דף הבית רוחניות מאגיה ומיסטיקה ויש לדעת שקידוש לבנה נאמרת אפילו ביחיד
ויש לדעת שקידוש לבנה נאמרת אפילו ביחיד
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 763

ויש לדעת שקידוש לבנה נאמרת אפילו ביחיד, והמנהג לאמרו במניין של עשרה אנשים הוא רק לכתחילה משום ׳ברוב עם הדרת מלך׳. והחיי אדם (מובא בביאור הלכה סעי׳ ב ד״ה אלא) כותב שקידוש לבנה בשלושה עדיפה על קידוש לבנה ביחיד, שכן אף בשלושה מקיימים ׳ברוב עם׳. האגרות משה (או״ח ח׳׳א סי׳ קמד) מוסיף שאף קידוש לבנה בשניים יש בו מעלה מסוימת בכך שהיציאה שלהם ניכרת כיציאה לצורך מצוות הקבלת פני הלבנה, אף שאין בה מעלה של ׳ברוב עם׳.

כאן נקרא על פירוש נחש בחלום

ונסיים עם דבריו של החתם סופר (שו״ת חתם סופר או״ח ח׳׳א סי׳ קב) לגבי חשיבותה של קידוש לבנה ובשעת מגיפה בפרט: "וא׳׳כ יש לדון קצת בנידון שלפנינו שהיו העם שמחים לקראת בואה כי חושבים זה לסימן טוב ואולי יש באמת רפואה למחלה בקבלת פניה [דלבנה] דהוה כקבלת פני השכינה וכתיב באור פני מלך חיים".

ד. הלל בבית הכנסת בליל ראשון של פסח

שאלה:

האם המתפלל ביחידות אומר הלל בתפילת ערבית בליל ראשון של פסח ?

מידע שניתן לקרוא חלום על שיניים נופלות

תשובה:

המנהג לקרוא הלל בליל ראשון של פסח בבית הכנסת מוזכר בתוספתא בפסחים (פ״י ה״ח), בברייתא במסכת סופרים (פ״כ ה״ז), ובתלמוד הירושלמי פסחים (פ״י ה״א), ולאחר מכן גם אצל כמה מחכמי ספרד? אולם, מנהג זה אינו מוזכר בתלמוד הבבלי, בגאונים, ברי״ף או ברמב״ם, ובכמה מראשוני אשכנז הוא מובא כמנהג קדום שאינו נוהג בימינו.

במקורות השונים הובאו שלוש טעמים מרכזיים למנהג זה:

  בתוספתא כתוב שאמירת ההלל בבית הכנסת מוציאה את מי שאינו יודע לקרוא את ההלל בביתו בליל הסדר. בעקבות זאת, כמה מראשוני אשכנז כתבו שהמנהג הזה אינו נוהג בימינו שכולם יודעים לקרוא את ההלל.

  במסכת סופרים כתוב שמי שקורא את הלל בבית הכנסת עם ברכה אינו צריך לברך על ההלל שאומר בביתו בליל הסדר. בעקבות זאת, הטור (רעג׳) כותב שהמנהג לקרוא הלל בבית הכנסת היא כדי שלא יצטרך לברך על ההלל שאומר בביתו.

  במסכת סופרים כתוב שקריאת הלל בבית הכנסת היא קיום עצמאי ל׳מצוה מן המובחר׳, והמקור לכך הוא בפסוק "ונרוממה שמו יחדיו". ונאמרו שלוש ביאורים לקיום זה:

  המאירי (ברכות דף מו.) כותב שקריאת ההלל היא זכר להלל שנאמר בבית המקדש על שחיטת הפסח.

  הגר״א (סי׳ תרעא סעי׳ ז) כותב שקוראים את ההלל בבית הכנסת לפרסום הנס של יציאת מצרים, בדומה להדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת.

  הגר״ח מבריסק סבר שהלל זה הוא מדין הלל הרגיל של ימים טובים שנלמד מהפסוק: "השיר יהיה לכם כליל התקדש חג".


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI