דף הבית אימון אישי אימון אישי לחיות את החיים, מחוייב או אפשרי, אמונה וידיעה, לחיות מתוך אמונה, התאבדות, רצון להתאבד, לשמור על הבריאות, עישון סיגריות
לחיות את החיים, מחוייב או אפשרי, אמונה וידיעה, לחיות מתוך אמונה, התאבדות, רצון להתאבד, לשמור על הבריאות, עישון סיגריות
אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il 25/11/14 |  צפיות: 1893
לחיות את החיים,מחוייב או אפשרי, אמונה וידיעה, לחיות מתוך אמונה, התאבדות, רצון להתאבד, לשמור עלהבריאות, עישון סיגריות

ש: על מהשדיברנו קודם או שזה.

אליעד: מהשאתה רוצה, אתה לא יודע?

ש: לא מהשדיברנו קודם.

אליעד: נו אזתשאל את השאלה, מה השאלה?

ש: השאלה היאכזאת למה מה שקורה לנו בחיים, ככה נאמר קודם נכון?

אליעד:אוקי.

ש: למה אנחנותופסים את זה כמחויב לא כאפשרי?

אליעד: יפה מהשאתה אומר עכשיו מה אתה שואל, אתה שואל למה אנחנו תופסים את מה שקורה בחיים כמחויבולא כאפשרי, קודם כל המשפט הזה הוא בכלל נכון כל מה שקורה לך בחיים אתה תופס אותוכמחויב, יש דברים שאתה תופס כמחויב ויש דברים שאתה תופס כאפשרי.

ש: אמרתשהעבודה שאני צריך לעשות לקחת כל דבר שקרה לו.

אליעד: אתהיודע בחיים פה כדי לחיות אתה צריך לחשוב על דברים אפשריים שהם מחויבים, לדוגמא אםאתה רעב ואתה תגיד לעצמך "האם אני חייב לאכול, אולי אני לא חייב לאכול" אוקי יכוללהיות שאתה לא תלך לאכול אתה מבין, מי אמר שזה רע אבל אתה בסוף צריך לנקוט עמדהבחיים פה אתה צריך לנקוט עמדה להגיד "אני רוצה את זה או לא רוצה את זה" בסוף צריךלבחור, עכשיו כשאתה בוחר זה תמיד רק אפשרי שזה נכון אולי זה לא נכון אתה מבין, נגידאתה אומר "ללכת לעבוד או לא ללכת לעבוד" אתה אומר "לך תדע מחויב שאני אעבוד, לאמחויב שאני אעבוד" אבל בסוף אתה נוקט עמדה כדי לבחור אבל אם לא תנקוט שום עמדה אזלא תעשה שום דבר אתה מבין אתה טיק טק תמות, אם נגיד לא תנקוט שום עמדה אתה הופךלהיות כלום ואז כאילו אתה אין כבר משמעות לחיים האלה עכשיו אבל ברמה הפנימית הרגשיתבתוכך אם אתה רוצה להשתחרר מהחובות שלך אז אתה שואל את עצמך "אני חייב, אני לאחייב". מבין את ההבדל, מה אתה מבין?

ש: קודם כלכדי להתקיים אני צריך לקבל החלטה כן לעשות את זה או לא לעשות את זה אבל בדרך כלל מהשקורה זה גם מוזר, למה באמת קורה שהעולם מקבל החלטה כן להתקיים?

אליעד: אתהאומר מי החליט דבר כזה בכלל שצריך להתקיים גם אני שואל את זה, מי החליט אתה החלטת,אתה על מה אני אמרתי, אני אמרתי.

ש: למה החלטתילהתקיים?

אליעד: נו למההחלטת להתקיים, אתה שואל ומה הדבר הראשון שגרם לי בכלל לחשוב שאני רוצהלהתקיים.

ש: כן.

אליעד: נכוןמה הדבר הראשון זה גם אמונה.

ש: לאיודע.

אליעד: אתהיכול לבחור "אני רוצה להתקיים" ואתה יכול לבחור "אני לא רוצה להתקיים".

ש: אבל בפועלאנחנו מחליטים להתקיים.

אליעד: כשאתהמחליט להתקיים נכון.

ש: אבל ישאינסטינקטים שכל בעל חיים אפילו הוא רוצה להתקיים שזה לא אותו.

אליעד: מי אמרלך שהוא רוצה להתקיים אולי הוא מנסה להתאבד והוא לא מצליח איך אתה יודע, באמת אתהאומר באמת זה לא.

ש: לא רקלהתקיים רוצה גם לשכפל את עצמו.

אליעד: איך אתיודעת אולי הוא ניסה להתאבד והוא לא מצליח מה את יודעת.

ש: כלהפעילויות שלנו ושל החיות מעידות על זה.

אליעד: כל מהשאת עושה זה כדי לשרוד?

ש: באיזשהומקום כן.

אליעד:באיזשהו מקום.

ש: כשמצמצמיםאת זה.

אליעד: הבמבההזה שאכלת זה כדי לשרוד אבל את אוכלת אוכל לא בריא זה פוגע לך בהישרדות.

ש: נכון אבלהדחף המקורי הבסיסי.

אליעד: הדחףהמקורי הוא גם להתאבד לכן את גם אוכלת וגם לא בריא כדי שלא לחיות יותר מדי אתה גםאוכל כדי לחיות, אז למה את אוכלת לא בריא?

ש: מי קבע שזהלא בריא?

אליעד: היאיודעת שזה לא בריא.

ש: אני אומרשזה בריא, זה מבוטנים.

אליעד: כן אתאוכלת את זה כתוב מרכיבים טבעיים בלבד גם רעל.

ש: נגיד למהאני מעשנת סיגריות.

אליעד: למה אתמעשנת סיגריות באמת זה דחף להתאבד.

ש: כי אנימאמינה שזה מרגיע אותי ולמה אני בסטרס כי יש מנגנון פה שאומר.

אליעד: רגע מהזאת אומרת אז מה אם זה מרגיע אותך אבל זה גורם לך להתאבד זה כאילו סוג של התאבדותלעשן אפילו הרופא אמר.

ש: נכון זהמשכל שני ושלישי כבר.

אליעד: אפילוהרופא אמר "אזהרה משרד הבריאות קובע", אנשים בכל שנה מתים בגלל עישון.

ש: אבל הםמאוד לא רוצים למות.

אליעד: באמתהם מאוד לא רוצים למות אז למה הם מעשנים?

ש: אני לאחושבת שיש דחף למות, אני לא מוצאת.

אליעד: את לאמוצאת דחף למות?

ש: כן.

אליעד: אםלאנשים לא היה דחף למות בכלל.

ש: כי אניהתחלתי לעשן זאת אומרת פיתחתי איזו התמכרות, עכשיו אני מעשנת כי אני מכורה לסיגריותאבל אני פיתחתי את ההתמכרות הזאת בלי שידעתי או בלי שחשבתי שאני יכולה למות בכלל אואם אני לא בריאה מזה.

אליעד: בגילאפס לא עניין אותך לחיות ולא עניין אותך למות נכון?

ש: לאבטוחה.

אליעד: בואינבדוק בגיל אפס, חברים אנחנו עברנו נושא אני רגע רוצה לחזור לנושא הקודם, אני מסבירעוד פעם בעיקרון בחיים פה אתה לוקח דברים אפשריים ואומר שהם מחויבים וככה אתה חי,לדוגמא יש פה שולחן כן יש פה שולחן, אנחנו נעשה הפרדת כוחות כמו בכיתה אתה תשבבפינה פה אתה בפינה פה, תקשיב בחיים פה אתה לוקח דברים אפשריים ומתייחס אליהם כאלמחויבים לדוגמא יש פה דלת נגיד עכשיו איך אתה יוצא מהדלת או מדרך הקיר?

ש: מהדלת.

אליעד: איךאתה יודע אולי צריך לצאת דרך הקיר והדלת אי אפשר לצאת דרכה, איך אתה יודע אתה מאמיןאתה אומר "מה זאת אומרת יוצאים דרך הדלת", אולי לא אולי יש לי שאלה, עכשיו אתה נגידיש לך אומץ לקום מהכיסא יש לך אומץ אולי מישהו חיבר אליך עכשיו מטען חבלה ואם אתהקם אתה מתפוצץ, איך אתה יודע יכול להיות?

ש: יכוללהיות.

אליעד: אז איךאתה יודע אתה אומר "לא בא נגיד שלא" אתה כאילו מאמין שלא, עכשיו יש פה פיל לא יש פהשולחן כן, איך אתה יודע אולי אתה מטושטש אולי יש פה פיל ויש פה שולחן ופה אין שולחןאיך אתה יודע, עכשיו האם מחויב שיש פה שולחן ופה אין פיל מחויב לא מחויב אבל בעולםהזה בוחרים אומרים "טוב אני רואה שולחן יש שולחן" ולפעמים אתה בודק, לא תמיד לפעמיםאתה בודק לפעמים אתה לא בודק. זאת אומרת עוד פעם בעולם פה אפילו עם זה שאתה חושבשאתה קיים, דוגמא איפה אתה נמצא עכשיו פה ואולי אתה נמצא שם בכלל אולי זה אתה, אתהרואה אותו אולי זה אתה בכלל עכשיו יש לי שאלה אתה חושב שאתה צריך להיות בביתשלך?

ש: כן.

אליעד: אז מהשאתה צריך לעשות אחרי המפגש זה לגרום לו להיות בבית שלך זה אתה ואתה שהשתגעת נכנסת,תראה אני אתן לך דוגמא אם נגיד היית לוקח את התודעה שלך יש לפעמים בסרטים שלוקחיםשתי ישויות ומחליפים ביניהם את התודעה ואז הוא אומר "מה זאת אומרת אני זה הוא" ואזנגיד לדוגמא נגיד שאתה רואה מישהו, עכשיו בא לי את זה נגיד בסרט "face off" מכירים"עימות חזיתי" אז ההוא שהוא רצה בסוף הסרט שהוא רצה לנקום בו, הוא התחיל לחתוךלעצמו את הפנים למה כי הוא ידע שהפנים שלו זה בכלל הפנים של השני אז הוא אומר לו"לא אל תחתוך לעצמך את הפנים כי זה הפנים שלי" אתה מבין. עכשיו זאת אומרת שאולייכול בכלל להיות שהוא זה אתה...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | מאמן אישי ועסקי,מאמן אישי לחיים, מטפל הוליסטי, קואצ'ר

הכנס לאתרותהנה מעוד מטפל רגשי, מאמן אישי מומלץ, אימוןעיסקי, לחיות את החיים, הסוד, בריאות, עישון סיגריות, אמונה וידיעה, רוחניות, יעוץאישי ועוד ...


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ... 


מאמרים נוספים מאת אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
 
איפה ללמוד מכירות? ממי ללמוד מכירות, למכור כל דבר, למכור לכל אחד, תותח במכירות, קורס למכירות, סדנא למכירות, הדרכת מכירות, אומנות המכירה, אימון לאנשי מ
תותח במכירות, הדרכת מכירות, אימון לאנשי מכירות, קורס למכירות, אומנות המכירה, אימון אישי לאנשי מכירות, ייעוץ טיפולי, קואצ'ר מומלץ: עכשיו יש בעולם שלנו המון אנשי מכירות שמוכרים קורסים לאנשי מכירות. ש: דיברנו על זה כבר פעם אחת. אליעד: מדברים על זה עוד פעם סדנה לאנשי מכירות קורס לאנשי מכירות, שיטת מכירות מה שזה לא יהיה שיטות למכור. עכשיו אני רוצה לתת את הפרספקטיבה הבאה כשמישהו מביא לך שיטה כשאומרים לך "אני אלמד אותך איך למכור" איך אתה יכול לבדוק האם ועד כמה השיטה הזאת נכונה אז אפשרות ...

יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות? כמה מתנות לתת? לא רוצה סקס, לא אוהב מתנות, ריחוק רגשי, בעיות בזוגיות, לא רוצה מתנות, האם לתת מתנות? נתינה חומרית, נתינה רגשי
לא נמשכת מינית, בעיות בזוגיות, חוסר משיכה מינית, ריחוק רגשי, יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות, פסיכותרפיה הוליסטית, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: איך יכול להיות מצב שמישהו נגיד לצורך העניין מעניק למישהו אחר מתוך אהבה נניח ודווקא זה שהוא מעניק לבן אדם האחר והבן אדם האחר נגיד אוהב את זה שמעניקים לו, שנייה רגע ואבל זה דווקא מרחיק אותו הבן אדם שמעניקים לו דווקא כאילו מרחיק ביניהם. עוד פעם אתה נגיד בא לילד שלך אתה קונה משהו אופניים, אוקי והילד שלך אוהב אתה האופניים והוא מרוצה מהאופניים ואין לו ...

מערכות יחסים, אופי או יופי, למה היא רוצה אותך? רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, למה אוהבים אותך? האם באמת אוהבים אותי? מה אוהבים בך? למה היא רוצה אותי?
מה אוהבים בך, למה היא רוצה אותי, רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, גולדיגריות, מערכות יחסים, אופי או יופי, מאמן אישי מומלץ, קואצ'ר מומלץ: עכשיו השאלה היא כזאת מהו האדם באמת בהקשר של הזוגיות, נגיד שמישהו אומר "תאהב אותי בגלל מי שאני לא בגלל מה שיש לי" ואז אתה אומר "אוקי ומי אתה באמת מה אתה" הרי כל מה שאתה יודע גם זה לא באמת אתה נכון, נגיד מה אתה נתת לדוגמא נגיד? ש: אוקי לדוגמא אין הבדל בין האדם לבין מה שיש לו זאת צורה אחת. אליעד: אוקי כי האדם לכשעצמו באמת מצד עצמו הוא כלום כאילו ...

טקסים אובססיביים, טיפול בתת מודע, קונפליקט רגשי, התנהגות אובססיבית, התנהגות טורדנית, טיפול ב ocd, הפרעת OCD, הפרעה לא הגיונית, התנהגות לא הגיונית, עומ
קונפליקט רגשי, התנהגות לא הגיונית, התנהגות אובססיבית, הפרעת OCD, התנהגות טורדנית, טקסים אובססיביים, מאמן אישי לחיים, גישור: עכשיו הנושא הוא כזה יש מצב שהבן אדם כשהתת מודע שלו, אוקי יש מודע ותת מודע מודע זה מה אתה חושב ותת מודע זה מה אתה מרגיש שאתה חושב כאילו משהו יותר פנימי קול פנימי נקרא, בסדר עכשיו יש מצב שזה עובד ככה אם הבן אדם התת מודע שלו והמודע שלו מסכימים אין לו בעיה עד כאן הבנו. התת מודע שלו אומר לו משהו מסוים המודע מסכים עם זה ואין בעיה לעומת זאת יש מצב שבתת מודע הוא ...

פחד ממחוייבות, שלבים בקשר זוגי, איך למנוע בגידה? לא רוצה להתחייב, לא רוצה להתחתן, פחד מחתונה, לא מוכן להתחתן, לגרום למישהי להיות רק איתך, לגרום למישהו
איך למנוע בגידה, לגרום למישהו לא לבגוד, לא רוצה להתחייב, פחד מחתונה, לא רוצה להתחתן, שלבים בקשר זוגי, קואצ'ר מומלץ, תמיכה נפשית: אוקי מה לעשות במקרה כשנמצאים עם מישהו במערכת יחסים שהוא מפחד ממחויבות אז זה יכול להיות מערכת יחסים זוגית ויכול להיות מערכת יחסים עבודה יכול להיות כל מיני מערכות יחסים. ש: מה הבעיה הוא לא רוצה להרגיש מאוים. אליעד: הוא לא רוצה מחויבות ואז זה מפרק את הקשר כי יש את הקטע הזה אנשים יוצאים ואז אומרים "טוב אז מה אנחנו אז אנחנו חברים אז אנחנו בני זוג מה אנחנו ...

איך ליצור התאהבות לאורך זמן? זוגיות לאורך זמן, איך לגרום למישהו לרצות אותך לאורך זמן? איך לגרום למישהו להתגעגע אליך? איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך? כ
כמה מתנות לתת, איך לגרום למישהו להתגעגע אליך, נתינה חומרית, איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך, איזה מתנות לתת, נתינה רגשית, מנטור, מטפל רגשי: וכאן אבאר עוד עיקרון בנושא של התאהבות, והוא שבן אדם אוהב בהווה את מה שעושה לו טוב בהווה. אבל בן אדם לא בהכרח יאהב בעתיד, את מה שעושה לו טוב בהווה. ז"א שאם אתה עושה למישהו טוב או רע בהווה, לא בהכרח שהוא יאהב או ישנא אותך בעתיד, למרות שכרגע הוא לדוגמא אוהב אותך, בגלל שאתה עושה לו כרגע טוב. ובמה תלוי אם הוא יאהב אותך בעתיד? תשובה: זה תלוי בעד ...

איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב? איך לגרום לילד לאהוב ירקות? איך לשנות התניה של מישהו? איך לגרום למישהו לרצות משהו שהוא לא רוצה? איך להפוך שנ
איך להפוך שנאה לאהבה, בחורה בפרסומת, איך לגרום לילד לאהוב ירקות, איך לשנות דעות, איך להשפיע על אנשים, איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב, מומלץ, קואצינג: אם ברצונך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא ממש אוהב אותו, אם ברצונך לגרום למישהו להיקשר למשהו, נסה לשלב את המשהו הזה, בתוך משהו אחר טוב, שהאדם השני כן אוהב. לדוגמא, נניח שילד לא אוהב לאכול ירקות. נסה ליצור אוכל שהילד ממש ממש אוהב, ונסה לשלב שם ירק כלשהו. במינון כזה או אחר. ככל שאדם מרגיש יותר טוב באופן כללי, כך יותר קל ...

איך להתחמק משאלות? איך לענות לשאלות בעייתיות? איך לא לענות למישהו? איך להעביר נושא? איך לזהות שאלות מניפולטיביות? איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה? א
איך לענות לשאלות בעייתיות, איך לא לענות למישהו, איך להעביר נושא, איך לזהות שאלות מניפולטיביות, איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה, איך לענות על שאלה מכשילה, ייעוץ פילוסופי, ייעוץ טיפולי: אם מישהו שואל אותך שאלה, ולא בא לך לענות לו לשאלה שהוא שאל, באפשרותך לענות לו, למהות השאלה שהוא שאל, ולגרום לו להיות מרוצה מהתשובה שענית לו, גם אם בפועל לא ענית למה שהוא שאל אותך. ז"א, כאשר מישהו שואל אותך שאלה מסוימת, יש סיבה למה הוא שאלה אותך את השאלה הזאת. ולא תמיד אתה רוצה לענות לו על השאלה ...

איך נוצרת התאהבות דמיונית? מהי שנאה דמיונית? איך לחזק אהבה? איך להיות חלק מהטוב של מישהו? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך לחזק אהבה? איך ליצור חוויות
איך ליצור חוויות טובות, איך לחזק אהבה, איך לחזק אהבה, איך ליצור קשר רגשי, מהי שנאה דמיונית, איך להיות חלק מהטוב של מישהו, מטפל הוליסטי, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: וכאן אבאר עוד דרך כיצד באפשרותך לחזק אהבה של מישהו כלפיך ולגרום לו לאהוב אותך ולהתאהב בך? ואיך נוצרת התאהבות דמיונית? ואיך נוצרת שנאה דמיונית? ואיך אפשר לחזק אהבה דמיונית? ואיך הדמיון יוצר התאהבות? ואיך באפשרותך ליצור משיכה והתאהבות? ועוד. וכפי שכבר הסברתי, האדם אוהב את מה שעושה לו טוב. והאדם נקשר למה שגורם לו להרגיש ...

למה לא אוהבים אותך? התאהבות לא הגיונית, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, למה גברים אוהבים ביציות? נשים אוהבות גברים ששונאים אותן, כוונתך רצויה אך מעשיך א
למה לא אוהבים אותך, נשים אוהבות גברים רעים, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, כוונתך רצויה אך מעשיך אינם רצויים, העיקר הכוונה, אימון אישי ועסקי, טיפול הוליסטי: וכאן אבאר את אחד העקרונות החשובים ביותר באהבה ובהתאהבות. ואיך יכול להיות שתעשה למישהו טוב ושתרצה לעשות לו טוב ושהוא ישנא אותך? ואיך יכול להיות שמישהו יעשה לאדם אחר רע, והאדם האחר עדיין יאהב אותו אפילו יותר? ואיך יכולה להיות התאהבות לא הגיונית? ולמה לפעמים גברים אוהבים נשים ביציות, שעל פניו נראה שהן עושות להם רע? ולמה לפעמים ...
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI