דף הבית רוחניות תקשור וטלפתיה ספר מעשי למלך
ספר מעשי למלך
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 3989

ספר מעשי למלך

סימנים קב - קח

סימן קב

אע״פ שאין מצות ציצית נוהגת בלילה קוראין אותה בלילה מפני שיש בה זכרון יציאת מצרים ומצוה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך וקריאת שלש פרשיות אלו על סדר זה היא הנקראת קריאת שמע. [קריאת שמע א, ג].

כנסו למידע כאן צפרדע בחלום

הרמב״ם [...] פ״נא ה״ג] מנק״ש] פסק דצריך (ו)לקרות שלהזכיר יצ״מ בלילות כבן זומא ברכות י״ב, ב; (ונלע״ד) דחכמים אומרים (ל) להביא ימות המשיח [הגה״ה: אמרתי בס״ד במק״א לבאר לשון חכמים הזהב "להביא". דבגמ׳ אמרו שיהא שעבוד מלכיות עיקר ויצ״מ טפל, וז״ש להביא [אימות המשיח ר״ל שיהיה עפל, ואחר זמן רב מצאתי תירוץ לזה בתום׳ רע״ק אייגר זצ״ל [אות י״ג]1 וששתי], ונלע״ד דתליא פלוגתתם בהא דאיפליגו בנדה ס״א, ב/ אם מצות בטילות לעתיד לבוא או לא יעו״ש, דרבנן ס״ל דאינן בטילות, ובן זומא ס״ל דבטילות א״כ הרמב״ם שפסק פ״י מכלאים הכ״ה דבטילות א״כ שפיר הוצרך לפסוק כבן זומא וא״ש.

כנסו לקרוא על תפילה לזיווג הגון לנשים

    זו לשון רעק״א שם: "הא דלא קאמר בקיצור כל ימי חייך לימות המשיח, כמו דקאמר ראב״ע כל ימי חייך הלילות, י״ל דדייק בלשון "להביא" לומר דימות המשיח אינו בזה כמו העוה״ז, כי לא יהיה הזכרת יציאת מצרים עיקר אלא טפילה לשעבוד מלכויות כדאיתא בברייתא הובא בתוי״ט כאן".

ודע דבאותו ענין צל״ע דברי התום׳ ב״ב ע״ד, א׳, סד״ה פסקי, שכתבו: "וההיא דלקמן יצתה בת קול כר [ואמרה דביתהו דרבי חנינא בן דוסא עתידה למישדא בה תכלת לצדיקים לעתיד לבא] אתיא נמי כשמואל" עכ״ל, דהרי שם ד יוחנן אמרה והרי ר יוחנן ס״ל מצות בטילות לעתיד לבוא בנדה שם וצע״ג ואין להאריך יותר בזה.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI