דף הבית רוחניות פרשת השבוע ומכל זה מוכיח הגרש״ר יסוד גדול
ומכל זה מוכיח הגרש״ר יסוד גדול
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 4745

ומכל זה מוכיח הגרש״ר יסוד גדול, שישנם שני סוגי מצוות, ישנן מצוות שכל גדרן מצוה כלפי שמיא, וחבירו הוא רק ההיכי תימצי לקיום המצוה לשמים, וישנן מצוות שגדרן "מצוה דממונא". וביאור הדבר, שלמרות שתחילת הדין משום מצוה, מ״מ גדר המצוה שהוי "מצוה לחבירו", שחבירו בע״ד לתבוע ממנו שיתן לו את הכסף לקיום המצוה, ולא רק בתור ההיכי תימצי לקיום המצוה, אלא כל מהות המצוה "לתת לחבירו". ואע״פ שאין לחבירו זכות ממון שמכוחה הוא תובע ממנו ולכן גם אין הנכסים משועבדים לחוב זה, וכל תביעתו רק מכח קיום המצוה, אעפ״כ נחשב בע״ד לתבוע חוב זה. ולפי״ז מבאר הגרש״ר, שזה עומק החילוק בין נשבע לתת מנה לחבירו, למצות המלוה להחזיר את כסף הריבית, כשראובן נשבע לתת מנה לשמעון אין כאן מצוה לראובן לשלם לשמעון, אלא יש לראובן חיוב כלפי שמיא לא לשקר בשבועה, ומכח זה מחוייב לתת מנה לשמעון, כדי לעמוד בשבועתו. ולכן שמעון נחשב רק כהיכי תימצי לקיום המצוה, ואין הוא חלק ממהות המצוה. ומובן שפיר שאין לו גדר של "תובע" כלפי ראובן, ולכן כשראובן כופר, לא שייך לחייבו שבועת היסת, שאין כאן תובע ונתבע שהם המרכיב העיקרי במחייב של שבועת היסת.

כאן נקרא על סגולה למכירת דירה

משא״כ מצות החזרת כסף הריבית, מהות המצוה שמצווה המלוה "כלפי הלווה" להחזיר לו את כספו, ומכיון שהוי מצוה לחבירו, לא בתור היכי תימצי לקיים חובתו כלפי שמיא, אלא הלווה הוא החפצא של המצווה, ולא החפצא שעמו מקיימים את המצוה, ומכיון שזה גדר המצוה, נחשב הלווה כבע״ד כלפי המלווה שיקיים את מצוותו כלפיו, ולכן כשהמלווה מודה במקצת מחויב בשבועת דאורייתא ככל תביעה ממונית, והגרש״ר מביא עוד דוגמא לגדר חדש זה של מצוה דממונא. מצוה לקיים דברי המת. דהנה חכמים תקנו שהמצוה ליתן נכסיו יש מצוה מדברי חכמים לעשות כרצונו. ובפשטות הוי כמצוה לשמים, ואין המקבל נחשב לבע״ד, ואין לו שם תובע, ומחדש הגרש״ר על פי כמה ראיות, שאין זו כמצוה לשמים, אלא "מצוה דממונא" והמצוה היא לתת ליורש, והוי כחיוב כלפי חבירו, ונ״מ שמקבל המתנה יכול להשביעו שבועה דאורייתא במקום שיהיה מודה במקצת. ונראה לחדש, שגדר זכות אכילת פועל למ״ד "שמשמים הוא אוכל", שהוי מצוה דממוניה, כמו מצות החזרת ריבית, וכמו מצוה לקיים דברי המת, שהמצוה היא לחבירו שהוא הפועל לתת לו זכות אכילה במה שעובד, והפועל הוא בע״ד לתבוע שיקיים את מצותו כלפיו. ונ״מ לפי הגרש״ר, שאם יהיה תביעה של הפועל מבעה״ב, והוא יכפור בכל, יהיה מחוייב להישבע שבועת היסת, וההבדל בין הצד שמשלו הוא אוכל, לצד שמשל שמים, שלהבנה שמשלו הוא אוכל, הכוונה שזכות אכילת הפירות לא נובעת מחובת המצוה, אלא מזכות הפועל לקבל תוספת למשכורתו והוי ככל חוב בעלמא, שיש לפועל זכות תביעה מחמת עבודתו לקבל שכר בדמות אכילת פירות, ולכן יכול לתת זכות זו גם לאשתו ובניו. משא״כ לפי ההבנה שמשל שמים הוא אוכל, אין לפועל ממון אצל בעה״ב, אלא יש מצוה לבעה״ב, אך אין זו מצוה לשמים, אלא מצוה דממוני׳, שגדר המצוה שהפועל יש לו זכות תביעה על בעה״ב לקיים מצותו אליו ולתת לו לאכול מפירותיו, אליו בלבד, ומכיון שתחילת הדין מחמת המצוה, הוי מצוה רק אליו ולא לאשתו ובניו, ומחמת שזו מצוה דממוניה מובן שפיר שגם בן נח מצווה בכך, שהוי בכלל הדינים שישנם גם בבן נח, אבל אם היה זה רק מצוה לשמים, לא היה מחוייב בכך בן נח.

מידע שניתן לקרוא רצח בחלום


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI