דף הבית רוחניות חלומות הפועל צריך לשלם
הפועל צריך לשלם
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 3548הפועל צריך לשלם, ודעתו שמזה
שהרמב״ם לא כתב שצריך לשלם משמע
שפטור מלשלם, ומביא את דעת הטור
בשם הרמ״ה שחייב לשלם.

והנה בחזקוני בפרשת כי תצא על הפסוק לא תחסום שור בדישו, מפורש בדבריו שרק החוסם את הפרה משלם, אבל החוסם את הפועל פטור מלשלם,

עיי״ש.

קרא כאן סיפורי חזרה בתשובה

ולכאורה ביאור דבריו, שדין אכילת פועל, אינה כלל מצוה על בעה״ב וזכות ממון של הפועל, אלא גדרה היתר אכילה גרידא, שנתנה התורה לפועל לאכול משדה בעה״ב, ולכן לא מחוייב בעה״ב החוסם לשלם.

והנה הגמ׳ בב״מ דף פ״ז ע״ב דורשת מהפסוק "כי תבוא בקמת רעך", רעך ולא של הקדש, דהיינו גזבר ששכר פועל לעבוד בשדה הקדש, אסור לפועל לאכול בזמן עבודתו. והקשו כל הראשונים, מדוע צריך פסוק לומר שאסור לפועל לאכול, מהיכי תיתי שיהיה מותר, הרי יש כאן איסור מעילה בהקדש, וכי ס״ד שלפועל הותר איסורי אכילה. וביותר, בגמ׳ בדף צ״ב ע״א מבואר שפועל נזיר פשוט שאסור לו לאכול מהכרם, שמאי שנא נזיר מאיסור מעילה. ובתום׳ במקום דף פ״ז ע״ב בד״ה רעך כתבו, וז״ל "דס״ד כי היכי דשרי רחמנא איסור גזל שאוכל משל חבירו הכי נמי חוה אמינא דשרי בשל הקדש", עכ״ל. ודברי התוס׳ צ״ב, דאם כן מדוע לפועל נזיר פשוט לגמ׳ שאסור לאכול, מדוע לא נימא כי היכא דשרי איסור גזל נתיר גם איסור נזיר, והרי אין מיעוט לאיסור נזיר. וצ״ע.

מידע על ברסלב מידות

ומרן הגר״ח זצ״ל ביאר לפי דרכו, שדין אכילת פועל אינו היתר לגזול, אלא מכיון שזו זכות ממון של הפועל, א״כ אין כאן גזל כלל, שאיסור גזל גדרו לקחת ממון של חבירו ללא רשות, ומכיון שלפועל יש זכות ממון בפירות בעה״ב, וכפי שהארכנו שהוי מצוה דממוניה, והפועל הוא בע״ד לתבוע מבעה״ב לקיים את מצותו ולתת לו ממון זה, א״כ אין כאן גזל כלל, ולכן פשוט שאם הוא נזיר, אסור לו לאכול, שמעולם לא הותרו איסורים לפועל, ומה שהיה ס״ד להתיר לפועל לאכול בשדה הקדש, מחדש הגר״ח שאיסור מעילה אינו איסור לפגום בדבר קדוש, אלא יסודו איסור גזל מגבוה. והגר״ח מביא כמה ראיות לכך, ואחת הראיות, שאיסור מעילה הוא בשוה פרוטה ולא בכזית, ולכן מובן שהיה ס״ד שלפועל בשדה הקדש יהיה מותר לאכול, שמכיון שלפועל העובד יש זכות ממון בפירות בעה״ב, א״כ ס״ד שיש לו זכות ממון בשדה הקדש, וא״כ שוב אין כאץ גזל גבוה, שהוי מזכויות הממוניות של הפועל, והתחדש בגזה״כ רעך ולא של הקדש, שבשדה הקדש הפועל מופקע מזכויות הממוניות, ושוב חוזר איסור מעילה שיסודו גזל גבוה,

עכת״ד.דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI