דף הבית אימון אישי אימון אישי מדיטציה, ויפאסנה, מנטרה, שינון מנטרות, סדנת שתיקה, העדר שכל, להשתגע מרצון, ללכת עד הסוף, להשתחרר מהשכל, אין שכל
מדיטציה, ויפאסנה, מנטרה, שינון מנטרות, סדנת שתיקה, העדר שכל, להשתגע מרצון, ללכת עד הסוף, להשתחרר מהשכל, אין שכל
אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il 25/11/14 |  צפיות: 1640
מדיטציה,ויפאסנה, מנטרה, שינון מנטרות, סדנת שתיקה, העדר שכל, להשתגע מרצון, ללכת עד הסוף,להשתחרר מהשכל, אין שכל

אני אענה לךכן מה השאלה דבר.

ש: מדיטציה מהקורה עם העניין של זה, מה זה נותן?

אליעד: מה אתהחושב שזה נותן?

ש: זה נותן ליאת היכולת להסתכל על עצמי.

אליעד: תראהיש הרבה סוגים של מדיטציות.

ש: עזוב כאילואת הזה אני מדבר לא זה שאתה כאילו אומר את זה עם מחרוזת.

אליעד: אז אתהצריך להסביר.

ש: את זה שאתהמתבונן בעצמך לא שאתה.

אליעד: באנעשה הפוך, מה נותן לך מדיטציה שבה אתה חוזר על "מנטרה", בסדר בא נעשה הפוך, כשאתהמתבונן בעצמך זה ברור מה זה נותן לך.

ש: לא מנטרהאתה שם המשכים על עצמך זה כמו שאתה כאילו.

אליעד: לא אזמנטרה נותן לך טוב.

ש: זה כאילומרגיע אותך זה איזשהו דגר שאתה חוזר עליו.

אליעד: באנראה בא נמשיך עם השאלה שלך, מה השאלה שלך.

ש: לא אבל אתזה אני לא רוצה לשאול כאילו את השאלה שאמרת זה לא מעניין, אני רוצה לשאול את זהשאתה מתבונן בעצמך במה שיש.

אליעד: אז מההשאלה?

ש: כאילו מהזה נותן לך?

אליעד: שאתהמבין טוב יותר מי אתה מבין טוב יותר וככה עד כשתבין שזה אחד אבל זה לא שאלהמעניינת, אנחנו נשאל מה שמעניין זה מה שלא רצית לשאול, עכשיו תסביר לי מה טוב בזהשבן אדם חוזר על מנטרה.

ש: הוא יוצאמהשכל שלו.

אליעד: כי הואחווה פחות את השכל.

ש: כן אבל אזהוא נתקע אין לו שכל אמיתי.

אליעד: זהנכון אבל זה מביא אותך קצת לחוויה של "האין".

ש: בסדר אבלאם אתה מסתכל על זה.

אליעד: רגעולמה זה טוב בא נסביר גם למה זה טוב, עכשיו זה טוב ואני אסביר למה זה טוב אבל ישמשהו יותר טוב שהוא להבין אבל בעיקרון מה טוב בזה שאם אתה נגיד חוזר על איזה מילהאתה בעצם דופק לעצמך איכשהו קצת את המוח ואז מה שקורה שאחר כך כשאתה משתמש בשכל אתהלא נעול על כך שהשכל צודק כי אתה כאילו אומר "רגע אבל יש גם אפשרות לחשוב עליובצורה שדומה לחוויה שהייתה לי כששיננתי איזה מנטרה", כאילו אסוציאטיבית אתה אומר"רגע אבל פעם חוויתי חוויה של אין הבדל, כשחזרתי על המנטרה אוקי, רגע אבל לא ידעתיאז מי אמר שזה שונה" כאילו זה נותן לך עוד פרספקטיבה על השכל, זה כאילו עושה לך זהנותן לך נקודת יחוס.

ש: אבלבאיזשהו מקום אתה מקבל משהו מזויף זה לא משהו בדיוק אמיתי אבל אם אתה מסתכל על האמתכמו שהיא, אתה מסתכל בלי כאילו מנטרה.

אליעד: זה לאנכון אני אסביר לך למה, אם אתה מתבונן ולא עד הסוף אתה מקבל משהו מזויף וגם אם אתהמשנן מנטרה ולא עד הסוף אתה גם מקבל משהו מזויף, זאת אומרת אם תצליח לחזור על אותוצליל עד כדי כך שתחשוב רק עליו הגעת לסוף, נכון אתה נעלם אבל גם אם תבין עד הסוףשאתה נעלם, זאת אומרת שניהם טובים השאלה אם הלכת עד הסוף כי אם אתה מפעיל את השכלאתה גם מבלבל לעצמך את המוח, אתה גם דופק לעצמך את המוח תבין מה אתה אומר אתה אומר"אם אני משנן מנטרה אני סתם דופק לעצמי את המוח, אני משקר את עצמי בורח מעצמי".

ש: לא אתהכאילו עושה, בורח לאיזשהו מקום נעים.

אליעד: אבל גםכשאתה שואל שאלות מה אתה עושה בעצם אתה משקר את עצמך כי כל השאלות זה שקר, כלהשאלות והתשובות שלך זה שקרים עוד שקרים זה הכל שקרים, זאת אומרת שניהם אתה משקר אתעצמך השאלה זה האם תלך עד הסוף כי אם תלך עד הסוף בשניהם תגיע להבנה של האחד של הלאיודע.

ש: זאת אומרתגם בדרך הזאת של שינוי מנטרות אתה יכול להגיע לאותה חוויה שאתה מגיע בדרך שלהבנה.

אליעד: תשובהכן השאלה אם אתה הולך עד הסוף, זה לא משנה איפה אתה הולך אתה יכול ללכת לפה או לשםאם תלכי עד הסוף תגיעי החוצה.

ש: כן אבל אזאתה תלוי כל הזמן בפעולה הזאת של המנטרה כדי לחוות את זה.

אליעד: תקשיביאת שאלת קודם כל שאלת שאלה מאוד ספציפית "האם אפשר לצאת החוצה מהלופ", לא זה לאנכון כי אם אתה תצליח לעשות את זה עד הסוף זה כבר כל כך יחלחל בתוכך שאתה כבר לאתלוי בזה, אתה תוכל לעשות פעולות ותוך כדי זה המוח שלך יהיה כבוי. זה לא משנה מהשבאתי להגיד הקטע זה עד הסוף אני חושב שיותר קל זה להבין למה כי יותר קל להבין עדהסוף מאשר לנסות לשגע את עצמך כי כשאתה קם מהכיסא אתה כבר חוזר לשכל, נגיד שאתהעושה מנטרה "אוו" קמת חזרת לשכל מה עשינו אתה תמיד תהיה על הקונפליקט כי אתה צריךעד הסוף לעשות "אוו" עד שלא תדע שאתה קיים ותכבה זה מה שיקרה לך אבל אני מציע פתרוןאחר, אני אומר תנסה להבין ואז אתה תוכל להמשיך לחיות פה ואתה עדיין בהבנה שזהאחד.

ש: סתם לחזקאת מה שהוא אמר יש שמונים וארבע אלף דרכים להגיע להארה, לא זה לא משנה איזה דרך רקתלך איתה עד הסוף.

אליעד:נניח.

ש: לא המהותהיא שזה אמת.

אליעד: אמרואבל מה הבעיה כי אמרו נניח נו בסדר הבנו, מה אתה אומר?

ש: אני רוצהלהגיד לגבי זה כאילו יש ערך נוסף לדעתי כן, יש ערך נוסף לדעתי בקונספט שלך כיבקונספט שלך נכון אתה יכול לעשות משהו עם זה ולהגיע לזה אבל יש פה עניין שלשכל.

אליעד: איןערך נוסף בקונספט שלי זה היה ברור שנגיד את זה, רגע איך ערך נוסף בקונספט שלי כיהקונספט שלי לא סותר שום קונספט.

ש: אני לאאמרתי שזה סותר.

אליעד: לא מהזה הקונספט שלי מבחינתי תמשיך בשלך רק אני אומר לך תלך יותר מהר קדימה.

ש: אני לאמדבר על הקונספט שלך אני מדבר על ההבנה כשאתה מבין אתה מפתח את השכל שלך ויש לך עודערך נוסף.

אליעד: ואזאתה סובל יותר.

ש: זה גםאופציה אבל אם אתה מגיע לסוף.

אליעד: יש גםערך נוסף שאתה אפילו ממית את השכל.

ש: נכון אבלעדיין אני חושב שהשכל שלך זה גם אמרת את זה.

אליעד: ועדייןאני חושב שגם האין שכל שלך כן מה איתו?

ש: לא אנימדבר על השכל עצמו אתה גם מפתח את השכל זה לא רק.

אליעד: נכוןאבל זה גם טוב לכבות את השכל.

ש: לא אבל אנירגע, נגיד לא את התוצאה אני מדבר השאלה זה עם איזה שכל, אתה יכול להגיע עם שכל קטןאתה יכול להגיע עם שכל גדול, אני מדבר כאילו בנפרדות על השימוש בשכל.

אליעד: אבל מהנותן לך שכל גדול עד שלא הגעת לסוף אם יש לך יותר שכל או יש לך פחות שכל זה טובבאותה מידה.

ש: נכון בהנחהשמגיעים לאותה נקודה עם שכל, בן אדם עם שכל גדול.

אליעד: אםהגעת לאותה נקודה תאמין לי שמצבך אותו דבר.

ש: ומה לגביהשכל עצמו הגודל של השכל?

אליעד: השאלהלי איפה קל להגיע יותר לאותה נקודה.

ש: אבל זה כבראינדיבידואלי אני חושב כי יש אחד שכאילו, אני חושב לא אמרתי שאני יודע.

אליעד: ברמההלוגית אתה צריך לנסות לדפוק לעצמך את המוח לגמרי בקטע של המנטרות כדי להגיע למהשאנחנו מדברים, אתה כאילו צריך לאשפז את עצמך בכפייה אבל לצאת מהשכל שלך לגמרי זאתאומרת שאתה כאילו לא תדע שאתה קיים, עכשיו אין משוגע שלא יודע שהוא קיים אתה צריךלהיות יותר משוגע מכל המשוגעים בעולם, אתה צריך כל כך לדפוק את המוח שאפילו לא תדעשאתה קיים.

ש: תגיד לישניה וויפאסנה לעומת זאת זה לא מנטרה זה שאתה כאילו אתה מסתכל על הגוף שלך אתה יורדלנקודה.

אליעד: אתהיודע מה זה ויפאסנה, ויפאסנה זה שאתה שותק יש ויפאסנה שאתה חושב על הגוף וישויפאסנה שאתה לא חושב על הגוף במקרה איפה שאתה ישבת אמרו לך "אל תשתוק סתם, תשתוקותחשוב על הגוף", לא אבל זה לא קשור לויפאסנה לא ויפאסנה זה לשתוק השאלה מה אתהעושה שם, אתה איפה שישבת אמרו לך תעשה ככה יש מישהו אחר שעושה ויפאסנה ועושהאחרת.

ש: בסדר.

אליעד: לא אזאל תשאל על הויפאסנה, לא תשאל על מה שעשית שם.

ש: מה שעשיתישם פשוט מאוד זה התבוננות, אני מתבונן מלמעלה עד למטה.

אליעד: ומה זהנתן שהרגשת את כל הכאבים.

ש: הרגשתיכאבים הרגשתי טוב צמרמורת.

אליעד: נו אזמה זה נתן לך?

ש: נתן לישבוא נגיד שיש לי מרווח שכל פעם שאני כועס, באמת אם לדוגמא יש מישהו שבא והרגיזאותי אז יש לי כאילו איזושהי איך...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | אימון עסקי,קאוצינג, מאמן אישי מומלץ, מאמן עסקי

הכנס לאתרותהנה מעוד קואצינג, קואצ'ר מומלץ, להשתגע מרצון, תת מודע,העדר שכל, שכל, אימון אישי, יעוץ נפשי, מנטרה, לקוחות ועוד ...


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ... 


מאמרים נוספים מאת אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
 
איפה ללמוד מכירות? ממי ללמוד מכירות, למכור כל דבר, למכור לכל אחד, תותח במכירות, קורס למכירות, סדנא למכירות, הדרכת מכירות, אומנות המכירה, אימון לאנשי מ
תותח במכירות, הדרכת מכירות, אימון לאנשי מכירות, קורס למכירות, אומנות המכירה, אימון אישי לאנשי מכירות, ייעוץ טיפולי, קואצ'ר מומלץ: עכשיו יש בעולם שלנו המון אנשי מכירות שמוכרים קורסים לאנשי מכירות. ש: דיברנו על זה כבר פעם אחת. אליעד: מדברים על זה עוד פעם סדנה לאנשי מכירות קורס לאנשי מכירות, שיטת מכירות מה שזה לא יהיה שיטות למכור. עכשיו אני רוצה לתת את הפרספקטיבה הבאה כשמישהו מביא לך שיטה כשאומרים לך "אני אלמד אותך איך למכור" איך אתה יכול לבדוק האם ועד כמה השיטה הזאת נכונה אז אפשרות ...

יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות? כמה מתנות לתת? לא רוצה סקס, לא אוהב מתנות, ריחוק רגשי, בעיות בזוגיות, לא רוצה מתנות, האם לתת מתנות? נתינה חומרית, נתינה רגשי
לא נמשכת מינית, בעיות בזוגיות, חוסר משיכה מינית, ריחוק רגשי, יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות, פסיכותרפיה הוליסטית, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: איך יכול להיות מצב שמישהו נגיד לצורך העניין מעניק למישהו אחר מתוך אהבה נניח ודווקא זה שהוא מעניק לבן אדם האחר והבן אדם האחר נגיד אוהב את זה שמעניקים לו, שנייה רגע ואבל זה דווקא מרחיק אותו הבן אדם שמעניקים לו דווקא כאילו מרחיק ביניהם. עוד פעם אתה נגיד בא לילד שלך אתה קונה משהו אופניים, אוקי והילד שלך אוהב אתה האופניים והוא מרוצה מהאופניים ואין לו ...

מערכות יחסים, אופי או יופי, למה היא רוצה אותך? רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, למה אוהבים אותך? האם באמת אוהבים אותי? מה אוהבים בך? למה היא רוצה אותי?
מה אוהבים בך, למה היא רוצה אותי, רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, גולדיגריות, מערכות יחסים, אופי או יופי, מאמן אישי מומלץ, קואצ'ר מומלץ: עכשיו השאלה היא כזאת מהו האדם באמת בהקשר של הזוגיות, נגיד שמישהו אומר "תאהב אותי בגלל מי שאני לא בגלל מה שיש לי" ואז אתה אומר "אוקי ומי אתה באמת מה אתה" הרי כל מה שאתה יודע גם זה לא באמת אתה נכון, נגיד מה אתה נתת לדוגמא נגיד? ש: אוקי לדוגמא אין הבדל בין האדם לבין מה שיש לו זאת צורה אחת. אליעד: אוקי כי האדם לכשעצמו באמת מצד עצמו הוא כלום כאילו ...

טקסים אובססיביים, טיפול בתת מודע, קונפליקט רגשי, התנהגות אובססיבית, התנהגות טורדנית, טיפול ב ocd, הפרעת OCD, הפרעה לא הגיונית, התנהגות לא הגיונית, עומ
קונפליקט רגשי, התנהגות לא הגיונית, התנהגות אובססיבית, הפרעת OCD, התנהגות טורדנית, טקסים אובססיביים, מאמן אישי לחיים, גישור: עכשיו הנושא הוא כזה יש מצב שהבן אדם כשהתת מודע שלו, אוקי יש מודע ותת מודע מודע זה מה אתה חושב ותת מודע זה מה אתה מרגיש שאתה חושב כאילו משהו יותר פנימי קול פנימי נקרא, בסדר עכשיו יש מצב שזה עובד ככה אם הבן אדם התת מודע שלו והמודע שלו מסכימים אין לו בעיה עד כאן הבנו. התת מודע שלו אומר לו משהו מסוים המודע מסכים עם זה ואין בעיה לעומת זאת יש מצב שבתת מודע הוא ...

פחד ממחוייבות, שלבים בקשר זוגי, איך למנוע בגידה? לא רוצה להתחייב, לא רוצה להתחתן, פחד מחתונה, לא מוכן להתחתן, לגרום למישהי להיות רק איתך, לגרום למישהו
איך למנוע בגידה, לגרום למישהו לא לבגוד, לא רוצה להתחייב, פחד מחתונה, לא רוצה להתחתן, שלבים בקשר זוגי, קואצ'ר מומלץ, תמיכה נפשית: אוקי מה לעשות במקרה כשנמצאים עם מישהו במערכת יחסים שהוא מפחד ממחויבות אז זה יכול להיות מערכת יחסים זוגית ויכול להיות מערכת יחסים עבודה יכול להיות כל מיני מערכות יחסים. ש: מה הבעיה הוא לא רוצה להרגיש מאוים. אליעד: הוא לא רוצה מחויבות ואז זה מפרק את הקשר כי יש את הקטע הזה אנשים יוצאים ואז אומרים "טוב אז מה אנחנו אז אנחנו חברים אז אנחנו בני זוג מה אנחנו ...

איך ליצור התאהבות לאורך זמן? זוגיות לאורך זמן, איך לגרום למישהו לרצות אותך לאורך זמן? איך לגרום למישהו להתגעגע אליך? איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך? כ
כמה מתנות לתת, איך לגרום למישהו להתגעגע אליך, נתינה חומרית, איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך, איזה מתנות לתת, נתינה רגשית, מנטור, מטפל רגשי: וכאן אבאר עוד עיקרון בנושא של התאהבות, והוא שבן אדם אוהב בהווה את מה שעושה לו טוב בהווה. אבל בן אדם לא בהכרח יאהב בעתיד, את מה שעושה לו טוב בהווה. ז"א שאם אתה עושה למישהו טוב או רע בהווה, לא בהכרח שהוא יאהב או ישנא אותך בעתיד, למרות שכרגע הוא לדוגמא אוהב אותך, בגלל שאתה עושה לו כרגע טוב. ובמה תלוי אם הוא יאהב אותך בעתיד? תשובה: זה תלוי בעד ...

איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב? איך לגרום לילד לאהוב ירקות? איך לשנות התניה של מישהו? איך לגרום למישהו לרצות משהו שהוא לא רוצה? איך להפוך שנ
איך להפוך שנאה לאהבה, בחורה בפרסומת, איך לגרום לילד לאהוב ירקות, איך לשנות דעות, איך להשפיע על אנשים, איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב, מומלץ, קואצינג: אם ברצונך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא ממש אוהב אותו, אם ברצונך לגרום למישהו להיקשר למשהו, נסה לשלב את המשהו הזה, בתוך משהו אחר טוב, שהאדם השני כן אוהב. לדוגמא, נניח שילד לא אוהב לאכול ירקות. נסה ליצור אוכל שהילד ממש ממש אוהב, ונסה לשלב שם ירק כלשהו. במינון כזה או אחר. ככל שאדם מרגיש יותר טוב באופן כללי, כך יותר קל ...

איך להתחמק משאלות? איך לענות לשאלות בעייתיות? איך לא לענות למישהו? איך להעביר נושא? איך לזהות שאלות מניפולטיביות? איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה? א
איך לענות לשאלות בעייתיות, איך לא לענות למישהו, איך להעביר נושא, איך לזהות שאלות מניפולטיביות, איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה, איך לענות על שאלה מכשילה, ייעוץ פילוסופי, ייעוץ טיפולי: אם מישהו שואל אותך שאלה, ולא בא לך לענות לו לשאלה שהוא שאל, באפשרותך לענות לו, למהות השאלה שהוא שאל, ולגרום לו להיות מרוצה מהתשובה שענית לו, גם אם בפועל לא ענית למה שהוא שאל אותך. ז"א, כאשר מישהו שואל אותך שאלה מסוימת, יש סיבה למה הוא שאלה אותך את השאלה הזאת. ולא תמיד אתה רוצה לענות לו על השאלה ...

איך נוצרת התאהבות דמיונית? מהי שנאה דמיונית? איך לחזק אהבה? איך להיות חלק מהטוב של מישהו? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך לחזק אהבה? איך ליצור חוויות
איך ליצור חוויות טובות, איך לחזק אהבה, איך לחזק אהבה, איך ליצור קשר רגשי, מהי שנאה דמיונית, איך להיות חלק מהטוב של מישהו, מטפל הוליסטי, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: וכאן אבאר עוד דרך כיצד באפשרותך לחזק אהבה של מישהו כלפיך ולגרום לו לאהוב אותך ולהתאהב בך? ואיך נוצרת התאהבות דמיונית? ואיך נוצרת שנאה דמיונית? ואיך אפשר לחזק אהבה דמיונית? ואיך הדמיון יוצר התאהבות? ואיך באפשרותך ליצור משיכה והתאהבות? ועוד. וכפי שכבר הסברתי, האדם אוהב את מה שעושה לו טוב. והאדם נקשר למה שגורם לו להרגיש ...

למה לא אוהבים אותך? התאהבות לא הגיונית, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, למה גברים אוהבים ביציות? נשים אוהבות גברים ששונאים אותן, כוונתך רצויה אך מעשיך א
למה לא אוהבים אותך, נשים אוהבות גברים רעים, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, כוונתך רצויה אך מעשיך אינם רצויים, העיקר הכוונה, אימון אישי ועסקי, טיפול הוליסטי: וכאן אבאר את אחד העקרונות החשובים ביותר באהבה ובהתאהבות. ואיך יכול להיות שתעשה למישהו טוב ושתרצה לעשות לו טוב ושהוא ישנא אותך? ואיך יכול להיות שמישהו יעשה לאדם אחר רע, והאדם האחר עדיין יאהב אותו אפילו יותר? ואיך יכולה להיות התאהבות לא הגיונית? ולמה לפעמים גברים אוהבים נשים ביציות, שעל פניו נראה שהן עושות להם רע? ולמה לפעמים ...
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI