דף הבית רוחניות אבחון בצבעים הבאנו לעיל את דברי הגר״ח
הבאנו לעיל את דברי הגר״ח
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 1916

הבאנו לעיל את דברי הגר״ח, שחידש שגם להלכה שפועל משל שמים הוא אוכל, אין זה רק מצוה לשמים, אלא יש לפועל זכות ממון. והגר״ח הוסיף שלכן גם בן נח שיש לו שדה ושכר פועל בן נח, מותר לפועל לאכול מפירותיו, מכיון שהוי בכלל ה״דינים", ולכאורה יש עוד נ״מ, מה הדין בעה״ב שחסם בכח את הפועל ולא נתן לו לאכול, האם חייב לשלם לו מה שהפסידו. דהנה מבואר בגמ׳, שהחוסם שור לוקה, שנאמר לא תחסום שור בדישו, ויש היקש חוסם לנחסם, ולכן הרבה דינים נלמדים אחד מהשני, כפי שיבואר לקמן, ומ״מ לעניץ מלקות מפורש שהחוסם את הפועל פטור ממלקות, וזה נלמד מהפסוק "ואכלת ענבים כנפשך", ודרשו חז״ל כנפשך, מה נפשך אם חסמת פטור, אף נפשו של פועל אם חסמתה פטור.

כאן נקרא על מעלת קריאת תהילים

ועדיין יש לדון, האם צריך לשלם לפועל.

והנה לענין חסימת שור הדין הוא, שהשוכר פרה מחבירו, וחסמו, משלם ארבעה קבין לפרה. ומבואר לכאורה, שמצות חסימה כוללת בתוכה חיוב ממון כאשר חוסם, וא״כ לכאורה גם חוסם פועל יצטרך לשלם, ורק יש מיעוט ממלקות, אבל לתשלומין עדיין בכלל ההיקש, אך עדיין יש לחלק, שהנה ודאי החוסם פרתו שלו לא מצינו שחייב לשלם לפרתו. ופשוט שאין לפרתו תביעה על בעליה, והוי רק איסור לגברא לחרוש בחסימה, ומה שמצינו תשלומים בחוסם פרה, מדובר בשוכר ומשכיר, ושם יש סברא שהשוכר מתחייב במזונות הפרה השכורה, ומכיון שיודע שאסור לחוסמה, א״כ כששוכר על דעת כן שוכרה לתת לה מזונות שאוכלת בזמן החרישה, כמו שאוכלת אצל המשכיר. משא״כ בפועל שהוי מצוה לתת לפועל לאכול, מנין שיש חיוב ממון כשמבטל את המצוה, אא״כ נחדש שגם השוכר פועל יש אומדנא שע״ד כן נשכר שיוכל לאכול בשעת העבודה, ואם חסמו הוי מקח טעות. אמנם הרי מבואר בגמ׳ שלמ״ד משל שמים, וכך נפסק להלכה, אין טענת מקח טעות, וכפי שהסברנו, שהוי מתנה משמים ולא התחייבות בין בעה״ב לפועל, ואע״פ שמסקנת הגמ׳ שמחזי מקח טעות, זה באופן שחשבו שהפירות חולין והתברר שהם נטע רבעי, באופן זה מסתבר שבעיני האנשים נראה כמקח טעות, אבל באופן שחסמו מלאכול, הרי לא ניכר בעיני האנשים, ולא מחזי כמקח טעות, וא״כ יש לדון האם משלם לפועל באופן שחסמו, ולכאורה, לפי ההבנה שמשלו הוא אוכל, והוי כתוספת שכר, ודאי שמסתבר שאם חסמו צריך לשלם, מכיון שהפירות שייכים לפועל, וכל ספקינו למ״ד שמשל שמים הוא אוכל.

מידע שניתן לקרוא שלי ושלכם שלה הוא

ולכאורה יש להביא ראיה מכך שהגמ׳ לא נקטה זאת כנ״מ בין מ״ד שמשלו הוא אוכל, למ״ד שמשל שמים הוא אוכל, ונקטה רק נ״מ לתת לאשתו ובניו. אמנם יש לדחות זאת, שהרי בהמשך הגמ׳ מבואר שיש עוד ב׳ נ״מ בצדדים אלו. א. האם זוכה פועל שיש לו עבד כפירותיו, כמו שזוכה בשכר עבודתו. ב. לענין מקח טעות. וא״כ, יתכן שיש גם נ״מ לענין חיוב תשלומים כשחסמו, ומ״מ נקטה הגמ׳ נ״מ אחת מתוך ג׳ נ״מ.

ולכאורה יסוד השאלה הנ״ל תלוי בביאור הגדר שמשל שמים הוא אוכל, דאם ננקוט כפשוטו שהוי מצוה גרידא על כתפי בעה״ב, א״כ מסתבר שאין המצוה גוררת חיוב תשלומים, ורק ביטל מצות עשה, אבל לפי חידושו של הגר״ח שיש לפועל זכות ממון בפירות בעה״ב, א״כ לכאורה כשחסמו מלאכול יצטרך לשלם לפועל מה שהפסידו, שהרי זו מצוה ממונית, וכפי שהארכנו לבאר את דברי הגר״ח.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI