דף הבית חוק ומשפט נדל"ן ומקרקעין סכנת הוצאה מחברות באגודה למי שהפסיק להתגורר במושב
סכנת הוצאה מחברות באגודה למי שהפסיק להתגורר במושב
גלעד שרגא, עו"ד ונוטריון 26/03/12 |  צפיות: 4745

חובת המגורים של חבר אגודה בתחום המושב, הינה בבסיסה של ההתאגדות השיתופית במסגרת מושב עובדים ובוודאי כאשר מדובר במושב שיתופי. המגורים המשותפים במושב, הם אחד מעקרונות הבסיס של אורח החיים במושב, ולמעשה עקרון זה הוא אחד המבדילים אותו מפרוייקטים כלכליים אחרים.

די ברור, כי מי שאינו מתגורר במושב זמן רב, לכאורה מנתק עצמו מחיים של מושב מהמשמעות של חיים יחד, של עזרה הדדית, של שיתוף, של סולידריות וכד'. קיומם של קשר אישי ואינטרסים משותפים אינו יכול להמשיך ולהתקיים בין אגודה וחבריה לבין מי שעזב את מקום מגוריו במושב. וכלשון פסיקת בית המשפט - לא ניתן לקיים "קשר בשלט-רחוק" בין החברים המתגוררים במושב, לבין אלו שעזבו אותו.

בפסק דין אשר ניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בחיפה בעניין חברי אגודה אשר חדלו מלהתגורר במושב במשך עשרות שנים, חיזק בית המשפט את ידיו של ועד האגודה אשר החליט על הוצאתם של החברים מחברות באגודה ואף לא הצדיק את כינוסה של האסיפה הכללית בכדי להביא לגריעת החברים מחברותם באגודה.

תמצית עובדות המקרה - במסגרת הקצאת נחלות פנויות לצאצי חברי האגודה, הוקצו לבנם של חברי האגודה בשנת 1978 זכויות בנחלה. הבן התגורר בנחלה במשך 7 שנים עד לנישואיו ולאחר מכן עזב את המושב ועבר להתגורר יחד עם משפחתו בקרית טבעון. כעבור כ- 20 שנה החליט ועד המושב לפנות לחברים ולהודיעם, כי במידה ולא יחזרו להתגורר באגודה, יחל ועד האגודה לנקוט בהליכים פורמליים להוצאתם מחברות באגודה. לפיכך, כבר בשנת 2006 החליט ועד האגודה על הוצאתם של החברים מחברותם באגודה. בנוסף להחלטת ועד האגודה ובעקבות פנייתם של בני הזוג לרשם האגודות השיתופיות במסגרת ערר על החלטת ועד האגודה, נתכנסה גם האסיפה הכללית של האגודה והחליטה על הפסקת חברותם של בני הזוג באגודה.

בני הזוג פנו לבית המשפט בבקשה לביטול החלטת האסיפה הכללית ולקביעה, כי הינם חברים מן המניין ובעלי זכויות בנכסי האגודה. בני הזוג טענו, כי המושב התנכל להם בשל סכסוכי משפחה אחרים שהיו במושב ולכן ההחלטה לפעול להוצאתם מחברות התקבלה ממניעים של נקמה, בחלוף שנים רבות בהן קובעה עובדת מגוריהם מחוץ למושב. כמו כן, החלטת האגודה על הוצאתם מחברות, נגועה בהפליה ביחס לחברים אחרים המתגוררים גם הם מחוץ למושב וכנגדם לא פעלה האגודה להוצאתם מחברות.

בית המשפט השתכנע, כי אין בדעתם של החברים לשוב ולהתגורר במושב לאחר שנים כה רבות בהן הם מתתגוררים מחוץ למושב וכי אין בדעתם לשוב ולהתגורר במושב בעתיד ודי בכך על מנת להביא לפקיעת חברותם באגודה, בהתאם לתקנה 6 לתקנות האגודות השיתופיות (חברות) תשל"ג – 1973. בה נקבע, כי לא יראו אדם כחבר האגודה אלא אם מקום מגוריו הקבוע הוא במושב.

תקנה 6 (2) – "באגודה שסיווג אותה הרשם כמושב עובדים לא יראה הרשם אדם כחבר אלא אם הוא גר בתחום מושב עובדים דרך קבע".

תקנה 5 (3) – "חברותו של חבר באגודה תפקע במקרים אלה: אם חדלו בו הסגולות הדרושות לחברות לפי תקנות האגודה, וועד ההנהלה של האגודה או רשות אחרת שלה שנקבעה לכך בתקנות האגודה, קבעה זאת בהתאם להוראות התקנות".

בפסק הדין מתייחס בית המשפט להחלטת רשם האגודות השיתופיות אשר חייב את האגודה לכנס את האסיפה הכללית לדון בהחלטת ועד האגודה על הוצאה מחברות. בית המשפט קובע, כי די בה בהחלטת ועד האגודה על מנת לאשר את הוצאתם מחברות של חברי אגודה, הדבר הינו חובתו של ועד האגודה וללא צורף בהחלטת האסיפה הכללית.

"רשם האגודות, ולעמדתי בטעות, סבר שיש לפעול על פי סעיף 28(א) לתקנון האגודה, והורה על קיום אסיפה כללית. כאמור, סבורה אני כי החלטה זו ניתנה בטעות, תוך התעלמות מזכותו, ואף חובתו, של ועד המושב להפקיע את חברותם של המבקשים על פי סעיף 25 לתקנון, ותוך התעלמות מסעיף 5 לתקנות החברות, הדן בפקיעת החברות, ומסעיף 6 לאותן תקנות, אשר חייב את רשם האגודות למחוק את שמות המבקשים מפנקס החברים".

בית המשפט קובע, כי די היה בהחלטת וועד האגודה כדי להפקיע את חברותם של מי שאינם מתגוררים בתחום המושב בנסיבות המקרה, ולא היה צורך בהתניית כינוסה של האסיפה הכללית על מנת לתת תוקף להחלטת וועד האגודה. משמעות ההחלטה הינה, כי כל ההטבות והזכויות הקיימות לחבר אגודה במסגרת האגודה השיתופית ( השתתפות בבחירות, נכסים משותפים, חלוקת דיבידנד וכד' ), יישללו מבני הזוג  והם יוותרו עם הנכס עצמו של בית המגורים נטול זכויות נוספות.

"לפיכך, אין מנוס אלא מלדחות את בקשתם של המבקשים ולהורות כי החלטת הועד מיום 29/1/06 כדין נעשתה, וכי מיום זה ואילך אין הם זכאים לזכויות ולהטבות הניתנות רק לחברי האגודה. יצויין כי בזכויותיהם בביתם וברכוש הדלא ניידי של המבקשים, אין פגיעה והם רשאים למוכרם לאחרים או להמשיך להתגורר בהם".

חברי אגודה רבים נוטלים עליהם סיכון רב, בעוקרם ממקום מושבם ובמעבר להתגורר מחוץ למושב, תוך נטילת סיכון רב בקיומם של הליכי הוצאה מחברות באגודה ובאיבוד הרווחים הצבורים של חבר אגודה שיתופית, למרות שלמשך זמן העקירה ממקום המושב ולנסיבות העקירה קיים משקל בעת קבלת ההחלטה על הוצאה מחברות (חלקם של החברים עושים זאת מתוך צורך כלכלי זמני, חלקם עקב שינוי במקום העסקתם וחלקם מתוך החלטה לשנות את סביבת המגורים).

יחד עם זאת אנו סבורים, כי דוקא בשל מערכת היחסים "המשפחתית" והמורכבת הקיימת במושבים, הענקת סמכות נרחבת לועד האגודה בנושאים משמעותיים כמו הוצאה מחברות באגודה, אשר הינה החלטה הרת גורל מבחינת החברים, טוב לו היתה מאושרת בנוסף על החלטת ועד המושב גם ע"י האסיפה הכללית אשר בסופו של יום, הינה הרשות העליונה של האגודה השיתופית, אליה כפוף ועד ההנהלה של האגודה ובה מתקבלות ההחלטות המהותיות של האגודה.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 גלעד שרגא, עו"ד ונוטריון

הכותב הינו עורך דין ונוטריון, מומחה בדיני אגודות שיתופיות, נחלות, מושבים ומשקים חקלאיים

מייל: [email protected]

אתר: www.gilad-law.co.il

רשימה זו הינה מידע כללי בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או להוות תחליף לייעוץ משפטי. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין, העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. כמו כן אין להעתיק, לפרסם ולהפיץ מאמר זה, כולו או חלקו ללא קבלת אישור מאת עו"ד גלעד שרגא. 


מאמרים נוספים מאת גלעד שרגא, עו"ד ונוטריון
 
ידועים בציבור וידועים גם בזכויותיהם במושב
16/07/13 | משפחה
מעמדם וזכויותיהם של הידועים בציבור בנחלה? מה הדין בנישואים שניים בשאלת ירושת הזכויות במשק החקלאי? האם בן/ת הזוג החדש יירש את כל הזכויות בנחלה? האם הילדים מהנישואים הראשוניים עשויים למצוא עצמם מנושלים מהנחלה בעקבות הצטרפותו של בן/ת הזוג החדש למשפחה?

למה לערוך הסכם יחסי ממון במושבים?
24/06/13 | משפחה
מנסיונינו בתחום המושבים, והורשת משקים ונחלות, אנו מודעים לחשיבות העצומה הקיימת לעריכת הסכם ממון קודם נישואין, על מנת להבטיח, כי אכן בעתיד יועברו הזכויות למי שאכן הכוונה היתה להעבירן אליו ומבלי שהזכויות בנחלה ימצאו דרכן אל מחוץ למשפחה.

אין יותר פטור ממס שבח במכירת 2 דירות בנחלה
20/05/13 | מיסים
עסקאות שיערכו לאחר סיומה של הוראת השעה, לא יהנו מהפטור שאיפשר מכירת מס' יחידות מגורים וקבלת הפטור מתשלום מס שבח על כל יחידות המגורים הקיימות במשק, דבר שישפיע על שיעור תשלום המיסוי הצפוי למוכר המשק החקלאי.

הסכנה במכירת נחלה אחת בשני הסכמים שונים
05/02/13 | מיסים
מכירת משק חקלאי בשני הסכמים נפרדים, כיצד יתייחס בית המשפט כאשר מובאת בפניו מחלוקת בין 2 צדדים לעסקת מכירת משק חקלאי, המבקשים לקבל סעד ועזרה בעסקה הבלתי חוקית שנערכה בינהם?

זהירות מהענקת מתנה של משק חקלאי ללא כל הזכויות!
במידה ותתעורר בעתיד מחלוקת בין היורשים, באשר לתוקפה של העברת הזכויות במשק החקלאי ללא תמורה שנתנה לאחד האחים, עשוי מקבל המתנה לגלות, כי בית המשפט יבטל את הסכם העברת הזכויות בנחלה, ולא יכיר בו כהסכם מחייב שנערך בין הצדדים.

ממתי רוכש משק חקלאי במושב נחשב חבר אגודה?
ועד ההנהלה נעדר סמכות לדון ולהחליט באשר לחברות באגודה, תפקידו מסתכם בהמלצה בפני האסיפה הכללית בלבד - "אין בסמכות ועד ההנהלה לקבל החלטה בדבר חברותו באגודה, וכל שביכולתו זה רק להמליץ בפני האסיפה הכללית".

פינוי ילדים מבית המגורים שבמשק החקלאי
מתן היתר לילדים להתגורר בבתי המגורים בנחלה במהלך חייהם של ההורים בעלי הזכויות בנחלה, ללא עריכת הסכם עשויה לתת לילדים מעמד וזכויות שימוש בנחלה כנגד רצונם של ההורים.

המינהל מסיר כפפות - אוכף הוראות הסכם פיתוח במושבים
06/05/12 | תאגידים
מינהל מקרקעי ישראל אוכף את הוראות הסכם הפיתוח במושבים, אי עמידת היזם בתנאי הסכם הפיתוח, מצדיקה את ביטול הסכם הפיתוח ע"י מינהל מקרקעי ישראל, ולכן התניית מתן ארכה נוספת להשלמת הבניה בתשלום 31% מערך הקרקע הינה החלטה סבירה.

סכנת הוצאה מחברות באגודה למי שהפסיק להתגורר במושב
מגורים מחוץ למושב עשויים להביא להוצאה מחברות באגודה. בית המשפט קובע, כי די בהחלטת ועד האגודה, כדי להפקיע את חברותם של מי שאינם מתגוררים בתחום המושב, ואין צורך בהתניית כינוסה של האסיפה הכללית, על מנת לתת תוקף להחלטת ועד האגודה להוצאתם מחברות באגודה.

הסדר הטיעון על בניה בלתי חוקית במשק החקלאי לא אושר!
בית המשפט מחליט בצעד חריג ויוצא דופן שלא לקבל הסדר טיעון ביחס לעבירות של שימוש חורג בשטח הנחלה והוא קובע, כי הוא אינו מחויב לקבל הסדר טיעון שנכרת בין בעלי הזכויות בנחלה לפרקליטות באשר לעונש המוסכם, בהיותו סוטה באופן קיצוני לקולא מן העונש אותו ראוי היה להשית על הנאשמים.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI