דף הבית רוחניות שפת האור אלא בשעת הדחק
אלא בשעת הדחק
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 1696

אלא בשעת הדחק, והוא רוצה לתקנן לאכילה ע״י הבהוב, האם זה בכלל האיסור של ענבים ודבר אחר.

שיטת ר״ת. לדבריו, לאכול את הענבים וכל כוונת ההגבלה ודבר אחר, הכוונה

שאסור לפועל להכשיר את האוכל למאכל, אלא יכול לאכול בזמן עבודתו, כמו שהן, ואם הם לא ראויים לאכילה, הפסיד את זכותו, ואסור לו לתקנן לאכילה ע״י שיתבל בהן את הפת.

מאמר בנושא הסרת כתמי שמן מבגדים לאחר כביסה

ולכן באופן שהם כבר ראויים בפני עצמן לאכילה, זכותו לאוכלן בכל אופן שרוצה, ומסתפקת הגמ׳ מה הדין כשרוצה להבהבן באור, וביאור הדבר, באופן שהענבים ראויים למאכל, ודאי שמותר, שכפי שאמרנו באופן שמתוקנים למאכל, יכול לאוכלן בכל אופן שרוצה, אלא הספק באופן שהענבים לא ראויים למאכל אלא בשעת הדחק, ורוצה להכשירן למאכל ע״י הבהוב, מי הוי כענבים ודבר אחר, דהיינו הצד האוסר, שיש כאן אותו טעם איסור שיש באופן שמטבל את הענבים, שהתורה אוסרת לפועל לתקן את האוכל, ומה לי ע״י דבר אחר, ומה לי ע״י הבהוב, סו״ס מכשירן למאכל, או דלמא די לך באופן שהתורה אוסרת באופן שלא אוכלן לבדן, אלא עם דבר אחר, אבל באופן שאוכלן לבדן, גם אם מכשירן למאכל, לא אסרה תורה באופן זה, ודו״ק.

ולהלכה, הנה בענין איסור הבהוב, נשארה הגמ׳ בספק, ולא מבואר כיצד דנים ספק בענין אכילת פועל, ויש בזה נ״מ גדולה להרבה ספיקות שלא אפשטו בגמ׳, ויסוד השאלה האם דנים זאת כספק מצוה ולחומרא, או כספק ממון ולקולא.

מידע שיש על אסף אלזרע

והנה הרמב״ם בהלכות שכירות פי״ב הלכה י׳ פוסק "ולא יהיו בניו מהבהבין לו השיבולין באור, שנאמר ואכלת ענבים כנפשך ענבים כמות שהן וכל כל כיוצא בזה", ומבואר שהרמב״ם פוסק שאסור לפועל לאכול, והראב״ד משיג על הרמב״ם, שהוי בעיה דלא אפשיטא, וצ״ב כוונת הראב״ד בהשגתו, ונראה לבאר, שהרמב״ם כתב בפשטות שאסור להבהב, ומשמע שמדין ודאי אסור, ולפי״ז אם הפועל יהבהב ויאכל, הבעה״ב יכול לתובעו בדין שהוי גזל, שכל פועל שלא אוכל לפי הכללים שהתורה קבעה, הוי גזל בידו, וכמבואר להדיא בחינוך מצוה תקע״ו, וזה התכוון הראב״ד לחלוק על הרמב״ם, שסו״ס הגמ׳ נשארה בספק האם מותר להבהב, ואמנם מספק אסור לפועל להבהב ולאכול, שהממע״ה ובעה״ב מוחזק בענבים, אבל

אם הפועל יהבהב ויאכל הוי כתפיסה בספק, ויהיה פטור מלשלם, וזה התכוון להשיג, שברמב״ם משמע שמדין ודאי אסור להבהב, ולא יועיל לפועל לתפוס, ודו״ק.

ובגוף הנידון כיצד דנים ספק באכילת פועל, לכאורה יש לומר שזה תלוי בעיקר יסוד הזכות, אם נאמר שהוי מצוה לשמים, והפועל הוא רק ההיכי תימצי לקיום המצוה, א״כ בספק צריך לדון כספק מצוה ולחומרא על בעה״ב, אבל לפי יסוד הגר״ח שהוי מזכויות

הממוניות, וכפי שהארכנו שהוי מצוה
דממוני׳, א״כ בספק צריך לפסוק כספק
בממון שהממע״ה, ודו״ק.דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI