דף הבית רוחניות פרשת השבוע "רעך׳/ ולא בכרם כותי
"רעך׳/ ולא בכרם כותי
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 3492

"רעך׳/ ולא בכרם כותי. ונחלקו רש״י והריטב״א בביאור הדבר. שיטת רש״י, שהפסוק בא להתיר לפועל העובד בשדה עכו״ם, לא רק לאכול בזמן עבודתו, אלא אף לשים בכלים ולהוליכן לביתו, שהרי פועל שעובד בשדה יהודי אסור לו לשים בכלים, שנאמר "ואל כליך לא תתן", והפסוק רעך בא להתיר כשעובר בשדה גוי, לשים בכלים, ומבואר בגמ׳ שרק למ״ד שגזל גוי אסור, הוצרכנו להתיר לפועל לשים בכליו, אבל למ״ד שבכל התורה גזל גוי מותר, לא צריך רעך למעט גוי, אלא רעך בא למעט הקדש, שפועל העובד בשדה הקדש אסור לו לאכול.

כנסו למידע כאן פירוש חלום על נחשים

והקשה המנ״ח במצוה קע״ו, מדוע כשהמיעוט רעך ולא של הקדש אנו אומרים חומרא, שהעובד בשדה הקדש אסור לו כלל לאכול, ואילו כשהמיעוט רעך ולא של גוי אנו דורשים לקולא, שמותר לשים בכלים, מדוע גם שם לא נדרוש שהעובד בשדה נכרי אסור לו כלל לאכול.

ותירץ המנ״ח, שמבואר בגמ׳ בסנהדרין
כלל, שלא יתכן דבר שלישראל
מותר ולגוי אסור, ולכן לא הסתבר לחז״ל
לדרוש שהתורה באה להחמיר על פועל
שעובד אצל גוי ולאסור לו לאכול,
וכשעובד אצל יהודי מותר לו לאכול.

אמנם הריטב״א גורס אחרת בגמ׳, ולשיטתו באמת הדרשה רעך ולא של נכרי, באה להחמיר ולומר, שפועל יהודי העובד בשדה גוי, אסור לו כלל לאכול, וצ״ב מה יסוד מחלוקת רש״י והריטב״א.

ונראה לחדש שיסוד מחלוקת, בגדר זכות אכילת פועל, דהנה הארכנו בחלק הראשון בקונטרס, שאפשר לומר ג׳ הבנות בגדר זה. א) מצוה על בעה״ב. ב) זכות ממון שיש לפועל. ג) היתר אכילה.

ונראה לומר, שבצדדים אלו פליגי רש״י
והריטב״א. רש״י נקט כהבנת
הגר״ח, שיש לפועל זכות ממון, ולכן
מסתבר שכמו שפועל בשדה יהודי יש
לו זכות ממון זו, ה״ה כשעובד בשדה
גוי יש לו את אותה זכות, וכהכלל
בסנהדרין מי איכא שלישראל מותר
ולנכרי אסור.

אמנם הריטב״א למד שאין לפועל זכות ממון, אלא הוי מצוה בעלמא על בעה״ב, וא״כ ברור שכל המצוה נאמרה בבעה״ב יהודי, ולא בגוי, ודו״ק.

כנסו לקרוא על מת בחלום

רעך - ולא הקדש - מבואר בגמ׳ שלמ״ד שגזל גוי מותר, רעך בא למעט הקדש, ומשמע שלמ״ד שגזל גוי אסור אין דרשה למעט הקדש, ומכאן הקשו על הרמב״ם, שמצד אחד פוסק שגזל גוי אסור, ומאידך כותב שפועל בשדה הקדש אסור לאכול, וצ״ע דארכבי אתרי רכשי.

ולדברינו לעיל א״ש, שהבאנו את הרמב״ם בהלכות מעילה, שהביא מקור לא תחסום שור בדישו, דיש הראוי לו, למעט שור שדש בכרשיני הקדש, שמותר לחוסמו, וא״כ מההיקש של חוסם לנחסם ילפינן שפועל בשדה הקדש לא יכול לאכול, ולכן למרות שדעך בא למעט נכרי, שמותר לשים בכלים, מ״מ ממעטין הקדש מ״דישו", וניתן להוסיף, הרי הגר״ח הוכיח ששיטת הרמב״ם שאכילת פועל הוי זכות ממון ואין כאן כל גזל, ולכן למרות שבעלמא אסור לגזול גוי, כאן התירה התורה, מכיון שאין כאן גזל, אלא זה מזכויות הפועל. ומעיקר הדין היה מותר גם לאכול בשדה הקדש, שהרי יסוד איסור מעילה הוא מחמת גזל גבוה, אלא התחדש מהמלה "דישו", שבעינן דיש הראוי.

אמנם צ״ע, הרי הגר״ח עצמו כתב שאי אפשר ללמוד הקדש בפועל מדיש


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI