לרשע וימות.

כנסו למידע כאן החלום שלך על גן עדן

  1. ר״ל שירצה את העשיה לשמה, וזה דע לפני מי אתה עמל, ובכל אופן נאמן הוא לשלם שכר פעלתו גם לעושים שלא לשמה.

(טו)רבי טךפון אומר, היום קצר ןהמלאכה מרבה,והפועלים עצלים, ןהשכר הו־בה, ובעל הבית דוחק:

(טז) הוא היה אומר,לא עליך

  1. המלאכה לגמור, 205 ולא אתה בן חורין לבטל ממנה. אם למךת תורה הךבה, נותנים לך שכר הו־בה.

והכל יבוא בחשבון, ודומה זה לאשר אמר בתחילה אלא שכאן הזכיר מתן השכר דאינו בהאי עלמא, וכן אמר רבי יעקב שכר מצוה בהאי עלמא ליכא (קידושין דף לט׳ עמוד ב׳).

ואפשר גם כהא דדרשי אינשי לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו (קהלת

J / : • • : : • • T T ••

פרק י׳ פסוק ב׳), שהחכם יתבונן בימין הספר היינו מה שכבר היה בידו לשנות בתלמודו, אבל הכסיל מתבונן לשמאלו וייאוש יואחזמו על רוב התורה שלא למד וזה לב כסיל לשמאלו, ורמז התנא ולא עליך המלאכה לגמור שלא יתבונן לשמאלו ככסיל.

כנסו לקרוא על חלמתי על סבתא שלי שנפטרה

  1. אמר הוא זה לסיבת התורה דאי אפשר לשום אדם לידע כל תכליתה, וכן מעיד החכם מכל אדם אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני (קהלת פרק

T T 8 v • : - T I : • : ־I I z • n

ז׳ פסוק כג׳), מכל מקום אינו בן חורין לבטל ממנה.

  1. ולקמן אמר אל תקרא חרות אלא חירות שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה (אבות פרק ו׳ משנה ב׳), ואיך ישכנו המה יחדיו, ועוד וכי אם בן חורין הוא, יהא כן רשאי לבטל הימנה.

ואפשר בדרוש לומר דהא שינה בשבת תענוג, וחני מילי לתלמידי חכמים שעוסקים תדיר בתורה, אבל לשאר העם יש להם בשבתות לעסוק בתורה, ולמעט בשינה (משנה ברורה סימן ו־צ׳ סעיף א׳ ס״ק ג׳).

הנה מי שעוסק בתלמוד תורה בן חורין הוא, ובשבת ורשאי לבטל ממנה מעט, אבל מי שאין עסקו בתורה, לא יקרא בן חורין, ואינו רשאי לבטל ממנה בשינת יתר בשבת.

מכל מקום התלמיד חכם אם למד תורה הרבה בשבת, יחשב זמן זה יותר משאר ימי השבוע, ונותנים לו שכר הרבה.

206ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעלתך. ת־ע, מתן שכרן עול

207צדיקים לעתיד לבוא:

  1. היה צריך להזכירו נאמנות מעבידו, שלא יחשוב דבתר הכמות יהא שכרו, כיון דמיגמר בעתיקתא קשיא מחדתא (יומא דף כט׳ עמוד א׳), ועליו לדעת כי שכרן של צדיקים לעתיד לבוא, היינו אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו (פסחים דף נ׳ עמוד א׳).

  2. שכר כולם מובטח לעתיד לבוא, הן קב״ה אינו מקפח שכר שום בריה אפילו שכר שיחה נאה, וצדיקים שכרן הזכירו נביאים, ומה שאמר דע מתן שכרן של צדיקים, ר״ל צדיקים אבל לא תלמידי חכמים (בבא קמא דף לח׳ עמוד ב׳), יען עין לא ראתה אלהים זולתך (ישעיהו פרק סד׳ פסוק ג׳).

ואולי בא לומר כך אם ראה הצדיק שצלחה דרך הרשע, יש לו לדעת כי האדון ומעולם לעזנאיו אל פניו להאבידו (דברים פרק ז׳ פסוק י׳), אבל איך אפשר לשלם בזה שכר לצדיק הן אמר רבי יעקב שכר מצוה בהאי עלמא ליכא (קידושין דף לט׳ עמוד ב׳), לכן מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא.דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI