דף הבית רוחניות יהדות סימן קח
סימן קח
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 4331

סימן קח

היה העד חכם גדול והיה בבית דין פחות ממנו בחכמה הואיל ואין כבודו שילך לפניהם עשה של כבוד תורה עדיף ויש לו להמנע, במה דברים אמורים בעדות ממון אבל בעדות שמפריש בה מן האיסור וכן בעדות נפשות או מכות הולך ומעיד שנאמר אין חכמה ואין תבונה לנגד ה' כל מקום שיש

חילול השם אין חולקין כבוד לרב. [עדות א, ב].

כאן נקרא על פירוש חלומות שיניים נופלות

הרמב״ם פ״[א] מעדות ה״נב פסק] כד יהודה בשבועות ל', א; דאם רצו להוליך שניהם מוליכין, וע׳ בכס״מ מה שכתב מזה, ונלע״ד דרמב״ם פ״ד מת״ת ה״נב] פסק דאין שואלין מעומד, רק׳ מירושלמי שהביאו התום׳ בבכורות ל״ו, א; ד״ה עמד, דצריך לעמוד בהלכות ואגדות כששואל ועי׳ יו״ד סי' רמ״ו סקי״א בש״ך מ״ש מזה, ונלע״ד דהירושלמי יסבור דמיירי בבעלי דינין [וכ״מ לשון הירושלמי שם (נדרים פ״י ה״ח) וז״ל א״ל עומדין אלא נידונין [בעלי דינין] שואל הו״א מנין ת״ל עמדו ועמדו פי' שהיה יכול לכתוב עמדו וכתב ועמדו לרבות שואל הו״א דג״כ צ״ל ודריש מו' דועמדו וע' בס' יע״ד להגאון ר׳ יונתן מפראג זצ״ל בסופו שכתב דמו' בתרא דריש לה ובמחכ״ת שגה והעלים עין מירושלמי המבואר להדיא דלא כדבריו וא״כ שפיר מרבה מזה שואל הו״א דג״כ דמי לבע״ד משא״כ לגמ' דידן דמוקי לה בעדים א״כ ליכא לרבויי מזה שואל הו״א דאין זה עדות ולכן שפיר פ׳ הרמב״ם דא״ש מעומד- ועפ״ז א״ש מה שהקשה הקרבן נתנאל פ״ב דמגילה סוף אות ב', על הרמב״ם דהא מצינו בבכורות ל״ו, א', דקתני עמד השואל, [לא הזכיר ג״כ מברכות כ״ז, ב', ומוקדם ג״כ] דשאני התם דדמי כעדות וא״כ שפיר יש לרבות ג״כ [...] מו׳ דועמדו אף לש״ס דאיירי בעדות ודוק. וא״כ א״ש שפסק כר' יהודה דלשיטתו אזל דאיירי בעדים ולא בבע״ד וק״ל. וע׳ בס״ס יערות דבש [חלק ב דרוש י״ח] קרוב לדברי יעו״ש.

מידע שניתן לקרוא גמרא שוטנשטיין להורדה


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI