דף הבית רוחניות פנג שווי אמנם דברי הגר״ח צריכים פירוש
אמנם דברי הגר״ח צריכים פירוש
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 1708

אמנם דברי הגר״ח צריכים פירוש, מה א״כ ההבדל בין הצד בגמ׳, שמשלו הוא אוכל, לבין הצד שמשל שמים הוא אוכל, הרי לפי שני הצדדים יש לפועל זכות ממון במלאכת בעל הבית, ומחמת אותה זכות רשאי הפועל לאכול, והגר״ח הרגיש בזאת וכתב "דמשל שמים הוא אוכל, היינו דאין לו

התחייבות על הבעה״ב. ודבריו צריכים ביאור.

כנסו למידע כאן תפילה לכל צרה

ונראה לבאר את הדברים, שאה״ב בתוצאה הסופית לפי שני הצדדים יש לפועל זכות ממון, אך השאלה היא מנין מתחילה זכות ממון זו. לפי ההבנה שמשלו הוא אוכל, ביאורו שתחילת זכות הפועל בממון בעה״ב לאכול מפירותיו בזמן העבודה, נובעת מכח שכר עבודתו, שזה מה שחידשה התורה, שנתנה לפועל תוספת שכר יותר מאשר סוכם ביניהם, ומכיון שזה תחילת הענין, ודאי שמותר לפועל להעביר זכות זו למי שליבו חפץ, מכיון שזה כתוספת שכר לעבודתו, וכמו שאת שכרו שסיכמו ביניהן רשאי לתתו לכל מה שליבו חפץ, ה״ה שזכות אכילת הפירות שנובעת מכח שכר עבודה, יכול להעביר זכות זו כרצונו, אבל לפי ההבנה השניה, וכך נפסק להלכה, שמשל שמים הוא אוכל, דהיינו שתחילת הענין אינו מחמת תוספת שכר עבודה, אלא תחילת הענין הוא מצוה שחייבה התורה את בעה״ב לתת לפועל לאכול, ורק מכח מצוה זו ניתן הדבר כזכות ממונית לפועל, א״כ כל זכות הממון מוגבלת לקיום המצוה. ומכיון שכל המצוה ודאי שנאמרה רק ביחס לפועל ולא לאשתו ובניו, שאינם עוסקים במלאכת בעל הבית, לכן גם זכות הממון שנובעת מכח המצוה, מוגבלת לפועל לבדו, ואין לו כח ורשות להעביר זכות ממון זו לאחרים, שרק המצוה גוררת אחריה זכות ממון.

כנסו לקרוא על איחולים להצלחה במבחן

אך אם כי כשלעצמן הדברים מסתברים, עדיין קשה, מדוע בן נח מותר לו לאכול במלאכת בעה״ב בן נח, הרי אם חידשנו שתחילת הענין הוא המצוה, והמצוה גוררת אחריה זכות ממון, א״כ בן נח שאינו בכלל מצוה זו, מדוע שיהיה זכות ממון, מצוה אין כאן, זכות ממון יש כאן, אתמהה.

ולכן נראה לחדש, גדר חדש בעומק הבנת דברי הגר״ח, וזה על פי יסוד שיסד רבנו הגאון רבי שמואל רוזובסקי זצ״ל, בשיעוריו למסכת גיטין. דהנה, מצינו בשו״ע סימן פ״ז סל״ד, שמי שנשבע לתת מנה לחבירו, ועכשיו חבירו תובעו שיתן לו את המנה, והנתבע כופר בכל, פטור משבועת היסת. וביאור הדבר, שכדי שיהיה הנתבע מחוייב בשבועת היסת בעינן שהתובע הוא בע״ד ביחס לתביעה, וכגון כשתובע מאה שקל של הלוואה, אז התובע הוא בע״ד, שיש תביעה מחבירו שיקיים את חובתו לשלם את ההלוואה, ובכזה אופן כשהנתבע מכחיש, מחוייב בשבועת היסת. משא״כ כשראובן נשבע לתת מנה לשמעון, שמעון אינו נחשב לבעל דין על תביעת ממון זה, מכיון שכל חובתו של ראובן לשלם זה כלפי שמיא, שמכיון שנשבע, צריך לקיים את שבועתו שלא תהיה לשקר, ושמעון הוא רק ההיכי תימצי לקיום השבועה, ואינו נחשב ל״תובע", והתובע זהו הקב״ה שתובעו לקיים שבועתו, ולכן כשכופר הוי כפירה כלפי חיוב לשמים, ולא ככפירה לחיוב לחבירו, ולא שייך לחייבו שבועת היסת, שכל מהותה כשכופר "לתביעת חבירו".

 

והנה באיסור ריבית נפסק, שמחוייב המלוה להחזיר את כסף הריבית, ואם לא רוצה להחזיר, כופין אותו כדין כפיה על המצוות, עד שתצא נפשו, עיין שו״ע יו״ד סימן קס״א ס״ה, ומבואר שרק מדין כפיה על המצוות צריך להחזיר, ומוכח שחיוב החזרת הריבית הוי מצוה בעלמא כלפי שמיא, וא״כ לפי דברינו לעיל, אין הלווה נחשב לבע״ד לתבוע קיום מצוה זו, אלא הוא רק ההיכי תימצי לקיום המצוה, כמו שהבאנו, בנשבע לתת מנה לחבירו. אולם בשטמ״ק בב״מ מבואר, שאם הלווה יתבע מהמלוה שיחזיר לו את כסף הריבית, והמלוה יודה במקצת ויכפור בשאר, יהיה המלוה מחוייב שבועה דאורייתא של מודה במקצת. ואם כדברינו, שחיוב החזרת הריבית הוי מצוה לשמים, א״כ אין הלווה נחשב לתובע, ואין המלוה נחשב לנתבע, ומדוע מחוייב ש״ד, ומאי שנא מנשבע לתת מנה לחבירו, שנפסק בשו״ע שאינו מחוייב שבועת היסת כשכופר בכל.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI