דף הבית רוחניות תקשור וטלפתיה פרק כג פס׳ ה
פרק כג פס׳ ה
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 1670

פרק כג פס׳ ה - הנבואות החשובות הללו נאמרו בדווקא ע״י בלעם בכדי "לפרסם מעלת עם קודשו לפני כל האומות", ואם תשאל כיצד תשרה רוח ה׳ על אדם טמא כזה? "שאדם זה הוא אדם מובהק בכיעור ותיעוב ושיקוץ לא תנוח עליו הרוח הקדושה המגדת העתידות, גם הדברים מצד עצמן דברי קודש הם ולא יחנו בגוי טמא, לזה נתחכם ה׳ לעשות תיקון לדבר קדושה לבל תעבור במבוי מטונף ועשה מחיצה בין כח המדבר והדיבור עצמו ובין פי חזיר, והוא מאמר וישם ה׳ דבר אחד בפי בלעם הציע כח אחד שיכול להתמצע בין שניהם ובזה נעשה פי בלעם גבול בפני עצמו והדבר מפסיק לגבול כח המדבר והדיבור, ואז כה תדבר רוח הקודש היא תדבר, ורז״ל בזוהר אמרו כי תיבת כה תרמוז לבחינה קדושה והמשכיל יבין".

פס׳ ח - כיצד פועלת הקללה, שהרי אם המקולל חייב הרי שגם ללא הקללה יענש ואם הוא נקי וצדיק וודאי שאין הקללה תזיק לו בכלל, "אכן עיקר הדבר הוא לפי שמדתו יתברך להאריך אפו לעוברי רצונו בין לצדיק כשיחטא בין לרשע הגם שירצה לחטוא, ומדה זו היא אחת מי״ג מדות רחמים שנאמרו למשה ונוהגת תמיד זולת בעת אשר יזעום ה׳ דכתיב כי רגע באפו אז מתגברים הדינים על הנתבע במשפט באותו זמן ולא תתנהג מדה זו של ארך אפים, וכמו כן כשיקלל אדם את חבירו תסובב הקללה שעונותיו אשר ה׳ מאריך לו אפו עליהם ימהר ליפרע ממנו, אבל אם אין לו עון לא תועיל קללת המקלל כלום".

סוד ’נושא עוון׳ שה׳ מפרנס את הקטגור שנברא שחטא האדם [וראה בתחילת תומר דבורה והובא גם במאורי החיים].

קרא כאן ברכה להצלחה בראיון עבודה

בלעם אומר שהוא לא יכול לקלל את ישראל משום שאין בשורשם חלק הרע וישראל בשורשם צדיקים ונקיים, "והגם שהיו ביד ישראל עונות עון העגל והמרגלים וכדומה, כבר אמר ה׳ עליהם לשון סליחה, ואולי כי לטעם זה לא היה ה׳ מתכעס כל אותם הימים שהיה בלעם רוצה לקלל ח״ו".

מעלתם של ישראל תהיה גדולה כ״כ ש"אין דומה להם בכל הגדולות שיגיעו האומות".

פס׳ י - "ותדע שהצדיקים הגם שיהיו מועטים יפליגו במספרם, והרשעים בהפך הגם שיהיו רבים מספרם מועט כאומרם ז״ל שאמר ה׳ לחזקיהו כשאמר לפניו רבים אשר את שבנא וגו׳ אמר לו אין מנין לרשעים".

יש שני דרגות בצדיקים, יש שהולכים מיד במיתתן למקום האושר העליון, ויש שביציאת נשמתן מתעכבים (בסיבת חטאים וכדומה) זמן מה עד שיגיעו למקום האושר העליון, ובלעם הרשע הפליג לבקש להיות כמו דרגת הצדיקים הגבוהה ולמות ומיד להגיע למקום האושר העליון.

"ולפי שעמד על מזגו והנה הוא רע בתכלית הרע ונמנע ממנו עשות יושר, לזה שאל דבר שיכול להיות שבשעת דכדוכה של מות יהיה ישר, וכיוצא בזה ראיתי רשעים שאמרו לי בפירוש כי אם היו יודעים שיחזרו בתשובה ותכף ימותו היו עושים אלא שיודעים שאינם יכולים לעמוד בתשובה זמן ארוך כי דבר מלך עליהם מלך זקן וכסיל רחמנא ליצלן".

מידע על ברכות להצלחה במבחן

פירוש נוסף - שישרים יהרגוהו והם ישראל, והכוונה שימות ע״י ישראל וכן היה.

"יתבאר מאמר ותהי אחריתי וגו׳ על פי מה שקדם לנו ממאמרי אנשי אמת שאין לך קליפה בעולם שאין בה ניצוץ מהקדושה סוד המחיה אותה, וכבר הארכתי בענין זה בכמה מקומות ובפרשת שלח לך בפסוק כי לחמנו הם וגו’, ואותו ניצוץ כשבעליו נהרג על ידי ישראל מתברר הניצוץ ההוא הטוב, ולפעמים ידבק בו אם הוא נקי בלא פסולת, והוא מאמר תמות נפשי מות ישרים ובזה תהיה אחריתי כמוהו כי הניצוץ ידבק באיש ישראל והרי הוא כמוהו". [וראה גם לקמן פס׳ כד - "ודקדק לומר ישתה, לפי מה שהקדמנו כי על ידי הריגת עכו״ם נדבקים חלקי הקדושה בעם ה’ בסוד כי לחמנו הם כמו כן אמר כאן ישתה והבן". יסוד זה מזכיר לי סדרה מצוירת שראיתי בילדותי שנקראת ’שימו׳ שכאשר מישהו נהרג כוחו עובר להורג - וכנראה מקורם מדברי חז״ל].

"ומצינו בדברי המקובלים כי נפשו של בלעם באה בחמורו של רבי פנחם בן יאיר, וזה יורה שנתקן באחריתו, והגם שמת על ידי ישראל היה הניצוץ משוקץ והוצרך להתלבן בגלגולים וליבונים ועמד עד שבא לאתונו של ר׳ פנחס בן יאיר ומשם עלה למקומו הראשון" [וידוע שלפי חז״ל בלעם הוא לבן ואולי בשל כך נקרא לבן על שם הליבונים שהיה צריך לעבור].

פס׳ יא - מדוע בלק חיכה שבלעם יסיים לברך את ישראל ולא הפריע לו באמצע ועצר אותו מלהמשיך לברך? אלא משום שבלק חשב שבתכלית הדבר יסובב בלעם כל ברכתו לקללה אך מכיון שבלעם סיים לברך והיה לטובה כעס בלק.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI