דף הבית רוחניות רפלקסולוגיה סימן קז
סימן קז
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 4139

סימן קז

האשה שגלחה פאת ראש האיש או שנתגלתה

פטורה שנאמר לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית פאת זקנך כל שישנו בבל תשחית ישנו בבל תקיף ואשה שאינה בבל תשחית לפי שאין לה זקן אינה בבל תקיף. לפיכך העבדים הואיל ויש להם זקן אסורין בהקפה. [עבודה זרה יב, ב].

כנסו למידע כאן בגן האמונה המבואר

הרמב״ם פי״ב מע״ז ה״ב פסק דעבדים חייבין בהקפת זקן, ולכאורה הוא כלישנא קמא דבקידושין ל״ה, ב; ולא כלישנא בתרא, ובכסף משנה פסקינן כלישנא בתרא, ועיין בל״מ ומ״ל ונו״כ, ונראה דיסבור הרמב״ם דלישנא קמא ובתרא פליגי בסברת חוס׳ דב״ק פ״ח, א; ד״ה יהא, שכתבו דע״כ לא מקשינן עבד לאשה רק להחמיר עלא אבל לא להקל ע״ש, וא״כ א״ש דלישנא קמא ס״ל כסברת התוס׳, ולישנא בתרא לא סבירא ליה כסברת התוס׳ דאעפ״כ מקשינן, וא״כ שפיר הוצרך הרמב״ם לפסוק כלישנא קמא דהרי [מוכח] הכי בב״ק שם מכה קר התוס' דלא הוקש רק להקל אבל לא להחמיר [הגה״ה: עי׳ תום׳ שבועות ל', א', ד״ה [שבועת העדות] שהניחו בתימה, קו׳ זו ולא תירצו כמו שתירצו בב״ק, ונלע״ד דהתוס׳ ב״ק תירצו דלא הוקש רק להחמיר ולא להקל והקשו עליהם מ׳7 מחגיגה ד', א', ונלע״ד דתוס׳ תירצו דבלא״ה כתיב איש ועבד בכלל, אך א״כ קשה דהוי [...] ריבוי אחר ריבוי וא״כ נמעע מזה עבד דהרי אין ריבוי אחר ריבוי אלא למעע - ורציתי לומר שלכן כ׳ תום׳ דגוי פסול לעדות, וא״כ לכ״כ אחיו אבל עדיין ק׳ דה״ל למכתב רעהו ונמעע מזה נכרי ונרבי עבד וצ״ל ע״כ דס״ל עתה דהאי האנשים דכ׳ ר״ל הבעלי דינין א״כ לא נמעע עבד מזה לעדות דהרי בבע״ד איירי א״כ א״ש תי׳ התו׳ זהו בב״ק אבל בשבועות אמר שס בגמ׳ להדיא דמיירי בעדות, א״ש ל״ל [תירצו] כתי׳ התום׳ [בב״ק], ולכן הניחו בתימה: כך כתבתי בס״ד במקום אחר] ודע שהקשו על חוס' דב״ק הנ״ל מחגיגה ד, א/ דפריך

    כן הקשה בתוספות רבינו פרץ בשבועות עי״ש מה שתירץ, וכן תירצו התוספות בזבחים קג, א (ד״ה אין לי). כנסו לקרוא על ישיבת מחנה ישראל

מגלן דעבדים פטורים מראי׳ ומקשה תום׳ הנ״ל הא גמר לה לה מאשה ואי כד׳ התום׳ מאי קושיא הא להקל לא הוקש ונ״ל ליישב בס״ד דלפמ״ש דאפליגו בה לישנא קמא ולישנא בתרא א׳׳כ י״ל דשם פריך ללישנא בתרא, אבל (ו)באמת נ״ל דלא קשיא מידי דהנה למשנה אחרונה דחציו עבד וחב״ח פטור מראיה א״ב ל׳׳ל קרא דא(ת)נל] פני האדון דהרי חב״ח חייב ול״ל לעבדים דהרי כבר ידעינן מג״ש דלה לה, א׳׳ו מוכח מזה כדברי תום׳ ב׳׳ק הנזכר דלהקל עליו לא הוקש וק״ל ובזה א׳׳ש מה שראיתי שהקשה בס״ס חקר הלכה הרב זצ״ל, על רש״י ערכין ב׳, ב׳, ד״ה [מי שחציו עבד וכר] שפירש דהא דעבדים פטורין מראיה משום ז־כ׳ נשמות כג, יז] אל פני האדון מי שאין לו אלא אדון אחד, דה״ל משום ג׳׳ש דלה לה ע״ש, ולא קשיא מידי דלמשנה אחרונה דחב״ח חייב א״כ עכצ״ל דלה לה רק לחומרא כסברת תום׳ ועכצ״ל דילפינן מאת פני האדון וא״ש.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI