דף הבית רוחניות פנג שווי אמנם מדברי התוס׳ משמע לא כגר״ח
אמנם מדברי התוס׳ משמע לא כגר״ח
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 1197


אמנם מדברי התוס׳ משמע לא כגר״ח, שלשון התוס׳ דס״ד "כי היכי דשרי רחמנא איסור גזל שאוכל משל חבירו הכי נמי חוה אמינא דשרי בשל הקדש", ומשמע בתוס׳ שדין אכילת פועל הוי היתר לגזול, וזה כדברי החזקתי, שאין לפועל זכות ממון, אלא הוי היתר אכילה בשל חבירו.

וראיה נוספת, דהנה בגמ׳ בדף צ׳ מבואר,
שפרה הדשה במעשר שני מחוץ
לחומה, לפי ר׳ יהודה שמעשר שני ממון
הדיוט, מוזהר לא לחוסמה, ושואלת שם
הגמ׳ "ולר׳ יהודה והא בעי חומה",
וישנם בראשונים ג׳ אופנים בביאור
שאלת הגמ׳ז ובתום׳ שם בד״ה כאן
במעשר ראשון, מקשים, וז״ל "ותימה
והלא אי לאו רעך היה אוכל פועל משל
הקדש כי היכי דשרי משל חבירו ולא
הוי גזל, וה״נ אית לן למימר דשרי חוץ
לחומה דהא לר״י ממונו הוא ויכול
לקדש בו האשה, וכו"׳. עכ״ל. וביאור
קושית התוס׳, כפי שמשמע בתום׳ רא״ש,
שקושית הגמ׳ והאי בעי חומה, כוונתה,
שמכיון שפועל העובד במעשר שני מחוץ
לירושלים אסור לו לאכול מהפירות, ויש
היקש חוסם לנחסם, לכן שואלת הגמ׳
מדוע יש איסור לר״י לחסום פרה הדשה
בתבואת מעשר שני מחוץ לירושלים,
הרי כמו שלפועל לא נאמר היתר אכילה,
ה״ה בהיקש גם לפרה מותר לחוסמה.
וע״ז מקשים התוס׳, מדוע פשוט לגמ׳
שאסור לפועל לאכול במעשר שני מחוץ
לירושלים, דלמא כשם שהותר בגזל
הותר במעשר שני, כמו שהיה ס״ד
להתירו בשדה הקדש. ואם כדברי הגר״ח,
לא מתחילה קושית התום׳, דמעולם לא
התרנו איסורים לפועל, ויסוד אכילתו
נובע מזכות הממון שיש לו, ורק בהקדש
שיסודו גזל גבוה ס״ד להתירו, אבל
מעשר שני מחוץ לירושלים, שהוי איסור
אכילה לא מדין גזל, פשוט שאסור
לפועל לאכול, כמו שלפועל נזיר פשוט
שאסור לו לאכול.

ומכל זה משמע, שכל חידושו של
הגר״ח לא נאמר בשיטת התוס׳,
ושיטת התוס׳ משמע, שסוברים כדעת
החזקתי, שיסוד אכילת פועל לא נובע
מזכויות ממוניות במלאכת בעה״ב, אלא
התורה התירה לו לאכול בלי רשות
בשדה בעה״ב. ולכן מקשים התוס׳, דלמא
מותר לפועל לאכול מעשר שני מחוץ
לחומה.

אמנם יש להקשות על שיטת התום׳, הרי מפורש בגמ׳ שפועל נזיר אסור לו לאכול בכרם שעובד, ומדוע לא נאמר שכשם שהתרנו איסור גזל נתיר לו איסור נזיר, ומדוע רק במעשר שני מחוץ לירושלים הקשו התום׳ שיהיה מותר.

כנסו למידע כאן תפילה לאישה שרוצה להיכנס להריון

ושמעתי ממו״ר הגאון ר׳ מרדכי קרליבך שליט״א, שיתכן שתום׳ למדו שיסוד היתר התורה לפועל לאכול בזמן העבודה, הוא דומה להיתר של יפת תואר, שיסוד ההיתר שלא דיברה תורה כנגד יצר הרע, וכדברי הגמ׳ בקידושין דף כ״ב ע״א "מוטב שיאכלו בשר בהמות שחוטות ואל יאכלו בשר בהמות נבלות". וכן נאמר בחיילים הבאים בבתים של נוכרים בזמן מלחמה, שמותר להם לאכול "קטלא דחזירא", וגם שם יסוד ההיתר שלא דיברה תורה כנגד יצר הרע.

ויתכן שזה יסוד ההיתר של התורה לפועל לאכול מפירות שאינם שלו, שידעה התורה שקשה לעמוד בנסיון לא לאכול בזמן שעובד, כמו שיש איסור לא תחסום שור בדישו, ולפי״ז ניתן לומר שכל היתר זה נאמר כאשר יש

איסור בחפצא, ואז התחדש היתר באיסור, משא״כ כאשר יש מצוה אין זה מפקיע מחיוב המצוה, כפי שחידש הרב מבריסק, שהיתר קטלא דחזירא לא נאמר ב״איסור חדש", ששם יש מצוה שהעומר יהיה הראשון.

ולפי״ז ניתן לומר, שנזיר שאסור ביין, הוי קיום למצות ניהוג הנזירות, ולכן פועל נזיר אסור ביין, וכאן לא מועיל לומר שהתורה הפקיעה את האיסור, שסו״ס צריך הפועל הנזיר לקיים מצוה בנהוג הנזירות, וזה התורה לא פטרה את הפועל, ודו״ק.

כנסו לקרוא על וידעת היום והשבות אל לבבך

חידוש נוסף ששמעתי משמו, הבאנו לעיל מחלוקת ראשונים מה הדין בעה״ב שחסם את הפועל, האם צריך לשלם, ותלינו ששורש המחלוקת האם לפועל יש זכות ממון, או שזה רק היתר אכילה, וטוען מו״ר, שיתכן שאף לפי הגר״ח, שלפועל יש זכות ממון, הרי בארנו שהכוונה שזכות הפועל לתובע מבעה״ב שיקיים את המצוה לתת לו את זכות האכילה, וא״כ כל זה שייך שיש עכשיו לפנינו אפשרות אכילה, אז זכותו הממונית לתבוע אכילה זו, אבל באופן שבעה״ב חסמו ולא נתן לו לאכול, ועכשיו כבר אין לפנינו מה לאכול, מה יכול הפועל לתבוע, בשלמא לצד שמשלו הוא אוכל, שמשמעותו שבעה״ב מחוייב לו את הפירות כשכר עבודה, א״כ הוי תביעת חוב, ולכן פשוט שאם חסמו חייב לשלם, שהפירות הם קנויים לו עבור העבודה, משא״כ להלכה שמשל שמים הוא אוכל, גם לפי חידושו של הגר״ח שהוי תביעה ממונית, כל כוחה כאשר ישנה לפנינו האפשרות לממש את זכות האכילה, ולא במצב שכבר אין אכילה, ודו״ק ודפח״ח.דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI