דף הבית רוחניות נומרולוגיה סימן קג
סימן קג
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 1962

סימן קג

דולג בכתב יד ע״י רבינו המחבר

סימן קד

תפלת הערב אף ע״פ שאינה חובה המתפלל אותה זמנה מתחילת הלילה עד שיעלה עמוד השחר ותפלת נעילה זמנה כדי שישלים אותה סמוך לשקיעת החמה. [תפילה ג, ר].

הרמב״ם פ״ג מתפלה ה״ו פסק דתפלת ערבית כל הלילה ויש לתמוה כיון שפסק [שם ובפ״א ה״ו] דתפילת ערבית רשות א״כ ליכא למימר דמ״ש מתני׳ [כ״ו, א'] "אין לה קבע" פירושו כל הלילה כמוש״ש הגמרא [כ״ז, ב׳4]. ועי׳ בכסף משנה מה שהביא בשם הר׳ יונה וע״ש5. ולע״ד יראה ראיה לדעת הרמב״ם דבשבת דף (מ״ד)[י׳], א׳, אמר א״נ ערבית דזמנה כל הלילה כו׳ והתם איירי אליבא דמ״ד תפילת ערבית רשות יעו״ש דף ט׳, ב׳, א׳׳ו אף למ״ד רשות מ׳׳מ זמנה כל הלילה.

כאן נקרא על 48 דרכים לחכמה

סימן קה

היה עוסק באכילה או שהיה במרחץ או שהיה עוסק בתספורת או שהיה מהפך בעורות או שהיו עוסקין בדין גומר ואח׳׳כ קורא קריאת שמע ואם היה מתיירא שמא יעבור זמן קריאה ופסק וקרא הרי זה משובח. [קריאת שמע ב, ו].

הרמב״ם פ״(ד)[ב] מק״ש ה״(ה)[ו] פסק דגומר ואח״כ קורא. (והנלע״ד) והקשה הקרבן נתנאל בשבת פ׳׳א [סימן י״ח] אות [א׳] דהרי קאמר שם ני׳ א׳] כיון דכולא ליליא זמנה אתי למפשע וא׳׳כ אמאי גומר וע׳׳ע שלא תי׳ ע״ז כלום, ונלע״ד דבמהדורא בתרא [למהרש״א, ט׳ א׳] הקשה מאי פריך שם ולמ״ד חובה מטרחינן ליה ממתני׳ ה״ל לשנויי הא בדאיכא שהות הא בדליכא ועי״ש ונלע״ד דבסוכה ל׳׳ח א׳ מקשה הגמ׳ [על] המשנה דשם משבת ט׳ ב׳ דתנן ואם התחילו אין מפסיקין ומשני רב ספרא הא בדאיכא

מידע שניתן לקרוא פרק תהילים לבשורות טובות

    במשנה כתוב "תפילת ערבית אין לה קבע", ובגמרא אמרו שאם הכוונה שזמנה כל הלילה, היה צריך לכתוב "תפילת הערב כל הלילה", אלא המשנה כדעת האומר שתפילת ערבית רשות. ואם כן קשה מדוע פסק הרמב״ם שני הפירושים.

    רבנו יונה פירש שהכוונה בשאלת הגמרא היא שאם פירוש המשנה הוא רק שתפילת הערב כל הלילה, היה לכתוב אחרת, אלא הכוונה גם שזמנה כל הלילה וגם שהיא רשות.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI