דף הבית רוחניות מדיטציה אמר תלמוד דבמשמע הן ללמוד והן ללמד
אמר תלמוד דבמשמע הן ללמוד והן ללמד
Yafator 12/11/20 |  צפיות: 1431
  1. אמר תלמוד דבמשמע הן ללמוד והן ללמד, וכדמצינו ביואב שהחייה הנקבות מעמלק, שאל לו דוד מאי טעמא עבדת הכי, דכתיב תמחה את זכר עמלק, אמר ליה והא אנן זכר קרינן, אמר ליה אנא זכר אקריון, אזל שייליה לרביה, אמר ליה היאך אקריתן, אמר ליה זכר, שקל ספסירא למיקטליה וכו׳ (בבא בתרא דף כא׳ עמוד ב׳).

ולכאורה תימה הוא הן לימד רבו של יואב נכון והקריא להם זכר ולא זכר, אם כן למה התחייב על ידי דוד מיתה, ויותר יש לשאול לאיזה צורך שאל דוד לרביה, הן נראה שאם לימד זכר כל שכן שיתחייב מיתה.

וצ״ל שאם היה שונה להם זכר, מטעם דשוגג גם הוא והשתבשה הגירסא

כאן נקרא על חלום על כלב שחור

7 T T

עם הזמן, וכך קיבל רביה דיואב מרבו, אפילו לא היה הולך דוד לשאול, אלא דווקא כיון שלימד הרב את יואב נכון, מכל מקום כיון שלא דקדק אחרי התלמידים שלומדים כדבעי, התחייב מיתה.

והטעם שהיה צריך דוד לשאול את רביה דיואב איך הקריא הוא לתלמידים, כיון דאי אפשר לסמוך על עדות יואב, שקטן היה, וקטן אין מביאין ראיה ממנו גם משהגדיל (מגילה דף כ׳ עמוד א).

389שלשה כתרים הם, כתר תורה וכתר כהנה וכתר מלכות,וכתר עזם טוב עולה על גביהן:

(יד) רבי נהוראי אומר, הוי גולה למקום תורה ואל תאמר שהיא תבו׳א אחריך, לחבריך יהימוה בידך. ואל בינתך אל ףן#ןען ♦ " :"I V ׳ I •• T • - 1st• V : I VT : T :r■: I ••••• V

(טו) רבי ינאי אומר,אין בידינו לא משלות הו־שעים ואף לא מיסורי הצדיקים.

רבי מתיא בן הרע אומר, הוי מקדים בעלום כל אדם. 393 והוי זנב לאריות, ־ • ־ TT I V TJ ״• T-JT TT ••%•:••• TT T : • •I: - y "

ואל תהי ראש לשועלים: J " J ״ " T "

מידע שניתן לקרוא ברכת אשר יצר מעוצבת

וקשה לי ביותר איך אפשר המציאות של שלווה לרשעים, אפילו מעט, הן כל ימיהם מדון ומצה, רדיפת הממון וכל אשר מתאווה, וכל אלו הדברים הפך גמור משלווה הם.

ונלנ״ד שרבי ינאי אמר כן איך נראה הדבר למתבונן על הרשעים והצדיקים, וכדאמר כי קנאתי בהוללים עלום ךשעים אךאה (תהלים פרק עג׳פסוק ג׳), וזה רק הנראה כי יש שלווה לרשע ויסורין לצדיק, ואפילו הכי שלוותם אפילו הנראית אינה שלווה שלמה, אף שמצד הדין היו צריכין להיות כל חייהם בשלוה, כדי שיאכלו כאן חיי העולם הבא (עיין ברש״י), וגם יסורי הצדיקים אינם יסורין של אהבה, ומה שאמר דוד אשרי הגבר אשר תןסרנו יה (תהלים פרק צד׳ פסוק יב׳) כיון שבכל אופן יסורין ממרקין, ובא ואומר התנא כי יש ירידת הדורות, ועיקר דיבורו יאמר על הצדיקים, וזה הוא שאמר אין בידינו.

וראה דברי רבי עקיבא שאמר, כי מדקדק עם הצדיקים וגובה מהם מיעוט מעשים רעים שעשו בעוה״ז כדי להשפיע להם שלוה, וליתן להם שכר טוב לעולם הבא, ומשפיע שלוה לרשעים ונותן להם שכר מצות קלות שעשו בעוה״ז, כדי להפרע מהן לעתיד לבא (בראשית רבה נח פרשה לג׳), ואין צריך לומר שהמדרש חולק, יען אפשר לומר שלוה גמורה לא אמר.

ועוד י״ל מדאמר אין בידינו, לשון הוה, במשמע כי היה בעבר, וכן אמר הנביא מדוע דרך רשעים צלחה עלו כל בגדי בגד (ירמיהו פרק יב׳ פסוק

- - T : T T T •• T • T : I v V ״•״ I I Z א׳).


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI