דף הבית רוחניות חלומות לאור זאת
לאור זאת
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 1204

לאור זאת, כמה מהראשונים כתבו שחובת תענית בכורות בערב פסח אינה מצד הדין אלא ממנהג בלבד. מכיוון שכן, נהגו להקל בתענית בכמה עניינים, ומכאן המנהג הרווח שהבכורים מתאספים בבתי הכנסת ומשתתפים בסיום מסכת ונפטרים בכך מחובת התענית.

בשנה הזאת שעקב מגפת הקורונה לא ניתן להשתתף בסיום מסכת, לכתחילה עדיף שכל בכור יסיים מסכת בעצמו. ועקב הדחק הגדול שנוצר ניתן להקל בסיום של מסכת אחת במשניות עם אחד מפירושי המשנה, או אחד מספרי הנביאים עם אחד ממפרשי המקרא.

כאן נקרא על חלום של גן

עצה נוספת היא להשתתף בסיום מסכת באופן מקוון או דרך הטלפון, וזאת עפ״י פסיקתו המחודשת של הגרש״ז אויערבך שבשעת הדחק השתתפות בסיום מסכת דרך הטלפון מועילה לפטור מהתענית. ונראה שהסיבה לכך היא שעצם שמחת הסיום היא הפוטרת מחובת התענית, ושמיעת סיום דרך הטלפון ואמירת ׳מזל טוב׳ נחשבת השתתפות בשמחת הסיום. ולכן, בכור שאינו מסוגל לסיים מסכת בעצמו יוכל להשתתף בסיום דרך הטלפון או בשידור חי. וסיום שנערך באופן מקוון לא יאמרו בו קדיש משום שצפייה דרך האינטרנט אינו יוצר צירוף בשביל לומר דברים שבקדושה.

בכור שלא עלה בידו לסיים מסכת או להשתתף בסיום באופן זה וקשה לו הצום, מותר לו לערוך סיום על איזשהו לימוד שילמד כפי יכולתו, אף שלא סיים מסכת שלימה. ואם גם זה לא אפשרי, ניתן להקל שיפדה את תעניתו בכסף ולתתו לצדקה ובכך להיפטר מחובת התענית.


    מכירת חמץ

שאלה:

האם במצב הנוכחי מותר למכור חמץ גמור לפני פסח אף למי שבדרך כלל מקפיד שלא למכור חמץ גמור?

תשובה:

המקור למכירת חמץ מופיע בתוספתא בפסחים (פ״ב הי״ב): "ישראל וגוי שהיו באין בספינה וחמץ ביד ישראל הרי זה מוכרו לנכרי ונותנו במתנה וחוזר ולוקח ממנו לאחר הפסח ובלבד שיתנו לו במתנה גמורה". בתוספתא כתוב שמותר לישראל למכור את חמצו לגוי לפני הפסח ולחזור ולקנותו ממנו לאחר הפסח והחמץ מותר בהנאה. וכן נפסק ברמב״ם (חמץ ומצה פ״ו ה״ו) ובשולחן ערוך (או״ח סי׳ תמח סעי׳ ג).

עם זאת, הפוסקים היו ערים לכך שמכירת חמץ נראית כהערמה, וכדי להימנע מהבעיה הזאת הם העלו מספר הלכות שיש להקפיד עליהם בכדי שהמכירה תראה כמכירה גמורה ולא כהערמה בעלמא כדי להיפטר מאיסור חמץ. בדבריהם עולים שלוש הלכות מרכזיות:

מידע שניתן לקרוא תפילת השלה הקדוש לערב ראש חודש ניסן

❖ הרצאת החמץ מהבית: הבית יוסף (שם) מדייק מדברי התרומת הדשן (ח״א סי׳ קב) שאין להתיר את המכירה אלא אם המוכר היהודי יוציא את החמץ מביתו ויניח אותו ברשותה הגוי. וכן נפסק בשו״ע (שם): "ואם מכרו או נתנו לאינו יהודי שמחוץ לבית קודם הפסח...מותר ".

הב״ח (סי׳ תמח סעי׳ ב) העיד שבימיו הוצאת את החמץ מבית הישראל לא תמיד התאפשר כיוון שהיה להם הרבה חמץ, ולכן התיר לשים את החמץ בחדר בבית הישראל ולמכור את החדר לגוי יחד עם החמץ.

    מסירתהמפתח: הב״ח (שם) כותב שחייבים למסור את המפתח לגוי אחרת אין שום משמעות לקניין. והגוי יחשוב שהמכירה נועדה להתיר את איסור החמץ ואינה מכירה גמורה.

בימינו לא נוהגים למסור את המפתח לגוי. והאחרונים דנו רבות בסיבה לכך. אך בכל זאת מקפידים לכתוב בתוך שטר המכירה שהקונה רשאי לקבל את המפתח מתי שירצה.63

פירוט סרגי החמץ: הביאור הלכה (ד״ה בדבר מועט) כותב שצריך לפרט בתוך שטר המכירה את סוגי החמץ שמעוניין למכור. ואמנם, לכתחילה יש להקפיד על כך גם בימינו, אך רבים אינם מקפידים על כך ובדיעבד זה אינו מעכב את כשרות המכירה.6


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI