דף הבית רוחניות רוחניות - אחר איך יאמר שתקוות אנוש רימה
איך יאמר שתקוות אנוש רימה
Yafator 12/11/20 |  צפיות: 1263


  1. איך יאמר שתקוות אנוש רימה, ומי הוא שמייחל לרימה בבשרו, וכן אמר איוב כי טוב קויתי (איוב פרק ל׳ פסוק כו׳), ועוד אומר קויתי לעשות ענבים ויעש באשים (ישעיהו פרק ה׳ פסוק ד׳), וכל מקום שתראה תקווה היינו לטוב, וראיתי באלשיך שגם שואל זה, ואמר שהנראה הראוי שיאמר התנא שסוף אנוש רימה, וגם בפרקי משה כתב כמו האלשיך, ואמר שתיבת תקוה אינו יכול להולמה.

אומנם אנוש לשון חולשה הוא, שנאמר הךבבת אנוש לראשנו (תהלים פרק סו׳ פסוק יב׳), ורק צדיקים אין הרימה ותולעה באה בבשרם (בבא מציעא דף פג׳ עמוד ב׳), מכל מקום אם מקווה האדם, יקווה לחלקו עם הצדיקים, ואפילו בלעם אמר תמת נפשי מות ןשךים (במדבר פרק כג׳ פסוק י׳), ועוד אם אמנם קבע בנפשו כדברי התנא היותו מאוד מאוד שפל רוח עד הקצה, הן צדיק גמור הוא ולמה שתשלוט בו הרימה, אם כן אינו מקווה לה.

כנסו למידע כאן השתפכות הנפש תשחץ

ונראה לענ״ד בהתחבר לראשית מאמר התנא מאוד מאוד הוי שפל רוח, שזה אומר להסיר הגאווה (ראה ברמב״ם), שכל תקוותו בתאווה החולפת, והיה ואינה סרה, יש לומר לבעל הגאווה שנפשו אינה מלאה מכלום, ומקווה להבל החולף, שיש לו לדעת כי המוכרח היחיד לבוא היא הרימה, וזו היא תקוותו היחידה, ויסיר הדמיון ממנו, העולה מהנ״ל שאמר התנא תקווה לא במובן הרגיל אלא חלף תקוות בעל הגאווה.

ועוד אפשר שאמר התנא מאוד מאוד היינו ללא שארית, אפילו לא אחד מששים וארבע בגאווה, ומתי ידע שהסיר ממנו כל שמץ של גאווה, ואכן שפל רוח הוא מאוד מאוד, הוי אומר שיחשוב עצמו כאנוש הפחות מכולם שתקוותו רימה, ואינו ראוי באמת מהמטיב לכל יותר מזה.

כנסו לקרוא על סיפור על אחדות

והתוספות יום טוב דרכו הייתה דאין תקווה אלא מידה, ומצאתי לדרכו פסוק מפורש ןקו שלשים באמה (מלכים א׳ פרק ז׳ פסוק כג׳), וגם דצא עוד קוה קו המרה (ירמיהו פרק לא׳ פסוק לח׳), כתיב קוה וקרי קו.

ר״ל שמידת אנוש היינו החלש באדם, היא הרימה, לכן יש לו להיות שפל רוח מאוד מאוד, וק״ק על ביאור זה יען מי לא תשלוט בו רימה, מלבד צדיקים גמורים, לכן לא יצדק תיבת אנוש, אלא אדם, וכל שכן אנוש, אבל הרה״ג יחיאל אוחנונה שליט״א דעתו כי כך יצדק יותר לומר בדומה לאנוש, היא הרימה.

344רבי יוחנן בן ברויקא אומר, ועוד אמר לפרש תקווה מלשון מקווה, והאות מם משמשת, הנה רש״י פירש יעז מקרה (עזרא פרק י׳ פסוק ב׳) יש תקוה.

ופירש אונקלוס ?קרר המים (בראשית פרק א׳ פסוק ט׳) יתכנשון, ור״ל שישים האדם לנגד עיניו שסוף הומרו, אסיפת רימה ותולעה, ויקל לו בזה להיות מאוד מאוד שפל רוח עכת״ד.

  1. הן רבים הראו באצבע שלא אפשר חילול השם בסתר, וחייב להיות שם איזה אדם על מנת שיקרא לזה המעשה חילול ה׳, ונראה זה מהא דאמר רבי אבהו משום רבי חנינא, נוח לו לאדם שיעבור עבירה בסתר ואל יחלל שם שמים בפרהסיא (קידושין דף מ׳ עמוד א׳), ראם לא תאמר הכי למה נוח לו, אבל אינו מוכרח ואפשר דלגודל העבירה אמר כך, ולזה אפשר קצת לשון נוח לו.

ועוד מהא דאמרו, היכי דמי חילול השם, אמר רב כגון אנא אי שקילנא בישרא מטבחא ולא יהיבנא דמי לאלתר, אמר אביי לא שנו אלא באתרא דלא תבעי, אבל באתרא דתבעי, לית לן בה (יומא דף פו׳ עמוד א׳), הנה חילול שמו הכול לפי האדם ולפי המקום, מכל מקום ליכא בהא עברה ממש, ואפילו הכי מחלל ה׳ הוא, אם כן כל שכן בעבירה ממש.

והיה נראה לומר אם היה עושה מעשה כזה בגלוי הוי חילול שמו, וזה הטעם דנפרעין ממנו דוקא בגלוי למי שחילל שם שמים בסתר, אין בו טעם מובן כי מה מועיל לרואה הפירעון בגלוי.

והנראה לענ״ד שיחשוב שמעשהו רק במסתרים, ואינו כך, כגון דמזדמנת שם עין רואה, והוא אינו יודע, ומתפרסמת רשעתו, ועתה יש להפרע ממנו בגלוי על חילול ה׳, כי היה מי שראה, ועוד אפשר שהחל במעשיו בסתר ותוך כדי בהגלות נגלות, בהפרד המסך, נפרעין ממנו בגלוי, שלעת זו גלוי לכל.

וכל הנ״ל לא יכון אם עבד עבודה זרה או בא על אחת מכל העריות או שפך דמים כי באלו גם באין רואה איש חילל את שמו יתברך (רמב״ם הלכות יסודי התורה פרק ה׳ הלכה ד׳), ומה ששאלתי מה מועיל לרואה

  1. כל המחלל עזם שמים 346 בפתר, נפרעין ממגו בגלוי.אחד ש1גג

-ך - ״• T - ״ - ״• v * ״ : T ״ I ״ T V T - V ••

ואחד מזיד בחלול השם:

- • : • •• TV:

הפירעון בגלוי, יש לומר באלו השלושה דלא בא להועיל לאיש, אלא מידה כנגד מידה היא, מכל מקום לעובר עבירה יועיל הפירעון בגלוי אם ישכיל להתבונן בדרכי ה׳.

345 כל העובר מדעתו בלא אונס על אחת מכל מצות האמורות בתורה בשאט בנפש להכעיס הרי זה מחלל את השם (רמב״ם הלכות יסודי התורה פרק ה׳ הלכה י׳).


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI