דף הבית רוחניות אסטרולוגיה והנה המשנה במעילה דף י״ג ע״א אומרת "הפועלים לא יאכלו מן גרוגרות הקדש וכן פרה מכרשיני הקדש"
והנה המשנה במעילה דף י״ג ע״א אומרת "הפועלים לא יאכלו מן גרוגרות הקדש וכן פרה מכרשיני הקדש"
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 2518


והנה המשנה במעילה דף י״ג ע״א אומרת "הפועלים לא יאכלו מן גרוגרות הקדש וכן פרה מכרשיני הקדש". ואומרת הגמ׳, מ״ט אמר רב אחדוי בר אמי דאמר קרא לא תחסום שור בדישו, דישו שלך ולא של הקדש. ומבארים התום׳, שאע״פ שהפסוק דישו מדבר בשור, הרי יש היקש חוסם לנחסם, וא״כ מזה ילפינן שגם פועלים לא אוכלים בשדה הקדש.

והנה הקשו לפי״ז התוס׳ בב״מ דף פ״ז ע״ב ד״ה רעך, מדוע בעינן ב׳ פסוקים למעט הקדש, א. רעך למעוטי הקדש. ב. דישו שלך, ולא דישו של הקדש. ומתרצים התוס׳, "ושמא לשום דרשא אצטריך ליה".

כאן נקרא על מודה אני מילים מאיר אריאל

והנה ידוע חידושו של הגר״ח, שאע״פ
שיש היקש חוסם לנחסם, כל זה
רק להשוות דיניהן, וכגון שפועל אוכל
כל זמן שלא נגמר מלאכתו למעשר זה
נלמד מההיקש לשור, שנאמר לא תחסום
שור בדישו, ודיש הוי לפני גמר מלאכתו
למעשר, אבל ביסוד דינם חלוקים הם
עד מאד, שכפי שהארכנו אכילת הפועל
אינה רק מצוה על בעה״ב, אלא יש
לפועל זכות ממון, ולכן גם בבן נח יש
דין זה שמצווה הוא על הדינים, משא״כ
האיסור של לא תחסום אינו כלל דין
שבממון, אלא איסור לאו בלי זכויות
ממוניות, ויש לכך ב׳ ראיות, א) מבואר
בגמ׳ שנכרי אינו מצווה באיסור של
חסימת שור, והביאור הוא שמכיון שאין
לשור זכות ממונית, אלא הוי רק לאו
על בעליו, א״כ כיון שזה אינו משבע
מצוות בן נח, מותר לו לחסום. ב) הרי
גם לבעל השור אסור לחרוש בחסימה,
וא״א לומר שלשור יש תביעה על בעליו.
ומכל זה מוכח, שהוי איסור לאו שאינו
נובע מזכות הממון של השור. וצריך
להוסיף לפי״ז, שמה שלמדנו שהשוכר
פרה מחבירו וחסמה, משלם ארבעה קבין
לבעליו, הוי דין מיוחד בשכירות, שמכיון
ששכרה מתחייב במזונותיה, ומכיון
שהמציאות היא שבעל הפרה לא חוסמה,
א״כ כלול בתנאי השכירות לתת לה מה
שאוכלת כשאינה חסומה, והשיעור הוא
ארבעה קבין ליום.

ולפי״ז מיישב הגר״ח את קושית התוס׳, ובהקדם, הרמב״ם בהלכות מעילה פרק ח׳ הלכה א׳ כותב, וז״ל "הפועלים שהן עושין בהקדש אע״פ שפסקו עמהן מזונות לא יאכלו מגרוגרות של הקדש,

ואם אכלו מעלו, אלא ההקדש נותץ להם דמי מזונות". ובהלכה כ׳, "הדש כרשיני

תרומה הרי זה חוסם את הפרה שנאמר
לא תחסום שור בדישו, דיש הראוי לו".
עכ״ל.

ומבואר ברמב״ם, שהמקור למעט איסור חסימה בשדה הקדש נלמד מדישו, ובעינן דיש הראוי באכילה. ואילו התום׳ במעילה דף י״ג ע״א בד״ה מאי טעמא, מבארים שצורת הלימוד מדישו, דישו שלך ולא של הקדש.

מידע שניתן לקרוא טיול מאורגן לאומן לנשים

ומבאר הגר״ח, שיש במחלוקת זו בצורת הלימודים נ״מ גדולה. לשיטת

הרמב״ם, שהמיעוט מדישו שבעינן דיש הראוי לו, כל זה שייך רק בחסימת השור, שאין לשור זכות ממון, ובזה אמרינן שמכיון שאין הדיש ראוי לשור, שהרי אסור לבעליו להאכילו דבר הקדש, ממילא מותר בחסימה, ולא שייך לומר שיותר איסור ההקדש, שמעולם לא התרנו לא בפועל ולא בשור כל איסור, ורק בפועל זכות הממון גורמת שאין כאן כלל איסור מעילה בהקדש, וממילא בבהמה שאין לה זכות ממון, הדרינן לאיסור הקדש, וממילא לא נחשב לדיש הראוי לה, משא״כ אכילת פועל, שנובעת מזכות ממון, וא״כ מכיוץ שכל איסור מעילה בהקדש יסודו באיסור גזל, ובפועל שיש לו זכות ממון לא נחשב לגזל, ממילא נחשב לדיש הראוי לו, ולכן לא שייך בזה ההיקש בין שור לפועל, שלענין זה חלוקים הם ביסוד דינם, ולכן בעינן רעך למעט הקדש, ויסוד המיעוט שבשדה הקדש אין לפועל זכות ממון, ואם היה רק מיעוט של רעך לא היינו יכולים ללמוד שור מפועל, שמכיון שבפועל יסוד היתר אכילתו מזכות הממון שיש לו, ובהקדש התמעט שאין לו זכות ממון, עדיין הייתי חושב שחסימת השוד שאינו מזכויות הממוניות של השור על בעליו, אלא איסור אגברא לחוסמה, א״כ הו״א שגם בהקדש יהיה האיסור, ולכן צריך פסוק דישו למעט דיש שאינו ראוי, ושפיר בעינן לשני המיעוטים.

אך כל זה בשיטת הרמב״ם, שכתב שהמיעוט מדישו, דישו הראוי לו.

אבל התוס׳ שהקשו מדוע בעינן לשני
המיעוטים, הם לשיטתם במסכת מעילה,
שכתבו שהמיעוט מדישו שבעינן דישו
שלך ולא של הקדש, וצורת לימוד זו
שייכת הן בשור והן בפועל שנלמד
בהיקש, שאין המיעוט מחמת איסור
הקדש, אלא גילוי מילתא, שכל דין
החסימה נאמר רק בדיש שלך ולא בדיש
ששייך להקדש, לא מחמת האיסור, וא״כ
הדרינן להיקש חוסם לנחסם, ושפיר
הקשו התוס׳ מדוע בעינן למיעוט בפועל
רעך ולא של הקדש, ודו״ק.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI