דף הבית רוחניות רוחניות - אחר הלכות תפילה בציבור
הלכות תפילה בציבור
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 321

הלכות תפילה בציבור

    מניין מרפסות

שאלה:

האם ניתן לקיים מניין של עשרה אנשים העומדים על מרפסות נפרדות ורואים אלו את אלו?

תשובה:

במשנה בברכות דף נ. כתוב ששתי חבורות שרואים זה את זה מצטרפים לזימון אחד. הירושלמי (פ״ז ה״ה) מוסיפה שהצירוף ע״י ראייה מועילה אפילו כאשר שתי החבורות נמצאות בשתי בתים נפרדות, וכן נפסק בשו״ע בהל׳ זימון (או״ח סי׳ קצה סעי׳ א).

קרא כאן הרבנית שמרית אוחנה

ונחלקו הראשונים האם הצירוף ע״י ראייה מועילה אף לגבי תפילה במניין. הרמב״ן (פסחים פה: ד״ה אמר רב יהודה) כותב שאינו מועיל אלא לעניין זימון ולא לעניין תפילה במניין, משום ש״לעניין תפילה בית אחד בעינן שאין בתפילה קביעות חבורה". לעומת זאת, הרשב״א (שו״ת הרשב״א ח״א סי׳ צו) כותב ש׳אפשר׳ שהצירוף ע״י ראייה מועילה אף לעניין תפילה כשם שמועילה לעניין זימון.

שאלת הצירוף לתפילה במניין ע״י ראייה בלבד תלויה בדיון נוסף המופיע בביאור הלכה בהל׳ זימון (סי׳ קצה ס״ק ד״ה שתי חבורות):

מידע על פתגמים על נתינה לזולת

❖ הרשב״ש והגר״א כותבים שצירוף ע״י ראייה לזימון מועיל רק בשתי חבורות שבכל אחת מהן שיעור של כדי זימון, דהיינו שלושה אנשים. נמצא, שלפי הדעה הזאת עשרה מתפללים שנמצאים במקומות שונים אינם מצטרפים למניין אחד.

    מדברי הרשב״א מבואר שצירוף ע״י ראייה לזימון מועיל ליצור חבורה אחת אף כשאין בכל אחד מהקבוצות כדי זימון. ולכן, לדעתו, הצירוף ע״י ראייה מועיל אף לגבי תפילה במניין.

ולעניין הלכות תפילה במניין, השו״ע בהל׳ ברכות (סי׳ נה סעי׳ יד) פוסק את דברי האורחות חיים בשם הרב האי גאון שמי שעומד מאחורי בית כנסת ומראה את פניו דרך חלון מצטרף לתשעה אנשים העומדים בתוך בית הכנסת. ונחלקו האחרונים בביאור הדין:

    יש אחרונים שהסבירו שהדין הזה מבוסס על העיקרון של צירוף ע״י ראייה, וכשיטת הרשב״א (לעיל) שצירוף זה מועיל לעניין תפילה במניין.

    ויש אחרונים שהסבירו שהצירוף כאן רק מועיל כאשר מכניס ראשו (או ראשו ורובו) בתוך החלון, אך ראיית פנים לבד אינו מועיל לצרף לתפילה במניין.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
ענין י״א - בין קדושת שבת לקדושת יו״ט הבדלת נט
16/11/20 | פנג שווי
דברי הראב״ן בפסחים שמפרש החילוק בין קודש שקידש הקב״ה לקודש שקידשו ישראל

תוכן מורחב ומפורט
ענין א׳ - זכר למעשה בראשית א

מלוה מלכה
סעודת מוצ״ש להמשיך ברכה לכל השבוע

מחד בשביך לשבתיך
מצות זכירת יום השבת בכל יום

שבת זכור
מלחמת עמלק משום חילול שבת של ישראל

שבת זכור
מלחמת עמלק משום חילול שבת של ישראל

השבת והתשובה
16/11/20 | תראפיה
בכמה מקומות מצאנו שייכות וקשר בין השבת לתשובה, ויובא בזה כמה מקורות בענין זה

אות התפילין - השראת השכינה
והנה התפילין "נקראים ׳תפילין׳ לשון פלילה שהן אות ועדות לכל רואינו שהשכינה שורה עלינו דכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם ה׳ נקרא עליך ודרשינן אלו תפילין שבראש"

אות התפילין - השראת השכינה
והנה התפילין "נקראים ׳תפילין׳ לשון פלילה שהן אות ועדות לכל רואינו שהשכינה שורה עלינו דכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם ה׳ נקרא עליך ודרשינן אלו תפילין שבראש"

בקו׳ הראשונים למה בחול לא סגי באות דמילה
16/11/20 | פנג שווי
ובעיקר קושית הרוקח שהקשה מ״ט בחול צריך להניח תפילין והא איכא אות מילה אשכחן בראשונים עוד בזה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI