דף הבית אימון אישי אימון אישי - אחר ערך עצמי נמוך, דימוי עצמי נמוך, חוסר ביטחון עצמי, חוסר אהבה עצמית, חוסר הערכה עצמית, חיזוק הביטחון העצמי, לא אוהב את עצמי, לאהוב את עצמך, מודעות עצמית
ערך עצמי נמוך, דימוי עצמי נמוך, חוסר ביטחון עצמי, חוסר אהבה עצמית, חוסר הערכה עצמית, חיזוק הביטחון העצמי, לא אוהב את עצמי, לאהוב את עצמך, מודעות עצמית
אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il 25/11/14 |  צפיות: 3153
ערך עצמי נמוך,דימוי עצמי נמוך, חוסר ביטחון עצמי, חוסר אהבה עצמית, חוסר הערכה עצמית, חיזוקהביטחון העצמי, לא אוהב את עצמי, לאהוב את עצמך, מודעות עצמית, התפתחותרוחנית

ש: טוב אניאקצר אני רוצה לדעת למה אני רוצה להיות בעל ערך.

אליעד: באנחשוב בסוף הוא מגיע לסוג של "constant", "אני רוצה להיות בעל ערך, אני רוצה להרגיששאני משהו, למה אני רוצה להרגיש שאני משהו", אני אקדם אותך אתה רוצה להרגיש שאתהמשהו במה תלוי קיומה של המחשבה "אני רוצה להרגיש שאני משהו"?

ש: שיש משהוולא משהו.

אליעד:לא.

ש: עוד פעםתשאל.

אליעד: האם זהשיש משהו ואין משהו האם זה מחייב את זה שהוא ירצה להרגיש משהו שהוא משהו?

ש: שהוא רואההבדל ביניהם כן.

אליעד: לא,הוא אומר שהוא רוצה להרגיש שהוא בעל ערך הוא רוצה שיהיה לו ערך, עכשיו זה שהואמבדיל בין משהו ללא משהו זה מאפשר את זה שהוא יוכל להגיד "אני רוצה להיות בעל ערך"אבל האם זה שהוא מבדיל בין משהו ללא משהו האם זה מחייב את זה שהוא ירצה להיות בעלערך?

ש: לא.

אליעד: אוליכן מה לא יודע.

ש: לא אנייכול להיות בעל ערך נמוך, אני חושב שיש הבדל בין דבר לדבר ואני מעדיף את הערךהנמוך, זה לא מחייב את זה שאני ארצה להיות גבוהה אם אני לא אהיה זה.

אליעד: אניחושב שזה מחייב, סתם לא משנה בוא אני אסביר לך בפשיטות אתה רוצה להיות בעל ערך כיאתה חושב שאתה לא בעל ערך פלוס אתה חושב שבעל ערך זה יותר טוב מלא טוב.

ש: נכון.

אליעד: להגיד"אני רוצה להיות בעל ערך" זה בדיוק כמו להגיד "אני רוצה לבית שולחן", להגיד "אנירוצה לקנות שולחן" זה אומר שני דברים אחד שאתה חושב "שיש שולחן" זה יותר טוב "מאיןשולחן", 2. שאתה חושב שאין לך שולחן.

ש: או שאתהרוצה לשמוע על שולחן שקיים בך.

אליעד: אותודבר, להגיד "אני רוצה לאכול" פירושו "אני חווה שאני רעב" פלוס "אני חווה שלאכול זהטוב", זאת אומרת להגיד "אני רוצה להיות בעל ערך" פירושו "אני חושב שערך זה יותר טובמאין ערך" פלוס "אני חושב שאני לא בעל ערך".

ש: שאין לימספיק.

אליעד: כן כיאת מה שאני רוצה אין לך, זאת אומרת "אני חושב שערך זה יותר טוב מאין ערך" פלוס "אניחושב שכרגע אני באין ערך" שווה "אני רוצה ערך" זה הסיפור, עכשיו אתה צריך להטיל ספקאו "בלמה אני חושב שערך זה יותר טוב" או "בלמה אני חושב שאין לי ערך".

ש: יש בו משהושאני יכול להשיג ערך גם כאילו אם הוא היה יודע.

אליעד: לאהאמת, אתה צודק לא "שאני יכול להשיג", "שיכול להיות שיהיה לי ערך" נכון כי הוא יכוללדמיין את זה.

ש: לא הכוונהשלי כמו בדוגמא "אני רעב" ואם אין לך אפשרות לאכול כאילו ממש אתה יודע טוטאלית שאתהלא יכול לאכול.

אליעד: אתהעדיין רוצה נכון מה אתה לא רע לך מזה שאתה רעב, למה מי שמת ברעב לא רע לו מזה שהואהולך למות מרעב כי הוא יודע שנגמר האוכל.

ש: הנה יש פהעכשיו סיפור של מישהו שעף באוויר, אני יודע שאני לא עף באוויר ואני כאילו אין ליאפשרות לעוף באוויר.

אליעד: אין לךכן ואתה לא בשביל זה פתחת מטוס?

ש: פיתחתימטוס אבל אני אישית לא יכול לעוף.

אליעד: טובבלב שלך בתת מודע אחרי שיגרמו לך כל הבעיות אתה פתאום תגלה שמפריע לך שאתה לא ציפורפשוט הדחקת את זה, זה עוד ישן זה עוד יתעורר יום אחד.

ש: בחלומות זההולך שעפים בחלום.

אליעד: אתה עףבחלום כי לא טוב לך שאתה פה יושב איתנו, אתה רואה ראית איך עברת לעמדת ישיבה, תקשיבאתה פישלת לא עמדת במילה שלך פעם הבאה אתה יושב שם אי אפשר לסמוך עליך, הלאה אבל אםלא הייתי יכול לסמוך עליו זה גם לא היה שהוא יושב שם זה באופן יחסי, כן.

ש: אוקי באחדמהם אני חושב שאני מבין.

אליעד: רגע מההבנת למה אתה רוצה להיות בעל ערך?

ש: כי אניחושב שחסר לי ואני חושב שזה טוב.

אליעד: נכון"אני רוצה X" שווה "אני חושב שX יותר טוב מY" פלוס או "אני גם חושב", או בוא נדייקיותר זה לא "אני חושב שX יותר טוב מY" זה "אני גם חושב שX יותר טוב מY ואני מספיקחושב את זה בעוצמה יותר חזקה מאשר שאני חושב שהם שווים או אני חושב שזה יותר רע",זאת אומרת יכול להיות שהוא חושב שערך זה רע ויכול להיות ככה, ערך או שהוא רע אושהוא טוב או שזה לא משנה. עכשיו כדי שתרצה ערך אתה לא חייב להיות כל כולך "בערך זהיותר טוב" יכול להיות שאתה חושב שערך זה רע ואתה גם חושב שערך זה לא משנה ואתה גםחושב שערך זה טוב אבל 32% - 34% אתה חושב שערך זה טוב יותר מאשר שאתה חושב שערך זהלא משנה ויותר ממה שאתה חושב שערך זה רע ולכן אתה רוצה.

זאת אומרת זהלא אומר שהוא חייב לחשוב שרק ערך זה טוב יכול להיות שהוא גם חושב שערך זה רע אבלהוא יותר חושב שזה טוב מאשר שהוא חושב שזה לא משנה או שזה רע פלוס אתה גם חושב שאיןלך ערך אתה מה שאתה רוצה אתה חושב שאין לך, כן את הערך שאתה רוצה אין לך לא מספיקמה שאתה רוצה אין לך. עכשיו אתה צריך לשאול מה האמת "האם באמת ערך זה טוב".

ש: אני אגידלך לאיזה תהליך הגעתי חשבתי על ערך והבנתי שערך זה בעיני המתבונן או כשכאילו קייםערך רק בגלל שקיים משהו שהוא אנשים מסביב כאילו אין באמת ערך נגיד אם אני אהיה לבדבעולם אז אני לא יפה זה כאילו ביחס לאנשים.

אליעד: נניחגם יהיה יפה, יפה זה ביטוי של "כמה טוב לי עם הדבר" אם אתה תהיה לבד יהיה לך "יפהלי או לא יפה" נגיד "יפה לי לשבת לא יפה לי לעמוד", היפה יתלבש על משהו אחד.

ש: יפה זה גםמקום ויעודו?

אליעד: בסוףזה מתנקז, זה כמה אני רוצה את הדבר וכמה אני חושב שיש יתרונות בדבר בסוף זה מתנקזלאותו מקום.

ש: אוקיבקיצור אני מרגיש תקוע בשלב הזה אליעד.

אליעד: אתהצריך, במה אתה תקוע מאוד פשוט תשובה, רגע בא נתקדם קדימה תשובה, באופן יחסי אתה לאמושלם ובאופן יחסי להיות מושלם זה טוב יותר מאשר רע ולכן באופן יחסי אתה רוצה להיותבעל ערך, באופן אבסולוטי אתה לא יודע שום דבר ואז אתה לא יודע שאתה חסר ואתה לאיודע שיתרון זה יותר טוב מחיסרון.

ש: אוקי אנירוצה לעבור תהליך שגם להיות לא בעל ערך אז זה טוב לי.

אליעד: אוקיאתה רוצה שיהיה גם בעל ערך, אתה רוצה תהליך מה אמרת שגם?

ש: שגם להיותלא בעל ערך זה טוב לי.

אליעד: לא אנימנסה לבדוק אם הוא אמר, עוד פעם תחזור על הניסוח?

ש: בא נראה אםאני אצליח, אני רוצה להגיע למצב שלהיות לא בעל ערך זה טוב.

אליעד: להיותלא בעל ערך זאת אומרת מבחינתך שאתה תחשוב שאתה חסר ערך ושזה?

ש: שזהטוב.

אליעד: אוקיעכשיו.

ש: זה נראה ליבכלל אבסורדי.

אליעד: בסדראבל הנה אתה רואה או שאתה משוגע או שאתה משוגע בכל מקרה, אם אתה רוצה משהו שאתהחושב שהוא משוגע אתה כבר בכל מקרה משוגע מצד כלשהו.

ש: זהאבסורד.

אליעד: כןעכשיו תקשיב אני שואל שאלה, האם אתה רוצה בוא נגדיר "אני רוצה להרגיש טוב עם חוסרערך" שאתה תחשוב שאתה חסר ערך ואתה תחשוב שאתה חסר ערך ובכל זאת אתה תרגיש עם זהטוב.

ש: או שזה חסרסיכוי.

אליעד: טוב באנתקדם הלאה, עכשיו השאלה היא כזאת תראה אם זה חסר סיכוי להיות אלוהים אף פעם לאתהיה מי יודע.

ש: נראהלי.

אליעד: לאמשנה בא נתקדם, תסתכל אני שואל שאלה האם אתה רוצה בשלמות להיות מרוצה מזה שאתה חסרערך או מספיק לך רק באופן יחסי להיות מרוצה מזה?

ש: מספיק ליבאופן יחסי.

אליעד: זה לאמסובך פשוט תבדוק מה טוב בלהיות חסר ערך תיזכר בזה בבוקר וסגרנו את הנושא. אם הואאומר באופן מוחלט אין פתרון באופן יחסי אין בעיה, מה טוב בלהיות חסר ערך שאין לךציפיות מעצמך שאי אפשר לפגוע בך וכו', תבדוק מה החסרונות בלהיות בעל ערך אתה צריךלתחזק את המערכת זה באופן כללי ומה החיסרון בזה שיש לך כסף שאתה צריך לשמור עליונגיד או כי אתה רוצה ממנו עוד, אם אין לך תלוי כמה אתה בלי חוסר ערך.

ש: אבל כשהואאומר חסר ערך ואומר רוצה להרגיש טוב זה לא סותר אחד את השני כי ערך זה.

אליעד: לא,למה לא?

ש: אני לאיודעת למה לא.

אליעד: מסיבהפשוטה כי גם אם זה סותר אם הוא לא חושב שזה סותר אז זה לא סותר כי המילה "טוב"והמילה "ערך" הם לא דבר והיפוכו עבורו, כי אם עבורו המילה "ערך וטוב" היו דברוהיפוכו הוא לא היה שואל את השאלה אבל הוא עצמו מפריד.

ש: זה כן דברוהיפוכו.

אליעד: אז למהאתה שואל?

ש: כי יש אחוזאחד שזה לא.

אליעד: שזה לאדבר והיפוכו אז זה לא מחויב זה הכל, מספיק שהוא מסוגל בראש לדמיין שערך וטוב זה לאאותו דבר אז יש פרצה.

ש: אבל זה כלכך קטן והמשימה היא להגדיל את זה.

אליעד: אולהקטין את זה ואז לא תוכל לרצות את זה ואז לא יהיה לך חיסרון, אל תסתבך אני מסבירלך באופן כללי הפתרון שלך הוא פשוט תחפש מה האמת זה ייתן לך שני דברים, 1. שאתהתתחיל לראות את היתרון בכל דבר ואת החיסרון בכל דבר, 2. שאתה תגיע למצב שבאופןאבסולוטי זה אין הבדל.

ש: אם אנישואב את היתרונות שבזה אני מרגיש שאני משקר לעצמי כאילו אני לא בדיוק מזדהה עםהיתרון.

אליעד: נכוןאז תתחיל לשקר לעצמך הנה ראית את התשובה, מה אתה רוצה יותר לסבול או לשקר או להגידאת האמת, מה אתה מעדיף?

ש: לסבול לשקראו להגיד את האמת?

אליעד: אם אתהמשקר אני מכניס אותך לגן עדן אתה אומר את האמת אתה בגיהנום ישר.

ש: לשקר.

אליעד: יפהתשקר סגרנו את הנושא.

ש: אני משקרולא נכנס לגן עדן.

אליעד: אתה לאמשקר כי אתה יותר מדי בודק כל הזמן איך לחפש את האמת, חלאס האמת עזוב אותי מהאמתתתחיל לשקר, קום בבוקר תעמוד מול המראה תגיד "אני הכי בעל ערך אני הכי טוב" זהותשקר כבר עד הסוף.

ש: אבל אז זהמחזק את התלות לא רוצה.

אליעד: אז מהכל פעם שאתה נתקל בבעיה תשקר עוד קצת...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | מטפל, מאמן עסקי,מטפל התנהגותי קוגניטיבי, פסיכותרפיה הוליסטית

הכנס לאתרותהנה מעוד טיפול אישי, מאמן עסקי מומלץ, NLP, רוחניות,יעוץ, אימון / אימון אישי קואצינג, אימון, אימון / אימון אישי קואצינג, יעוץ נפשי,חיזוק הביטחון עצמי ועוד ...


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ... 


מאמרים נוספים מאת אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
 
איפה ללמוד מכירות? ממי ללמוד מכירות, למכור כל דבר, למכור לכל אחד, תותח במכירות, קורס למכירות, סדנא למכירות, הדרכת מכירות, אומנות המכירה, אימון לאנשי מ
תותח במכירות, הדרכת מכירות, אימון לאנשי מכירות, קורס למכירות, אומנות המכירה, אימון אישי לאנשי מכירות, ייעוץ טיפולי, קואצ'ר מומלץ: עכשיו יש בעולם שלנו המון אנשי מכירות שמוכרים קורסים לאנשי מכירות. ש: דיברנו על זה כבר פעם אחת. אליעד: מדברים על זה עוד פעם סדנה לאנשי מכירות קורס לאנשי מכירות, שיטת מכירות מה שזה לא יהיה שיטות למכור. עכשיו אני רוצה לתת את הפרספקטיבה הבאה כשמישהו מביא לך שיטה כשאומרים לך "אני אלמד אותך איך למכור" איך אתה יכול לבדוק האם ועד כמה השיטה הזאת נכונה אז אפשרות ...

יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות? כמה מתנות לתת? לא רוצה סקס, לא אוהב מתנות, ריחוק רגשי, בעיות בזוגיות, לא רוצה מתנות, האם לתת מתנות? נתינה חומרית, נתינה רגשי
לא נמשכת מינית, בעיות בזוגיות, חוסר משיכה מינית, ריחוק רגשי, יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות, פסיכותרפיה הוליסטית, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: איך יכול להיות מצב שמישהו נגיד לצורך העניין מעניק למישהו אחר מתוך אהבה נניח ודווקא זה שהוא מעניק לבן אדם האחר והבן אדם האחר נגיד אוהב את זה שמעניקים לו, שנייה רגע ואבל זה דווקא מרחיק אותו הבן אדם שמעניקים לו דווקא כאילו מרחיק ביניהם. עוד פעם אתה נגיד בא לילד שלך אתה קונה משהו אופניים, אוקי והילד שלך אוהב אתה האופניים והוא מרוצה מהאופניים ואין לו ...

מערכות יחסים, אופי או יופי, למה היא רוצה אותך? רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, למה אוהבים אותך? האם באמת אוהבים אותי? מה אוהבים בך? למה היא רוצה אותי?
מה אוהבים בך, למה היא רוצה אותי, רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, גולדיגריות, מערכות יחסים, אופי או יופי, מאמן אישי מומלץ, קואצ'ר מומלץ: עכשיו השאלה היא כזאת מהו האדם באמת בהקשר של הזוגיות, נגיד שמישהו אומר "תאהב אותי בגלל מי שאני לא בגלל מה שיש לי" ואז אתה אומר "אוקי ומי אתה באמת מה אתה" הרי כל מה שאתה יודע גם זה לא באמת אתה נכון, נגיד מה אתה נתת לדוגמא נגיד? ש: אוקי לדוגמא אין הבדל בין האדם לבין מה שיש לו זאת צורה אחת. אליעד: אוקי כי האדם לכשעצמו באמת מצד עצמו הוא כלום כאילו ...

טקסים אובססיביים, טיפול בתת מודע, קונפליקט רגשי, התנהגות אובססיבית, התנהגות טורדנית, טיפול ב ocd, הפרעת OCD, הפרעה לא הגיונית, התנהגות לא הגיונית, עומ
קונפליקט רגשי, התנהגות לא הגיונית, התנהגות אובססיבית, הפרעת OCD, התנהגות טורדנית, טקסים אובססיביים, מאמן אישי לחיים, גישור: עכשיו הנושא הוא כזה יש מצב שהבן אדם כשהתת מודע שלו, אוקי יש מודע ותת מודע מודע זה מה אתה חושב ותת מודע זה מה אתה מרגיש שאתה חושב כאילו משהו יותר פנימי קול פנימי נקרא, בסדר עכשיו יש מצב שזה עובד ככה אם הבן אדם התת מודע שלו והמודע שלו מסכימים אין לו בעיה עד כאן הבנו. התת מודע שלו אומר לו משהו מסוים המודע מסכים עם זה ואין בעיה לעומת זאת יש מצב שבתת מודע הוא ...

פחד ממחוייבות, שלבים בקשר זוגי, איך למנוע בגידה? לא רוצה להתחייב, לא רוצה להתחתן, פחד מחתונה, לא מוכן להתחתן, לגרום למישהי להיות רק איתך, לגרום למישהו
איך למנוע בגידה, לגרום למישהו לא לבגוד, לא רוצה להתחייב, פחד מחתונה, לא רוצה להתחתן, שלבים בקשר זוגי, קואצ'ר מומלץ, תמיכה נפשית: אוקי מה לעשות במקרה כשנמצאים עם מישהו במערכת יחסים שהוא מפחד ממחויבות אז זה יכול להיות מערכת יחסים זוגית ויכול להיות מערכת יחסים עבודה יכול להיות כל מיני מערכות יחסים. ש: מה הבעיה הוא לא רוצה להרגיש מאוים. אליעד: הוא לא רוצה מחויבות ואז זה מפרק את הקשר כי יש את הקטע הזה אנשים יוצאים ואז אומרים "טוב אז מה אנחנו אז אנחנו חברים אז אנחנו בני זוג מה אנחנו ...

איך ליצור התאהבות לאורך זמן? זוגיות לאורך זמן, איך לגרום למישהו לרצות אותך לאורך זמן? איך לגרום למישהו להתגעגע אליך? איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך? כ
כמה מתנות לתת, איך לגרום למישהו להתגעגע אליך, נתינה חומרית, איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך, איזה מתנות לתת, נתינה רגשית, מנטור, מטפל רגשי: וכאן אבאר עוד עיקרון בנושא של התאהבות, והוא שבן אדם אוהב בהווה את מה שעושה לו טוב בהווה. אבל בן אדם לא בהכרח יאהב בעתיד, את מה שעושה לו טוב בהווה. ז"א שאם אתה עושה למישהו טוב או רע בהווה, לא בהכרח שהוא יאהב או ישנא אותך בעתיד, למרות שכרגע הוא לדוגמא אוהב אותך, בגלל שאתה עושה לו כרגע טוב. ובמה תלוי אם הוא יאהב אותך בעתיד? תשובה: זה תלוי בעד ...

איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב? איך לגרום לילד לאהוב ירקות? איך לשנות התניה של מישהו? איך לגרום למישהו לרצות משהו שהוא לא רוצה? איך להפוך שנ
איך להפוך שנאה לאהבה, בחורה בפרסומת, איך לגרום לילד לאהוב ירקות, איך לשנות דעות, איך להשפיע על אנשים, איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב, מומלץ, קואצינג: אם ברצונך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא ממש אוהב אותו, אם ברצונך לגרום למישהו להיקשר למשהו, נסה לשלב את המשהו הזה, בתוך משהו אחר טוב, שהאדם השני כן אוהב. לדוגמא, נניח שילד לא אוהב לאכול ירקות. נסה ליצור אוכל שהילד ממש ממש אוהב, ונסה לשלב שם ירק כלשהו. במינון כזה או אחר. ככל שאדם מרגיש יותר טוב באופן כללי, כך יותר קל ...

איך להתחמק משאלות? איך לענות לשאלות בעייתיות? איך לא לענות למישהו? איך להעביר נושא? איך לזהות שאלות מניפולטיביות? איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה? א
איך לענות לשאלות בעייתיות, איך לא לענות למישהו, איך להעביר נושא, איך לזהות שאלות מניפולטיביות, איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה, איך לענות על שאלה מכשילה, ייעוץ פילוסופי, ייעוץ טיפולי: אם מישהו שואל אותך שאלה, ולא בא לך לענות לו לשאלה שהוא שאל, באפשרותך לענות לו, למהות השאלה שהוא שאל, ולגרום לו להיות מרוצה מהתשובה שענית לו, גם אם בפועל לא ענית למה שהוא שאל אותך. ז"א, כאשר מישהו שואל אותך שאלה מסוימת, יש סיבה למה הוא שאלה אותך את השאלה הזאת. ולא תמיד אתה רוצה לענות לו על השאלה ...

איך נוצרת התאהבות דמיונית? מהי שנאה דמיונית? איך לחזק אהבה? איך להיות חלק מהטוב של מישהו? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך לחזק אהבה? איך ליצור חוויות
איך ליצור חוויות טובות, איך לחזק אהבה, איך לחזק אהבה, איך ליצור קשר רגשי, מהי שנאה דמיונית, איך להיות חלק מהטוב של מישהו, מטפל הוליסטי, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: וכאן אבאר עוד דרך כיצד באפשרותך לחזק אהבה של מישהו כלפיך ולגרום לו לאהוב אותך ולהתאהב בך? ואיך נוצרת התאהבות דמיונית? ואיך נוצרת שנאה דמיונית? ואיך אפשר לחזק אהבה דמיונית? ואיך הדמיון יוצר התאהבות? ואיך באפשרותך ליצור משיכה והתאהבות? ועוד. וכפי שכבר הסברתי, האדם אוהב את מה שעושה לו טוב. והאדם נקשר למה שגורם לו להרגיש ...

למה לא אוהבים אותך? התאהבות לא הגיונית, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, למה גברים אוהבים ביציות? נשים אוהבות גברים ששונאים אותן, כוונתך רצויה אך מעשיך א
למה לא אוהבים אותך, נשים אוהבות גברים רעים, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, כוונתך רצויה אך מעשיך אינם רצויים, העיקר הכוונה, אימון אישי ועסקי, טיפול הוליסטי: וכאן אבאר את אחד העקרונות החשובים ביותר באהבה ובהתאהבות. ואיך יכול להיות שתעשה למישהו טוב ושתרצה לעשות לו טוב ושהוא ישנא אותך? ואיך יכול להיות שמישהו יעשה לאדם אחר רע, והאדם האחר עדיין יאהב אותו אפילו יותר? ואיך יכולה להיות התאהבות לא הגיונית? ולמה לפעמים גברים אוהבים נשים ביציות, שעל פניו נראה שהן עושות להם רע? ולמה לפעמים ...
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI