דף הבית רוחניות נומרולוגיה פס׳ ז - ”למה נגרע וגו’
פס׳ ז - ”למה נגרע וגו’
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 1598

פס׳ ז - ”למה נגרע וגו’. צריך לדעת טענת האנשים במאמר למה נגרע, הלא טעמם בפיהם יענו אנחנו טמאים, ומה מבקשים ליתן להם תורה חדשה? ואולי כי לצד שנטמאו ברשותו יתברך בין למאן דאמר טמאי מת מצוה בין למאן דאמר נושאי ארונו של יוסף חשבו כי ידין ה׳ אותם כטהורים, וכשם שמצינו שיתרצה ה׳ עשות הפסח בטומאה בציבור, לזה טענו למה נגרע, וכי בשביל שעשו מצוה יהיו נגרעים מקרבן פסח".

פס׳ יד - מדוע השוואת הגר בכל המצוות כאזרח (כיהודי רגיל) נכתבה דווקא במצוות פסח ולא במצוה אחרת? ”אכן לצד שיש מקום לומר שאין הגר חייב בפסח לפי שלא היה לא הוא ולא אבותיו במצרים ואין מקום למעשה פסח אצלם כי לא פסח ה’ על בתיהם במצרים, וזה דומה למאמרם ז״ל שאמרו גר מביא ואינו קורא שאינו יכול לומר וכוי כמו כן הדבר הזה, לזה חידש הכתוב דין זה כאן ואמר וכי יגור אתכם גר ועשה פסח הוסיף בו תוספת פירוש שהגם שאינו מהיוצאים ממצרים אף על פי כן מלבד שצריך לעשות כל המצות ואף גם זאת ועשה פסח וגו’.

כנסו למידע כאן ציטוטים על לימודים והצלחה

ודקדק לומר אתכם לומר שהגם שאתם רואים זה חדש מקרוב בא עם כל זה אתכם הוא כאחד ממנו, ויציאתנו ממצרים היתה גאולת עולם גם לנפש הגר, הגם שלא היה בנגלה היה בנסתר, כי שורש הקדושה אחד הוא וכשהיו אבותינו במצרים היתה כללות הקדושה טבועה בטומאת מצרים ואם חס ושלום היה כללות הקדושה נטבע אין תרופה לענפים כי הכל הולך אחר העיקר והצלת העיקר נוגעת גם לענפים”.

פס׳ כא - בזוה”ק מובא שטעם הליכת בנ״י במדבר זה בכדי לברר את הניצוצות השוכנות שם ביד הס״מ שמקום משכנו במדבר, ולכן בנ״י חנו בכל מקום זמן הצריך לברר את אותם ניצוצות, ”גם לא היו חונים אלא במקום שיש לברר ולא במקום שיספיק בו הבירור במשך זמן הילוכם בו".

פרק י פס’ כט - החלק המובחר ביותר בארץ ישראל הוא דושנה של יריחו, והוא ניתן לבני יתרו (בני הקיני). [במאורי החיים מביאים מהספרי שזה היה לתקופה מסויימת עד שבנימין נטלוהו משום שהם בנו את בית המקדש].

פס׳ לב - לדעת ר׳ אליעזר שרצה יתרו ללכת ולחזור אחרי דברי משה הוא נתרצה להישאר אלא שאחר שראה שנגזרה גזירה להתעכב במדבר ארבעים שנה הלך לגייר בני עירו וחזר.

כנסו לקרוא על משפטי חוכמה מהתורה

פס׳ לה - "וצריך אתה לדעת כי החיצונים ישנם בב׳ הדרגות א׳ הוא בחינת המסית והמפתה לנדבק בו להרע ולהשחית, ב׳ בחינת המזיק והמחבל ואין בטבעו לפתות”.

”כל ניצוצי הקדושה יקראו ישראל”.

פרק יא פס׳ י - מדוע חרה אף ה׳ מאוד? משום שמי שעובר עבירה משום תענוג החטא או התגברות התאווה בו "יש לדון בו צד אונס" אבל בנ״י שביקשו לשוב מצרימה "הרי הם כמגרים בהם יצר הרע ואין גדר רע גדול בזה”.

ובעיני משה רע בהסבר השני מביא האוה״ח שרע בעיני משה העונש הגדול שה׳ נתן לבנ״י.

פס׳ יב - ”שכל נשמות עם בני ישראל דור המדבר היו ענפי נשמתו של משה רבינו והוא היה להם לאב”.

פס׳ יז - באמת ה׳ נתן כוח במשה שיוכל לשאת את משא כל העם לבדו וכשמשה מיאן בדבר ה׳ חזר ולקח ממנו מה שצריך לבאים לשאת עמו במשא העם.

פס׳ יח - ”התרה בהם והאריך להם זמן ואמר עד למחר ובזה יהיה להם הלילה לחשבון הנפש אולי ישובו בתשובה וינחם ה׳ על הרעה כי לא יחפוץ ה׳ להשחית עמו".

פס׳ כא - "נפלאו ממני הדברים ממי שאמרם שאין נכון ליאמר כזה אפילו מאדם שלא הכיר גדולת אלקי ישראל ומכל שכן לאיש האלקים, ורז״ל מהם חשבו לו לחטא” ויש לתרץ לפי פשטן של דברים בשני דרכים - א. ”שעיקר הפלאתו היתה לצד שהבין מדברי ה׳ כי מין אחד של בשר, ואין הכי נמי אם היה אומר שיתן להם כל מינים שבעולם של בשר לא היה מתמיה”, ב. שאין ה׳ עושה נס לשקר וא״כ מדוע יעשה נס לעם ואח״כ יענישם לכן משה הבין שה’ ימציא להם בשר שלא בדרך הנס ועל כך התמיה.

פרק יב פס׳ א - מרים ואהרן דיברו בפניו של משה דרך תוכחה.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI