דף הבית רוחניות רפלקסולוגיה "ובדרך רמז ירצה באומרו חקת התורה שאם יקיימו מצוה זו הגם היותה חוקה בלא טעם מעלה עליהם הכתוב כאלו קיימו התורה אשר צוה ה׳ לאמר
"ובדרך רמז ירצה באומרו חקת התורה שאם יקיימו מצוה זו הגם היותה חוקה בלא טעם מעלה עליהם הכתוב כאלו קיימו התורה אשר צוה ה׳ לאמר
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 455

"ובדרך רמז ירצה באומרו חקת התורה שאם יקיימו מצוה זו הגם היותה חוקה בלא טעם מעלה עליהם הכתוב כאלו קיימו התורה אשר צוה ה׳ לאמר, כי קיום המצוה בלא טעם יגיד הצדקת האמונה והסכמת הנפש לקיים כל מצות הבורא וזה לך האות, ואולי כי לטעם זה רצה ה׳ שתתמסר להם המצוה בדרך חקה".

”ואין לך מצוה ומצוה שאין בה עוד סודות נעלמים הנגלים למשה ולאדם ראוי המשיג לקנות קנין התורה במ״ח דברים השנויים במשנת חסידים (אבות פ״ו) שאז מגלין לו רזי התורה שגילה ה’ למשה בסיני”.

בכל דור יכוונו למה שכיון משה רבינו וכך תהיה המצוה בשלמות [לא ברור לי אם מדובר דווקא על מצוות פרה אדומה או על כל המצוות, נ״ל שאפשר לומר זאת על כל המצוות גם אם לא לזה התכוון האור החיים הקדוש, וראה במאורי החיים שהביאו בשם ספר הגן ודרך משה שבאמת טוב לכוון כן בכל המצוות].

קרא כאן מה קורה למי שמתאבד

פרה אדומה כל סימניה מוכיחים על הדינים.

פס׳ יד - הכלל שאין עונשין מן הדין [לא מענישים ע״י קל וחומר שהוא היקש הגיוני ושמא יש לו פירכא ולא דיקדקנו מספיק] הוא על עונש מיתה של בית דין שלמטה, ולא נאמר על עונש מיתה בידי שמים. [וראה במאורי החיים שהביאו מח׳ באחרונים האם כלל זה נאמר על עונש מיתה בידי שמים].

פרק כ פס׳ א - "כשישראל הם במדרגת ישרים וצדיקים נקראים בני ישראל וכשאינם בגדר הנאות נקראים עם כאומרו עד אנה ינאצוני העם הזה והרבה כיוצא בזה, והרבה פעמים יקראם הכתוב עם בני ישראל הגם שימצאון בהם הרבה אשר אינם ראוים לגדר זה ויכוין הכתוב אל הרוב הכשרים".

מדוע נאמר בפס׳ כל העדה? בא לומר שלושה דברים - א. כל העדה כולם היו צדיקים ומשה קראם מורים (סרבנים) ומשום כך נענש. ב. להודיע מעלת מרים שאע״פ שכל העדה היו צדיקים בכל זאת באר המים הייתה לישראל רק בזכותה. ג. הייתה הוה אמינא לומר שישראל לא צדיקים מכך שלא גמלו חסד עם מרים (כיון שצמאו למים לא באו להתאבל על מרים) לכן אמר הכתוב כי כולם היו צדיקים. [במאורי החיים מביאים מדרש שבו ה׳ כביכול גוער במשה ואהרן שהם מתאבלים על מרים ולא דואגים לצמא של בנ״י "בני מתים בצמא ואתם יושבין ומתאבלין על הזקנה".

מידע על חלום על עורב שחור

”הצדיקים דומים לפני הקב״ה למרגליות המונחים בארגז כשהוא חפץ באחת מהם הוא מוציאה מהארגז וקובעה בתכשיט אחד מתכשיטיו”.

פס׳ ח - מה היה חטאו של משה (ואהרן)? האוה״ח מסכם עשר שיטות מדברי המפרשים דוחה את כולם ומביא את פירושו על סמך מדרש שמשה שגג ארבע שגגות והאוה״ח מסביר במה שגה משה ומלמד עליו זכות, וכן מה היה חטאו של אהרן, ואין להקשות ואם משה לא הבין כאן כונת ה’ אולי גם בשאר מקומות במצוות וכדומה חלילה משה לא הבין נכון כי כאן זה שונה (ראה בפנים).


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
ענין י״א - בין קדושת שבת לקדושת יו״ט הבדלת נט
16/11/20 | פנג שווי
דברי הראב״ן בפסחים שמפרש החילוק בין קודש שקידש הקב״ה לקודש שקידשו ישראל

תוכן מורחב ומפורט
ענין א׳ - זכר למעשה בראשית א

מלוה מלכה
סעודת מוצ״ש להמשיך ברכה לכל השבוע

מחד בשביך לשבתיך
מצות זכירת יום השבת בכל יום

שבת זכור
מלחמת עמלק משום חילול שבת של ישראל

שבת זכור
מלחמת עמלק משום חילול שבת של ישראל

השבת והתשובה
16/11/20 | תראפיה
בכמה מקומות מצאנו שייכות וקשר בין השבת לתשובה, ויובא בזה כמה מקורות בענין זה

אות התפילין - השראת השכינה
והנה התפילין "נקראים ׳תפילין׳ לשון פלילה שהן אות ועדות לכל רואינו שהשכינה שורה עלינו דכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם ה׳ נקרא עליך ודרשינן אלו תפילין שבראש"

אות התפילין - השראת השכינה
והנה התפילין "נקראים ׳תפילין׳ לשון פלילה שהן אות ועדות לכל רואינו שהשכינה שורה עלינו דכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם ה׳ נקרא עליך ודרשינן אלו תפילין שבראש"

בקו׳ הראשונים למה בחול לא סגי באות דמילה
16/11/20 | פנג שווי
ובעיקר קושית הרוקח שהקשה מ״ט בחול צריך להניח תפילין והא איכא אות מילה אשכחן בראשונים עוד בזה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI