דף הבית מיסים מיסוי מקרקעין מיסוי עסקאות לפי תמ"א 38 - היקף הוראות הפטור המיוחדות וסוגיות שנותרו ללא מענה
מיסוי עסקאות לפי תמ"א 38 - היקף הוראות הפטור המיוחדות וסוגיות שנותרו ללא מענה
עו"ד דן אבישר 28/07/08 |  צפיות: 4405

 תמ"א 38 (או בשמה המלא: "תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה") אושרה לפני למעלה משלוש שנים.

יוזמי התכניות אשר ביקשו לעודד חיזוק מבנים ישנים מפני רעידות אדמה היו ערים לעובדה כי רוב בעלי הדירות לא יהיו מסוגלים לחזק את המבנים בעצמם על כל העלויות הכרוכות בכך וכי הפיתרון המעשי היחידי הינו מתן זכויות בניה נוספות אשר אותן יוכלו בעלי הדירות למכור ליזמים או קבלנים אשר בתמורה לכך יקבלו על עצמם את ביצוע החיזוק.

 

 

עסקה של מכירת זכויות בניה הינה עסקה עתירת מס ועל מנת שעסקאות כאלה תהיינה כדאיות ובנות-ביצוע המליצה תמ"א 38 על מספר תיקוני חקיקה אשר יסייעו ויעודדו עריכת עסקאות לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה, לרבות תמריצים על דרך של פטור ממסים ומהיטל השבחה.

 

 

כמו כן, הומלץ על תיקון חוק המקרקעין באופן שמיעוט בעלי דירות סרבנים לא יוכל לסכל את החיזוק בניגוד לדעת הרוב.

 

 

חרף הכוונות הטובות, מהלך החקיקה בכנסת הושלם רק לפני מספר חודשים עם אישורו בכנסת ביום 26.2.08 של תיקון מס' 62 לחוק מיסוי מקרקעין הכולל גם תיקון עקיף לחוק מס ערך מוסף.

 

 

בעקבות תיקוני החקיקה, המצב המשפטי מבחינת היבטי מיסוי לגבי עסקאות בהם בעלי הדירות מוכרים ליזם/קבלן את זכויות הבניה לפי תמ"א 38 בתמורה לחיזוק ושיפוץ המבנה, הינו כמפורט להלן:

 

1. העסקה פטורה ממס שבח מקרקעין ובלבד שנתקיימו התנאים הבאים:

 א). זכויות הבניה הוקנו לפי הוראות תמ"א 38 ("תכנית החיזוק").

 

 

ב). בוצע חיזוק של הבניין בהתאם להוראות החיזוק שבתמ"א 38.

 

ג). התמורה שניתנה לבעלי הדירות הינה "שירותי בניה לפי תכנית החיזוק" (חיזוק המבנה ו/או הרחבת דירות במבנה ו/או התקנת מעלית במבנה ו/או שיפוץ המבנה ועיצובו ו/או "תשלום לכיסוי הוצאות כרוכות בשירותי בניה לפי תכנית החיזוק כפי שיקבע המנהל".

 

 

2. בהתקיים התנאים לפטור ממס שבח, העסקה פטורה גם ממס מכירה.

מס מכירה אמנם בוטל לאחרונה אולם הואיל והחוק חל רטרואקטיבית על עסקאות שנעשו החל מיום 18/05/2005 ואילך, הפטור המיוחד היה הכרחי.

 

3. העסקה אינה פטורה ממס רכישה ולפיכך היזם/קבלן רוכש הזכויות יהא חייב במס רכישה בשיעור של 5% משווי זכויות הבניה הנמכרות.

 

 4. מתן שירותי הבניה לבעלי הדירות לפי תכנית החיזוק פטור ממע"מ.

5.  לגבי היטל השבחה, נקבע בהוראת חוק מיוחדת (הוראת שעה לחוק התכנון והבניה שנתקבלה בכנסת ביום 26.11.2007) פטור חלקי בשיעור של 90% מההיטל הרגיל כך שמוטל חיוב בשיעור של 5% מההשבחה הנובעת מתמ"א 38.

 

עד כאן הכל טוב ויפה ומן הראוי לשבח את המחוקקים ואת אנשי רשות המסים אשר עסקו במלאכת החקיקה (פרט אולי בעניין ההימנעות הבלתי מובנת ממתן פטור מלא מהיטל השבחה( .

 

יחד עם זאת נותרו, לדעת כותב שורות אלה, מספר לא מבוטל של סוגיות שלא ניתן להן מענה, כמו גם שאלות שנותרו פתוחות

.

ובמה דברים אמורים ?

כל מי שיצא לו להיות מעורב בדרך זה או אחרת במו"מ להתקשרות בעסקה לפי תמ"א 38 נוכח לדעת כי לעיתים קרובות התמורה המובטחת לבעלי הדירות כוללת את הרכיבים הבאים, כולם או חלקם:

1. שיפוץ וחיזוק המבנה.

2. בניית מעלית אחת לפחות.

3. מתן מענה למצוקת החניה של בעלי הדירות.

4. הרחבת הדירות באם הדבר אפשרי, בין על פי תמ"א 38 ובין על פי תב"ע מקומית

5. תשלום כל המיסים וההיטלים ללא יוצא מן הכלל.

6. מימון שכר הטרחה של עורך הדין המייצג את בעלי הדירות ושל המפקח אשר אמור לפקח מטעמם על הבניה

7. מתן פיצוי כלשהו לבעלי הדירות העליונות הצפויים לסבול במיוחד מהשיפוץ, בין על דרך של מימון דיור חלופי לתקופת הבניה או חלק ממנה ובין פיצוי על אובדן דמי שכירות.

8. לעיתים קרובות בעלי הדירות בקומת הקרקע שאינם נהנים מהמעלית מקבלים הטבה נוספת כלשהי.

 

כמו כן, לעיתים קרובות זכויות הבניה המוקנות ליזם במסגרת העסקה אינן רק לפי תמ"א 38  אלא יש לשלב גם זכויות בניה מכח תכניות אחרות. הזכויות הנוספות השכיחות ביותר הינן זכויות לבניית חדרי יציאה לגג

 

. לאור האמור לעיל, לא ברור עדיין מה המצב המשפטי במספר לא מבוטל של סוגיות, לרבות כל השאלות המפורטות להלן:

1.האם הכשרת מקומות חניה והצמדתם לדירות הבעלים פטורה ממס ?

נושא החניות אינו נכלל במפורש בהגדרת "שירותי הבניה" הפטורים ממס.

2. במקום בו הזכות להרחבת דירות הבעלים נובעת מכח תב"ע מקומית ולא מכח תמ"א 38 האם שירותי הבניה שנותן היזם לבעלי הדירות בקשר לכך גם הם פטורים ממס שבח, ממס מכירה וממע"מ ?

לפי לשון החוק, הפטור אינו חל לכאורה, האם תיתכן אולי פרשנות מרחיבה ומקלה של רשות המסים ?

3.האם מכירת זכויות הבניה לפי תב"ע המקנות זכויות לחדרי יציאה לגג (זכויות שאינן נובעת מתמ"א 38 אלא מתכניות בנין עיר עירוניות כגון תכניות ג' ו-ג/1 בת"א) במסגרת עסקת תמ"א 38 בה בעלי הדירות אינם מקבלים תמורה נוספת כלשהי חייבת במס ?

 לכאורה, לאור נוסח החוק הפטור אינו חל, אך מצד שני, באם המחוקק התמקד בתמורה שמקבלים בעלי הדירות, מדוע לחייב במס במקום בו לא ניתנת תמורה נוספת עבור זכויות אלה?

4.האם תשלום היטל ההשבחה ע"י היזם מהווה תמורה נוספת החייבת במס שבח אצל בעלי הדירות ובתוספת מס רכישה אצל היזם ?

לכאורה, לא רק שמדובר בתמורה החייבת במס אלא שיש לערוך גילום מלא של המס במקרה השכיח בו היזם התחייב לשאת בכל חבות של מס. מצד שני, מן הראוי שמנהל מיסוי מקרקעין יפטור את סכום היטל ההשבחה אשר היזם משלם במקום בעלי הדירות ממס שבח בגדר "תשלום לכיסוי הוצאות כרוכות בשירותי בניה לפי תכנית החיזוק" על פי פיסקה (5) להגדרת המונח "שירותי בניה לפי תכנית החיזוק".

5.מה לגבי תשלום שכר טרחת עו"ד והמפקח מטעם בעלי הדירות ? האם מדובר בתמורה חייבת במס ובגילום מלא במקרה שהיזם לוקח על עצמו כל חבות במס או שמדובר בתשלום שייקבע ע"י המנהל כפטור ממס בגדר "תשלום לכיסוי הוצאות כרוכות בשירותי בניה לפי תכנית החיזוק" על פי פיסקה (5) להגדרת המונח "שירותי בניה לפי תכנית החיזוק".

6.מה דין תשלומים לבעלי הדירות, כגון פיצוי בגין אובדן דמי שכירות? האם מדובר בתמורה חייבת במס ? ואם כן- האם מדובר בתמורה החייבת במס שבח או אולי במס הכנסה ?

שאלות אלה ואחרות עדיין ממתינות לתשובות מוסמכות.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 עו"ד דן אבישר

דן אבישר, עו"ד ונוטריון.

מתמחה בדיני מקרקעין ובמיסוי מקרקעין.

חבר ועדת המסים וועדת מיסוי מקרקעין של לשכת עורכי הדין בישראל.
עוסק בעריכת עסקאות מקרקעין ובניה, תכנוני מס, ייעוץ מס, ייצוג בפני רשויות המס, ועדות ערר ובתי משפט. מתמחה בעריכת עסקאות מקרקעין מורכבות: עסקאות תמ"א 38, עסקאות קומבינציה, עסקאות מכר מכל הסוגים. מתמחה גם בתכנוני מס בצוואות וחלוקת עזבונות.

כתובת המשרד: בית דרום אפריקה, רח' מנחם בגין 12,רמת-גן (במתחם הבורסה(.

 טל': 03-6122111, פקס: 03-6122119.

ליצירת קשר: [email protected] 


מאמרים נוספים מאת עו"ד דן אבישר
 
פסק הדין של בית המשפט העליון בעניין פוליטי והשלכותיו לגבי עסקאות של מכירת זכויות בניה לרבות עסקאות מסויימות לפי תמ"א 38
לפני מספר שבועות ניתן ע"י בית המשפט העליון פסק הדין בערעור שהגיש מנהל מיסוי מקרקעין על פסק דינה של ועדת הערר בחיפה בעניין פוליטי..בית המשפט העליון פסק לטובת רשות המסים וקבע כי אין לסטות מהוראת החישוב הליניארית הקבועה בסעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין זאת אפילו אם נגרם עוול לנישום, כאשר כל השבח הריאלי נצמח לאחר היום הקובע.
לדעתנו, פסק הדין מהווה נסיגה משמעותית מהמגמה החשובה של פרשנות תכליתית ומודרנית של דיני המיסים ויש בו כדי להכביד על עריכת עסקאות של מכירת זכויות בניה, לרבות עסקאות לפי תמ"א 38.


מיסוי עסקאות לפי תמ"א 38 - היקף הוראות הפטור המיוחדות וסוגיות שנותרו ללא מענה
חקיקת הוראות הפטור ממיסים לגבי עסקאות לפי תמ"א 38 הושלמה. המאמר סוקר את הוראות הפטור ממס שבח, מס מכירה, מע"מ והיטל השבחה ומעלה לדיון סוגיות שלא נמצא להן מענה מפורש בהוראות החוק החדשות.
לדעת כותב המאמר, הוראות הפטור עדיין לא נותנות מענה מלא לסיטואציות הבסיסיות המתעוררות כמעט בכל עסקה לפי תמ"א 38.

     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI