דף הבית רוחניות מדיטציה מוכרח לומר בארך אפיים או מושל ברוחו
מוכרח לומר בארך אפיים או מושל ברוחו
Yafator 12/11/20 |  צפיות: 838  1. מוכרח לומר בארך אפיים או מושל ברוחו, שגם יש בו גבורה עצמית, או שלטון המקנה לו גבורה על הזולת, וכובש גבורתו ומאריך אפו, ראם תאמר דאינו גיבור, או יש לו שלטון, מה יש לו לכבוש את יצרו, ואיך ימדד שארך אפיים או מושל ברוחו הוא, וכל המידות לומדים מאיתו יתברך, שנאמר _ןה אלי ואנוהו (שמות פרק טו׳ פסוק ב׳), וכדאמר אבא שאול, ׳ואנוהו׳ הוי דומה לו, מה הוא חנון ורחום אף אתה היה חנון ורחום (שבת דף קלג׳ עמוד ב׳), והעוז והענוה לחי העולמים.

  2. זו המידה מהמעולות שבמידות, מסיבת שהכסף כולם נכספים לו, ונלענ״ד השמח בחלקו יותר יקשה לו להיות שווה בנפשו לממון, וכל הכרוך בו, דווקא בשעה שיעשיר, וזה הנסיון נכשלים בו רבים, יען ןרם לבבף ושכחת (דברים פרק ח׳ פסוק יד׳), ואומר רשמן ןשרון ויבעט (דברים פרק לב׳ פסוק טו׳), ואפשר שכחה גם במשהו.

ור״ל התנא שגם בשעה שהעשיר שמח בחלקו שהיה לו קודם, ואין הכסף והזהב עתה לעת זו גרמא לשינוי בדעתו, היינו דעת בוראו.

כאן נקרא על חלום על רעידת אדמה

ומי שאינו שמח בחלקו, אחד הטעמים לזה יען רובם של אנשים ימדדו עושרם בערך האחר, וכל עשיר יהיה על פי רוב עשיר ממנו, כי העשיר משאו ומתנו עם עשירים כמותו, לכן לעולם אינו יכול להיות שמח בחלקו, אבל השמח בחלקו רק חלקו לנגד עיניו, והן בא לעולם בידיים ריקניות, וגם כך יעזוב את העולם, ומאומה בידו מכל אשר צבר, אם כן תתמיד השמחה בחלקו.

אעריך וטוב לך (תהלים פרק קכח׳ פסוק ב׳). 330 אעריך, בעולם הזה. וטוב לך, לעולם הבא. איזהו מכבד, המכבד את הבריות, שנאמר בי

T ••• : V •• T - T T J It י - : - •• ••• ־ : • י••• ־ •

עימו, ובזה יכשלו רוב בני האדם לחשוב כי כחי ועצם ידי עעה לי את

7 ״ 5 t T •T V • ••

החןל הזה (דברים פרק ח׳ פסוק יד), וכיון שחושב כי מכוחו כל זה החיל, בין מעט בין רב, ישאף לעוד, אבל למי כל הונו הוא מה שירש מאבותיו, על פי רוב יש בלבבו ללא ספק כי לא ממנו החיל הזה, דאם אחרת יהיה שוטה גמור הוא ולא בשוטים דיברו חכמים.

מידע שניתן לקרוא אכול נכון לפי סוג הדם שלך להורדה

ועל זה אפשר להמליץ אשר אמר החכם מכל אדם, אל תיגע להעשיר מבינתך חדל (משלי פרק כג׳ פסוק ד׳), כלומר אל תהא יגע להיות עשיר, ולחשוב כי כל אשר השגת ביגיעת כוחך ובינתך באו המה לך לגבולך, היינו ׳מבינתך חדל׳.

  1. אשריך, לטעם שאינו חסר כלום, והטוב הוא לעולם הבא, הנה זה האדם נמלט בזה מרעות רבות, שההסתפקות במה שיש לו תתמיד שמחתו בכל עת, ושאין עינו צרה במה שיש לחברו, לעולם אינו בא לאיסור תורה של לא תחמוד, וגם אינו מסיג גבול חברו, אבל עיקר שכרו בזה שמסתפק באשר יש לו, שפנוי הוא לעסוק בתורה, ואין בלבו מחשבות שטות והבל המכלים חיי האדם.

332 _

מכבדי

וכן מדוקדק הוא בלשון חכמים שאמרו איזהו מכובד המכבד את הבריות, וכי משום דמכבד הוא את הבריות הוי מכובד, אלא ביאורו דיש לו כבוד מעצמותו, וכדאמרנו שקנה חכמה, והחכם אשר יכבד זולתו הוא כבוד של אמת, כי מצד חוכמתו כיבד את זולתו, ובזה מתכבד זולתו ביותר, אבל לעולם אינו מתכבד במה שיכבדהו הכסיל, כי הכסיל עצמו אינו מכובד, ויקל בעיני האדם במה שכבדו הכסיל, ולעיתים אף לביזיון יחשב לו שמכבדו זה, כי כאשר יראו הבריות שהכסיל מכבדו, יעלו בדעתם שמכבדו לסיבת שיש בו מעשי כסילות כמותו.

והאחרונה תמצא באדם הממוצע שיש בו גם מידות טובות, והוא רכש אותן בבית אביו, וגם דבק בחכמים ולומד הנהגות טובות שיש בהם, וגם על זה יכבדוהו הבריות, וכבוד אשר יתן לרעהו יש בו ממש, ואלו הבריות רובה דרובה, דהממוצע רב הוא על הקצה, עכ״ל באדרת שנער על התורה.

לכן ׳ובוזי יקלו׳, כי הרגילים בביזיון בני האדם, הם מעצמם אין בהם כבוד, ולזו הסיבה מבזים את הבריות, שיקל כבוד המבוזים בעיני האחרים, ובזה שהשפילו את הזולת כביכול התנשאו על בני האדם, ולא שיש להם באמת נשיאת כבוד מעצמם, לזה הטעם אם נוהגים הם דרך ביזיון במאן דהוא, קל הוא הביזיון בעיני החכם, ועוד שבזה שמבזה הוא אחרים כבודו של המבזה עצמו קל, וקודשא בריך הוא נוהג בהן מידה כנגד מידה.דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI