דף הבית רוחניות קריסטלים רוחניות ויש לדעת שבשנה הזאת
ויש לדעת שבשנה הזאת
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 285

ויש לדעת שבשנה הזאת (שנת תש״פ) שראש חודש אייר חל בשבת מותר לכל אחד להסתפר ביום ששי ערב שבת וראש חודש, אף לאלו שהסתפרו לפני הפסח, וזאת בגלל תוספת השמחה של שבת וראש חודש (משנה ברורה סי׳ תצ״ג ס״ק ה).

    נישואין בימי הספירה

שאלה:

בשנה הזאת שחתונות רבות נדחו בעקבות מחלת הקורונה האם ניתן לערוך חתונה בימי הספירה ?

מאמר בנושא קעקוע ביהדות

תשובה:

השו״ע (סי׳ תצ״ג) כותב שאסור לשאת אישה בימי הספירה, אך מותר לארס ולקדש שמא יקדמנו אחר. ונחלקו האחרונים האם לאדם שאין לו בנים מותר לשאת אישה בימי הספירה משום מצוות פרייה ורבייה, והמשנה ברורה (סי׳ תצג ס״ק א) כותב שהמנהג לאסור אף בזה. ומבואר בדברי המשנה ברורה בהלכות בין המצרים (סי׳ תקנא ס״ק יד) שמעיקר הדין הדבר מותר אלא שאין בכך סימן טוב. והערוך השולחן (סי׳ תקנא סעי׳ ז) כותב שכיון שאיסור זה הוא רק משום סימן טוב ניתן להקל בזה במקום הצורך. וכעין זה מופיע גם בשערי תשובה (סי׳ תצג ס״ק א) בשם השו״ת חינוך בית יהודא, אלא שהחינוך בית יהודא התיר זאת רק בצירוף טעם נוסף להקל והוא שמדובר בימים שחלק מהקהילות נוהגים בהם היתר גמור. ולכן, בשנה שבה חתונות רבות נדחים בימים שלפני הספירה עקב שעת הדחק ניתן במקום הצורך לערוך חתונות בימי הספירה לחתנים שעדיין לא קיימו מצוות פרייה ורבייה. אך עדיף שהחתונות יתקיימו בימים שממילא מותרים לחלק מהקהילות, כגון ראש חודש אייר, ובפרט בשנה הזאת שראש חודש אייר חל בשבת יש לערוך את החתונה בערב שבת ראש חודש. ויש לדעת שכלל המוזמנים לחתונה רשאים להשתתף בריקודים ובמחולות.

    לשמוע מוזיקה בימי הספירה

שאלה:

בשנה הזאת שבה רבים נמצאים מבודדים וסגורים בתוך בתיהם למשך ימי הספירה האם ניתן להתיר לשמוע מוזיקה ?

מידע שיש על תפילה לטסט

תשובה:

האיסור לשמוע מוזיקה בימי הספירה אינו מפורש בפוסקים. המגן אברהם (סי׳ תצג ס״ק א) כותב שימי הספירה אסורים בריקודים ומחולות, ורבים מהאחרונים למדו מדבריו שאף שמיעת מוזיקה אסורה, ואף כאשר מדובר במוזיקה מוקלטת, וכן המנהג הרווח.

וניתן לכאורה להעלות שני טעמים לאיסור זה: א. שמיעת מוזיקה עלולה להביא את האדם לידי ריקודים ומחולות. ב. שמיעת מוזיקה מעוררת שמחה מצד עצמה שאינה ראויה בימי הספירה. ויש להסביר באופן הזה את ההיתר שמופיע באחרונים לאדם הלומד מוזיקה לנגן בימי הספירה, שכן מוזיקה זאת איננה ביטוי של שמחה, וכן אינה מביאה את האדם לידי ריקודים ומחולות.

ויש אחרונים שהקילו בזה עוד יותר וטענו שבימינו שמיעת המוזיקה אצל רבים הפכה להיות פעולה שגרתית שאינה מעוררת שמחה חריגה ולכן אינה אסורה בימי הספירה. אך רוב האחרונים התירו זאת רק במקרים חריגים, כגון לחזק את רוחו של אדם חולה או כדי להפיג רגשות של פחד ובדידות.

ולכן, אדם שנמצא בבידוד ביתי בימי הספירה והדבר גורם לו לקושי נפשי ושמיעת מוזיקה תרומם את רוחו ותקל עליו את ימי השהייה בבידוד, מותר לו לשמוע מוזיקה בימי הספירה. כמו כן, הורים שמתקשים להעסיק את ילדיהם בימי הסגר מותר להם להשמיע מוזיקה בביתם. אך עדיף שיהיה מוזיקה איטית שאין בו חשש לריקודים ומחולות.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
ענין י״א - בין קדושת שבת לקדושת יו״ט הבדלת נט
16/11/20 | פנג שווי
דברי הראב״ן בפסחים שמפרש החילוק בין קודש שקידש הקב״ה לקודש שקידשו ישראל

תוכן מורחב ומפורט
ענין א׳ - זכר למעשה בראשית א

מלוה מלכה
סעודת מוצ״ש להמשיך ברכה לכל השבוע

מחד בשביך לשבתיך
מצות זכירת יום השבת בכל יום

שבת זכור
מלחמת עמלק משום חילול שבת של ישראל

שבת זכור
מלחמת עמלק משום חילול שבת של ישראל

השבת והתשובה
16/11/20 | תראפיה
בכמה מקומות מצאנו שייכות וקשר בין השבת לתשובה, ויובא בזה כמה מקורות בענין זה

אות התפילין - השראת השכינה
והנה התפילין "נקראים ׳תפילין׳ לשון פלילה שהן אות ועדות לכל רואינו שהשכינה שורה עלינו דכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם ה׳ נקרא עליך ודרשינן אלו תפילין שבראש"

אות התפילין - השראת השכינה
והנה התפילין "נקראים ׳תפילין׳ לשון פלילה שהן אות ועדות לכל רואינו שהשכינה שורה עלינו דכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם ה׳ נקרא עליך ודרשינן אלו תפילין שבראש"

בקו׳ הראשונים למה בחול לא סגי באות דמילה
16/11/20 | פנג שווי
ובעיקר קושית הרוקח שהקשה מ״ט בחול צריך להניח תפילין והא איכא אות מילה אשכחן בראשונים עוד בזה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI