דף הבית מיסים מיסים מיסוי הגרלות, הימורים ופרסים
מיסוי הגרלות, הימורים ופרסים
דר' אלתר ושות' עורכי דין 19/08/08 |  צפיות: 6206

איתי הוכברג, עו"ד

בעבר, הכנסות מהגרלות, הימורים ומפעילות נושאת פרסים היו בדרך כלל פטורות ממס לפי שיטת המס בישראל, זאת מאחר והכנסות מסוג זה נחשבו כמתת שמים, ללא פוטנציאל ריאלי לחזור על עצמן וללא אפשרות לסווגן למקור הכנסה.בעבר, הכנסות מהגרלות, הימורים ומפעילות נושאת פרסים היו בדרך כלל פטורות ממס לפי שיטת המס בישראל, זאת מאחר והכנסות מסוג זה נחשבו כמתת שמים, ללא פוטנציאל ריאלי לחזור על עצמן וללא אפשרות לסווגן למקור הכנסה.


כחלק מהמגמה בשנים האחרונות להרחיב את יריעת המס, תוקן החוק והחל מ- 1 ביולי 2003 מוטל לראשונה מס בישראל גם על השתכרות או רווח מהימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים (להלן –הגרלות). המס החל על הכנסות מהגרלות הינו בשיעור אחיד של 25% ללא התחשבות במדרגות מס (אף אם מדובר ביחיד שמלאו לו 60 שנה), חלה לגביהן חובת ניכוי במקור ולא קיימת זכאות לפטור, להנחה, לניכוי, לזיכוי או לקיזוז כלשהם - למעט פטור להכנסות שערכן פחת מ- 50,000 ₪ (יפורט בהמשך) ולמעט ניכוי הוצאות הכרוכות בתשלום המס (כגון תשלום לרו"ח עבור הכנת דו"ח למס הכנסה).
יוצא, שהוצאות רכישת כרטיס הגרלה, למשל, לא תותרנה בניכוי. כן לא ניתן לקזז מול הכנסות מהגרלות הפסדים שנוצרו לנישום מכל מקור שהוא, לרבות הפסדים עסקיים. והחמור מכל – אף מי שהפסיד סכומי עתק בהגרלות ובמועד מאוחר יותר זכה בסכומים מהותיים (או ההיפך – זכה ואח"כ הפסיד) לא יוכל לקזז את ההפסדים מול ההכנסות והמס יוטל על סכומי הזכיות בלבד.
זכיה וקבלת תמורה בשווה כסף (למשל זכיה במכונית) חייבת אף היא במס ובניכוי במקור, וזאת בהתאם לשווי השוק של הפרס שהתקבל. הדבר עלול ליצור בעיה תזרימית קשה בידי מקבל הפרס שכן עליו לממן מכיסו ¼ משווי הזכיה (בשל כך נאלצים זוכים רבים למכור את הפרס שקיבלו ולהמירו למזומן).
המס על הגרלות חל הן על הכנסות שהופקו או שנצמחו בידי תושבי ישראל בישראל או מחוץ לישראל, והן על הכנסות כאמור שהופקו או שנצמחו בישראל בידי תושבי חוץ (להוציא תושבי מדינה הקשורה באמנת מס עם ישראל אשר יופטרו, על-פי-רוב, ממס בישראל מכוח האמנה). הכנסות מהגרלות תיחשבנה כמופקות/נצמחות בישראל אם המשלם הינו תושב ישראל. כך, לדוגמא, אם תושב חוץ יזכה בלוטו בישראל הרי שהוא חייב, ככלל, במס בישראל (בכפוף להוראת אמנת המס, אם קיימת).
בקביעת המס על השתכרות מהגרלות לא רצה המחוקק להרחיב את בסיס המס באופן שיכלול בתוכו גם פרסים שניתנו במישור האישי, לכן נקבע סייג לפיו פרס שניתן במסגרת יחסים אישיים, כגון יחסי משפחה, יוסיף ויהנה מאי חבות במס.
פטור נוסף על השתכרות מהגרלות הוענק במסגרת צו של שר האוצר, וזאת עד לגובה תקרה העומדת כיום על 50,000 ₪. הכנסות כאמור שנעשו במסגרת בלתי חוקית לא יהנו מהפטור הקבוע בצו. נישום אשר ישתכר מכמה הגרלות שונות באותה שנת מס, יוכל ליהנות מהפטור ביחס לכל הגרלה בפני עצמה. כך, לדוגמא, נישום אשר זכה ב- 50,000 ₪ בלוטו שנערכה בתאריך פלוני וב- 50,000 ₪ בהגרלה שנערכה שבוע לאחר מכן – יהנה מפטור מלא ממס ביחס לשתי זכיותיו.
לעומת זאת, מי שרכש כרטיס הגרלה אחד המזכה אותו בשני פרסים שונים, תקרת הפטור תחושב ביחס לשני הפרסים גם יחד. בדומה, שניים שרכשו יחד כרטיס הגרלה אחד, יהנו מתקרת פטור אחת בלבד. כרטיס מנוי המאפשר לאדם להשתתף במספר הגרלות המתרחשות במהלך תוקפו של המנוי, יחשב ככרטיס הגרלה נפרד לכל הגרלה והגרלה.
הכנסות העולות על תקרת הפטור תזכנה בדר"כ לפטור חלקי. גובה הפטור החלקי יחושב לפי תקרת הפטור (50,000 ₪) בניכוי ההפרש שבין רווחי ההימורים לבין תקרת הפטור. לדוגמא: נישום שזכה בסך של 70,000 ₪ בהגרלה אחת יהנה מפטור ממס בגובה 30,000 ₪ ((50,000 – 70,000) – 50,000). בדוגמא זו ישלם הנישום 25% מס בגין הכנסות בסך 40,000 ₪ והיתרה בסך 30,000 ₪ תהא פטורה. לאור מנגנון זה, פרס העולה על כפל תקרת הפטור (100,000 ₪) לא יהנה מפטור כלל.

דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 דר' אלתר ושות' עורכי דין

דר' אלתר ושות' עורכי דין
תל אביב, שד' שאול המלך 8, קומה 14
טלפון: 03-6966633
פקס:03-6966663

http://altertax.co.il 


מאמרים נוספים מאת דר' אלתר ושות' עורכי דין
 
גבולות חופש המידע בדיני המס : חובת הגילוי חלה גם על מידע פנימי
19/08/08 | מיסים
"אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר" - כך קבע השופט ברנדייס מבית המשפט העליון של ארה"ב בראשית המאה שעברה.

מוכרים דירת מגורים ? היזהרו מהפטור
19/08/08 | מיסים
ירת המגורים המשפחתית נתפסת כנכס אישי המשמש למגורי המשפחה ולא כנכס השקעה, ומכאן הכלל הגדול שמכירתה פטורה בדרך כלל ממס שבח (במיוחד ידוע הפטור אחת ל- 4 שנים).

הסוכריה שבגלולה: על אף העלאת המס על ני"ע סחירים לעיתים ישולם פחות מס בעקבות הרפורמה
19/08/08 | מיסים
במסגרת הרפורמה בשוק ההון החל מיום 1.1.06 הועלה שיעור מס רווח הון על מכירת ני"ע סחירים מ- 15% ל- 20% במרבית האפיקים ומ - 10% ל - 15% ביחס לאפיקים השקליים הלא צמודים.

חובת הגשת דו"ח לשכירים
19/08/08 | מיסים
רבים סוברים כי בהיותם שכירים, אינם חייבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה. מסקנה זו איננה מדוייקת. כפי שיפורט להלן, קיימים לא מעט מקרים בהם גם שכירים חייבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה ובו לפרט את הכנסותיהם.

מיסוי הגרלות, הימורים ופרסים
19/08/08 | מיסים
בעבר, הכנסות מהגרלות, הימורים ומפעילות נושאת פרסים היו בדרך כלל פטורות ממס לפי שיטת המס בישראל, זאת מאחר והכנסות מסוג זה נחשבו כמתת שמים, ללא פוטנציאל ריאלי לחזור על עצמן וללא אפשרות לסווגן למקור הכנסה.בעבר, הכנסות מהגרלות, הימורים ומפעילות נושאת פרסים היו בדרך כלל פטורות ממס לפי שיטת המס בישראל, זאת מאחר והכנסות מסוג זה נחשבו כמתת שמים, ללא פוטנציאל ריאלי לחזור על עצמן וללא אפשרות לסווגן למקור הכנסה.

נקודות זיכוי בגין ילדים נטולי יכולת - גם עבור בגירים
19/08/08 | מיסים
מזה זמן נתקלים הורים לילדים משותקים, עיוורים או מפגרים (להלן - נטולי יכולת), בקשיים רבים בקבלת שתי נקודות הזיכוי המגיעות להם על-פי חוק. מזה זמן נתקלים הורים לילדים משותקים, עיוורים או מפגרים (להלן - נטולי יכולת), בקשיים רבים בקבלת שתי נקודות הזיכוי המגיעות להם על-פי חוק.

בניית השוכר כהכנסת המשכיר. אימתי? (חלק ג')
בשבועות הקודמים סקרנו את הילכתו החדשנית של כב' השופט אלטוביה. לסיום סקירה זו חייבים אני להתייחס גם לפסקי דין עליהם הסתמך וגם לפסקי דין אותם לא הזכיר.בשבועות הקודמים סקרנו את הילכתו החדשנית של כב' השופט אלטוביה. לסיום סקירה זו חייבים אני להתייחס גם לפסקי דין עליהם הסתמך וגם לפסקי דין אותם לא הזכיר.

בניית השוכר כהכנסת המשכיר. אימתי? (חלק ב')
19/08/08 | מיסים
דנו בשבוע שעבר בהלכה החדשנית והמורכבת מאוד של כבוד השופט מ. אלטוביה, לפיה עלות הבניה היום, בניכוי פחת שנתי (כפול מספר שנות החכירה הצפויה) ובניכוי הוצאות עתידיות (מהוונות לערך נוכחי) מהווה הכנסה חייבת של החוכר כבר היום.

בניית השוכר כהכנסת המשכיר. אימתי? (חלק א')
שאלת חיובו במס של המשכיר על בניה שבונה השוכר במקרקעין השכורים עולה מדי פעם בהקשרים שונים.שאלת חיובו במס של המשכיר על בניה שבונה השוכר במקרקעין השכורים עולה מדי פעם בהקשרים שונים.

ביטלתם הסכם מכר עם קבלן? אל תיכנסו לדירה
רוכש דירה המבקש לבטל רכישתה לאחר ששילם את מרבית תמורתה נמצא במלכודת: אם ישלים את הרכישה ישפר את עמדת המיקוח מול הקבלן, אך הוא עלול לאבד את החזר מס הרכישהרוכש דירה המבקש לבטל רכישתה לאחר ששילם את מרבית תמורתה נמצא במלכודת: אם ישלים את הרכישה ישפר את עמדת המיקוח מול הקבלן, אך הוא עלול לאבד את החזר מס הרכישה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI